Οδηγία 74/553/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1974

Περί της τροποποιήσεως του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ «περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων»

7 Νοέ 1974

Taxheaven.gr

Οδηγία 74/553/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1974 περί της τροποποιήσεως του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ «περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων»ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1969 περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων(3), προβλέπει, οτι στις περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α), β) και γ) του ανωτέρω άρθρου, η αξία επι της οποίας εκκαθαρίζεται ο φόρος εισφοράς δεν δύναται να είναι μικρότερη απο την πραγματική αξία των εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέχονται ή ανήκουν σε κάθε εταίρο ή αλλοιώς την ονομαστική αξία των εταιρικών αυτών μεριδίων, αν η τελευταία αυτή είναι μεγαλύτερη απο την πραγματική αξία τους-

ότι σε ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές, η αποδοχή της πραγματικής αξίας των εταιρικών μεριδίων ως βάσεως για τον υπολογισμό της ελαχίστης επιβολής φόρου, δεν ανταποκρίνεται στις αρχές επί των οποίων βασίζεται ο εναρμονισμένος φόρος εισφοράς και αποβλέποντας στο να υποβάλλονται στον φόρο εισφοράς μόνον οι πράξεις, οι οποίες αποτελούν τη νομική έκφραση μιας συγκεντρώσεως κεφαλαίων και μόνον κατά το μέτρο, κατά το οποίο οι πράξεις αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση του οικονομικού δυναμικού της εταιρείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Το κείμενο του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Στις περιπτώσεις, τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περίπτωση α) και β), τα Κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν την πραγματική αξία των εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέχονται ή ανήκουν σε κάθε εταίρο- τούτο δεν ισχύει στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται αποκλειστικά η παροχή εισφορών σε μετρητά. Η αξία επί της οποίας εκκαθαρίζεται ο φόρος δεν δύναται σε ουδεμία περίπτωση να είναι μικροτέρα από την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέχονται ή ανήκουν σε κάθε εταίρο."

 

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 7 Νοεμβρίου 1974.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. JARROT

 

(1) ΕΕ αριθ. Α 76 της 3.7.1974, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. Α. 109 της 19.9.1974, σ. 35

(3) ΕΕ αριθ. Ν 249 της 3.10.1969, σ. 25.


Taxheaven.gr