Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/477/1.7.2008 Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/477/1.7.2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2/477/1.7.2008
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007).
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Άρθρο 1
Αντικείµενο και Ορισµοί
 
1. Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης (εφεξής «ΠΜ∆») σε ΑΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυµα ή διαχειριστή αγοράς.
 
2. Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως:
 
(α) «διαχειριστής ΠΜ∆»: ΑΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυµα, ή διαχειριστής αγοράς που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ΠΜ∆ και 

(β) «αρµόδια αρχή»: η Τράπεζα της Ελλάδος όταν διαχειριστής του ΠΜ∆ είναι πιστωτικό ίδρυµα ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν διαχειριστής του ΠΜ∆ είναι ΑΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του ν. 3606/2007.
 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας 
 
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ∆ ο υποψήφιος διαχειριστής ΠΜ∆ υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτηµα.
 
2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ∆ η αρµόδια αρχή εξετάζει εάν:

(α) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ∆ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ∆,

(β) το πρόσωπο που διευθύνει τις δραστηριότητες του ΠΜ∆ διαθέτει εντιµότητα, φερεγγυότητα, επαρκές µορφωτικό επίπεδο, επαρκή επαγγελµατική εµπειρία στο χώρο της κεφαλαιαγοράς, καθώς και επαρκείς γνώσεις ως προς τη διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση πληροφορικών συστηµάτων,

(γ) ο διαχειριστής ΠΜ∆ διαθέτει κανόνες για τη λειτουργία του ΠΜ∆ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του ν.3606/2007 και το άρθρο 3 της απόφασης αυτής, 

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ∆ λειτουργεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών.
 

Άρθρο 3
Κανόνες λειτουργίας του ΠΜ∆
 
1. Οι κανόνες λειτουργίας του ΠΜ∆ ρυθµίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
 
(α) την οργάνωση, τη λειτουργία του ΠΜ∆, καθώς και τα τεχνικά συστήµατα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του,

(β) ότι οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης έχουν άϋλη µορφή και ορίζεται το µητρώο άυλων τίτλων στο οποίο καταχωρούνται, 

(γ) τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης, 

(δ) τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη προκειµένου χρηµατοπιστωτικά µέσα να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Κατ’ ελάχιστον λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

(αα) η ύπαρξη επαρκούς αριθµού προσώπων που έχουν στην κατοχή τους το χρηµατοπιστωτικό µέσο κατά την έναρξη της διαπραγµάτευσής του, 

(ββ) η ύπαρξη διαδικασιών λήψης επαρκών πληροφοριών προκειµένου ο διαχειριστής ΠΜ∆ να αποφασίζει την αναστολή της διαπραγµάτευσης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου,

(ε) τη διαδικασία υπό την οποία τα χρηµατοπιστωτικά µέσα µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον ΠΜ∆,

(στ) τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, αναφέροντας τις µεθόδους, τις κατηγορίες και τις ώρες διαπραγµάτευσης, τον τρόπο υπολογισµού της τιµής κλεισίµατος, τους µηχανισµούς για τον περιορισµό της διακύµανσης ενδοσυνεδριακά των τιµών των χρηµατοπιστωτικών µέσων, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για την αναστολή διαπραγµάτευσης, την επαναδιαπραγµάτευση και την οριστική παύση της διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων,

(ζ) τους όρους διενέργειας συναλλαγών στον ΠΜ∆ και τα πρόσωπα που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές σε αυτόν, καθώς και τις συνέπειες της παραβιάσεως των κανόνων λειτουργίας του ΠΜ∆,

(η) τις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση εταιρικών πράξεων επί κινητών αξιών, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον ΠΜ∆,

(θ) σε περίπτωση που οι κανόνες προβλέπουν την υποχρέωση δηµόσιας πρότασης για αγορά κινητών αξιών που είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ και δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, να προβλέπονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που θα εφαρµόζεται κατά τη δηµόσια πρόταση,

(ι) τις υποχρεώσεις των εταιριών των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον ΠΜ∆, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο και χρόνο παροχής της περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού,

(ια) τα κριτήρια που διέπουν την πρόσβαση στον ΠΜ∆, καθώς και τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες κατ’ αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ν.3606/2007,

(ιβ) τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται, ώστε να πληρούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 55 του ν.3606/2007,
 
(ιγ) τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς για τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών, υπό εύλογους εµπορικούς όρους, για τις εντολές που εισάγονται και τις συναλλαγές που εκτελούνται στα συστήµατά του (κανόνες προσυναλλακτικής και µετασυναλλακτικής διαφάνειας) και αφορούν, πέραν των µετοχών που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά και τα λοιπά χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον ΠΜ∆,

(ιδ) τις διαδικασίες ως προς τη δηµοσιοποίηση, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, κάθε ουσιώδους απόφασης που αφορά τη λειτουργία του ΠΜ∆, όπως είναι ενδεικτικά οι αποφάσεις ως προς τη θέση σε διαπραγµάτευση, αναστολή, επαναδιαπραγµάτευση, οριστική παύση της διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικού µέσου και την πραγµατοποίηση εταιρικών πράξεων επί κινητών αξιών, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον ΠΜ∆ και

(ιε) τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών που καταρτίζονται στον ΠΜ∆.
 
2. Ο διαχειριστής ΠΜ∆ δηµοσιοποιεί τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜ∆, όπως και κάθε τροποποίησή τους, µε κάθε πρόσφορο µέσο και τουλάχιστον µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Οι κανόνες λειτουργίας καθώς και κάθε µεταγενέστερο κωδικοποιηµένο κείµενο που προκύπτει από τροποποίησή τους, υπογράφεται από τον διαχειριστή του ΠΜ∆, και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τον ίδιο. 
 

Άρθρο 4
Ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής
 
1. Ο διαχειριστής ΠΜ∆ υποχρεούται να γνωστοποιεί, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην αρµόδια αρχή κάθε µεταβολή των ουσιωδών στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ΠΜ∆.
 
2. Ο διαχειριστής ΠΜ∆ υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια αρχή κάθε τροποποίηση των κανόνων λειτουργίας του τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµεροµηνία που πρόκειται να εφαρµοσθούν.
 
3. Ο διαχειριστής ΠΜ∆ ενηµερώνει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, την αρµόδια αρχή για κάθε απόφαση του που αφορά στη θέση σε διαπραγµάτευση, αναστολή, επαναδιαπραγµάτευση, οριστική παύση της διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων και στην πραγµατοποίηση εταιρικών πράξεων κινητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον ΠΜ∆.
 

Άρθρο 5
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΠΜ∆ από διαχειριστή αγοράς
 
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ΠΜ∆ που έχει χορηγηθεί σε διαχειριστή αγοράς εάν:
 
(α) ο διαχειριστής δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας, εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησή της, έχει παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή ο ΠΜ∆ δεν έχει λειτουργήσει για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών,

(β) ο διαχειριστής απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλον παράνοµο τρόπο,

(γ) ο ΠΜ∆ έχει παύσει να πληροί πλέον τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες έλαβε άδεια λειτουργίας, 

(δ) ο διαχειριστής της αγοράς έχει υποπέσει, κατά τη λειτουργία του ΠΜ∆, σε σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,

(ε) έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του διαχειριστή αγοράς.
 
2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΠΜ∆, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στο διαχειριστή αγοράς τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς και την πρόθεση της να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΠΜ∆, τάσσοντας του ταυτόχρονα προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, µέσα στην οποία ο διαχειριστής αγοράς οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις του και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα µέτρα για την παύση των παραβιάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσµίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις του διαχειριστή αγοράς και αξιολογήσει τα µέτρα που έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς.

 
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
 
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
Ο Γραµµατέας
   
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη 
  
   
 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
∆ικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας ΠΜ∆
 
 
1. ΑΕΠΕΥ, ή πιστωτικό ίδρυµα που προτίθεται να λάβει άδεια λειτουργίας ΠΜ∆ υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:
 
(α) πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από το οποίο να προκύπτει η απόφαση του υποψήφιου διαχειριστή ΠΜ∆ για λήψη άδειας λειτουργίας ΠΜ∆,

(β) κανόνες λειτουργίας ΠΜ∆,

(γ) επιχειρηµατικό σχέδιο για τα δύο (2) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ΠΜ∆, στο οποίο περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, προϋπολογισµός εσόδων - εξόδων και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την υλοποίηση του σχεδίου,

(δ) το οργανόγραµµα της εταιρείας, στο οποίο απεικονίζεται η θέση της υπηρεσίας λειτουργίας ΠΜ∆,

(ε) στοιχεία για το πρόσωπο που διευθύνει τις δραστηριότητες του ΠΜ∆, ειδικότερα:

(αα) πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο ορισµός του ως προσώπου που διευθύνει τις δραστηριότητες του ΠΜ∆,

(ββ) βιογραφικό σηµείωµα,

(γγ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,

(δδ) αντίγραφο ποινικού µητρώου και πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως ή εξουσιοδότηση προς την αρµόδια αρχή για την αναζήτηση αντίγραφου
ποινικού µητρώου και πιστοποιητικού µη πτωχεύσεως,

(εε) υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των υποβαλλοµένων στοιχείων,

(στ) σύµβαση συνεργασίας µε σύστηµα εκκαθάρισης και διακανονισµού το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους του ΕΟΧ. Σε περίπτωση που το ανωτέρω σύστηµα έχει λάβει άδεια λειτουργίας από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους του ΕΟΧ, κατατίθενται και οι κανόνες λειτουργίας του,

(ζ) βεβαίωση από τον διαχειριστή του συστήµατος εκκαθάρισης και διακανονισµού, ότι ο ΠΜ∆ πληροί τις τεχνολογικές και λειτουργικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διασύνδεση του µε το συγκεκριµένο σύστηµα εκκαθάρισης και διακανονισµού,

(η) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που η  αρµόδια αρχή κρίνει απαραίτητο.
 
2. ∆ιαχειριστής αγοράς που προτίθεται να λάβει άδεια λειτουργίας ΠΜ∆, υποβάλλει πλέον των δικαιολογητικών και στοιχείων της παραγράφου 1 και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:
 
(α) τις οικονοµικές καταστάσεις για τις δύο (2) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, εφόσον υφίστανται,

(β) πληροφορίες σχετικά µε τους µηχανισµούς που διαθέτει ο ΠΜ∆ για την ορθή διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών των συστηµάτων του, και ιδίως πληροφορίες σχετικά µε τους µηχανισµούς έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των συστηµάτων,

(γ) περιγραφή των µηχανισµών και των διαδικασιών της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, των διαδικασιών της λειτουργίας κανονιστικής συµµόρφωσης, των διαδικασιών της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, των όρων εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών λειτουργιών, την πολιτική σχετικά µε τις συγκρούσεις συµφερόντων και τις διαδικασίες για την τήρηση αρχείων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης