ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/505/3.4.2009

Τροποποίηση της απόφασης 2/477/1.7.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)»

3 Απρ 2009

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/505/3.4.2009
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 


Θέµα :Τροποποίηση της απόφασης 2/477/1.7.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)»
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007).
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 


Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης 2/477/1.7.2008
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της απόφασης 2/477/1.7.2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Ο διαχειριστής ΠΜ∆ υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια αρχή κάθε τροποποίηση των κανόνων λειτουργίας του τουλάχιστον επτά εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που πρόκειται να εφαρµοσθούν».
 


Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
 
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.


Ο Γραµµατέας
   
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος  
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη  

Taxheaven.gr