Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόφαση 81/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 3ης Νοεμβρίου 1981 Περί εξουσιοδοτήσεως τής Ιταλικής Δημοκρατίας νά παρεκκλίνει μεταβατικά από τό καθεστώς τού φόρου προστιθεμένης αξίας στά πλαίσια τών ενισχύσεων υπέρ τών σεισμοπλήκτων στή νότια Ιταλία

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Απόφαση 81/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 3ης Νοεμβρίου 1981
Περί εξουσιοδοτήσεως τής Ιταλικής Δημοκρατίας νά παρεκκλίνει μεταβατικά από τό καθεστώς τού φόρου προστιθεμένης αξίας στά πλαίσια τών ενισχύσεων υπέρ τών σεισμοπλήκτων στή νότια Ιταλία


Απόφαση 81/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 3ης Νοεμβρίου 1981 Περί εξουσιοδοτήσεως τής Ιταλικής Δημοκρατίας νά παρε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

81/890/EOK: Απόφαση τού Συμβουλίου τής 3ης Νοεμβρίου 1981 περί εξουσιοδοτήσεως τής Ιταλικής Δημοκρατίας νά παρεκκλίνει μεταβατικά από τό καθεστώς τού φόρου προστιθεμένης αξίας στά πλαίσια τών ενισχύσεων υπέρ τών σεισμοπλήκτων στή νότια Ιταλία
 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Νοεμβρίου 1981

(81/890/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε να επωφεληθεί από μία μεταβατική παρέκκλιση της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 στον τομέα της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών ως προς τους φόρους κύκλου εργασιών- κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ενιαία βάση (1)·

ότι η μεταβατική παρέκκλιση αφορά τη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1981 υποβολή στο φόρο προστιθεμένης αξίας των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ενισχύσεων επειγούσης φύσεως υπέρ των τμημάτων του πληθυσμού που υπήρξαν θύματα του σεισμού του Νοεμβρίου 1980·

ότι η ιδιαίτερη κοινωνική κατάσταση οδήγησε την ιταλική κυβέρνηση να ζητήσει αυτή τη μεταβατική παρέκκλιση·

ότι η μη υπαγωγή στο φόρο προστιθεμένης αξίας αφορά μόνο ορισμένες εργασίες απαριθμούμενες περιοριστικά στα νομοθετικά διατάγματα αριθ. 799/80 και αριθ. 11/81 της ιταλικής κυβερνήσεως, τα οποία επικυρώθηκαν με τους νόμους 875 της 22ας Δεκεμβρίου 1980 και 104 της 30ής Μαρτίου 1981·

ότι η Ιταλική Δημοκρατία πρέπει να λάβει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για την καταγραφή των οικείων εργασιών, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των ιδίων πόρων της Κοινότητος οι οποίοι σχετίζονται με τις εργασίες αυτές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 77/388/ΕΟΚ, η Ιταλική Δημοκρατία εξουσιοδοτείται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1981, να απαλλάξει, επιστρέφοντας τους φόρους που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο στάδιο, τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 799 της 5ης Δεκεμβρίου 1980, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 875 της 22ας Δεκεμβρίου 1980, καθώς και στο άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 11 της 31ης Ιανουαρίου 1981, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 104 της 30ής Μαρτίου 1981, και των οποίων ο πίνακας και οι λεπτομέρειες της απαλλαγής περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η Ιταλική Δημοκρατία θεσπίζει διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν την εκ μέρους των υποχρέων του φόρου δήλωση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των ιδίων πόρων της Κοινότητος που σχετίζονται με τις εργασίες του άρθρου 1, και μεριμνά για την ανακοίνωση του κειμένου των διατάξεων αυτών προς την Επιτροπή.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 3 Νοεμβρίου 1981.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. MARTEN

(1) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απαλλασσόμενες εργασίες και λεπτομέρειες σχετικά με την απαλλαγή, τις οποίες ανακοίνωσε η Ιταλική Κυβέρνηση

Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων τιμολογήσεως και καταγραφής, οι ακόλουθες εργασίες απαλλάσσονται και επιστρέφονται οι καταβληθέντες σε προηγούμενο στάδιο φόροι:

α) παραδόσεις προκατασκευασμένων οικημάτων προς κατοικία ή κάθε άλλη χρήση, περιλαμβανομένης και της ενδεχομένης συναρμολογήσεώς τους, προοριζομένων για τις περιφέρειες Basilicate και Campagna, και παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται, έστω και στο πλαίσιο συμβάσεως, για την υλοποίηση της σχετικής υποδομής. Ύστερα από αίτηση των ελεγκτικών οργάνων της Διευθύνσεως Οικονομικών, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό της κοινότητος, το οποίο βεβαίωνει την πραγματική εγκατάσταση των εν λόγω οικημάτων

β) παραδόσεις οχημάτων μετά κινητήρος και ρυμουλκουμένων οχημάτων προς κατοικία, προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν, έστω και στο πλαίσιο επιχειρήσεως, στις περιοχές που αναφέρονται στο σημείο α. Ύστερα από αίτηση των ελεγκτικών οργάνων της Διευθύνσεως Οικονομικών, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό της κοινότητος, το οποίο θα βεβαιώνει τη χρήση για την οποία προορίζονται τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα·

γ) παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών έστω και στο πλαίσιο συμβάσεως, για την ανακατασκευή ή την επιδιόρθωση οικημάτων προς κατοικία ή κάθε άλλη χρήση, καθώς και εξοπλισμών κατεστραμμένων ή υποστάντων ζημίες από τους σεισμούς που έπληξαν τις περιοχές που αναφέρονται στο σημείο α. Η πραγματικότητα της καταστροφής ή της ζημίας θα διαπιστώνεται με πιστοποιητικό χορηγούμενο είτε από την κοινότητα στην οποία βρίσκονται τα οικήματα ή οι εγκαταστάσεις, είτε από το γραφείο δημοσίων έργων ή το τεχνικό γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδια για την οικεία περιοχή·

δ) παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες γίνονται προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την ανασύσταση και αποκατάσταση του ζωντανού ή νεκρού ζωικού κεφαλαίου, το οποίο κατεστράφη ή υπέστη ζημίες από τους σεισμούς που έπληξαν τις περιοχές που αναφέρονται στο σημείο α. Η πραγματικότητα της καταστροφής ή της ζημίας θα διαπιστώνεται με πιστοποιητικό χορηγούμενο από την κοινότητα στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση καθώς και από το αρμόδιο περιφερειακό όργανο·

ε) παραδόσεις πραγματοποιούμενες από τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν οικήματα ή μέρη οικημάτων προς κατοικία ή για κάθε άλλη χρήση, ευρισκόμενα στις περιοχές που αναφέρονται στο σημείο α καθώς και παροχές υπηρεσιών πραγματοποιούμενες στο πλαίσιο συμβάσεως η οποία έχει σκοπό την κατασκευή των προαναφερθέντων οικημάτων·

στ) παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ελευθερίων επαγγελμάτων, που αφορούν την επιδιόρθωση, την κατασκευή ή ανακατασκευή δημοσίων έργων ή έργων δημοσίας ωφελείας, ή εργασίες κατεδαφίσεως ή αποκομιδής των συντριμμάτων·

ζ) παραδόσεις ηλεκτρικών συσκευών προοριζομένων για τη θέρμανση εσωτερικών χώρων ή για άλλες παρόμοιες χρήσεις (κλάση ex 85.12 του Κοινού Δασμολογίου), λεβήτων ή θερμαντικών σωμάτων από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα που λειτουργούν με ξύλα, κάρβουνα ή υγραέριο (κλάση ex 73.37 του Κοινού Δασμολογίου), σομπών ή καλοριφέρ, κουζινών και φούρνων από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (κλάση 73.36 του Κοινού Δασμολογίου), προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν από τους σεισμόπληκτους στις περιοχές που αναφέρονται στο σημείο α·

η) παροχές υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μεταφορά αγαθών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και πραγματοποιούνται προς τον επίτροπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 του νόμου 996 της 8ης Δεκεμβρίου 1970, καθώς και παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ενισχύσεων επειγούσης φύσεως προς τον εν λόγω επίτροπο ή τους δημοσίους οργανισμούς που ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό του·

θ) εισαγωγές αγαθών αναφερομένων στα σημεία α, β, γ, δ, στ και ζ, πραγματοποιούμενες για λογαριασμό του επιτρόπου που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 του νόμου 996 της 8ης Δεκεμβρίου 1970 και για λογαριασμό δημοσίων οργανισμών και προοριζόμενων προς δωρεάν διανομή στους σεισμοπλήκτους·

Οι απαλλαγές που αναφέρονται στα σημεία α μέχρι ζ ισχύουν για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών προοριζόμενες είτε για σεισμοπλήκτους, οι οποίοι αναγνωρίζονται υπό την ιδιότητα αυτή με πιστοποιητικά της αρμοδίας κοινότητος, είτε για τον επίτροπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 του νόμου 996 της 8ης Δεκεμβρίου 1970, είτε για δημοσίους οργανισμούς, πολιτικές, συνδικαλιστικές, επαγγελματικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές ενώσεις ή ενώσεις αρωγής, καθώς και για όργανα του τύπου τα οποία δανέμουν δωρεάν τα σχετικά αγαθά και υπηρεσίες προς τα θύματα, σύμφωνα με πιστοποιητικό της κοινότητος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης