Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/461/24.1.2008 Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/461/24.1.2008
Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/461/24.1.2008 Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούντ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 6/461/24.1.2008
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
 
Θέµα  : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων.
 


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη :
 
1. Το άρθρο 11 του ν. 3283/2004 «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004).

2. Την παράγραφο 2.3 του άρθρου 10 της απόφασης 2/132/19.5.1998 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κώδικας ∆εοντολογίας Εταιρειών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)» (ΦΕΚ Β/615/18.6.1998).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Την µε αρ.πρωτ. 6439/15.1.2008 (αρ. πρωτ. ΕΚ 1036/16.1.2008) επιστολή της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών.
 
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την ύλη για την εκπαίδευση προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ως εξής:
 
I. ΥΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
♦ Οι βασικές οικονοµικές αρχές.
♦ Οι αγορές των αγαθών.
♦ Κατανάλωση και αποταµίευση.
♦ Επένδυση.
♦ Οικονοµική µεγένθυση.
♦ Οικονοµικές διακυµάνσεις.
♦ Απασχόληση - ανεργία.
♦ Πληθωρισµός.
♦ Ισοζύγιο πληρωµών.
♦ Συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
♦ Προσφορά και ζήτηση χρήµατος.
 
2. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
♦ Αγορά χρήµατος.
♦ Αγορές κεφαλαίων.
♦ Κινητές αξίες.
♦ Επενδυτικά προϊόντα στην αγορά χρήµατος.
♦ Επενδυτικά προϊόντα στην αγορά κεφαλαίων.
♦ Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (δικαιώµατα προαίρεσης-options, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης-futures, συµβόλαια ανταλλαγής-swaps).
 
3. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Α) Θεσµικό Πλαίσιο
♦ Νοµικό πλαίσιο Α/Κ (Ν.1969/1991).
♦ ΑΕ∆ΑΚ, όργανα ΑΕ∆ΑΚ (∆ιοίκηση, Επενδυτική Επιτροπή, Εσωτερικός Έλεγχος, κ.λπ).
♦ Θεµατοφύλακας.
♦ ∆ηµιουργία Α/Κ, συγκρότηση, µερίδια.
♦ Μεριδιούχοι.
♦ Ενεργητικό.
♦ Επιτρεπόµενες επενδύσεις.
♦ Κανονισµός Α/Κ.
♦ ∆ιαδικασία αποτίµησης ενεργητικού και αξίας µεριδίου.
♦ Υπολογισµός απόδοσης.
♦ Μέρισµα (διανοµή και επανεπένδυση).
♦ Προµήθειες εισόδου, εξόδου, πραγµατική απόδοση (καθαρή).
♦ Φορολογικό καθεστώς.
♦ Πρόσθετη αξία από εξαγορά µεριδίων.
♦ Υποχρεωτικές δηµοσιεύσεις, υποχρεωτικές και µη οικονοµικές εκθέσεις και ενηµερωτικά έντυπα µεριδιούχων.
♦ ∆ιαφήµιση Α/Κ.
♦ Μη εγγυηµένη απόδοση.
 
Β) Χαρακτηριστικά Αµοιβαίων Κεφαλαίων
♦ Κατηγοριοποίηση και ονοµατολογία Ελληνικών Α/Κ, κανόνες για τις διακρίσεις τους.
♦ Μεταβολή κατηγορίας Α/Κ.
♦ Αντιστοιχίες Α/Κ µε επενδυτικό profile των µεριδιούχων, επενδυτικός λογαριασµός.
 
Γ) Ανάλυση της αγοράς
♦ Εµφάνιση και ιστορική εξέλιξη Α/Κ.
♦ Εµφάνιση και ιστορική εξέλιξη Α/Κ στην Ελλάδα.
♦ Η διεθνής αγορά των Α/Κ :

-  είδη Α/Κ στις ΗΠΑ, την Ευρώπη κ.λπ,

-  αριθµητικά και ποσοτικά στοιχεία ξένων αγορών,

-  τάσεις στη διεθνή αγορά Α/Κ,

-  τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FEFSI),

-  το EURO και η επιρροή που θα ασκήσει στην ευρωπαϊκή αγορά Α/Κ,

- το ασφαλιστικό πρόβληµα και η επιρροή του στη διεθνή αγορά Α/Κ.
 
♦ Η Ελληνική αγορά των Α/Κ :

-  ιστορική εµφάνιση του θεσµού,

-  εξελίξεις µέχρι σήµερα,

-  αριθµητικά και ποσοτικά στοιχεία ελληνικής αγοράς,

-  χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς Α/Κ,

-  παράγοντες που θα επηρεάσουν την ελληνική αγορά (ασφαλιστικό  πρόβληµα κ.λπ).
 
♦ Αµοιβαία κεφάλαια ξένων κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα :

-  διάκριση ως προς την ελευθερία διαθέσεως ευρωπαϊκών και µη,

-  όροι και περιορισµοί στη διάθεση και τη διαφήµιση τους, δηµοσιεύσεις τιµών κ.λπ.
 
♦ Η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών :

-  σκοπός,

-  δραστηριότητα.
 
4. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
♦ Επένδυση και κερδοσκοπία.
♦ Χρηµατιστήριο.
♦ Επενδυτικός κίνδυνος.
♦ Σύνθεση χαρτοφυλακίου.
♦ Απόδοση - διακύµανση.
 
5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ
♦ Αίτηση συµµετοχής.
♦ Αίτηση εξαγοράς.
♦ Αίτηση κοινού λογαριασµού.
♦ Κυκλοφορία αιτήσεως.
♦ Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό.
♦ Εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα.
♦ Τρόπος ρευστοποιήσεως, χρόνος επιστροφής χρηµάτων.
♦ Αναστολή εξαγορών.
 
6. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
♦ Αναγκαιότητα του Κώδικα ∆εοντολογίας.
♦ Οι βασικές αρχές και οι σκοποί του Κώδικα ∆εοντολογίας.
♦ Ο πωλητής των Α/Κ και οι επενδυτές (αρχές που διέπουν τη σχέση).
♦ Γενική επικοινωνιακή πολιτική (εξυπηρέτηση του πελάτη, η άσκηση της πολιτικής της εταιρείας, η υγεία του θεσµού των συλλογικών επενδύσεων).
♦ Ευθύνες και κυρώσεις εταιρείας και πωλητών.
♦ Το πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης του πωλητή.
♦ Η ενηµέρωση των πωλητών για τις νέες κανονιστικές και λοιπές ρυθµίσεις και η διαρκής ενήµερωσή τους.
♦ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρµοδιότητες - εποπτεία - έλεγχος - τροποποιήσεις κανονιστικού πλαισίου - κυρώσεις).
 
II. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα ανέρχεται σε 30 τουλάχιστο διδακτικές ώρες, οι οποίες µπορούν να µειώνονται σε 20 τουλάχιστο διδακτικές ώρες προκειµένου για εκπαιδευόµενους οι οποίοι έχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης ή έχουν τουλάχιστο τριετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (τράπεζες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηµατιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου) καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες.
 
 
III. Στους εκπαιδευόµενους θα παραδίδεται εγχειρίδιο που θα καλύπτει επαρκώς τα αντικείµενα του προγράµµατος εκπαίδευσης.
 

IV. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, προκειµένου να χορηγηθεί το προβλεπόµενο πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόµενοι θα υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση δίωρης τουλάχιστο διάρκειας.
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 
 


Ο Γραµµατέας
  
  
  
Ο Πρόεδρος
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης