Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1287/15.11.1995 ΠΟΛ.1287/15.11.1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1287/15.11.1995
Ερωτήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211Α)


Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ 1127592/454/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1287

ΘΕΜΑ : Ερωτήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄).
ΣΧΕΤ : Εγκύκλιος μας ΠΟΛ.1256/1995.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1256/1995 εγκυκλίου μας, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του Ν.2343/1995, σας παρέχουμε επιπλέον οδηγίες για ορισμένα ερωτήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.
1. Υποθέσεις Φ.Μ.Α. που κατά την υποβολή της δήλωσης έτυχαν απαλλαγής με τις διατάξεις του Ν.6347/1977 και του Ν.1078/1980 και κατά δημοσίευση του νόμου εκκρεμούν ενώπιον των ΔΟΥ ή των Διοικητικών Πρωτοδικείων, περαιώνονται οριστικά, με τη μείωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.2343/1995.
Η μείωση αυτή υπολογίζεται στη συνολική αξία της προεκτίμησης ή της αξίας που προσδιορίστηκε με το φύλλο ελέγχου όπως ορίζεται κατά περίπτωση και όχι στη διαφορά που απομένει μετά την αφαίρεση της απαλλασσομένης αξίας από την αξία που προσδιόρισε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ π.χ.
Εάν η αξία της δήλωσης είναι 400.000 δρχ. κατά στρέμμα για την αγορά αγροτικού ακινήτου και ο προϊστάμενος της ΔΟΥ προσδιόρισε την αξία στο ποσό των 900.000 δρχ. κατά στρέμμα και ο φορολογούμενος έτυχε απαλλαγής με τη δήλωση για το ποσό των 400.000 η υπόθεση περαιώνεται με το Ν.2343/1995 ως εξής:

900.000 - 20% = 720.000
μείον ποσό απαλλαγής με Ν.634/1977 500.000


Υπόλοιπο για επιβολή φόρου 220.000 Χ 9% =
= Κύριος φόρος 19.800
Δημ. Φόρος 594


Υπόλοιπο φόρου για καταβολή 20.394

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν έτυχε απαλλαγής με το Ν.634/1977 γιατί η κατά στρέμμα αγοραία αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ξεπερνούσε το ποσό του 1.000.000 δρχ. ακόμα και αν αυτή μετά τη μείωση του 20% ή 25% κατά περίπτωση σύμφωνα με το Ν.2343/1995 προσδιοριστεί σε ποσό μικρότερο του ανωτέρω δεν θα τύχει απαλλαγής: π.χ. Εστω ότι ο αγοραστής αγροτικής έκτασης, υπέβαλε δήλωση με αξία 500.000 δρχ. κατά στρέμμα και κατέβαλε τον αναλογούντα φόρο (δεν έτυχε απαλλαγής Ν.634/1977).
Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ προσδιόρισε την αγοραία αξία ακινήτου στο ποσό του 1.100.000 κατά στρέμμα.

Η υπόθεση αυτή περαιώνεται ως εξής:
1.100.000 - 20% = 880.000 Χ 9% =
= αναλογών κ. φόρος 79.200
μείον φόρος δήλωσης 45.000


Υπόλοιπο κ. φόρου 34.200
Πλέον δημ. φόρος 3% 1.026


Υπόλοιπο φόρου για καταβολή 35.226

Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογίζεται η αξία όταν η απαλλαγή στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.1078/1980. π.χ.
Εστω ότι ο αγοραστής και δικαιούχος απαλλαγής με το Ν.1078/1980 για ποσό 8.000.000 υπέβαλε δήλωση με αξία 7.000.000 και έτυχε απαλλαγής για ολόκληρη την αξία της δήλωσης. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ προσδιόρισε την αξία του ακινήτου στα 12.000.000.
Η υπόθεση αυτή περαιώνεται ως εξής:

12.000.000 - 20% = 9.600.000
μείον απαλλαγή Ν.1078/80 8.000.000


1.600.000 Χ 13% =
208.000 κ. φόρος
6.240 Δημ. φόρος


Υπόλοιπο φόρου για καταβολή 214.240

Κατά τον ίδιο τρόπο θα περαιώνονται και οι υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών που κατά δήλωση έτυχαν απαλλαγής με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.814/1978 και του άρθρου 17 του Ν.1591/1986.

2. Σε μεταβιβάσεις ειδικών κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων η μείωση του 20% ή του 25% όπως κατά περίπτωση προβλέπεται υπολογίζεται, στη συνολική προσωρινή αξία ή στην αξία του ελέγχου όπως αυτή προσδιορίστηκε από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ (κτιρίου και οικοπέδου) και όχι μόνο στην αξία του οικοπέδου. π.χ. Εστω ότι σε μεταβίβαση με επαχθή αιτία ειδικού κτιρίου σε περιοχή εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ προσδιόρισε τη συνολική αξία του ακινήτου στα 80.000.000 εκ των οποίων τα 30.000.000 σύμφωνα
με την εφαρμογή του εντύπου 6 και τα υπόλοιπα 50.000.000 σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία.
Η υπόθεση αυτή περαιώνεται με μείωση 20% στο συνολικό ποσό των 80.000.000 δρχ.

3. Υποθέσεις Φ.Μ.Α. και Φ.Α.Υ. για τις οποίες η οικεία δήλωση υποβλήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθώς και υποθέσεις δωρεών-γονικών παροχών για τις οποίες η οικεία δήλωση υποβλήθηκε από 14.5.1991 μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου περαιώνονται με βάση την προεκτίμηση του ακινήτου που προσδιόρισε ο προϊστάμενος ΔΟΥ μειωμένη κατά 20% χωρίς να απαιτείται και η σύνταξη του συμβολαίου μέχρι την ημερομηνία αυτή.

4. Υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια συνεπεία εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης προσφυγής περαιώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου και ο βεβαιωθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει με τη νέα εκκαθάριση.

5. Υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου ΦΜΑ, ΦΑΥ, Δωρεών-Γονικών παροχών, κληρονομιών, που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 12 του κοινοποιηθέντος νόμου, θεωρούνται εκείνες για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και έχουν αντικείμενο φορολογίας ακίνητα ή κινητά, ενσώματα ή ασώματα.
Στις ως άνω περιπτώσεις οι δηλώσεις που θα υποβληθούν θα τύχουν απαλλαγής από τον πρόσθετο φόρο εκπρόθεσμης υποβολής τους, κανένα δε άλλο ευεργέτημα της κοινοποιηθείσης ρύθμισης δεν απολαμβάνουν.
Ο φόρος που θα βεβαιωθεί με βάση τη δήλωση αυτή θα καταβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όχι με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ρύθμιση.

6. Υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 12 απαλλάσσονται από κάθε πρόσθετο φόρο, πρόστιμο ή άλλη οποιαδήποτε κύρωση.
Συνεπώς, διαγράφονται με την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή και τα πρόστιμα του άρθρου 31 του Ν.820/1978. Επειδή όμως τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται αυτοτελώς με ιδιαίτερη πράξη για τον αγοραστή - δωρεοδόχο και πωλητή - δωρητή, είναι όμως παρεπόμενα της κυρίας πράξης, για να διαγραφεί το αυτοτελές πρόστιμο του πωλητή ή δωρητή πρέπει να περαιωθεί και η κυρία υπόθεση γιατί οι τελευταίοι δεσμεύονται από τη φορολογική τακτική του αγοραστή ή του δωρεοδόχου (υποχρέου σε φόρο).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης