Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 77/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1977 Περί της παρεκκλίσεως της παρεχομένης στο Βασίλειο της Δανίας, όσον αφορά το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία ταξιδιωτών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 77/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1977
Περί της παρεκκλίσεως της παρεχομένης στο Βασίλειο της Δανίας, όσον αφορά το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία ταξιδιωτών


Οδηγία 77/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1977 Περί της παρεκκλίσεως της παρεχομένης στο Βασίλειο τη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 77/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1977 περί της παρεκκλίσεως της παρεχομένης στο Βασίλειο της Δανίας, όσον αφορά το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία ταξιδιωτών
 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πράξη προσχωρήσεως, και ιδίως το άρθρο 133 και το παράρτημα VII μέρος V σημείο 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα VII μέρος V σημείο 1 της πράξεως προσχωρήσεως παρέχει στη Δανία παρέκκλιση όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 περί της εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αναφέρονται στις απαλλαγές εκ των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών(1) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 72/230/ΕΟΚ(2)-

ότι με την οδηγία 76/134/ΕΟΚ(3) το Συμβούλιο εχορήγησε παράταση της παρεκκλίσεως αυτής έως την 31η Δεκεμβρίου 1976-

ότι η δανική κυβέρνηση εζήτησε νέα παράταση της παρεκκλίσεως αυτής-

ότι παρίσταται αναγκαία η παράταση της παρεκκλίσεως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες 69/169/ΕΟΚ και 72/230/ΕΟΚ, το Bασίλειο της Δανίας έχει την ευχέρεια να διατηρήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 1977 το καθεστώς για τις απαλλαγές που εφαρμόζονται στους εν ισχύι ταξιδιώτες στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας όσον αφορά τα απαριθμούμενα προϊόντα στο παράρτημα VII μέρος V σημείο 1 υπό α) της πράξεως προσχωρήσεως.

 

Άρθρο 2

Το Βασίλειο της Δανίας μεριμνά για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή του κειμένου των διατάξεων που υιοθετεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης οδηγίας.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 18 Ιανουαρίου 1977.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Anthony CROSLAND

 

(1) ΕΕ αριθ. Ν 133 της 4.6.1969, σ. 6.

(2) ΕΕ αρίθ. Ν 139 της 17.6.1972, σ. 28.

(3) ΕΕ άριθ. Ν 21 της 29.1.1976, σ. 9.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης