Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/460/10.1.2008 Κανονισµός Αναδοχών

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/460/10.1.2008
Κανονισµός Αναδοχών


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/460/10.1.2008 Κανονισµός Αναδοχών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/460/10.1.2008
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
 
Θέµα: Κανονισµός Αναδοχών
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998 «Ρυθµίσεις θεµάτων της χρηµατιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 248/1998), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005).
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Άρθρο 1
Σκοπός και Ορισµοί
 
1. Με την απόφαση αυτή ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις υποχρεώσεις και την εν γένει συµπεριφορά των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που διαµεσολαβούν, σε αναδοχή ή σε τοποθέτηση κινητών αξιών µε ή χωρίς εγγύηση κάλυψης, σε δηµόσια προσφορά και στην εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, παρέχοντας τις υπηρεσίες των περιπτώσεων (στ) και (ζ) της παραγράφου 1 και (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.
 
2. Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως:
 
(α) «Σύµβουλος»: το πιστωτικό ίδρυµα ή η ΕΠΕΥ που έχει άδεια παροχής της υπηρεσίας της αναδοχής χρηµατοπιστωτικών µέσων ή της τοποθέτησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης σύµφωνα την περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 και παρέχει κάθε είδους συµβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την εν γένει διαδικασία και διαχείριση µιας δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά στο πλαίσιο της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 και το οποίο αναγράφεται ως τέτοιο στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

(β) «Ανάδοχοι»: τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι ΕΠΕΥ που παρέχουν την υπηρεσία της αναδοχής χρηµατοπιστωτικών µέσων ή της τοποθέτησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης σύµφωνα την περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 ή την υπηρεσία της τοποθέτησης χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης σύµφωνα την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.
 

Άρθρο 2
Γενικές υποχρεώσεις 
 
1. Ο Σύµβουλος διασφαλίζει τη νοµιµότητα κατά την δηµόσια προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και την ορθή, πλήρη και αντικειµενική πληροφόρηση των επενδυτών.
 
2. Ο Σύµβουλος διασφαλίζει τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το νόµο, και ιδίως την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του.
 
3. Ο Σύµβουλος διασφαλίζει ότι το ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3401/2005.
 
4. Οι Ανάδοχοι ενεργούν µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των επενδυτών.
 
5. Σε περίπτωση που στην ίδια δηµόσια προσφορά συµµετέχουν περισσότεροι Ανάδοχοι, µπορεί να ορίζουν µεταξύ τους ότι ένας από αυτούς είναι υπεύθυνος έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 4 έως 6. Ο ορισµός του υπεύθυνου ισχύει από την γνωστοποίησή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ως προς τη συµµετοχή επενδυτών σε δηµόσια προσφορά
 
1. Οι Ανάδοχοι διασφαλίζουν την πραγµατική καταβολή του χρηµατικού ποσού µε το οποίο οι επενδυτές συµµετέχουν στη δηµόσια προσφορά.
 
2. Σε περίπτωση δέσµευσης τίτλων για τη συµµετοχή σε δηµόσια προσφορά, οι Ανάδοχοι διασφαλίζουν ότι:

(α) το ισόποσο της συµµετοχής στη δηµόσια προσφορά αφορά στην τρέχουσα αξία των υπό δέσµευση τίτλων, µε την απαιτούµενη περικοπή της αξίας για τους σκοπούς διαχείρισης κινδύνων αγοράς και µε όρους που εξειδικεύονται αναλόγως των τίτλων και της µορφής της ασφάλειας και

(β) η αξία για την οποία τα φυσικά πρόσωπα συµµετέχουν σε δηµόσια προσφοράς δεν υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 2452/1999.
 
3. Ο Ανάδοχοι ελέγχουν τα στοιχεία των συµµετεχόντων σε δηµόσια προσφορά, προκειµένου να αποφεύγονται παραποιήσεις στοιχείων, πλαστοπροσωπίες ή χρησιµοποίηση από τους επενδυτές µεθόδων µε σκοπό την επίτευξη από το ίδιο πρόσωπο πολλαπλών εγγραφών και να θεωρούν την αξία του συνόλου τέτοιων εγγραφών ως ενιαία εγγραφή του επενδυτή, η οποία θα υπόκειται στους εκάστοτε ισχύοντες περιορισµούς.
 
 
Άρθρο 4
Ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 
Ο Σύµβουλος και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σύµβουλος, οι Ανάδοχοι ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αµελλητί µετά τη λήξη της δηµόσιας προσφοράς: 
(α) ακριβή και πλήρη στοιχεία ως προς την έκβασή της και ιδιαίτερα ως προς το χρηµατικό ποσό µε το οποίο συµµετέχουν οι επενδυτές στη δηµόσια προσφορά, τον αριθµό των επενδυτών που συµµετέχουν σ’ αυτή, προσδιορίζοντας τα στοιχεία αυτά ανά κατηγορία επενδυτών, καθώς και ως προς την τελική κατανοµή των κινητών αξιών,

(β) αναφέρουν το ποσοστό συµµετοχής και κάλυψης της προσφοράς από τους Αναδόχους, τους Συµβούλους και τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, µε τους Αναδόχους, τους Συµβούλους και τον εκδότη ή τον προσφέροντα τις κινητές αξίες,

(γ) υποβάλλουν αναλυτικό πίνακα των επενδυτών που έλαβαν µέρος στην δηµόσια προσφορά.
 


Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ως προς τη διαφήµιση
 
1. Ο Σύµβουλος και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σύµβουλος, οι Ανάδοχοι λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε:

(α) κάθε διαφήµιση και γενικότερα κάθε ανακοίνωση µε στόχο την προβολή της δηµόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά να είναι σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία,

(β) να αποφεύγεται η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων που αφορούν τη δηµόσια προσφορά ή την εισαγωγή, απευθείας σε υποψηφίους επενδυτές µε οποιονδήποτε τρόπο άµεσης επικοινωνίας, χωρίς τη συναίνεσή τους,

(γ) οι δηµόσιες ανακοινώσεις σχετικά µε τη δηµόσια προσφορά ή την εισαγωγή να µην περιέχουν οποιαδήποτε αξιολογική κρίση ή πρόβλεψη για την επιτυχία της δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής.
 
2. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που αρχίζει τρεις (3) ηµέρες πριν από την έναρξη της δηµόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής και τελειώνει µε τη λήξη της περιόδου δηµόσιας προσφοράς ή µε την εισαγωγή, απαγορεύεται κάθε διαφήµιση σχετικά µε τη συγκεκριµένη δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή πλην των ανακοινώσεων που περιορίζονται στην ενηµέρωση που είναι απαραίτητη για τη δηµοσιοποίηση και προβολή του γεγονότος της δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής και τη γνωστοποίηση των όρων και της διαδικασίας συµµετοχής του επενδυτικού κοινού.
 
 
 
Άρθρο 6
Πράξεις σταθεροποίησης
 
1. Οι Ανάδοχοι σε περίπτωση που αναφέρουν στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ότι ενδέχεται να προβούν σε πράξεις σταθεροποίησης τιµής µετοχών, ενηµερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής . 
 

Άρθρο 7
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
Η Γραµµατέας 
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
 
Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης