Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/503/13.3.2009 Έγκριση προγράµµατος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/503/13.3.2009
Έγκριση προγράµµατος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/503/13.3.2009 Έγκριση προγράµµατος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται µε τη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 6/503/13.3.2009
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα: Έγκριση προγράµµατος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη :
 
1. Την παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 2/462/7.2.2008 (ΦΕΚ Β/297/25.2.2008) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων».

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Την µε αρ. πρωτ. 7124/26.1.2009 (αρ. πρωτ. ΕΚ3595/25.2.2009) επιστολή της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την έγκριση της ύλης για την εκπαίδευση προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ως εξής:

I. ΥΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A. Θεσµικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς

1. Ν. 3283/2004 «Ανώνυµη εταιρία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α/210/02.11.2004) 

2. Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007)

3. Απόφαση 1/462/7.2.2008 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ∆ΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β/297/25.2.2008)

4. Απόφαση 2/462/07.02.2008 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων» (ΦΕΚ Β/297/25.2.2008)

5. Απόφαση 1/438/1.8.2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων» (ΦΕΚ Β/1904/14.9.2007)

6. Απόφαση 3/378/14.4.2006 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ Β/608/16.5./2006)

7. Απόφαση 1/317/11.11.2004 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/342/8.6.2005 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B/901/1.7.2005) και την Απόφαση 4/378/14.4.2006 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1746/26.11.2004).

8. Απόφαση 2/435/12.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μερίδια διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων (∆ΑΚ)» (ΦΕΚ B/1497/17.8.2007).

9. Ν. 3424 ΦΕΚ/Α/13.12.2005. Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α') και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

10. Ν. 3691/2008. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A/166/5.8.2008).

11. Απόφαση 23/404/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (ΦΕΚ B/1803/11.12.2006).

12. Εγκύκλιος 31/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, χώρες µέλη της FAFT και µη συνεργαζόµενες χώρες.»


B. Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς
1. Χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και συναλλαγές σε κινητές άξιες
1.1 Χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (χαρακτηριστικά αγορών χρήµατος και κεφαλαίου)
1.2 Αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια αγορών κεφαλαίου
1.3 Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισµός χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και απόδοσης)
1.4 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυµβαλλοµένου, συστηµικός)
1.5 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
1.6 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
1.6.1 ∆είκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)
1.6.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών
1.6.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς
1.7 ∆οµή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
1.7.1 Οργανωµένες αγορές, εξωχρηµατιστηριακές (OTC) αγορές, πολυµερείς µηχανισµοί διαπραγµάτευσης
1.7.2 Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές
1.8 ∆ιαδικασία και µηχανισµοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου
1.7.1 Λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών
1.7.2 Εκκαθάριση και διακανονισµός συναλλαγών πελατών
1.7.3 Καταχώρηση τίτλων, θεµατοφυλακή τίτλων
1.9 Χρηµατιστηριακοί δείκτες (Γ∆/ΧΑ, FTSE-20, FTSE-40, κλπ)

2. Χρηµατοπιστωτικά µέσα (επενδύσεις)
2.1 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώµατα και υποχρεώσεις)
2.1.1 Κοινές µετοχές
2.1.2 Προνοµιούχες µετοχές
2.2 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώµατα και υποχρεώσεις)
2.2.1 Εταιρικά οµόλογα
2.2.2 Κρατικά οµόλογα
2.3 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώµατα και υποχρεώσεις)
2.3.1 Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
2.3.2 Μετοχές εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
2.3.3. Μερίδια διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων (∆ΑΚ)
2.4. Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα (βασικά χαρακτηριστικά)
2.4.1 Προθεσµιακά συµβόλαια (forwards- FRAs)
2.4.2 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
2.4.3 ∆ικαιώµατα προαίρεσης (options)
2.4.3 Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps)

3 Χαρακτηριστικά συλλογικών επενδύσεων 
3.1 Ο ρόλος των συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) ως είδος επένδυσης
3.2 Οικονοµικά χαρακτηριστικά συλλογικών επενδύσεων (ΑΕ∆ΑΚ, αµοιβαίο κεφάλαιο, ΑΕΕΧ και ∆ΑΚ)
3.3 Ενεργητικό Α/Κ, µεριδιούχοι Α/Κ
3.4 Αποτίµηση µεριδίων Α/Κ και µετοχών ΑΕΕΧ
3.5 Απόδοση συλλογικών επενδύσεων, µέρισµα, premium/discount µετοχών ΑΕΕΧ
3.6 Κόστος εισόδου/εξόδου, φορολογία, καθαρή απόδοση
3.7 ∆ιαδικασίες αγοράς και πώλησης µεριδίων Α/Κ
3.8 ∆ιαφήµιση και προώθηση ΟΣΕΚΑ
3.9 Κατηγοριοποίηση και ονοµατολογία ΟΣΕΚΑ
3.10 Προφίλ κινδύνου επενδυτών και κατηγοριοποίηση ΟΣΕΚΑ
3.11 ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

II. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος ανέρχεται σε  30 τουλάχιστον διδακτικές ώρες, οι οποίες δύνανται να µειώνονται σε 20 τουλάχιστον διδακτικές ώρες για εκπαιδευόµενους που κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης ή έχουν τουλάχιστο τριετή προϋπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. (Τράπεζες, Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) καθώς και σε Ασφαλιστικές Εταιρίες.

III. Στους εκπαιδευόµενους παραδίδεται εγχειρίδιο που καλύπτει επαρκώς τα αντικείµενα του προγράµµατος εκπαίδευσης.

IV. Με το πέρας της εκπαίδευσης, προκειµένου να χορηγηθεί το προβλεπόµενο πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόµενοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση δίωρης τουλάχιστο διάρκειας.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 


Ο Γραµµατέας
  
  
  
Ο Πρόεδρος
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. ΓαβριηλίδηςΤα Μέλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης