Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/505/3.4.2009 Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/505/3.4.2009
Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/505/3.4.2009 Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/505/3.4.2009
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 
1. του άρθρου 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007)
 
2. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Πεδίο εφαρµογής - Γενικές αρχές

Άρθρο 1

Η παρούσα Απόφαση αφορά στις:
(α) Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του σηµείου 1 του άρθρου 3 του ν. 3606/2007,

(β) Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆) του άρθρου 41 του ν. 3371/2005,

(γ) Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ) του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α 210), και

(δ) Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178), οι οποίες έχουν λάβει άδεια και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής «Εταιρίες»).


Άρθρο 2

1. Οι Εταιρίες υποχρεούνται να απασχολούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών:

(α) της λήψης και διαβίβασης εντολών,

(β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών,

(γ) της παροχής επενδυτικών συµβουλών,

(δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών,

(ε) της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, µόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας (στο εξής: «Πιστοποιητικό»), µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 17.


2. Οι Εταιρίες υιοθετούν κατάλληλους µηχανισµούς και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται:

(α) η επάρκεια του απασχολούµενου προσωπικού και η σε διαρκή βάση επαγγελµατική αξιοπιστία του για την αποτελεσµατική παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, και

(β) η δυνατότητα ευχερούς ταυτοποίησης των απασχολούµενων προσώπων και ο έλεγχος της επαγγελµατικής καταλληλότητάς τους τόσο από τις ίδιες τις Εταιρίες όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Απόφαση.


3. Οι Εταιρίες τηρούν αρχείο κατ’ άτοµο του απασχολούµενου προσωπικού που έχει λάβει πιστοποίηση µε βάση την παρούσα Απόφαση, µε ένδειξη του χρόνου πιστοποίησης και του χρόνου έναρξης και διακοπής της παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Το αρχείο διατηρείται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από το χρόνο που το απασχολούµενο πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για λογαριασµό της Εταιρίας.


Άρθρο 3

1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα µε τον τύπο του, αφορά στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 από πιστοποιηµένα πρόσωπα για λογαριασµό της Εταιρίας, ως εξής:

(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό τρίτων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηµαταγοράς).

(α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό τρίτων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (παράγωγα προϊόντα).

(β1) Παροχή επενδυτικών συµβουλών σε κινητές αξίες. Το πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία της παροχής συµβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηµαταγοράς).

(β) Παροχή επενδυτικών συµβουλών. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συµβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.

(γ) ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, και

(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης της παραγράφου 2(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.

2. Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2) και (β1). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1). Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1).
 

Άρθρο 4

1. Το Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα στα άρθρα 11 έως 14, ή έχει συµµετάσχει µε επιτυχία σε Σεµινάρια Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 ή εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 15.

2. Η συµµετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β,

(β) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις κατά περίπτωση απαιτούµενες ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα), όπως περιγράφονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ,

(γ) έχει καταβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος Πιστοποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 21, που ανέρχεται σε €100.

3. Ειδικά προκειµένου για την χορήγηση του Πιστοποιητικού (α1), η συµµετοχή σε Σεµινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο, εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών στην υπηρεσία της «Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες», σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 18.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας

Άρθρο 5

1. Κατά τον έλεγχο της συνδροµής των ελάχιστων προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας, φερεγγυότητας και ήθους, δεν παρέχεται έγκριση συµµετοχής στις Εξετάσεις ή στα Σεµινάρια Πιστοποίησης εάν:

(α) τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήµατα που συνιστούν κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α 19), ή έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύµφωνα µε τον ίδιο ως άνω νόµο, ή έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τα αδικήµατα των άρθρων 398 και 406 του Ποινικού Κώδικα ή για αδικήµατα της νοµοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (ν. 3340/2005 ΦΕΚ Α΄112 και προϊσχύσαντες ν. 3632/1928, άρθρο 34, ν. 1969/1991 άρθρο 71 παρ. 1, ν. 1806/88 άρθρο 33, ανάλογα µε το χρόνο τέλεσης του αδικήµατος) και για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό την νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ν. 3691/2008, ΦΕΚ  Α’ 166, και προϊσχύσας ν. 2331/1995, ΦΕΚ Α 173, ανάλογα µε τον χρόνο τέλεσης του αδικήµατος),

(β) έχει επιβληθεί στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα χρηµατικό πρόστιµο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσµία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση:

(αα) των Κανονισµών και Κωδίκων ∆εοντολογίας που αφορούν στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, και ιδίως εφαρµοζοµένων ανάλογα µε τον χρόνο τέλεσης της παράβασης της Υπουργικής Απόφασης 122/1997 (ΦΕΚ Β 340), της Υπουργικής Απόφασης 15/1998 (ΦΕΚ Β 1257), και της Απόφασης 8422/1998 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 615), και όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα της 1/452/1.11.2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανόνες Συµπεριφοράς ΑΕΠΕΥ (ΦΕΚ Β’ 2136), της 1/462/7.2.2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισµός Συµπεριφοράς ΑΕ∆ΑΚ και ΑΕΕΧ (ΦΕΚ Β’ 297), της 3/460/10.1.2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισµός Αναδοχών (ΦΕΚ Β’ 97) και της Απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1487), όπως ισχύει,

(ββ) των διατάξεων του ν. 3340/2005 καθώς και των προϊσχύσαντος ν.1969/1991 άρθρο 72, και του Π∆ 53/1992, ανάλογα µε το χρόνο τέλεσης της παράβασης,

(γγ) των διατάξεων του ν. 3691/2008 και του προϊσχύσαντος ν. 2331/1995 ανάλογα µε τον χρόνο τέλεσης της παράβασης,

(δδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007 και της προϊσχυσάσης  παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/1996 ανάλογα µε τον χρόνο τέλεσης της παράβασης,

2. Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτουν και τις περιπτώσεις εκείνες που η αναφερόµενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρµόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες αρµόδια αρχή ή αρµόδιο όργανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει ανακαλέσει αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα για λόγους που συνδέονται µε την εν γένει προσωπική αξιοπιστία του ενδιαφερόµενου.


Άρθρο 6

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, µπορεί να επιτραπεί η συµµετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στα Σεµινάρια Πιστοποίησης ενδιαφερόµενου προσώπου αν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την επιβολή της αντίστοιχης κύρωσης, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της φύσης και της σοβαρότητας της παράβασης, στην οποία είχε υποπέσει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, του βαθµού συσχέτισης της παράβασης µε το αντικείµενο της αίτησης και ειδικά του είδους της υπηρεσίας ως προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, τυχόν άλλης σχετικής καταδίκης, κύρωσης ή ποινής που έχουν επιβληθεί στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο και τυχόν άλλων σχετικών εκκρεµών διώξεων οιασδήποτε φύσεως (ποινικής, διοικητικής ή πειθαρχικής) που εκκρεµούν κατά του ενδιαφερόµενου προσώπου.
 


Άρθρο 7

Για το σκοπό εξέτασης της συνδροµής ή µη:

(α) του σηµείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκοµίζεται αντίγραφο ποινικού µητρώου, για γενική χρήση,

(β) του σηµείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και

(γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προσκοµίζεται πιστοποιητικό περί µη άσκησης ποινικής διώξεως.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα)

Άρθρο 8

Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του νόµου, το υποψήφιο για χορήγηση Πιστοποιητικού πρόσωπο πρέπει, ανεξαρτήτως του είδους της υπηρεσίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την παροχή Πιστοποιητικού, να:

(α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, και

(β) πληροί κατ’ ελάχιστο τις τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τα τυπικά προσόντα) που καθορίζονται ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 15 κατά περίπτωση.
 

Άρθρο 9

1. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη συµµετοχή στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2) του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου.

2. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη συµµετοχή στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά (β1) και (β) πρέπει να έχουν:

(α) Πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) ή, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ισοδύναµου µεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και

(β) Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία ως εξής:

(αα) έξι τουλάχιστον µήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, µετά την απόκτηση µεταλυκειακού τίτλου σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονοµικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή εναλλακτικά

(ββ) έξι τουλάχιστον µήνες ως ασκούµενοι στη συγκεκριµένη υπηρεσία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Ε. Εναλλακτικά των προϋποθέσεων (α) και (β) παραπάνω, οι υποψήφιοι δύνανται να συµµετάσχουν στις εξετάσεις εφόσον διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα καθώς και επαρκή, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιµόρφωση σε θέµατα επενδυτικών συµβουλών.

3. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη συµµετοχή στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ) πρέπει να έχουν:
 
(α) Πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) ή, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ισοδύναµου µεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και

(β) Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία ως εξής:

(αα) δώδεκα τουλάχιστον µήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, µετά την απόκτηση µεταλυκειακού τίτλου σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονοµικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή

(ββ) δώδεκα τουλάχιστον µήνες ως ασκούµενοι στη συγκεκριµένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας, ή

(γγ) έξι τουλάχιστον µήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, µετά την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονοµικής ή χρηµατοοικονοµικής κατεύθυνσης.


Άρθρο 10

1. Η επαγγελµατική εµπειρία των υποψηφίων προς Πιστοποίηση πρέπει να προέρχεται από πραγµατική απασχόληση σε εταιρίες του ν. 3606/2007 ή σε χρηµατοπιστωτικής φύσεως υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που δραστηριοποιούνται σε τοµείς σχετικούς µε την κεφαλαιαγορά ή σε χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπηρεσίες οργανωµένων αγορών της Ελλάδος ή του εξωτερικού, και γενικότερα σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.

2. Προς Πιστοποίηση της επαγγελµατικής εµπειρίας και των τυπικών προσόντων πρέπει να προσκοµίζονται σωρευτικά:

(α) Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και µε ευκρίνεια το αντικείµενο απασχόλησης του υποψηφίου.

(β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συνοδευόµενη από αντίγραφο των σχετικών ενσήµων από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει πράγµατι απασχοληθεί στον εργοδότη που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.

(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.

(δ) Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.


3. Στο πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων 5 και 9, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να:

(α) ζητεί από την Εταιρία και το εκάστοτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο διευκρινίσεις,

(β) ζητεί συστατικές επιστολές, και

(γ) επικοινωνεί και να ζητεί πληροφορίες από αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισµούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειµένου να επιβεβαιώσει ή διευκρινίσει την συνδροµή των προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας των υποψήφιων για Πιστοποίηση προσώπων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆

Εξετάσεις και Σεµινάρια Πιστοποίησης

Άρθρο 11

1. Οι Εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β), (β1), (γ) και (δ)  διενεργούνται συντονισµένα τουλάχιστον µια φορά καθ’ έτος από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή/και την Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών (ΕΧΑΕ).

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της να διενεργεί απευθείας ή να αναθέτει την διενέργεια των εξετάσεων και σε Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής Επιστήµης ελληνικού ΑΕΙ, ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχει ισοδύναµα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων Πιστοποίησης.
 

Άρθρο 12

1. Οι εξετάσεις για την χορήγηση του Πιστοποιητικού περιλαµβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τµήµατα. Το ένα τµήµα καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και φέρει τον τίτλο «Θεσµικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς». Το άλλο τµήµα καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαµβάνει ειδικά θέµατα ανάλογα µε το είδος των επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό και φέρει τον τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς».

2. Το τµήµα µε τίτλο «Θεσµικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και το τµήµα µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν αντικείµενο αυτοτελούς εξέτασης.

3. Η συµµετοχή στο τµήµα µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» επιτρέπεται µόνον εφόσον ο υποψήφιος έχει συµµετάσχει στις εξετάσεις του τµήµατος «Θεσµικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς».

4. Το ενδιαφερόµενο να αποκτήσει το Πιστοποιητικό πρόσωπο πρέπει να συµµετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις τόσο του τµήµατος µε τίτλο «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» όσο και όλων των επί µέρους ενοτήτων του τµήµατος µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» που αντιστοιχούν σε κάθε παρεχόµενη επενδυτική υπηρεσία και Πιστοποιητικό. Η επιτυχής συµµετοχή στις εξετάσεις είτε στο τµήµα «Θεσµικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» είτε σε µερικές µόνο επί µέρους ενότητες του τµήµατος «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» δύναται να διατηρηθεί για δύο έτη από τη ηµεροµηνία διενέργειας των εξετάσεων, µε την λήξη των οποίων απαιτείται η εκ νέου συµµετοχή στις εξετάσεις.

5. Το τµήµα µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» περιλαµβάνει αυτοτελείς ενότητες ύλης για κάθε ένα από τα Πιστοποιητικά του άρθρου 3.

6. Το πρόσωπο που συµµετέχει στις Εξετάσεις του τµήµατος µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» µπορεί να εξετασθεί σε µία ή περισσότερες ενότητες ύλης ως εξής:

(α) για να συµµετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό (α1) δεν απαιτείται η κατοχή άλλου Πιστοποιητικού,

(β) για να συµµετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό (α2), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (α1) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1) και (α2),

(γ) για να συµµετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό (β1), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (α1) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1) και (β1),

(δ) για να συµµετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό (β), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (β1), ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1), (α2) και (β1),
 
(ε) για να συµµετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό (γ), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (β), ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β1) και (β),

(στ) για να συµµετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό (δ), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (γ), ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β1), (β) και (γ).
 

Άρθρο 13

1. Η εξεταστέα ύλη για το τµήµα µε τίτλο «Το Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής:

(α) γενικές αρχές λειτουργίας και διαφάνειας της κεφαλαιαγοράς και των οργανωµένων αγορών,

(β) θέµατα προστασίας των επενδυτών και συµπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,

(γ) θέµατα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό την νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,

(δ) θέµατα εισαγωγής και διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων και πληροφόρηση επενδυτών.

2. Η εξεταστέα ύλη του τµήµατος «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» διαφοροποιείται ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.

3. Κατά τα λοιπά, η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εξεταστέα ύλη καθώς και παραδείγµατα ερωτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 

Άρθρο 14

1. Η διενέργεια των εξετάσεων των άρθρων 11 έως 13 εποπτεύεται από τριµελή Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από ένα µέλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα µέλος από την Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη, ως Πρόεδρο. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Εξετάσεων είναι διετής. Τα µέλη της Επιτροπής Εξετάσεων δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα σε εκπαιδευτική δραστηριότητα που διεξάγεται στο πλαίσιο διενέργειας των εξετάσεων.

2. Οι Εξετάσεις είναι γραπτές και έχουν την µορφή ερωτήσεων µε πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice). Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε θέµατα που σχετίζονται µε την θεωρία και πράξη παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και επιλέγονται κάθε φορά µε κλήρωση από βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει πολλαπλάσιο αριθµό ερωτήσεων από αυτόν που αφορούν την Εξέταση για το «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και τις επιµέρους οµάδες Εξέτασης για τα «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς». Οι ερωτήσεις διατυπώνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εξετάσεων.
 
3. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων. Η Επιτροπή Εξετάσεων προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις οι οποίες καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 

Άρθρο 15

Εναλλακτικά της επιτυχούς εξέτασης σε Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14, Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β, και επιπροσθέτως:

(α) Προκειµένου για το Πιστοποιητικό (α1), έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία Σεµινάριο Πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 16.

(β) Προκειµένου για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ), είναι κάτοχοι των τίτλων Chartered Financial Analyst (CFA, Series 3) του CFA Institute, ή Certified International Financial Analyst (CIIA, Final) της ACIIA και έχουν συµµετάσχει µε επιτυχία στην Εξέταση για το «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς».

(γ) Είναι κάτοχοι ισοδύναµων πιστοποιητικών επαγγελµατικής επάρκειας που έχουν χορηγηθεί από αρµόδιες αρχές ή από φορείς που είναι αναγνωρισµένοι από τις αρµόδιες αρχές, κρατών-µελών του EOX, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας και έχουν συµµετάσχει µε επιτυχία στην Εξέταση για το «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς».


Άρθρο 16

1. Ανατίθεται στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), και στην Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών (ΕΧΑΕ), ή/και σε κάθε πιστοποιηµένο φορέα της παραγράφου 4, η διοργάνωση τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, Σεµιναρίων Πιστοποίησης, τα οποία απευθύνονται σε υποψηφίους για το Πιστοποιητικό (α1). Τα Σεµινάρια καλύπτουν, τα θέµατα:

(α) «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 και

(β) «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς», ενότητα ύλης που αφορά το Πιστοποιητικό (α1).

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει, πριν από την πρώτη διεξαγωγή του σεµιναρίου, το πρόγραµµα εκπαίδευσης, την διδακτέα ύλη και τους εισηγητές των σεµιναρίων Πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΤΙ, ή η ΕΧΑΕ, ή άλλος φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεµιναρίων σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών.

3. Στη λήξη του Σεµιναρίου Πιστοποίησης οι υποψήφιοι λαµβάνουν µέρος σε γραπτή εξέταση που καλύπτει το περιεχόµενο του σεµιναρίου.Ως προς την εξέταση εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 14.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διεξαγωγή των σεµιναρίων Πιστοποίησης µπορεί να διενεργείται απευθείας ή να ανατίθεται σε Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής Επιστήµης ελληνικού ΑΕΙ, ή άλλου κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκπαιδευτικού φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης, εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχονται ισοδύναµα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών σεµιναρίων.

5. Οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής των Σεµιναρίων Πιστοποίησης καθορίζονται µε απόφαση του φορέα που τα διοργανώνει. Η απόφαση γνωστοποιείται έγκαιρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στις ιστοσελίδες των εν λόγω φορέων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ασκούµενο προσωπικό

Άρθρο 17

1. Οι Εταιρίες δύνανται, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 να επιτρέπουν την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (γ) έως (ε) της εν λόγω παραγράφου και από απασχολούµενα σε αυτές ενήλικα πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά ενεργούν ως ασκούµενοι υπό την εποπτεία και την ευθύνη άλλων προσώπων που απασχολούν οι Εταιρίες και τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

2. Ο αριθµός των ασκούµενων προσώπων που απασχολεί κάθε Εταιρία δεν δύναται να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του συνολικού αριθµού των πιστοποιηµένων προσώπων που απασχολεί η Εταιρία, ανά ειδικότητα πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και ανά υπηρεσιακή µονάδα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθµός, πραγµατοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το κάθε πιστοποιηµένο πρόσωπο που απασχολεί η Εταιρία δεν δύναται να εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα (4) ασκούµενα πρόσωπα.

3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες» που προϋποθέτει το Πιστοποιητικό (α1), το κάθε πιστοποιηµένο πρόσωπο που απασχολείται στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας µπορεί να εποπτεύει µέχρι οκτώ (8) ασκούµενα πρόσωπα.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί την ευχέρεια να προσδιορίζει την αναλογία των ασκούµενων προσώπων προς τους πιστοποιηµένους υπαλλήλους, κατ’ απόκλιση των ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της Εταιρίας, την επάρκεια και  αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εκπαίδευσης του προσωπικού της και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.


Άρθρο 18

1. Στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου οι Εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ασκούµενα πρόσωπα:

(α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5,

(β) παρέχουν την εκάστοτε υπηρεσία υπό τον έλεγχο και εποπτεία ορισµένου προσώπου που έχει λάβει το Πιστοποιητικό ως προς την συγκεκριµένη υπηρεσία,

(γ) απασχολούνται στην εν λόγω Εταιρία σύµφωνα µε τις αρχές και κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20 και

(δ) λαµβάνουν µέρος και επιτυγχάνουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13 ή σε Σεµινάρια Πιστοποίησης, προκειµένου για την παροχή της υπηρεσίας της «Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες», εντός χρονικού διαστήµατος δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη απασχόλησής τους στην Εταιρία στην παροχή υπηρεσιών του άρθρου 2.

2. Για τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της περίπτωσης (δ) της προηγούµενης παραγράφου:

(α) ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ασκούµενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκριµένες υπηρεσίες στην Εταιρία,

(β) προσµετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχόλησης στην Εταιρία,

(γ) προσµετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριµένες υπηρεσίες σε πιστωτικό ίδρυµα ή εταιρία του ν. 3606/2007, όπως ισχύει.
 
3. Οι Εταιρίες οφείλουν να τηρούν ονοµαστικά για κάθε ασκούµενο αρχείο το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον το χρόνο έναρξης της άσκησης, τα χρονικά όρια εντός των οποίων τα ασκούµενα πρόσωπα πρέπει να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό, καθώς και το όνοµα του εποπτεύοντος το ασκούµενο πρόσωπο.

4. Εφόσον το ασκούµενο πρόσωπο δεν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή δεν συµµετάσχει επιτυχώς σε Σεµινάριο Πιστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 16 εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1, οι Εταιρίες διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο παύει άµεσα να απασχολείται κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 µέχρις ότου και εφόσον επιτύχει στις Εξετάσεις ή Σεµινάρια Πιστοποίησης, κατά περίπτωση και λάβει το σχετικό Πιστοποιητικό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Υποχρεώσεις Εταιριών για την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού τους

Άρθρο 19

1. Οι Εταιρίες µεριµνούν σε διαρκή βάση τόσο για την αποτελεσµατική άσκηση εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας επί των προσώπων που απασχολούν στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ώστε να διαθέτουν τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, όσο και για τη διαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωση τους.

2. Οι Εταιρίες οφείλουν να εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε τις εξελίξεις στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα σε θέµατα νοµοθεσίας και παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάγκη έγκυρης, έγκαιρης και συνεχούς ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του απασχολούµενου προσωπικού.

3. Οι Εταιρίες οφείλουν να τηρούν αρχείο σχετικά µε τις διαδικασίες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί και εφαρµοσθεί στο απασχολούµενο προσωπικό σε ατοµική βάση. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.Άρθρο 20

1. Επιπροσθέτως και ειδικότερα για το ασκούµενο προσωπικό, οι Εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας επί των ασκούµενων προσώπων αλλά και την επαρκή εκπαίδευσή τους. Μεταξύ άλλων, οι Εταιρίες οφείλουν να διαθέτουν τους κατάλληλους µηχανισµούς και διαδικασίες ώστε:

(α) η εργασία των ασκούµενων προσώπων να ελέγχεται και αξιολογείται περιοδικά και αποτελεσµατικά.

(β) η εποπτεία και έλεγχος επί του κάθε ασκούµενου προσώπου να ασκείται σε ατοµική βάση, και

(γ) το εποπτεύον πρόσωπο να διαθέτει το σχετικό Πιστοποιητικό για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες.
 
2. Οι Εταιρίες οφείλουν να:
(α) τηρούν σε έγγραφη µορφή τις παραπάνω διαδικασίες και µηχανισµούς, και
(β) διατηρούν αρχείο σχετικά µε τα αποτελέσµατα διενέργειας της αξιολόγησης και ελέγχου που πραγµατοποιείται δυνάµει της παραγράφου 1 του παρόντος.
Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου .
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z

∆ιαδικαστικά ζητήµατα – Ανάκληση του Πιστοποιητικού

Άρθρο 21

1. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλονται κατά περίπτωση, από τις Εταιρίες στις οποίες απασχολούνται οι ενδιαφερόµενοι ή, εφόσον πρόκειται περί µη απασχολούµενων σε Εταιρίες προσώπων, από τα ίδια τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα η αίτηση, το τέλος και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις και στα Σεµινάρια Πιστοποίησης, ή για την, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας Απόφασης, εξαίρεση από τη συµµετοχή στις Εξετάσεις αυτές.

2. Οι Εταιρίες συνεργάζονται µε τον ενδιαφερόµενο για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Οι Εταιρίες διαπιστώνουν την συνδροµή των απαιτούµενων προϋποθέσεων των ενδιαφεροµένων προσώπων και διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό έλεγχο και την τήρηση αρχείου µε τα απαιτούµενα στοιχεία από τα οποία θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της συνδροµής των εν λόγω προϋποθέσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια να επιλαµβάνεται τυχόν ενστάσεων-αντιρρήσεων των υποψηφίων.

3. Αιτήσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται µετά τη λήξη της καθορισµένης προθεσµίας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από το λόγο της µη εµπρόθεσµης υποβολής τους.

4. Το κόστος συµµετοχής στις Εξετάσεις των άρθρων 11 έως 13 ή στα Σεµινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16 διαµορφώνεται ελεύθερα από τους φορείς διενέργειας των εξετάσεων και καταβάλλεται στον φορέα που διεξάγει τις εξετάσεις ή τα Σεµινάρια είτε απευθείας από τους υποψηφίους είτε από τις Εταιρίες στις οποίες απασχολούνται οι υποψήφιοι.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κατάλογο µε τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις Εξετάσεις και στα Σεµινάρια Πιστοποίησης, ο οποίος δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της.

6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων και των Σεµιναρίων Πιστοποίησης ενηµερώνουν έγκαιρα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις λεπτοµέρειες των εξετάσεων, διασφαλίζουν την οµαλή και αποτελεσµατική διεξαγωγή των εξετάσεων, την επαρκή επιτήρηση και το αδιάβλητο της διεξαγωγής των εξετάσεων. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από το πέρας κάθε εξέτασης, οι φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων συντάσσουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία για την προσέλευση και συµµετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις καθώς και τυχόν επισηµάνσεις επί της διαδικασίας των εξετάσεων, περιλαµβανοµένων προτάσεων βελτίωσής της.

7. Ο πίνακας επιτυχόντων δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Άρθρο 22

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει και αξιολογεί τις Εξετάσεις και τα Σεµινάρια Πιστοποίησης και, αν διαπιστώσει παράβαση νόµου είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως-προσφυγής, δύνανται να αποφασίσει την επανάληψή τους ολικώς ή µερικώς. Για παραλείψεις ή πληµµέλειες, που επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, αντί επαναλήψεως των Εξετάσεων ή Σεµιναρίων, να αναθέσει στην Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής των Σεµιναρίων τη συµπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πληµµελειών.
 
 
Άρθρο 23

1. Το χορηγούµενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πιστοποιητικό αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι:

(α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, ιδίως δε των κατά το άρθρο 5 και 6 της απόφασης αυτής αναφεροµένων, ή

(β) η χορήγησή του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την Εταιρία ή το ενδιαφερόµενο πρόσωπο.

2. Η εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου δεν αναιρεί την σωρευτική εφαρµογή λοιπών διατάξεων του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, ιδίως αλλά όχι µόνον της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 περί υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Άρθρο 24

1. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών βάσει της καταργηθείσας υπ’ αριθµ. 1/294/19.2.2004 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της απόφασης υπ’ αριθµ. 5/24.11.2005 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών θεωρείται ότι κατέχουν τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις της παρούσας απόφασης ως εξής:

(α) η ειδικότητα υπεύθυνου λήψης και διαβίβασης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(β) η ειδικότητα υπεύθυνου εκτέλεσης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(γ) η ειδικότητα υπεύθυνου παροχής επενδυτικών συµβουλών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β1), ή, εφόσον η ειδικότητα αυτή συνδυάζεται και µε το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Συµβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό ∆ιαπραγµατευτή / Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή της Αγοράς Παραγώγων, αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό (β),

(δ) η ειδικότητα υπεύθυνου διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (γ),

(ε)  η ειδικότητα του αναλυτή µετοχών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (δ),

(στ) το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων και το πιστοποιητικό Συµβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχούν στο Πιστοποιητικό (α2) και (ζ) το πιστοποιητικό ∆ιαπραγµατευτή / Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α2).

2. Χρηµατιστηριακοί εκπρόσωποι που είναι διορισµένοι µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1806/1986 θεωρείται ότι κατέχουν Πιστοποιητικό (β1), το οποίο λαµβάνουν µετά από σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. ∆εν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 για υποψήφιους που έχουν ήδη, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.

4. Η Επιτροπή Εξετάσεων που είχε συγκροτηθεί βάσει της καταργούµενης Απόφασης 1/387/19.6.2006 ανασυγκροτείται µέσα σε έναν (1) µήνα από της θέση σε ισχύ της Απόφασης αυτής µε βάσει τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.
 
 

Άρθρο 25

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει ύστερα από  τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθµ. 1/387/19.6.2006 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/836/6.7.2006).

3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

4. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
 
 

Ο Γραµµατέας
 
 
 
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
 
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
 
Γιάγκος Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


 Τα Μέλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης