Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008
τoυ ∆ιοικητικού Συμβουλίου
 
 
Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/195/2007).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/2005).
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Άρθρο 1
Αντικείμενο και ορισμοί
 
1. Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ), σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3606/2007.
 
2. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την ίδια έννοια με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 

Άρθρο 2
Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας
 
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα II.
 
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αιτούσα, εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση της άδειας ή για την απόρριψη του σχετικού αιτήματος.
 
3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί εάν:
 
(α) η ΑΕΕΔ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ως προς την οργάνωση, την οργανωτική δομή και τα τεχνικά της μέσα,

(β) η ΑΕΕΔ πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(γ) το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΔ πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 3606/2007,

(δ) τα πρόσωπα που πρόκειται να κατέχουν ειδική συμμετοχή στην ΑΕΕΔ πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν. 3606/2007 και της υπ’ αριθμ. 3/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(ε) τα πρόσωπα που πρόκειται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΕΔ, καθώς και τα πρόσωπα που πρόκειται πραγματικά να διευθύνουν τις δραστηριότητες της ΑΕΕΔ πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν. 3606/2007 και της υπ’ αριθμ. 4/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(στ) η ΑΕΕΔ διαθέτει δύο τουλάχιστον στελέχη που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας για τη λήψη και τη διαβίβαση εντολών ή και παροχή επενδυτικών συμβουλών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007,

(ζ) με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 1/38719.6.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΕΕΔ διαθέτει διαδικασίες ώστε, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, οι επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες αδειοδοτήθηκε παρέχονται από πρόσωπα που διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας και

(η) η Α.Ε..Ε.Δ. πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 9/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να ζητήσει, κατά περίπτωση, επιπρόσθετα στοιχεία.
 
5. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 3606/2007, η ΑΕΕΔ οφείλει να πληροί, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες αδειοδοτήθηκε.
 
6. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της παραγράφου 3, η ΑΕΕΔ γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.
 

Άρθρο 3
Οργανωτικές απαιτήσεις
 
1. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την κλίμακα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, καθώς και τη φύση των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει, η ΑΕΕΔ:

(α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και διαθέτει οργανωτική διάρθρωση που προσδιορίζει σαφώς και με τεκμηριωμένο τρόπο την ιεραρχική δομή και την κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων,

(β) διασφαλίζει ότι τα καλυπτόμενα πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

(γ) θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα,

(δ) χρησιμοποιεί προσωπικό με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί,

(ε) θεσπίζει και εφαρμόζει αποτελεσματική διαδικασία αναφορών και επικοινωνίας σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα,

(στ) διατηρεί κατάλληλα και τακτικά αρχεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της εσωτερικής της οργάνωσης,

(ζ) διασφαλίζει ότι η τυχόν άσκηση διαφορετικών λειτουργιών από τα καλυπτόμενα πρόσωπα δεν τους εμποδίζει, ούτε είναι πιθανό να εμποδίσει τα πρόσωπα αυτά, να ασκήσουν οποιαδήποτε λειτουργία με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό.
 
2. Η ΑΕΕΔ θεσπίζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες κατάλληλες για την διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των σχετικών πληροφοριών.
 
3. Η ΑΕΕΔ θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλη πολιτική συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της που διασφαλίζει, σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων και διαδικασιών της, τη διαφύλαξη των σημαντικότερων δεδομένων, τη συνέχεια των λειτουργιών της και τη διατήρηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, την έγκαιρη ανάκτηση αυτών των δεδομένων και λειτουργιών και την έγκαιρη αποκατάσταση της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της.
 
4. Η ΑΕΕΔ θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες της επιτρέπουν, όταν αυτό ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να υποβάλλει εγκαίρως σε αυτήν οικονομικές εκθέσεις που απεικονίζουν την πραγματική και ακριβή εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασής της και είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες.
 
5. Η ΑΕΕΔ παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.
 

Άρθρο 4
Εσωτερικός έλεγχος
 
1. Η ΑΕΕΔ θεσπίζει και διατηρεί ανεξάρτητη και αποτελεσματική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια για:

(α) τη θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των ρυθμίσεων της ΑΕΕΔ,

(β) τη διατύπωση συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περίπτωση (α),

(γ) την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις αυτές,

(δ) την τακτική υποβολή γραπτών εκθέσεων για θέματα εσωτερικού ελέγχου στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της ΑΕΕΔ, στις οποίες πρέπει ιδίως να αναφέρεται αν λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμιών.
 
2. Η ΑΕΕΔ ορίζει υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και για την υποβολή των γραπτών εκθέσεων της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 
3. H ΑΕΕΔ διασφαλίζει ότι το διοικητικό της συμβούλιο, λαμβάνει τακτικά γραπτές εκθέσεις για τα ίδια ζητήματα.
 
 
 
Άρθρο 5
Αντιμετώπιση καταγγελιών
 
Η ΑΕΕΔ θεσπίζει και εφαρμόζει αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση διερεύνηση των καταγγελιών που λαμβάνονται από ιδιώτες πελάτες και τηρεί αρχείο για κάθε καταγγελία και για τα μέτρα που λήφθηκαν για την επίλυση του σχετικού προβλήματος.
 

Άρθρο 6
Συγκρούσεις συμφερόντων δυνητικά επιζήμιες για τον πελάτη
 
1. Η ΑΕΕΔ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό των συγκρούσεων συμφερόντων που ανακύπτουν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, των οποίων η ύπαρξη μπορεί να ζημιώσει τα συμφέροντα ενός πελάτη.
 
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΑΕΕΔ διαθέτει διαδικασίες για να εξακριβώνει, με βάση ορισμένα κριτήρια, εάν η ΑΕΕΔ ή καλυπτόμενο πρόσωπο ή πρόσωπο συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΕΔ με σχέση ελέγχου βρίσκεται, είτε ως αποτέλεσμα της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών είτε με άλλο τρόπο, σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) η ΑΕΕΔ ή το πρόσωπο αυτό είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία, σε βάρος του πελάτη,

(β) η ΑΕΕΔ ή το πρόσωπο αυτό έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του, διαφορετικό συμφέρον από το συμφέρον του πελάτη,

(γ) η ΑΕΕΔ ή το πρόσωπο αυτό έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών σε βάρος των συμφερόντων του πελάτη,

(δ) η ΑΕΕΔ ή το πρόσωπο αυτό λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.
 

Άρθρο 7
Καταγραφή των υπηρεσιών που προκαλούν επιζήμιες συγκρούσεις συμφερόντων
 
Κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (ζ) του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 9/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΕΕΔ τηρεί αρχείο, το οποίο ενημερώνει σε τακτά διαστήματα, για κάθε επενδυτική υπηρεσία που παρασχέθηκε από την ΑΕΕΔ ή για λογαριασμό της και ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών ή, στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπηρεσίας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.
 

Άρθρο 8
Εξωτερική ανάθεση
 
1. ΑΕΕΔ, η οποία αναθέτει σε τρίτους ουσιώδεις ή σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες ή επενδυτικές υπηρεσίες, εξακολουθεί να έχει την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με το ν. 3606/2007 και εξασφαλίζει ότι πληρούνται ιδίως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
(α) η εξωτερική ανάθεση δεν οδηγεί στη μεταβίβαση των ευθυνών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών,

(β) δεν μεταβάλλεται η σχέση και οι υποχρεώσεις της ΑΕΕΔ έναντι των πελατών της σύμφωνα με το ν. 3606/2007,

(γ) δεν θίγονται οι όροι που πρέπει να πληροί η ΑΕΕΔ προκειμένου να λάβει και να διατηρήσει την άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3606/2007,

(δ) δεν καταργείται ούτε τροποποιείται κανένας από τους άλλους όρους υπό τους οποίους αδειοδοτήθηκε η ΑΕΕΔ
 
2. Η ΑΕΕΔ ενεργεί με την απαιτούμενη ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια όταν συνάπτει, διαχειρίζεται ή προβαίνει σε καταγγελία συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης για ουσιώδεις ή σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες ή επενδυτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η ΑΕΕΔ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι:

(α) ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει την ικανότητα, τα προσόντα και τις άδειες που απαιτούνται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση, με τρόπο αξιόπιστο και επαγγελματικό, των λειτουργιών ή υπηρεσιών που του αναθέτει η ΑΕΕΔ,

(β) ο πάροχος υπηρεσιών διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες που του αναθέτει η ΑΕΕΔ,

(γ) ο πάροχος υπηρεσιών εποπτεύει με τον προσήκοντα τρόπο την εκτέλεση των λειτουργιών που του έχουν ανατεθεί και διαχειρίζεται κατάλληλα τους κινδύνους που συνδέονται με την εξωτερική ανάθεση,

(δ) η ΑΕΕΔ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνει ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν εκτελεί τις λειτουργίες αποτελεσματικά και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

(ε) η ΑΕΕΔ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική εποπτεία των λειτουργιών, τις οποίες αναθέτει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την εξωτερική ανάθεση και εποπτεύει αυτές τις λειτουργίες και διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,

(στ) ο πάροχος υπηρεσιών γνωστοποιεί στην ΑΕΕΔ κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητά του να ασκεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί και συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις,

(ζ) η ΑΕΕΔ είναι σε θέση να καταγγείλει τη συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, χωρίς να θίγεται η συνέχεια και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες,

(η) ο πάροχος υπηρεσιών συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τις δραστηριότητες που του ανατίθενται,

(θ) η ΑΕΕΔ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν, αμέσως μόλις το ζητήσουν, αποτελεσματική πρόσβαση στα δεδομένα που συνδέονται με τις δραστηριότητες οι οποίες ανατίθενται εξωτερικά καθώς και στις εγκαταστάσεις του παρόχου των υπηρεσιών,

(ι) ο πάροχος υπηρεσιών προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την ΑΕΕΔ και τους πελάτες της,

(ια) η ΑΕΕΔ και ο πάροχος υπηρεσιών θεσπίζουν και εφαρμόζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους μετά από καταστροφή και πραγματοποιούν περιοδικές δοκιμές των μέσων εφεδρικής λειτουργίας, όταν αυτό είναι αναγκαίο, λαμβανομένης υπόψη της λειτουργίας, της υπηρεσίας ή της δραστηριότητας που ανατέθηκε εξωτερικά.
 
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΑΕΕΔ και του παρόχου υπηρεσιών προσδιορίζονται σαφώς με έγγραφη σύμβαση.
 

4. Η ΑΕΕΔ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αμέσως μόλις το ζητήσει, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να ελέγξει εάν η εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε τρίτους είναι σύμφωνη με την απόφαση αυτή.
 


Άρθρο 9
Ίδρυση υποκαταστήματος
 
1. ΑΕΕΔ, η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα εντός Ελλάδας, γνωστοποιεί την πρόθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από τα κάτωθι στοιχεία:

(α) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, στο οποίο περιγράφονται το είδος των εργασιών που προτίθεται η ΑΕΕΔ να ασκήσει μέσω αυτού,

(β) την οργανωτική και λειτουργική υποδομή του υποκαταστήματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων του και

(γ) το πρόσωπο που διευθύνει τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος.

(δ) τα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας ανά παρεχόμενη επενδυτική υπηρεσία.
 
2. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, η ΑΕΕΔ γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.
 


Άρθρο 10
Γνωστοποίηση στοιχείων
 
1. ΑΕΕΔ, η οποία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχών στο κεφάλαιό της, με την οποία οι συμμετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή κατέρχονται τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3606/2007, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ΑΕΕΔ γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, τα ονόματα των μετόχων που κατείχαν ειδικές συμμετοχές και τα ποσοστά αυτών των συμμετοχών, κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους.
 
2. Η ΑΕΕΔ γνωστοποιεί, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάθε μεταβολή ως προς τα στελέχη της που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.
 
3. ΑΕΕΔ, η οποία απασχολεί ασκούμενο προσωπικό για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ.1/387/19.6.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ονοματεπώνυμο του ασκούμενου προσώπου, τη σχετική επενδυτική υπηρεσία, το χρόνο έναρξης παροχής των συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών από το ασκούμενο πρόσωπο, καθώς και το πρόσωπο υπό την εποπτεία και ευθύνη του οποίου ενεργεί το ασκούμενο πρόσωπο.
 
4. Οι ΑΕΕΔ γνωστοποιούν, κατά την αδειοδότησή τους, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα στοιχεία του προσώπου που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος συμμόρφωσης για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 23/404/22.11.2006, καθώς και τυχόν μεταβολή του προσώπου αυτού.
 
5. ΑΕΕΔ, η οποία προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, γνωστοποιεί άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη φύση της ανάθεσης καθώς και τα στοιχεία του τρίτου παρόχου.
 
6. ΑΕΕΔ, η οποία προβαίνει σε έναρξη συνεργασίας με Α.Ε.Π.Ε.Υ., γνωστοποιεί, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη συνεργασία αυτή.
 

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
 
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αριθμ. 1/370/26.01.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση του περιεχομένου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ)» (ΦΕΚ Β΄/245/27.02.2006).
 


Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
 
Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής, ΑΕΕΔ οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις της απόφασης αυτής εντός δύο μηνών (2) από την έναρξη ισχύος της.
 

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
4. Το επισυναπτόμενο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
 
 Ο Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
 
Γιάγκος  Χαραλάμπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
 
 
Α Ι Τ Η Σ Η
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
 
 
 
Στοιχεία της υποψήφιας Εταιρείας
Επωνυμία:                                  …...…………………………………………….……...................
Διακριτικός τίτλος:                     …...…………………………………………….……...................
ΑΦΜ1:                                        …...…………………………………………….……...................
ΑΡΜΑΕ1:                                     …...…………………………………………….……...................
Έδρα1:                                       …...…………………………………………….……...................
Ταχυδρομική Διεύθυνση
(Κεντρικά Γραφεία):                   …...…………………………………………….……...................
Ταχυδρομικός Κώδικας:             …...…………………………………………….……...................
Αριθμός τηλεφώνου / φαξ:         …...…………………………………………….……...................
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:            …...…………………………………………….……...................
 
Στοιχεία υπευθύνου της υποψήφιας Εταιρείας για την παρούσα αίτηση
Επώνυμο: …...…………………………………………….……...................
Όνομα: …...…………………………………………….……...................
Θέση στην Εταιρεία: …...…………………………………………….……...................
                                               

1
Σε περίπτωση μετατροπής μόνον
 
 
Η Εταιρεία αιτείται άδεια για παροχή των ακόλουθων επενδυτικών υπηρεσιών:
 
    ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  1. ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ     
  2. ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ     

 

Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αντίστοιχο τετράγωνο.
 

Η υποψήφια Εταιρεία:

1. Είναι υπό ίδρυση ή υφιστάμενη Εταιρεία2:
 
2. Βεβαιώνει:

(α) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραληφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της αίτησης,

(β) ότι η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δεν έχει αλλάξει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή παρουσιάζει τις αποκλίσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα.
 
3. Αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία της αίτησης ή στα λοιπά στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης.
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι η αίτηση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.
 
 
 Αθήνα, ……………………………. 200
 
 
 (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)
 
 
 
 (Υπογραφή)
 
 
                                               
2Διαγράφεται κατά περίπτωση
 
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΕΔ
 
1. Νομική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας
1.1. Σχέδιο Καταστατικού ή -στην περίπτωση υφιστάμενης Εταιρείας- πρακτικό γενικής συνέλευσης των μετόχων για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
1.2. Διεύθυνση τυχόν υποκαταστημάτων της Εταιρείας και υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.
 
2. Οργανόγραμμα της υποψήφιας Εταιρείας
2.1. Αναλυτικό οργανόγραμμα της διοικητικής διάρθρωσης και λειτουργίας στο οποίο να εμφανίζονται ευκρινώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του συνόλου των στελεχών της Εταιρείας.
2.2. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ανήκει σε Όμιλο, υποβάλλετε ξεχωριστό οργανόγραμμα που καλύπτει το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 10%. Επιπροσθέτως αναφέρετε τις κύριες δραστηριότητες των εταιρειών αυτών.
 
3. Διαδικασία εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της υποψήφιας Εταιρείας
3.1. Κανονισμός Λειτουργίας από τον οποίο να προκύπτει η συμμόρφωση της Εταιρείας με τα προβλεπόμενα από:

(α) Το άρθρο 18 του ν. 3340/2005 σχετικά με τις διαδικασίες καταγραφής και αρχειοθέτησης των εντολών

(β) Την απόφαση 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(γ) Την απόφαση 9/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(δ) Την απόφαση 23/404/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3.2. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας για την υποβολή προς τις εποπτικές αρχές παραπόνων πελατών σε βάρος της Εταιρείας, που αναφέρονται στην άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
3.3. Περιγραφή των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη λογιστική επεξεργασία τους.
3.4. Ύπαρξη εφεδρικών (back - up) συστημάτων στην Εταιρεία για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.
3.5. Υποβολή του λογιστικού σχεδίου και περιγραφή του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και των ελεγκτικών διαδικασιών.
 
4. Γενικές πληροφορίες για την υποψήφια Εταιρεία (μόνο για υφιστάμενη Εταιρεία)
4.1. Αντίγραφο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
4.2. Προηγούμενη επωνυμία και κύριες δραστηριότητες μέχρι σήμερα.
4.3. Αναφορά εάν η Εταιρεία παρείχε κατά την τελευταία πενταετία κύριες ή παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.
4.4. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε κατά την τελευταία πενταετία άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών οργανισμών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4.5. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, αναφέροντας τις χώρες, τις δραστηριότητες καθώς και τα τυχόν υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες ή γραφεία αντιπροσωπείας, μέσω των οποίων διεξήγαγε τις εργασίες αυτές.
4.6. Αναφορά εάν η Εταιρεία αντιμετώπισε κατά την τελευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών οργανισμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή επιβολή διοικητικής κύρωσης στην ίδια την Εταιρεία ή σε μετόχους ή στελέχη αυτής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4.7. Αναφορά εάν υπήρξε καταδικαστική απόφαση σε αστική ή ποινική δίκη σε βάρος της Εταιρείας ή των νομίμων εκπροσώπων της, για απάτη ή άλλη μη νόμιμη πράξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.8. Βεβαίωση δικηγόρου, η οποία θα αναφέρει τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας.
 
5. Χρηματοοικονομική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας
5.1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το τελευταίο έτος, αν πρόκειται για υφιστάμενη Εταιρεία.
5.2. Βεβαίωση δέσμευσης σε τράπεζα του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειμένου για νέα Εταιρεία (προσκομίζεται με τη λήψη της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
5.3. Μετοχική σύνθεση, όνομα μετόχων, αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ανά κατηγορία μετοχών. Υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτημα της απόφασης 3/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για κάθε μέτοχο που κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 10% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
 
6. Πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας και υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου
6.1. Υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτημα της απόφασης 4/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κάθε πρόσωπο που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και τυχόν υποκαταστημάτων της.
6.2. Γνωστοποίηση δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιημένων στελεχών και υποβολή αντιγράφου του σχετικού πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αιτείται άδεια και για την υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών,τουλάχιστον ένα εκ των πιστοποιημένων στελεχών κατέχει πιστοποίηση που να αντιστοιχεί στην ανωτέρω ειδικότητα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αιτείται την λειτουργία υποκαταστήματος διαθέτει ένα τουλάχιστον πιστοποιημένο στέλεχος ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε κάθε υποκατάστημα.
6.3. Γνωστοποίηση του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι πρόσωπο που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Εταιρεία να υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα για το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο.
 
 
 
Σημείωση:
Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ., η Εταιρεία καταβάλλει τέλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της απόφασης 36730/Β.903 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β/1492/2006). Τα ανωτέρω τέλη, προσαυξημένα με χαρτόσημο, καταβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 26215/4. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης