Οδηγία 84/231/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1984

Για την τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 83/2/ΕΟΚ που αφορούν την εναρμόνιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών

30 Απρ 1984

Taxheaven.gr

Οδηγία 84/231/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1984 για την τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 83/2/ΕΟΚ που αφορούν την εναρμόνιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών

 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Απριλίου 1984


(84/231/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των ταξιδιωτών και ο τουρισμός στο εσωτερικό της Κοινότητας και, προς το σκοπό αυτό, να ελαφρυνθούν οι έλεγχοι των προσώπων στα σύνορα, για να αισθάνονται πιο συγκεκριμένα οι πολίτες τα θετικά αποτελέσματα της υπάρξεως της Κοινότητας·

ότι, με αυτή την προοπτική, αρμόζει να αυξηθεί η απαλλαγή από φόρους εργασιών και ειδικούς φόρους καταναλώσεως, των οποίων το ποσό που καθορίζεται από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/443/ΕΟΚ (5), παραμένει χαμηλότερο από την πραγματική αξία της αρχικής απαλλαγής λόγω της αύξησης του κόστους ζωής στο σύνολο της Κοινότητας·

ότι πρέπει να δοθεί στην Ελληνική Δημοκρατία μια προθεσμία για να αυξήσει, σε δύο στάδια, το ύψος της απαλλαγής υπέρ των ταξιδιωτών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας·

ότι με την οδηγία 83/651/ΕΟΚ (6) δόθηκε στην Ιρλανδία παράταση της παρέκκλισης από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ, όσον αφορά την κατά μονάδα αξία των αγαθών που εισάγονται με φορολογική απαλλαγή·

ότι το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα στην Ιρλανδία δεν επιτρέπει ακόμη την πλήρη εφαρμογή της απαλλαγής από το φόρο για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν·

ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να επιτραπεί στην Ιρλανδία να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτές τις εξαιρετικές διατάξεις για όσο χρονικό διάστημα το ύψος της απαλλαγής παραμένει στο επίπεδο που καθορίζει η παρούσα οδηγία·

ότι με την οδηγία 83/2/ΕΟΚ (7) παραχωρήθηκε στη Δανία παρέκκλιση από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ, όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από ταξιδιώτες που κατοικούν στη Δανία·

ότι το φορολογικό σύστημα που ισχύει στη Δανία δεν επιτρέπει ακόμα, χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων, την πλήρη εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος που προκύπτει από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ· ότι, επομένως, πρέπει να επιτραπεί στη

Δανία να διατηρήσει προσωρινά ένα καθεστώς παρεκκλίσεως, λαμβανομένης υπόψη, ιδίως, της αύξησης του ύψους της απαλλαγής από την 1η Ιουλίου 1984· ότι, ωστόσο, για τη διευκόλυνση της προσαρμογής, πρέπει να προβλεφθεί σταδιακή προσέγγιση του καθεστώτος αυτού με το εναρμονισμένο κοινοτικό καθεστώς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, οι λέξεις « 210 ECU» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 1η Ιουλίου 1984, 280 ECU».

Άρθρο 2

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ:

α) επιτρέπεται στην Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόζει φορολογική απαλλαγή ύψους 210 ECU μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1984 και 250 ECU από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 1985·

β) επιτρέπεται στην Ιρλανδία να αποκλείει από τη φορολογική απαλλαγή εμπορεύματα των οποίων η κατά μονάδα αξία υπερβαίνει τις 77 ECU, και αυτό επί όσο διάστημα η φορολογική απαλλαγή ανέρχεται σε 280 ECU.

2. Κατά το διάστημα κατά το οποίο ισχύει η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα άλλα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορεί να παρέχεται απαλλαγή από το φόρο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, για τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ιρλανδία και τα οποία εξαιρούνται από τη φορολογική απαλλαγή στη χώρα αυτή.

Άρθρο 3

1. Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ, επιτρέπεται στη Δανία, όσον αφορά την ατέλεια των εισαγωγών των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω, να εφαρμόζει τα ακόλουθα ποσοτικά όρια, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται από ταξιδιώτες που κατοικούν στη Δανία και επιστρέφουν σ' αυτήν ύστερα από παραμονή σε άλλη χώρα:

- μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985, εφόσον η παραμονή διάρκεσε λιγότερο από 48 ώρες,

- από την 1η Ιανουαρίου 1986 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989, εφόσον η παραμονή διάρκεσε λιγότερο από 24 ώρες:

1.2.3.4.5 // // // // // // // Από 1 Ιανουαρίου

1985 έως

31 Δεκεμβρίου 1986

// Από 1 Ιανουαρίου

έως

31 Δεκεμβρίου 1987

// Από 1 Ιανουαρίου

έως

31 Δεκεμβρίου 1988

// Από 1 Ιανουαρίου

έως

31 Δεκεμβρίου 1989 // // // // // // Τσιγάρα // 60 // 140 // 200 // 240 // ή // // // // // Καπνός πίπας, τα μόρια του οποίου έχουν μέγιστο πλάτος 1,5 mm (λεπτή κοπή) // 100 g // 200 g // 250 g // 300 g // Αποσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά με βαθμό οινοπνεύματος πάνω από 22 % vol // Μηδέν // 0,35 // 0,35 // 0,7 // // // // //

2. Η οδηγία 83/2/ΕΟΚ καταργείται στις 31 Δεκεμβρίου 1984.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 1984.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. CHEYSSON

(1) ΕΕ αριθ. C 114 της 28. 4. 1983, σ. 4.

(2) ΕΕ αριθ. C 10 της 16. 1. 1984, σ. 44.

(3) ΕΕ αριθ. C 57 της 29. 2. 1984, σ. 12.

(4) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(5) ΕΕ αριθ. L 206 της 14. 7. 1982, σ. 35.

(6) ΕΕ αριθ. L 370 της 31. 12. 1983, σ. 62.

(7) ΕΕ αριθ. L 12 της 14. 1. 1983, σ. 48.


Taxheaven.gr