Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/505/3.4.2009 ∆ιευκρίνιση ορισµών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/505/3.4.2009
∆ιευκρίνιση ορισµών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 8/505/3.4.2009
τoυ Διοικητικού Συµβουλίου
 

Θέµα: ∆ιευκρίνιση ορισµών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 17 του άρθρου 3 του Ν. 3283/2004 «ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210), η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 3756/2009 «σύστηµα άϋλων τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

2. Την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 20ης ∆εκεµβρίου 1985, για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), και ιδίως το άρθρο 53α στοιχείο α, (OJ L375, 31.12.1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την Οδηγία 2007/16/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «εφαρµογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνιση ορισµένων ορισµών» (L79/11/20.3.2007).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2007 «για την εφαρµογή της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνιση ορισµένων ορισµών», η οποία εκδόθηκε προκειµένου να διασφαλιστεί η
οµοιόµορφη εφαρµογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, να βοηθηθούν τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν κατά πόσον δεδοµένη κατηγορία ενεργητικού είναι επιλέξιµη από έναν ΟΣΕΚΑ και να διασφαλιστεί ότι η αποδιδόµενη στους ορισµούς ερµηνεία συνάδει µε τις αρχές της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, η οποία έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε τον Ν.3283/2004, όπως είναι οι αρχές που διέπουν τη διαφοροποίηση του κινδύνου και τα όρια της έκθεσης σε κίνδυνο, την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να εξοφλεί τα µερίδιά του µετά από αίτηση των µεριδιούχων και να υπολογίζει την καθαρή αξία του ενεργητικού του όταν εκδίδονται ή εξοφλούνται µερίδια, και να εξασφαλιστεί για τις αρµόδιες αρχές και τους παράγοντες της αγοράς, µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, η οποία διευκολύνει επίσης τη βελτίωση της λειτουργίας της διαδικασίας κοινοποίησης για τη διασυνοριακή διάθεση των ΟΣΕΚΑ.
 

Άρθρο 2
Κινητές αξίες

1. Η αναφορά του άρθρου 3 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004 στις κινητές αξίες νοείται ως αναφορά σε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) η δυνητική ζηµία την οποία µπορεί να υποστεί το αµοιβαίο κεφάλαιο λόγω της κατοχής των εν λόγω µέσων περιορίζεται στο ποσό που έχει καταβληθεί για αυτά,

(β) η ρευστότητά τους δεν θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του αµοιβαίου κεφαλαίου να συµµορφώνεται µε το άρθρο 16 του Ν. 3283/2004,

(γ) υπάρχει διαθέσιµη αξιόπιστη αποτίµησή τους ως εξής:

(αα) στην περίπτωση αξιών, που έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία (α) έως (δ) του Ν. 3283/2004, υπό τη µορφή ακριβών, αξιόπιστων και τακτικά οριζόµενων τιµών, οι οποίες είναι είτε τιµές της αγοράς είτε τιµές που διατίθενται από συστήµατα αποτίµησης ανεξάρτητα από εκδότες,

(ββ) στην περίπτωση άλλων αξιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 3283/2004, υπό τη µορφή περιοδικής αποτίµησης, η οποία προκύπτει από πληροφορίες που προέρχονται από τον εκδότη της αξίας ή από σχετική έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων,

(δ) είναι διαθέσιµες ενδεδειγµένες πληροφορίες για τις εν λόγω αξίες ως εξής:

(αα) στην περίπτωση αξιών, που έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε ΠΜ∆, όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία (α) έως (δ) του Ν. 3283/2004, υπό µορφή τακτικά οριζόµενων, επακριβών και συγκεντρωτικών πληροφοριών, που διατίθενται στην αγορά σχετικά µε την αξία ή κατά περίπτωση, σχετικά µε το χαρτοφυλάκιο της αξίας,

(ββ) στην περίπτωση άλλων αξιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 3283/2004, υπό µορφή τακτικών και επακριβών πληροφοριών στο αµοιβαίο κεφάλαιο σχετικά µε την αξία ή κατά περίπτωση, σχετικά µε το χαρτοφυλάκιο της αξίας,

(ε) αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης,

(στ) η απόκτησή τους συνάδει µε τους επενδυτικούς στόχους ή µε την επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου ή και µε τα δύο, σύµφωνα µε το Ν. 3283/2004 και,
 
(ζ) οι κίνδυνοί τους λαµβάνονται επαρκώς υπόψη από τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του αµοιβαίου κεφαλαίου.

Για τους σκοπούς των στοιχείων (β) και (ε) του πρώτου εδαφίου, και εκτός εάν η ΑΕ∆ΑΚ για λογαριασµό των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται διαθέτει πληροφορίες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικό προσδιορισµό, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε ΠΜ∆ σύµφωνα µε τα στοιχεία (α), (β) ή (γ) του άρθρου 21 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004, θεωρείται ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα του αµοιβαίου κεφαλαίου να συµµορφώνεται προς το άρθρο 16 του Ν. 3283/2004 και θεωρούνται επίσης ότι αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης.

2. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004  θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

(α) µερίδια κεφαλαίων κλειστού τύπου, τα οποία έχουν συσταθεί ως εταιρείες επενδύσεων και µορφές καταπιστεύµατος (unit trusts) που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

(αα) πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,

(ββ) υπόκεινται σε µηχανισµούς εταιρικής διακυβέρνησης, που εφαρµόζονται σε εταιρείες,

(γγ) εάν γίνεται διαχείριση ενεργητικού από έναν άλλο φορέα για λογαριασµό του κεφαλαίου κλειστού τύπου, ο εν λόγω φορέας υπόκειται σε εθνικές κανονιστικές διατάξεις µε σκοπό την προστασία των επενδυτών,

(β) µερίδια κεφαλαίων κλειστού τύπου, τα οποία έχουν συσταθεί µε ενοχική σύµβαση, τα οποία:

(αα) πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,

(ββ) υπόκεινται σε µηχανισµούς εταιρικής διακυβέρνησης ισοδύναµους µε εκείνους που εφαρµόζονται σε εταιρείες όπως αναφέρεται στο στοιχείο (α) σηµείο (ββ),

(γγ) αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης από φορέα, ο οποίος υπόκειται σε εθνικές κανονιστικές διατάξεις µε σκοπό την προστασία των επενδυτών,

(γ) χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία:

(αα) πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,

(ββ) υποστηρίζονται από άλλα στοιχεία ενεργητικού ή συνδέονται µε τις αποδόσεις τους, τα οποία µπορούν να διαφέρουν από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004.

3. Όταν ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο της παραγράφου 2 στοιχείο (γ) περιλαµβάνει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο στοιχείο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 25 του Ν. 3283/2004 στο εν λόγω ενσωµατωµένο παράγωγο στοιχείο.
 

Άρθρο 3
Μέσα τα οποία κανονικά αποτελούν αντικείµενο  διαπραγµάτευσης στη χρηµαταγορά

1. Η αναφορά του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 3283/2004 σε µέσα χρηµαταγοράς νοείται ως αναφορά στα ακόλουθα:

(α) στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν  εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε ΠΜ∆, σύµφωνα µε τα στοιχεία (α), (β) και (γ) του άρθρου 21 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004,

β) στα χρηµατοπιστωτικά µέσα, που δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ούτε αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ∆.

2. Η αναφορά του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 3283/2004 στα µέσα χρηµαταγοράς ως µέσων που κανονικά αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη χρηµαταγορά νοείται ως αναφορά στα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) έχουν διάρκεια από την έκδοση έως τη λήξη τους µέχρι και 397 ηµέρες,

(β) έχουν υπολειπόµενη διάρκεια έως τη λήξη τους µέχρι και 397 ηµέρες,

(γ) υπόκεινται σε τακτικές αναπροσαρµογές, όσον αφορά την απόδοση σύµφωνα µε τους όρους της χρηµαταγοράς, τουλάχιστον κάθε 397 ηµέρες,

(δ) το προφίλ κινδύνου τους, συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων επιτοκίου, αντιστοιχεί προς αυτό των χρηµατοπιστωτικών µέσων τα οποία έχουν τη διάρκεια που αναφέρεται στα στοιχεία (α) ή (β) ή υπόκεινται σε αναπροσαρµογή όσον αφορά την απόδοση, όπως αναφέρεται στο στοιχείο (γ).
 

Άρθρο 4
Μέσα επαρκούς ρευστότητας η αξία των οποίων  µπορεί να καθοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγµή

1. Η αναφορά του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 3283/2004  σε µέσα χρηµαταγοράς, ως µέσα επαρκούς ρευστότητας, νοείται ως αναφορά σε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία µπορούν να πωληθούν µε περιορισµένο κόστος σε αρκετά σύντοµο χρονικό διάστηµα, λαµβανοµένης υπόψη της υποχρέωσης του αµοιβαίου κεφαλαίου να εξαγοράσει ή να εξοφλήσει τα µερίδιά του κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε µεριδιούχου.

2. Η αναφορά του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 3283/2004  σε µέσα χρηµαταγοράς τα οποία έχουν αξία η οποία µπορεί να καθοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγµή νοείται ως αναφορά σε χρηµατοπιστωτικά µέσα για τα οποία διατίθενται ακριβή και αξιόπιστα συστήµατα αποτίµησης, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) επιτρέπουν στην ΑΕ∆ΑΚ για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου να υπολογίσει καθαρή τιµή αντίστοιχη προς αυτήν στην οποία το χρηµατοπιστωτικό µέσο του χαρτοφυλακίου θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µεταβίβασης µεταξύ συναινούντων, καλώς πληροφορηµένων µερών και µε όρους αγοράς (arm’s length transaction),

(β) βασίζονται είτε σε δεδοµένα της αγοράς, είτε σε µοντέλα αποτίµησης που συµπεριλαµβάνουν συστήµατα που βασίζονται στο αποσβεσθέν κόστος.

3. Τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 λογίζονται ότι πληρούνται στην περίπτωση χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα οποία αποτελούν κανονικά αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη χρηµαταγορά για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 3283/2004 και τα οποία έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ∆, σύµφωνα µε τα στοιχεία (α), (β) ή (γ) του άρθρου 21 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004, εκτός εάν υπάρχουν πληροφορίες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικό προσδιορισµό.
 

Άρθρο 5
Μέσα των οποίων η έκδοση ή ο εκδότης υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταµίευσης

1. H αναφορά του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) του Ν. 3283/2004 σε µέσα χρηµαταγοράς πλην των διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά, των οποίων η έκδοση ή ο εκδότης υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταµίευσης, νοείται ως αναφορά σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία:

(α) πληρούν ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας απόφασης,

(β) υπάρχουν για αυτά διαθέσιµες ενδεδειγµένες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που επιτρέπουν τη σωστή εκτίµηση των πιστωτικών κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε την επένδυση σε τέτοια µέσα, λαµβανοµένων υπόψη των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου,

(γ) µεταβιβάζονται ελεύθερα.

2. Όσον αφορά τα µέσα χρηµαταγοράς του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) περιπτώσεις (ηβ) και (ηδ) του Ν.3283/2004, ή αυτά που εκδίδονται από τοπική ή περιφερειακή αρχή κράτους µέλους ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό, αλλά για τους οποίους δεν παρέχεται εγγύηση από κράτος µέλος, ή από ένα από τα µέλη τα οποία συγκροτούν την οµοσπονδία στην περίπτωση ενός οµοσπονδιακού κράτους που είναι κράτος µέλος, οι ενδεδειγµένες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου συνίστανται στα ακόλουθα:

(α) πληροφορίες για την έκδοση ή για το πρόγραµµα έκδοσης και για το νοµικό καθεστώς και την οικονοµική κατάσταση του εκδότη πριν από την έκδοση του τίτλου της χρηµαταγοράς,

(β) επικαιροποίηση των πληροφοριών, που αναφέρονται στο στοιχείο (α) σε τακτά διαστήµατα και κάθε φορά που συµβαίνει κάποιο σηµαντικό γεγονός,

(γ) πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α), εξακριβωµένες από τρίτα µέρη που διαθέτουν την κατάλληλη ειδίκευση και δεν υπόκεινται σε εντολές του εκδότη,

(δ) διαθέσιµα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για την έκδοση ή για τα προγράµµατα έκδοσης.

3. Όσον αφορά τα µέσα χρηµαταγοράς του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) περίπτωση (ηγ) του Ν. 3283/2004, οι ενδεδειγµένες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου συνίστανται στα ακόλουθα:

(α) πληροφορίες για την έκδοση ή για το πρόγραµµα έκδοσης ή για τη νοµική και οικονοµική κατάσταση του εκδότη πριν από την έκδοση του τίτλου της χρηµαταγοράς,

(β) επικαιροποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο (α) σε τακτά διαστήµατα και κάθε φορά που λαµβάνει χώρα κάποιο σηµαντικό γεγονός,

(γ) διαθέσιµα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για την έκδοση ή για το πρόγραµµα έκδοσης ή άλλα δεδοµένα που επιτρέπουν τη σωστή εκτίµηση των πιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται µε επένδυση σε τέτοια µέσα.

4. Όσον αφορά όλα τα µέσα χρηµαταγοράς του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) περίπτωση (ηα) του Ν. 3283/2004, πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και τα µέσα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από κεντρική τράπεζα κράτους µέλους, οι ενδεδειγµένες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου συνίστανται σε πληροφορίες για την έκδοση ή για το πρόγραµµα έκδοσης ή για το νοµικό καθεστώς και την οικονοµική κατάσταση του εκδότη πριν από την έκδοση του µέσου χρηµαταγοράς.


Άρθρο 6
Οργανισµός που υπόκειται και τηρεί κανόνες της προληπτικής εποπτείας 

Η αναφορά του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) περίπτωση (ηγ) του Ν. 3283/2004 σε οργανισµό που υπόκειται και τηρεί κανόνες της προληπτικής εποπτείας θεωρούµενους από τις αρµόδιες αρχές ως τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς µε εκείνους της κοινοτικής νοµοθεσίας νοείται ως αναφορά σε εκδότη ο οποίος υπόκειται και τηρεί κανόνες της προληπτικής εποπτείας και πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) είναι εγκατεστηµένος στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο,

(β) είναι εγκατεστηµένος στις χώρες του ΟΟΣΑ που ανήκουν στην Οµάδα των ∆έκα,

(γ) έχει αξιολογηθεί µε βαθµό τουλάχιστον "investment grade",

(δ) µπορεί να αποδειχθεί κατόπιν εµπεριστατωµένης ανάλυσης του εκδότη ότι οι προληπτικοί κανόνες που εφαρµόζονται στον εν λόγω εκδότη είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί µε αυτούς της κοινοτικής νοµοθεσίας.
 

Άρθρο 7
Μέσα τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση

1. Η αναφορά του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) περίπτωση (ηδ) (iii) του Ν. 3283/2004 στα µέσα τιτλοποίησης νοείται ως αναφορά σε δοµές, µε µορφή είτε εταιρική, είτε καταπιστεύµατος (trust) ή συµβατική, που δηµιουργούνται µε σκοπό τις πράξεις τιτλοποίησης.

2. Η αναφορά του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) περίπτωση (ηδ) (iii) του Ν. 3283/2004 σε τραπεζική χρηµατοδότηση νοείται ως αναφορά σε τραπεζικές διευκολύνσεις τις οποίες εγγυάται χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συµµορφώνεται µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο (η) περίπτωση (ηγ) του Ν. 3283/2004.
 

Άρθρο 8
Ρευστά χρηµατοπιστωτικά στοιχεία 

1. Η αναφορά του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν. 3283/2004 σε ρευστά χρηµατοπιστωτικά στοιχεία νοείται, σε σχέση µε τα χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα, ως αναφορά σε χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) οι υποκείµενοι τίτλοι τους συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

(αα) σε στοιχεία ενεργητικού όπως απαριθµούνται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του Ν.3283/2004, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχουν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού,

(ββ) σε επιτόκια,

(γγ) σε τιµές συναλλάγµατος ή νοµίσµατα,

(δδ) σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες,

(β) στην περίπτωση εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων µέσων, συµµορφώνονται προς τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ) περιπτώσεις (ζβ) και (ζγ) του Ν.3283/2004.
 
2. Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ) του Ν.3283/2004, θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν τα µέσα εκείνα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) επιτρέπουν τη µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου ενός στοιχείου ενεργητικού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο (α) του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως των άλλων κινδύνων που συνδέονται µε το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού,

(β) δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παράδοση ή τη µεταφορά, έστω υπό µορφή µετρητών, άλλων στοιχείων ενεργητικού εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 3 του Ν.3283/2004,

(γ) συµµορφώνονται προς τα κριτήρια για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα µέσα που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ) περιπτώσεις (ζβ) και (ζγ) του Ν.3283/2004 και στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου,

(δ) οι κίνδυνοί τους αντιµετωπίζονται επαρκώς από τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του αµοιβαίου κεφαλαίου και από τους οικείους εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου σε περίπτωση ασυµφωνίας των πληροφοριών της ΑΕ∆ΑΚ και του αντισυµβαλλόµενου µέρους ως προς το πιστωτικό παράγωγο που προκύπτει από την ενδεχόµενη πρόσβαση του αντισυµβαλλόµενου µέρους σε µη προσιτές στο κοινό πληροφορίες για εταιρείες τα στοιχεία ενεργητικού των οποίων χρησιµοποιούνται από πιστωτικά παράγωγα ως υποκείµενοι τίτλοι.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ) περίπτωση (ζγ) του Ν.3283/2004, η αναφορά σε εύλογη αξία νοείται ως αναφορά στο ποσό έναντι του οποίου θα µπορούσε να µεταβιβαστεί ένα στοιχείο του ενεργητικού, ή να διακανονιστεί ένα στοιχείο του παθητικού, µεταξύ συναινούντων, επαρκώς πληροφορηµένων µερών και µε όρους αγοράς (arm’s length transaction),

4. Για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ) περίπτωση (ζγ) του Ν.3283/2004, η αναφορά σε αξιόπιστη και επαληθεύσιµη αποτίµηση νοείται ως αναφορά στην αποτίµηση, από το αµοιβαίο κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις τιµές που δηλώνονται στην αγορά από το αντισυµβαλλόµενο µέρος και η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) βάση για την αποτίµηση αποτελεί είτε µια αξιόπιστη τρέχουσα αγοραία τιµή του µέσου είτε, εάν αυτή η τιµή δεν είναι διαθέσιµη, ένα µοντέλο αποτίµησης το οποίο χρησιµοποιεί µια επαρκή αναγνωρισµένη µεθοδολογία,

(β) επαλήθευση της αποτίµησης διενεργείται από έναν από τους κάτωθι:

(αα) ένα ενδεδειγµένο τρίτο µέρος, ανεξάρτητο από το αντισυµβαλλόµενο µέρος του εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου µέσου, µε επαρκή συχνότητα και κατά τρόπο που η ΑΕ∆ΑΚ, για λογαριασµό  του αµοιβαίου κεφαλαίου, να είναι σε θέση να το ελέγχει,

(ββ) ένα τµήµα της ΑΕ∆ΑΚ, ανεξάρτητο από το τµήµα που είναι επιφορτισµένο µε τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού, το οποίο να είναι επαρκώς εξοπλισµένο για το σκοπό αυτό.

5. Η αναφορά του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ)  του Ν.3283/2004 σε ρευστά χρηµατοπιστωτικά στοιχεία νοείται ότι δεν περιλαµβάνει χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα επί εµπορευµάτων.
 

Άρθρο 9
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες

1. Η αναφορά του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ) του Ν. 3283/2004 σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες νοείται ως αναφορά σε δείκτες, οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) είναι επαρκώς διαφοροποιηµένοι, µε την έννοια ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

(αα) ο δείκτης συντίθεται κατά τρόπον ώστε οι αυξοµειώσεις των τιµών ή οι πράξεις συναλλαγής που αφορούν ένα συστατικό µέρος να µην επηρεάζουν αδικαιολόγητα την απόδοση του συνολικού δείκτη,

(ββ) εάν ο δείκτης συντίθεται από στοιχεία του ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004, η σύνθεσή του είναι τουλάχιστον διαφοροποιηµένη σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 3283/2004,

(γγ) εάν ο δείκτης συντίθεται από στοιχεία ενεργητικού πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004, η σύνθεσή του διαφοροποιείται κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 24 του εν λόγω νόµου,

(β) αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς για την αγορά στην οποία παραπέµπουν, µε την έννοια ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

(αα) ο δείκτης µετρά την απόδοση µιας αντιπροσωπευτικής οµάδας υποκείµενων τίτλων µε αξιόπιστο και ενδεδειγµένο τρόπο,

(ββ) ο δείκτης αναθεωρείται ή αναπροσαρµόζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει τις αγορές στις οποίες παραπέµπει σύµφωνα µε κριτήρια προσιτά στο κοινό,

(γγ) οι υποκείµενοι τίτλοι είναι επαρκούς ρευστότητας, γεγονός που επιτρέπει στους χρήστες να αναπαράγουν το δείκτη, εφόσον είναι αναγκαίο,

(γ) δηµοσιεύονται µε το δέοντα τρόπο, µε την έννοια ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

(αα) η διαδικασία δηµοσίευσής τους βασίζεται σε ορθές διαδικασίες καταγραφής των τιµών και υπολογισµού και δηµοσίευσης εν συνεχεία της τιµής του δείκτη, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών αποτίµησης των συστατικών µερών εάν δεν είναι διαθέσιµη η αγοραία τιµή τους,

(ββ) παρέχονται ευρέως και εγκαίρως ουσιώδους σηµασίας πληροφορίες επί θεµάτων όπως είναι ο υπολογισµός του δείκτη και οι µέθοδοι αναπροσαρµογής, οι µεταβολές του δείκτη και οι τυχόν λειτουργικές δυσκολίες στην παροχή έγκαιρων ή επακριβών πληροφοριών.

2. Όταν η σύνθεση των στοιχείων ενεργητικού, τα οποία χρησιµοποιούνται από χρηµατοπιστωτικά παράγωγα ως υποκείµενοι τίτλοι σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004 δεν πληροί τα κριτήρια που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά παράγωγα θεωρούνται, εφόσον συµµορφώνονται µε τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της παρούσας, ως χρηµατοπιστωτικά παράγωγα βασιζόµενα σε συνδυασµό στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο (α) σηµεία (αα), (ββ) και (γγ).
 

Άρθρο 10
Κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που ενσωµατώνουν παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα

1. Η αναφορά του άρθρου 25 παράγραφος 7 του Ν. 3283/2004 σε κινητές αξίες που ενσωµατώνουν παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα νοείται ως αναφορά στα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης και τα οποία περιλαµβάνουν ένα συστατικό µέρος το οποίο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) λόγω υπάρξεως αυτού του συστατικού µέρους, ορισµένες ή όλες οι χρηµατικές ροές, τις οποίες, σε άλλη περίπτωση, θα συνεπαγόταν η κινητή αξία η οποία λειτουργεί ως κύρια σύµβαση (σύµβαση υποδοχής), µπορούν να τροποποιηθούν µε βάση ένα συγκεκριµένο επιτόκιο, την τιµή χρηµατοπιστωτικού µέσου, την τιµή συναλλάγµατος, τον δείκτη τιµών ή επιτοκίων, την κατάταξη της πιστοληπτικής ικανότητας ή τον πιστωτικό δείκτη, ή άλλη µεταβλητή, και συνεπώς εµφανίζουν διακυµάνσεις παρόµοιες µε αυτές οποιουδήποτε αυτοτελούς παραγώγου,

(β) τα οικονοµικά του χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι δεν συνδέονται στενά µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους της κύριας σύµβασης,

(γ) έχει σηµαντική επίπτωση στο προφίλ κινδύνου και στην αποτίµηση της κινητής αξίας.

2. Τα µέσα χρηµαταγοράς τα οποία πληρούν ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, και τα οποία περιλαµβάνουν ένα συστατικό µέρος το οποίο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ως µέσα χρηµαταγοράς που ενσωµατώνουν κάποιο παράγωγο.

3. Μια κινητή αξία ή ένα µέσο χρηµαταγοράς δεν θεωρείται ότι ενσωµατώνει κάποιο παράγωγο, όταν περιλαµβάνει ένα συστατικό µέρος το οποίο είναι συµβατικά µεταβιβάσιµο ανεξάρτητα από την κινητή αξία ή από το µέσο χρηµαταγοράς. Ένα τέτοιο συστατικό µέρος λογίζεται ως χωριστό χρηµατοπιστωτικό µέσο.
 

Άρθρο 11
Τεχνικές και µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική  διαχείριση του χαρτοφυλακίου

1. Η αναφορά του άρθρου 25 παράγραφος 4 του Ν. 3283/2004 σε τεχνικές και µέσα που συνδέονται µε κινητές αξίες και χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, νοείται ως αναφορά σε τεχνικές και µέσα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) είναι ενδεδειγµένα από οικονοµική άποψη, µε την έννοια ότι εφαρµόζονται µε τρόπο αποτελεσµατικό από την άποψη κόστους,

(β) χρησιµοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

(αα) µείωση των κινδύνων,

(ββ) µείωση του κόστους και

(γγ) δηµιουργία πρόσθετου κεφαλαίου ή εισοδήµατος για το αµοιβαίο κεφάλαιο µε επίπεδο κινδύνου το οποίο είναι σύµφωνο µε το προφίλ κινδύνου του αµοιβαίου κεφαλαίου και τους κανόνες διαφοροποίησης των κινδύνων που ορίζονται στο άρθρο 22 του Ν. 3283/2004,

(γ) οι κίνδυνοί τους λαµβάνονται επαρκώς υπόψη από τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του αµοιβαίου κεφαλαίου.

2. Οι τεχνικές και τα µέσα που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 και αναφέρονται σε µέσα χρηµαταγοράς θεωρούνται ως τεχνικές και µέσα αναφερόµενα σε µέσα της χρηµαταγοράς που χρησιµοποιούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του Ν. 3283/2004.
 

Άρθρο 12
Αµοιβαίο κεφάλαιο που αναπαράγει δείκτη

1. Η αναφορά του άρθρου 24 παράγραφος 1 του Ν. 3283/2004 στην αναπαραγωγή της σύνθεσης ενός χρηµατιστηριακού δείκτη µετοχών ή οµολογιών, νοείται ως αναφορά στην αναπαραγωγή της σύνθεσης των υποκείµενων στοιχείων ενεργητικού του δείκτη, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης παραγώγων ή άλλων τεχνικών και µέσων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του Ν. 3283/2004 και στο άρθρο 11 της παρούσας.

2. Η αναφορά του άρθρου 24 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του Ν. 3283/2004 σε δείκτη του οποίου η σύνθεση είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη, νοείται ως αναφορά σε δείκτη ο οποίος συµµορφώνεται προς τους κανόνες διαφοροποίησης των κινδύνων του άρθρου 24 του Ν. 3283/2004.

3. Η αναφορά του άρθρου 24 παράγραφος 1 περίπτωση (β) του Ν. 3283/2004 σε δείκτη ο οποίος αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς, νοείται ως αναφορά σε δείκτη του οποίου ο πάροχος χρησιµοποιεί αναγνωρισµένη µεθοδολογία η οποία γενικώς δεν επιφέρει τον αποκλεισµό κάποιου από τους κύριους εκδότες της αγοράς στην οποία αναφέρεται ο δείκτης.

4. Η αναφορά του άρθρου 24 παράγραφος 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3283/2004 σε δείκτη ο οποίος δηµοσιεύεται καταλλήλως, νοείται ως αναφορά σε δείκτη, ο οποίος πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) είναι προσιτός στο κοινό,

(β) ο πάροχος του δείκτη είναι ανεξάρτητος από το αµοιβαίο κεφάλαιο που αναπαράγει το συγκεκριµένο δείκτη.

Το στοιχείο (β) δεν απαγορεύει στους παρόχους δείκτη και τα αµοιβαία κεφάλαια να συµµετέχουν στον ίδιο οικονοµικό όµιλο, υπό τον όρο ότι υφίστανται αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για τη διαχείριση των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων.
 


Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

3. Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ο Γραµµατέας
 
 
Ο Πρόεδρος                          
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος                    
 
 Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
               
 Γιάγκος  Χαραλάµπους
 
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης