Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008
τoυ ∆ιοικητικού Συμβουλίου
 
 
Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 11 και την παράγραφο 7 του άρθρου 32 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/195/2007).

2. Την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/2005).
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Άρθρο 1
Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ
 
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα II.
 
2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν:

(α) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3606/2007,

(β) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(γ) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(δ) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 3606/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού κανονιστικών αποφάσεων, προκειμένου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ),

(ε) η ΑΕΠΕΥ διαθέτει Επενδυτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, καθώς και διαδικασίες ως προς τον καθορισμό της ευθύνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης, προκειμένου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων,
 
(στ) τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην ΑΕΠΕΥ πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν. 3606/2007 και της υπ’ αριθμ. 3/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(ζ) τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΠΕΥ, καθώς και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της ΑΕΠΕΥ πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 3606/2007 και της υπ’ αριθμ. 4/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(η) πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 3606/2007 και στην υπ’ αριθμ. 5/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τον ορισμό συνδεδεμένων αντιπροσώπων.
 
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να ζητήσει, κατά περίπτωση, επιπρόσθετα στοιχεία.
 
4. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της παραγράφου 2, η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.
 


Άρθρο 2
Πιστοποίηση
 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 1/387/19.6.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/836/2006), η ΑΕΠΕΥ διαθέτει διαδικασίες ώστε, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, οι ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες να παρέχονται αποκλειστικά από πρόσωπα που διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας:

(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών,

(β) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

(γ) Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό,

(δ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων,

(ε) Παροχή επενδυτικών συμβουλών και

(στ) Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα
 
2. Η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρόσωπα που απασχολεί στις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες της παραγράφου 1 και διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, τα πρόσωπα που απασχολεί ως ασκούμενο προσωπικό καθώς και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών.
 

Άρθρο 3
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ
 
Για την τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ υποβάλλεται αίτηση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες για τις οποίες η ΑΕΠΕΥ αιτείται την τροποποίηση της άδειας της.
 

Άρθρο 4
Ίδρυση υποκαταστήματος ΑΕΠΕΥ
 
1. ΑΕΠΕΥ, η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα εντός Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από τα σχετικά στοιχεία του Παραρτήματος.
 
2. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.
 

Άρθρο 5
Υποκατάστημα ΕΠΕΥ τρίτου κράτους
 
1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος ΕΠΕΥ, τρίτου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους.
 
2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του παρόντος άρθρου είναι η ύπαρξη διμερούς Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της αρμόδιας εποπτικής αρχής του τρίτου κράτους που χορήγησε την άδεια λειτουργίας στην ΕΠΕΥ.
 


Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
 
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:

(α) η υπ’ αριθμ. 6161 της συν. 86/15.10.1996 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Προϋποθέσεις Παροχής Άδειας Λειτουργίας Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών» (ΦΕΚ Β΄/1008) και

(β) η υπ’ αριθμ. 9/370/26.01.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων» (ΦΕΚ Β΄/184/13.02.2006).
 

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
3. Το επισυναπτόμενο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
 
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 Ο Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάμπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

 
Τα Μέλη 
 
 
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
 
Α Ι Τ Η Σ Η
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ1 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 
Στοιχεία της υποψήφιας Εταιρείας
Επωνυμία:                             …...…………………………………………….……...................
Διακριτικός τίτλος:                …...…………………………………………….……...................
ΑΦΜ2:                                   …...…………………………………………….……...................
ΑΡΜΑΕ2:                                …...…………………………………………….……...................
Έδρα2:                                  …...…………………………………………….……...................
Ταχυδρομική Διεύθυνση
(Κεντρικά Γραφεία):               …...…………………………………………….……...................
Ταχυδρομικός Κώδικας:         …...…………………………………………….……...................
Αριθμός τηλεφώνου / φαξ:     …...…………………………………………….……...................
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:        …...…………………………………………….……...................
 
Στοιχεία υπευθύνου της υποψήφιας Εταιρείας για την παρούσα αίτηση
Επώνυμο:                              …...…………………………………………….……...................
Όνομα:                                  …...…………………………………………….……...................
Θέση στην Εταιρεία:              …...…………………………………………….……...................
                                               
 


1
Διαγράφεται κατά περίπτωση
2Σε περίπτωση μετατροπής / τροποποίησης υφιστάμενης άδειας
 
 
Η Εταιρεία αιτείται άδεια για παροχή των ακόλουθων επενδυτικών υπηρεσιών:

    ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (i)  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ii) 
1(α)  1(β)  1(γ)  1(δ)  1(ε)  1(στ)  1(ζ)  1(η)  2(α)  2(β)  2(γ)  2(δ)  2(ε)  2(στ)  2(ζ) 
  ΧΡΗΜΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  (iii)  (α)                               
  (β)                               
  (γ)                               
  (δ)                               
  (ε)                               
  (στ)                               
  (ζ)                               
  (η)                               
  (θ)                               
  (ι)                               
 
                
(i) Η αρίθμηση στις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες προκύπτει από την αναφερόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 αρίθμηση. Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αντίστοιχο τετράγωνο.

(ii) Η αρίθμηση στις παρεπόμενες υπηρεσίες προκύπτει από την αναφερόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 αρίθμηση. Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αντίστοιχο τετράγωνο.

(iii) Η αρίθμηση στα χρηματοπιστωτικά μέσα προκύπτει από την αναφερόμενη αρίθμηση στο άρθρο 5 του ν.3606/2007.
 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης ή μελλοντικής επέκτασης των χρηματοπιστωτικών μέσων, επί των οποίων παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμελλητί.
 
Η υποψήφια Εταιρεία:
1. Είναι υπό ίδρυση / υφιστάμενη3 εταιρεία:
 
2. Είναι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.3606/20074:
(α) Θυγατρική ΕΠΕΥ, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.
 ……………………………
(β) Θυγατρική της μητρικής επιχείρησης ΕΠΕΥ, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.
 ……………………………
(γ) Ελεγχόμενη από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.
 ……………………………
 
3. Έχει υποβάλει αντίγραφο απόδειξης κατάθεσης των απαραίτητων πόρων υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξέταση της αίτησης χορήγησης ή τροποποίησης άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 8 του άρθρου 3 της απόφασης 36730/Β.903/2006 του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄/1492/2006).
 
 
 
                                               
3
Διαγράφεται κατά περίπτωση
4Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ
 
 
4. Βεβαιώνει:

(α) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραληφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της αίτησης,

(β) ότι η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δεν έχει αλλάξει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή παρουσιάζει τις αποκλίσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα.
 
5. Αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία της αίτησης ή στα λοιπά στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης.
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι η αίτηση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.
 
 
 Αθήνα, ……………………………. 200
 
 
 (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)
 
 
 
 (Υπογραφή)
 
 
 
Σημειώσεις:
 
1. Η υποψήφια Εταιρεία υποβάλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα II, παρέχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ανά κατηγορία και σε ξεχωριστό υποφάκελο. Τα  στοιχεία αναφορικά με τους κυρίους μετόχους, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη (συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, βιογραφικό σημείωμα κ.λπ.) υποβάλλονται σε ξεχωριστούς υποφακέλους ανά άτομο.
 
2. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο (εξουσιοδοτήσεις για την αναζήτηση πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης κ.λπ.) ή σε επικυρωμένο αντίγραφο (όπως Καταστατικό κ.λπ.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
 
 
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΠΕΥ
 
1. Νομική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας
1.1. Σχέδιο Καταστατικού της Εταιρείας.
1.2. Διεύθυνση τυχόν υποκαταστημάτων της Εταιρείας.
1.3. Στοιχεία συνδεδεμένων αντιπροσώπων της Εταιρείας (εάν υπάρχουν).
 
2. Οργανόγραμμα της υποψήφιας Εταιρείας
2.1. Αναλυτικό οργανόγραμμα της διοικητικής διάρθρωσης και λειτουργίας (καθήκοντα και αρμοδιότητες).
2.2. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ανήκει σε Όμιλο, υποβάλλετε ξεχωριστό οργανόγραμμα που καλύπτει το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 10%. Επιπροσθέτως αναφέρετε τις κύριες δραστηριότητες των εταιρειών αυτών.
 
3. Κύριοι μέτοχοι της υποψήφιας Εταιρείας
3.1. Οι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή (που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας αναφέρουν τις τυχόν συμμετοχές τους σε άλλες εταιρείες, στις οποίες κατέχουν άνω του 10% του μετοχικού τους κεφαλαίου.
3.2. Αν μέτοχος με ειδική συμμετοχή της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επωνυμία και νομική μορφή.

- Έδρα του νομικού προσώπου.

- Κύριες δραστηριότητες.

- Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ασκήσει στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

- Ονοματεπώνυμο και επαγγελματική ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των μετόχων με ειδική συμμετοχή (άνω του 10%) του νομικού προσώπου.
3.3. Αν μέτοχος με ειδική συμμετοχή της Εταιρείας είναι φυσικό πρόσωπο, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Ονοματεπώνυμο.

- Διεύθυνση κατοικίας.

- Επαγγελματική ιδιότητα.

- Ποσοστό συμμετοχής.

3.4. Προκειμένου περί υφιστάμενης εταιρείας αναφέρετε άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, με την Εταιρεία.
3.5. Αν οι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή είναι περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, οι παραπάνω πληροφορίες θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά.
 
4. Διαδικασία εξασφάλισης της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία ΑΕΠΕΥ και τους κανόνες συμπεριφοράς ΕΠΕΥ
4.1. Κανόνες λειτουργίας ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα και ανά παρεπόμενη υπηρεσία.
4.1.1. Ειδικά για την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών η Εταιρεία υποβάλλει τον κανονισμό λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής, τα στοιχεία των προσώπων που την συγκροτούν καθώς και τις διαδικασίες καθορισμού της ανάληψης της ευθύνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης.
4.1.2. Ειδικά για την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό η Εταιρεία υποβάλλει ξεχωριστούς κανόνες λειτουργίας ανάλογα με τον τόπο διενέργειας των συναλλαγών: εντός οργανωμένης αγοράς, δηλαδή ως ειδικός διαπραγματευτής, ή εκτός οργανωμένης αγοράς.
4.1.3. Ειδικά για τη λειτουργία ΠΜΔ η Εταιρεία υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 3606/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού κανονιστικών αποφάσεων.
4.2. Γνωστοποίηση των στοιχείων των προσώπων που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα και παρεπόμενη υπηρεσία, όπου απαιτείται. Για την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό το απαιτούμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας είναι α1 ή α2, αναλόγως των χρηματοπιστωτικών μέσων.
4.3. Περιγραφή των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και των εφεδρικών (back – up) συστημάτων, για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τη λογιστική επεξεργασία τους και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.
4.4. Περιγραφή των μηχανισμών και των διαδικασιών της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, των διαδικασιών της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, των διαδικασιών της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, των διαδικασιών για τις προσωπικές συναλλαγές καλυπτόμενων προσώπων, των όρων εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών λειτουργιών ή επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, τις διαδικασίες για τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, τις διαδικασίες για την τήρηση αρχείων και των διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταγγελιών πελατών σε βάρος της Εταιρείας, που αναφέρονται στην άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
4.5. Περιγραφή των διαδικασιών πληροφόρησης πελατών, των διαδικασιών κατηγοριοποίησης και αξιολόγησης κατά περίπτωση καταλληλότητας και συμβατότητας πελατών, των διαδικασιών ενημέρωσης πελατών και των διαδικασιών βέλτιστης εκτέλεσης πελατών.
4.6. Περιγραφή του συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης των εντολών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3340/2005.
4.7. Αναφορά των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών και των πιστοποιημένων στελεχών τυχόν υποκαταστημάτων της Εταιρείας, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών τους.
 
5. Γενικές πληροφορίες για την υποψήφια Εταιρεία (μόνο για υφιστάμενη εταιρεία)
5.1. Αντίγραφο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
5.2. Προηγούμενη επωνυμία και κύριες δραστηριότητες μέχρι σήμερα.
5.3. Αναφορά εάν η Εταιρεία παρείχε κατά την τελευταία πενταετία επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, ή παρεπόμενες υπηρεσίες.
5.4. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε κατά την τελευταία πενταετία άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών οργανισμών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5.5. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, αναφέροντας τις χώρες, τις δραστηριότητες καθώς και τα τυχόν υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες ή γραφεία αντιπροσωπείας, μέσω των οποίων διεξήγαγε τις δραστηριότητες της.
5.6. Αναφορά εάν υπήρξε στην τελευταία δεκαετία περίπτωση αίτησης πτώχευσης ή υποχρεωτικής εκκαθάρισης ή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
5.7. Αναφορά εάν η Εταιρεία αντιμετώπισε στην τελευταία δεκαετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους.

- Αναγκαστικό συμβιβασμό με πιστώσεις.

- Υπαγωγή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχειρίσεως.

- Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας ή γραμματίων εκδόσεως της Εταιρείας.
 
- Έκδοση ακάλυπτων επιταγών της Εταιρείας.

5.8. Αναφορά εάν επιβλήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ή διοικητική κύρωση στην Εταιρεία ή σε μετόχους ή στελέχη αυτής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5.9. Αναφορά καταδικαστικής απόφασης σε αστική ή ποινική δίκη σε βάρος της Εταιρείας ή των νομίμων εκπροσώπων της, για απάτη ή άλλη μη νόμιμη πράξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5.10. Βεβαίωση δικηγόρου, η οποία θα αναφέρει τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας.
 
6. Χρηματοοικονομική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας
6.1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το τελευταίο έτος, αν πρόκειται για υφιστάμενη εταιρεία.
6.2. Βεβαίωση δέσμευσης σε τράπεζα του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειμένου για νέα εταιρεία (προσκομίζεται με τη λήψη της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
6.3. Μετοχική σύνθεση, όνομα μετόχων, αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ανά κατηγορία μετοχών.
6.4. Προϋπολογισμός εξόδων για τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας της Εταιρείας.
6.5. Προϋπολογισμός εσόδων ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα για τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας της Εταιρείας.
 
7. Πληροφορίες για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μετόχους, Διευθυντικά Στελέχη
7.1. Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 4/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, για κάθε πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.
7.2. Για κάθε μέτοχο με ειδική συμμετοχή τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 3/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7.3. Για κάθε μέτοχο χωρίς ειδική συμμετοχή που είναι φυσικό πρόσωπο, τον εσωτερικό ελεγκτή, τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης, τον υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνων και τον υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες βιογραφικό σημείωμα.
 
 
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
 
1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα αποφασίζεται η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας και θα περιέχει τις σχετικές τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού.
 
2. Κανόνες λειτουργίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες για τις οποίες η Εταιρεία αιτείται την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της.
2.1. Ειδικά για την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ισχύουν τα όσα αναφέρονται υπό Α.4.1.1.
2.2. Ειδικά την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό ισχύουν τα όσα αναφέρονται υπό Α.4.1.2.
2.3. Ειδικά για τη λειτουργία ΠΜΔ ισχύουν τα όσα αναφέρονται υπό Α.4.1.3.
 
 
3. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο εγκρίνεται ο επικαιροποιημένος κανονισμός λειτουργίας και οι διαδικασίες της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ν. 3606/2007.
 
4. Γνωστοποίηση των στοιχείων των προσώπων που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα και παρεπόμενη υπηρεσία, όπου απαιτείται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης