Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 83/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1983 Για την παράταση της παρέκκλισης που χορηγείται στην Ιρλανδία όσον αφορά τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 83/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1983
Για την παράταση της παρέκκλισης που χορηγείται στην Ιρλανδία όσον αφορά τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών

Οδηγία 83/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1983 Για την παράταση της παρέκκλισης που χορηγείται στην

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 83/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1983 για την παράταση της παρέκκλισης που χορηγείται στην Ιρλανδία όσον αφορά τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών

 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1983


(83/651/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι με την οδηγία 78/1032/ΕΟΚ (1) χορηγήθηκε στην Ιρλανδία παρέκκλιση από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/443/ΕΟΚ (3), όσον αφορά την κατά μονάδα αξία εμπορευμάτων που εισάγονται ατελώς·

ότι η ιρλανδική κυβέρνηση ζήτησε παράταση της εν λόγω παρέκκλισης·

ότι το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα στην Ιρλανδία δεν επιτρέπει ακόμη την πλήρη εφαρμογή της φορολογικής ατέλειας που χορηγείται στους ταξιδιώτες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών οικονομικών συνεπειών που θα μπορούσαν να προκύψουν·

ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να επιτραπεί στην Ιρλανδία να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτές τις εξαιρετικές διατάξεις για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/1032/ΕΟΚ η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«- η Ιρλανδία μπορεί, μέχρι τις 30 Ιουνίου 1984, να αποκλείσει από την ατέλεια εμπορεύματα, των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη από 77 ECU».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη, εκτός από την Ιρλανδία, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσουν δυνατή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, τη μη φορολογία ή επιστροφή των φόρων των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ιρλανδία τα οποία δεν τυγχάνουν ατέλειας.

Άρθρο 3

Η Ιρλανδία ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1983.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κ. ΒΑΪΤΣΟΣ

(1) ΕΕ αριθ. L 366 της 12. 12. 1978, σ. 28.

(2) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(3) ΕΕ αριθ. L 206 της 14. 7. 1982, σ. 35.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης