Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων»

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008
Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων»


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008
του Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων».  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α/3.11.1998) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις»

 
2. Την παράγραφο 8 άρθρο 31 του ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106 Α/30.5.2006) «Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών, ενσωμάτωση Οδηγίας 2004/25»

 
3. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές», καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

 
4. Την με αριθμό πρωτ. 8903/22.4.2008 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 8407/23.4.2008) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
 
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 

Άρθρο 1
Το άρθρο 13 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004) αντικαθίσταται, ως εξής:
 
«Άρθρο 13
Λογαριασμός Χειριστή
 
1. Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. Δημιουργείται ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή, προς τον οποίον έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή και εφόσον υπάρχει ήδη Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών για τον επενδυτή. Λογαριασμός Χειριστή δεν δημιουργείται σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Λογαριασμός Χειριστή για τον ίδιο Χειριστή και επενδυτή. Εάν ο Χειριστής είναι Μέλος, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιεί στην Ε.Χ.Α.Ε. κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή και τον Αριθμό Μητρώου Εντολέα (Κωδικός ΟΑΣΗΣ) που του έχει αποδώσει.

2. Κάθε αξία καταχωρείται στο Σ.Α.Τ. σε Λογαριασμό Χειριστή με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για τον Ειδικό Λογαριασμό.

3. Η Ε.Χ.Α.Ε. δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση του Χειριστή, να αφαιρέσει, να επιβαρύνει ή να δεσμεύσει με οποιονδήποτε τρόπο αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό αυτό, εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό.

4. Στο Λογαριασμό Χειριστή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή ή ενός συνδικαιούχου, προκειμένου περί Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, ο Χειριστής δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό Χειριστή.

5. Ο Χειριστής δηλώνει προς την Ε.Χ.Α.Ε.  ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον επενδυτή να εισπράττει τα αναλογούντα σε αυτόν μερίσματα για τον αριθμό των αξιών που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό του επενδυτή του οποίου είναι Χειριστής. Ο επενδυτής ή ο Χειριστής δύναται, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος όπως έχει ανακοινωθεί από την εκδότρια σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., να δηλώσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Ο επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς την Ε.Χ.Α.Ε. ότι δεν επιθυμεί να εισπράττει τα μερίσματα των οποίων είναι δικαιούχος μέσω των χειριστών της Μερίδας του.

6. Εφόσον έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου εξουσιοδότηση είσπραξης μερίσματος, ο Χειριστής δύναται περαιτέρω να δηλώσει, ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον επενδυτή να προβαίνει σε επανεπένδυση των αναλογούντων σε αυτόν μερισμάτων με σκοπό την απόκτηση μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εκδότριας που αποφάσισε την επανεπένδυση του μερίσματος. Η παρεχόμενη στον Χειριστή εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο του μερίσματος που αναλογεί στον επενδυτή, μία ή περισσότερες αξίες που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό Χειριστή, το σύνολο ή συγκεκριμένες εταιρικές πράξεις. Μερίσματα τα οποία δεν εισπράττονται μέσω Χειριστή δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επανεπένδυσης μερίσματος.

7. Ο επενδυτής ή ο Χειριστής δύναται, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος όπως έχει ανακοινωθεί από την εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., να δηλώσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ο επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς την Ε.Χ.Α.Ε. ότι δεν επιθυμεί να επανεπενδύσει τα μερίσματα των οποίων είναι δικαιούχος μέσω των Χειριστών της Μερίδας του».Άρθρο 2
Το άρθρο 39 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 39
Γνωστοποιήσεις στοιχείων δικαιούχων μερίσματος και δικαιούχων αξιών λόγω επανεπένδυσης μερίσματος

1. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος, εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές,  μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος και με την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στην Ε.Χ.Α.Ε. την αξία του μερίσματος, η Ε.Χ.Α.Ε. ακολουθεί την εξής διαδικασία:
 
α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος, στο οποίο οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με τα εξής στοιχεία:
 
αα. Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

ββ. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα. 

γγ. Συνολικό αριθμό αξιών ανά Μερίδα δικαιούχου.
 
β.  θέτει στην διάθεση της πληρώτριας Τράπεζας κατόπιν σχετικής εντολής της Εκδότριας:

αα. Συγκεντρωτικό ανά Χειριστή ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων με τον αριθμό των αξιών και το πληρωτέο ποσό.

ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικών θέσεων των δικαιούχων που:      

i. Τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους, 

ii. Τηρούν τις αξίες τους σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών,   

iii. Δεν έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος.
 

2. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος και με την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στην Ε.Χ.Α.Ε. την αξία του μερίσματος, η Ε.Χ.Α.Ε. ακολουθεί την εξής διαδικασία:
 
α. εκδίδει στους δικαιούχους μερίσματος τις σχετικές βεβαιώσεις, 

β. καταρτίζει και θέτει στην διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων, η οποία περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της εκδοθείσας βεβαίωσης και το σύνολο των αξιών κάθε δικαιούχου, 

γ. θέτει στην διάθεση της πληρώτριας Τράπεζας κατόπιν σχετικής εντολής της Εκδότριας: 

αα. Συγκεντρωτικό ανά Χειριστή ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων με τον αριθμό των αξιών και το πληρωτέο ποσό.

ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο με τις αναλυτικές βεβαιώσεις για τους δικαιούχους που:       

i. Τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους, 

ii. Τηρούν τις αξίες τους σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών,  

iii. Δεν έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την  είσπραξη του μερίσματος.
 
3. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες καταχωρημένες σε Κοινή  Επενδυτική Μερίδα η σχετική βεβαίωση χορηγείται στον συνδικαιούχο, που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα.
 

4. Σε περίπτωση επανεπένδυσης μερίσματος κατόπιν αποφάσεως γενικής συνέλευσης της Εκδότριας, και εφόσον η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στην Ε.Χ.Α.Ε. τα στοιχεία υπολογισμού της επανεπένδυσης και την καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση από τους Χειριστές περί εξουσιοδότησης επανεπένδυσης μερίσματος, η Ε.Χ.Α.Ε. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, αρχείο δικαιούχων που μετέχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης όπως αυτοί προκύπτουν από την εφαρμογή της απόφασης της γενικής συνέλευσης και από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης επανεπένδυσης μερίσματος. Το αρχείο αυτό προσδιορίζει τους δικαιούχους με τα εξής στοιχεία:

αα. Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

ββ. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα. 

γγ.  Συνολικό αριθμό νέων αξιών που αντιστοιχούν σε επανεπενδυθέν μέρισμα ανά Λογαριασμό Χειριστή». 
 


Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Η Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάμπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα μέλη 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης