Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/462/7.2.2008 Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/462/7.2.2008
Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/462/7.2.2008 Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/462/7.2.2008
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
 
Θέµα: Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 15   του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 A) 
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ A/98/2005), αποφασίζει οµόφωνα:
  
 
 
Άρθρο 1
Υποχρεώσεις ΑΕ∆ΑΚ
 
1. Οι Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (AΕ∆AΚ) µεριµνούν για την οργάνωση του δικτύου διάθεσης µεριδίων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων (AΚ) που διαχειρίζονται κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται πάντοτε τα συµφέροντα των µεριδιούχων. 
 
2. Οι AΕ∆AΚ συνάπτουν έγγραφες συµβάσεις µε τους κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 3283/2004 αντιπροσώπους τους και  διασφαλίζουν ότι οι αντιπρόσωποι και οι διαµεσολαβητές τους έχουν συνάψει αντίστοιχες έγγραφες συµβάσεις µε τους συνεργάτες τους.
 
3. Οι AΕ∆AΚ έχουν πλήρη ευθύνη:

(α) για τον τρόπο προώθησης των µεριδίων των AΚ που διαχειρίζονται, 

(β) για τη σωστή επιλογή των ατόµων µε τα οποία συνεργάζονται,

(γ) για τις πράξεις των αντιπροσώπων τους που αναλαµβάνουν τη διάθεση των µεριδίων των AΚ, µε βάση το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 3283/2004 καθώς και των συνεργατών των αντιπροσώπων τους, και

(δ) για τον έλεγχο της καταλληλότητας και του ήθους των ανωτέρω προσώπων και για την επαρκή κατάρτιση τους µε την παρακολούθηση προγράµµατος εκπαίδευσης την οποία εφοδιάζουν αυτά µε πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης που επιδεικνύεται στους υποψήφιους µεριδιούχους.
 
 
Άρθρο 2
Έλεγχος καταλληλότητας
 
1. Οι AΕ∆AΚ ελέγχουν την καταλληλότητα των φυσικών προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων ΑΚ µε βάση κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου,

(β) πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως,

(γ) βιογραφικό σηµείωµα,

(δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών ή γραµµατικών γνώσεων, από τα οποία θα πιστοποιείται κατ' ελάχιστον η αποφοίτηση από ίδρυµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

(ε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού σεµιναρίου, εκτός εάν διαθέτουν  πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
 
2. Το πρόγραµµα και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού σεµιναρίου καθορίζεται εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους από την Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γνωστοποιείται στις AΕ∆AΚ. Η παρακολούθηση του σεµιναρίου και το αποτέλεσµα των εξετάσεων που ακολουθούν πιστοποιείται από τις AΕ∆AΚ ή από τον αρµόδιο εκπαιδευτικό οργανισµό ή από το κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης που το οργάνωσε µε αποκλειστική ευθύνη της AΕ∆AΚ.
 
 
Άρθρο 3
Τήρηση αρχείου
 
1. Οι AΕ∆AΚ τηρούν αρχείο των φυσικών προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων των AΚ, στο οποίο καταχωρούνται κατ' ελάχιστον τα στοιχεία και τα έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για το υπαλληλικό προσωπικό των αντιπροσώπων, οι AΕ∆AΚ µπορούν, µε δική τους ευθύνη, να συµφωνούν εγγράφως µε τους αντιπροσώπους ότι το αρχείο των εν λόγω στοιχείων και εγγράφων θα τηρείται από τους αντιπροσώπους.
 
2. Οι AΕ∆AΚ ενηµερώνουν εγγράφως για τη διακοπή συνεργασίας µε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που διαθέτει µερίδια AΚ, τους µεριδιούχους στους οποίους έχει γίνει διάθεση µεριδίων AΚ από το εν λόγω πρόσωπο. Η παραπάνω ανακοίνωση πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη διακοπή της σύµβασης. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να παραλείπεται µε ευθύνη της AΕ∆AΚ εφόσον το φυσικό πρόσωπο είναι υπάλληλος της AΕ∆AΚ ή των αντιπροσώπων της.
 
3. Οι ΑΕ∆ΑΚ οργανώνουν ειδικά σεµινάρια ενηµέρωσης των συνεργατών τους ή αντιπροσώπων τους, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις όπως, ενδεικτικά, µετά από έκδοση κανονιστικών και νοµοθετικών διατάξεων, σε περίπτωση πρόσληψη προσωπικού από την ΑΕ∆ΑΚ, ή αλλαγής των διαδικασιών της.
 
 
Άρθρο 4
Παρακολούθηση εντύπων αιτήσεων συµµετοχής
 
1. Οι AΕ∆AΚ διασφαλίζουν ότι, για έντυπα αιτήσεων συµµετοχής σε AΚ που τυχόν έχουν διατεθεί προς υποψήφιους επενδυτές από τις ίδιες ή από οποιοδήποτε τρίτο διαµεσολαβητή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, όπως ενδεικτικά αντιπροσώπους, συνεργάτες και αντιπροσώπων, έχει γίνει η αντίστοιχη καταβολή µετρητών ή τίτλων σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τους Κανονισµούς των AΚ τρόπους και έχει ολοκληρωθεί η συµµετοχή στο AΚ εντός το πολύ δύο (2) ηµερών από το χρόνο διάθεσης της αίτησης στον υποψήφιο επενδυτή. Σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω έντυπα αιτήσεων συµµετοχής καθίστανται άκυρα και δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίησή τους
 
2. Οι AΕ∆AΚ µεριµνούν ώστε, στις αιτήσεις συµµετοχής να αναγράφεται ευκρινώς ότι απαγορεύεται η καταβολή του αντιτίµου για την απόκτηση µεριδίων του AΚ σε πρόσωπα άλλα από το θεµατοφύλακα ή το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο η ΑΕ∆ΑΚ τηρεί λογαριασµό στο όνοµα του ΑΚ.
 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
 
 
 

O Γραµµατέας 
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

 
Τα µέλη 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης