Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 69/169/EOK του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 Περί εναρμόνισης των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις εκπτώσεις χώρου κύκλου εργασιών και του δασμούς που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς διακίνησης επιβατών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 69/169/EOK του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969
Περί εναρμόνισης των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις εκπτώσεις χώρου κύκλου εργασιών και του δασμούς που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς διακίνησης επιβατών


Οδηγία 69/169/EOK του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 Περί εναρμόνισης των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 69/169/EOK του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969, περί εναρμόνισης των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις εκπτώσεις χώρου κύκλου εργασιών και του δασμούς που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς διακίνησης επιβατών

 

( 69/169/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 99 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι , παρά την εγκαθίδρυση της τελωνειακής ενώσεως , η οποία συνεπάγεται την κατάργηση των δασμών και των περισσοτέρων φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών μελών , είναι αναγκαίο μέχρι της σε μεγάλο βαθμό εναρμονίσεως των εμμέσων φόρων , να διατηρηθούν οι φορολογίες κατά την εισαγωγή και η μη φορολογία ή επιστροφή των φόρων κατά την εξαγωγή , για τις ανωτέρω συναλλαγές .

ότι είναι επιθυμητό , και πριν ακόμη από την εναρμόνιση αυτή , να συνειδητοποιήσει περισσότερο ο πληθυσμός των Κρατών μελών την πραγματικότητα της κοινής αγοράς και για τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να καταστεί περισσότερο ελεύθερο το σύστημα φορολογίων των εισαγωγών κατά την κυκλοφορία των ταξιδιωτών μεταξύ των Κρατών μελών ότι τα μέλη της Συνελεύσεως υπεγράμμισαν επανειλημμένα την αναγκαιότητα των μέτρων αυτων .

ότι οι φορολογικές μειώσεις αυτού του είδους κατά την κυκλοφορία των ταξιδιωτών , αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση του αμοιβαίου ανοίγματος των αγορών των Κρατών μελών και της δημιουργίας συνθηκών αναλόγων με αυτές μιας εσωτερικής αγοράς .

ότι οι μειώσεις αυτές πρέπει να περιορισθούν στις μη εμπορικού χαρακτήρος εισαγωγές εμπορευμάτων οι οποίες πραγματοποιούνται από τους ταξιδιώτες ότι , κατά γενικό κανόνα , τα εμπορεύματα αυτά δεν είναι δυνατό να αποκτηθούν στην χώρα προελεύσεως ( χώρα εξόδου ) παρά με την επιβάρυνση εκ φόρων , κατά τρόπο ώστε η εντός τως προβλεπομένων ορίων παραίτηση του Κράτους εισαγωγής από της εισπράξεως του φόρου κύκλου εργασιών και άλλων ειδικών φόρων καταναλώσεως κατά την εισαγωγή , αποτρέπει την διπλή φορολογία χωρίς να καταλήγει σε έλλειψη φορολογίας .

ότι ένα κοινοτικό καθεστώς φορολογικών μειώσεων κατά την εισαγωγή αποδεικνύεται επίσης αναγκαίο στο πλαίσιο της κυκλοφορίας των ταξιδιωτών μεταξύ τρίτων χώρων και της Κοινότητος ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1 . Απαλλάσσονται των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή , στο πλαίσιο της κυκλοφορίας των ταξιδιωτών μεταξύ τρίτων χώρων και της Κοινότητος , τα εμπορεύματα τα οποία περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών , εάν πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος και εάν η συνολική αξία των εμπορευμάτων αυτών δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λογιστικές μονάδες κατ’ άτομο .

2 . Τα Κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια , για τους ταξιδιώτες ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών , να μειώσουν την απαλλαγή αυτή μέχρι δέκα λογιστικές μονάδες .

3 . Όταν η συνολική αξία περισσοτέρων εμπορευμάτων υπερβαίνει κατ’ άτομο το ποσό των είκοσι πέντε λογιστικών μονάδων ή το καθοριζόμενο δυνάμει της παραγράφου 2 , η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του ποσού αυτού , για εκείνα τα εμπορεύματα τα οποία , εάν εισήγοντο χωριστά , θα ήτο δυνατόν να απολαύουν της ανωτέρω απαλλαγής , εξυπακουομένου ότι η αξία ενός εμπορεύματος δεν είναι δυνατόν να υποδιαιρεθεί .

Άρθρο 2

1 . Απαλλάσσονται του φόρου κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως , που εισπράττονται κατά την εισαγωγή , στο πλαίσιο της κυκλοφορίας ταξιδιωτών μεταξύ των Κρατών μελών , τα εμπορεύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 της συνθήκης και περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών , εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος και η συνολική αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε λογιστικές μονάδες κατ’ άτομο . Η απαλλαγή αυτή χορηγείται επίσης στην περίπτωση των διερχομένων ταξιδιωτών με τελικό προορισμό εκτός του εδάφους ενός Κράτους μέλους .

2 . Τα Κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια , προκειμένου για ταξιδιώτες ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών , να μειώσουν την απαλλαγή αυτή μέχρι είκοσι πέντε λογιστικές μονάδες .

3 . Όταν η συνολική αξία περισσοτέρων εμπορευμάτων υπερβαίνει κατ’ άτομο το ποσό των εβδομήντα πέντε λογιστικών μονάδων ή το καθοριζόμενο δυνάμει της παραγράφου 2 , η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του ποσού αυτού για εκείνα τα εμπορεύματα τα οποία , εάν εισήγοντο χωριστά θα ήτο δυνατόν να απολαύουν της ανωτέρω απαλλαγής , εξυπακουομένου ότι η αξία ενός εμπορεύματος δεν είναι δυνατόν να υποδιαιρεθεί .

Άρθρο 3

Για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας :

1 . Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της απαλλαγής , της αναφερομένης στα άρθρα 1 και 2 , η αξία των προσωπικών ειδών , τα οποία εισάγονται προσωρινώς ή επανεισάγονται κατόπιν της προσωρινής τους εξαγωγής .

2 . Θεωρούνται μη εμπορικού χαρακτήρος οι εισαγωγές οι οποίες :

α ) παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα .

β ) αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα που προορίζονται για την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή που προορίζονται για δώρα , με την επιφύλαξη ότι τα εμπορεύματα αυτά δεν δύνανται να παρουσιάζουν από την φύση τους ή την ποσότητά τους , οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον .

Άρθρο 4

1 . Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων οι οποίες εφαρμόζονται επί του θέματος στους ταξιδιώτες τους διαμένοντες εκτός Ευρώπης , κάθε Κράτος μέλος εφαρμόζει όσον αφορά την εισαγωγή με απαλλαγή εκ των φόρων κύκλου εργασιών και ειδικών φόρων καταναλώσεως των κατωτέρω απαριθμουμένων εμπορευμάτων , τα ακόλουθα ποσοτικά όρια :

α ) προϊόντα καπνού :

200 σιγαρέττα ,

ή 100 σιγαρίλλος ( πούρα με μέγιστο βάρος 3 γραμμάρια ανά τεμάχιον ) ,

ή 50 πούρα ,

ή 250 γραμμάρια καπνού πίπας .

β ) οινοπνευματώδη ποτά :

- απεσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά , βαθμού οινοπνεύματος μεγαλυτέρου από 22 ° : 1 φιάλη τυποποιημένη ( standard ) ( από 0,70 λίτρον έως 1 λίτρον ) ,

- απεσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά , απεριτίφ με βάση οίνο ή αλκοόλη , βαθμού οινοπνεύματος ίσου ή μικροτέρου των 22 ° , οίνοι αφρώδεις , vins de liqueur : σύνολον 2 λίτρα ,

και

- οίνοι κοινοί ( μη αφρώδεις ) : σύνολον 2 λίτρα .

γ ) αρώματα : 50 γραμμάρια ,

και

κολώνιες : 1/4 λίτρου .

δ ) καφές : 500 γραμμάρια ,

ή εκχυλίσματα και αποστάγματα καφέ : 200 γραμμάρια .

ε ) τέιον : 100 γραμμάρια ,

ή εκχυλίσματα και αποστάγματα τεΐου : 40 γραμμάρια .

2 . Ταξιδιώτες ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών δεν απολαύουν της απαλλαγής για τα εμπορεύματα , τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση α ) , β ) και δ ) .

3 . Εντός των ποσοτικών ορίων , που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνοντας υπόψη τους προβλεπόμενους περιορισμούς της παραγράφου 2 , η αξία των εμπορευμάτων , τα οποία απαριθμούνται στην παράγραφο 1 , δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της απαλλαγής που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 .

Άρθρο 5

1 . Τα Κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μειώνουν την αξία ή/και τις ποσότητες των ατελώς εισαγομένων εμπορευμάτων , όταν αυτά εισάγονται :

- στο πλαίσιο της παραμεθορίου κυκλοφορίας ,

- από το προσωπικό των συγκοινωνιακών μέσων , τα οποία χρησιμοποιούνται στην διεθνή κυκλοφορία ,

- από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων ενός Κράτους μέλους , που σταθμεύουν σε άλλο Κράτος μέλος , συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού προσωπικού , καθώς και από τις συζύγους και τέκνα που συντηρούν .

2 . Τα Κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να αποκλείσουν της απαλλαγής τα εμπορεύματα , τα οποία αναφέρονται στις κλάσεις 71.07 και 71.08 του κοινού δασμολογίου .

3 . Τα Κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μειώσουν τις ποσότητες των εμπορευμάτων , τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 , περίπτωση α ) και δ ) , για τους ταξιδιώτες οι οποίοι , προερχόμενοι από τρίτο Κράτος , εισέρχονται σε Κράτος μέλος .

Άρθρο 6

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα , για να αποφύγουν να χορηγούνται απαλλαγές ή επιστροφές φόρων για παραδόσεις εμπορευμάτων σε ταξιδιώτες , των οποίων η κατοικία , η συνήθης διαμονή ή το κέντρο της επαγγελματικής δραστηριότητος , ευρίσκεται σε Κράτος μέλος και οι οποίοι απολαύουν του προβλεπομένου από την παρούσα οδηγία καθεστώτος .

Άρθρο 7

Τα Κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να στρογγυλοποιούν το ποσό σε εθνικό νόμισμα , που προκύπτει από τη μετατροπή των ποσών σε λογιστικές μονάδες που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 .

Άρθρο 8

1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα για την συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 1 Ιανουαρίου 1970 .

2 . Κάθε Κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίζει προς εφαρμογή της παρούσης οδηγίας .

Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα Κράτη μέλη .

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη .

Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 28 Μαΐου 1969 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. THORN

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης