Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008
Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.1997), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α/3.11.1998) «Ρυθµίσεις θεµάτων της χρηµατιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων και άϋλες µετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

3. Την παράγραφο 8 άρθρο 31 του ν.3461/2006 (ΦΕΚ 106 Α/30.5.2006) «∆ηµόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών, ενσωµάτωση Οδηγίας 2004/25».

4. Τα άρθρα 16 και 21 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α/25.9.2008) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 


Την τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004), ως εξής:
 

Άρθρο 1
 
Στο άρθρο 1 («Ορισµοί») προστίθεται ορισµός 24, ως εξής:
 
«24. Ως ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων νοείται η ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτής προκειµένου να είναι δικαιούχος της εταιρικής πράξης, όπως αυτή η ηµεροµηνία ανακοινώνεται από την Εκδότρια σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (record date)».
 

Άρθρο 2
 
1. Στην παράγραφο 2α.αα. του άρθρου 4 («Μερίδα Επενδυτή») µετά το στοιχείο (νiii.) προστίθεται στοιχείο (ix) ως εξής: 
 
«ix. Η ένδειξη τυχόν ειδικής φορολογικής αντιµετώπισης.»
 

2. Στην παράγραφο 2α.ββ. του άρθρου 4 µετά το στοιχείο (x.) προστίθεται στοιχείο (xi) ως εξής: 
 
«xi. Η ένδειξη τυχόν ειδικής φορολογικής αντιµετώπισης.»
 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: 
 
«3. Η Μερίδα Επενδυτή ηµεδαπού φυσικού προσώπου που δηµιουργείται σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α,αα(i), α,αα(ii), α,αα(iii), α,αα(iν), α,αα(ν), α,αα(νi,) α,αα (ix) και της περίπτωσης β (i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Αν ο επενδυτής είναι ανήλικος που στερείται Αριθµού Φορολογικού Μητρώου ή δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, δεν είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση αυτών των στοιχείων και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ, αλλά συµπληρώνεται υποχρεωτικά το στοιχείο της ηµεροµηνίας γέννησης.»
 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: 
 
«4. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού φυσικού προσώπου που δηµιουργείται σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α,αα(i), α,αα(ii), α,αα(ν), α,αα(νii), α,αα (ix) και β (ι) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός διαθέτει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα, αναγράφονται υποχρεωτικά και ο αριθµός αυτός και η αρµόδια ∆.Ο.Υ .»
 
 
5.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: 
 
«5. Η Μερίδα Επενδυτή ηµεδαπού νοµικού προσώπου που δηµιουργείται σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(i), α, ββ (ii), α, ββ (iii), α, ββ (iν), α, ββ(ν), α, ββ(νi), α, ββ(νii), α, ββ(νiii), α, ββ(ix), α, ββ(x), α, ββ  (xi)  και β (i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.»
 
6.  Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: 

«6. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού νοµικού προσώπου που δηµιουργείται σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα υπό στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(i),  α, ββ(ii), α, ββ(iii), α, ββ(νii), α, ββ(νiii), α, ββ(ix) α, ββ(x), α, ββ  (xi) και β(i) της παρ. 2  του παρόντος άρθρου.»
 


Άρθρο 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 («Μεταβολή των στοιχείων Μερίδας») αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1. Ο ∆ιαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει σε µεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου Mερίδας, πλην του KAME, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου. Εάν ο δικαιούχος είναι και συνδικαιούχος Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ο ∆ιαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως και σε µεταβολή των στοιχείων του στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. Με εξαίρεση τα στοιχεία των παραγράφων 2.α.αα.i.,και 2.α.ββ.i . του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού τα στοιχεία αναγνώρισης και τα γενικά στοιχεία Μερίδας Επενδυτή µπορούν να τροποποιούνται και από τον Χειριστή κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήµατος του δικαιούχου. Ειδικώς τα στοιχεία των παρ. 2.α.αα.ix και 2.α.ββ.xi του άρθρου 4 µπορούν να τροποποιούνται από τον Χειριστή κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήµατος του δικαιούχου µόνο εφόσον η σχετική τροποποίηση αφορά σε επόµενο φορολογικό έτος. Εάν η τροποποίηση αφορά στο τρέχον φορολογικό έτος η σχετική τροποποίηση των στοιχείων µπορεί να γίνει µόνο από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ.»
 

Άρθρο 4
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 («Εισαγωγή νέων αξιών µε µεταβολή του αριθµού των ήδη εισηγµένων και χωρίς µεταβολή των προσώπων των δικαιούχων»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των νέων αξιών ή δικαιωµάτων που καταχωρήθηκαν προσωρινά στο Μεταβατικό Λογαριασµό της Εκδότριας είναι αποκλειστικά πρόσωπα ήδη καταχωρηµένα στο Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι αξιών της ίδιας Εκδότριας και η αναλογία νέων αξιών ή δικαιωµάτων προς τις ήδη κατεχόµενες από τα παραπάνω πρόσωπα προσδιορίζεται πλήρως και µε ακρίβεια από την γνωστοποίηση της Εκδότριας, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. µεταφέρει τις νέες αξίες από το Μεταβατικό Λογαριασµό της Εκδότριας και τις καταχωρεί προσωρινά στους Λογαριασµούς των ως άνω δικαιούχων, εφαρµόζοντας αλγόριθµο κατανοµής, ο οποίος αποτυπώνει την γνωστοποιηθείσα από την Εκδότρια ως άνω αναλογία. Ο αλγόριθµος κατανοµής εφαρµόζεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας προσδιορισµού δικαιούχων, που η γνωστοποίηση της Εκδότριας όρισε ως ηµέρα επέλευσης των αποτελεσµάτων του εταιρικού γεγονότος.»
 

Άρθρο 5
 
Η περίπτωση γ. της παραγράφου 2  του άρθρου 38 («Καταχώρηση δικαιωµάτων προτίµησης»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«γ. την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο Χ.Α. την τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων αυτών, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων. Ειδικά για τις Εκδότριες ονοµαστικών µετοχών, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. εκδίδει και θέτει στη διάθεσή τους Αρχείο Προσδιορισµού ∆ικαιούχων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας που καθόρισε η εταιρεία ως ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων. Το Αρχείο αυτό απεικονίζει τους δικαιούχους αυτούς µε τα εξής στοιχεία:

αα. Κωδικό Αριθµό Μερίδας Επενδυτή(ΚΑΜΕ).

ββ. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εµφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα  

γγ. Συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ανά Μερίδα δικαιούχου.» 
 

Άρθρο 6
 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρο 39 («Γνωστοποιήσεις στοιχείων δικαιούχων µερίσµατος και δικαιούχων αξιών λόγω επανεπένδυσης µερίσµατος»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1. Σε περίπτωση διανοµής µερίσµατος, εφόσον πρόκειται για ονοµαστικές µετοχές, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ηµέρα προσδιορισµού των µετόχων που  δικαιούνται µερίσµατος και µε την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. την αξία του µερίσµατος, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ακολουθεί την εξής διαδικασία:»
 
α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, Αρχείο Προσδιορισµού ∆ικαιούχων Μερίσµατος, στο οποίο οι δικαιούχοι προσδιορίζονται µε τα εξής στοιχεία:
 
αα. Κωδικός Αριθµός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

ββ. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εµφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα. 

γγ. Συνολικό αριθµό αξιών ανά Μερίδα δικαιούχου.

∆δ. Φορολογικά στοιχεία δικαιούχου.
 
β. θέτει στην διάθεση της πληρώτριας Τράπεζας κατόπιν σχετικής εντολής της Εκδότριας:
 
αα. Συγκεντρωτικό ανά Χειριστή ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων µε τον αριθµό των αξιών και το πληρωτέο ποσό.

ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο µε τις αναλυτικές θέσεις των δικαιούχων που:      

i. Τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασµό της µερίδας τους, 

ii. Τηρούν τις αξίες τους σε µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών,   

iii. ∆εν έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη του µερίσµατος.»
 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«2. Εφόσον πρόκειται για ανώνυµες αξίες, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας,που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ηµέρα προσδιορισµού των µετόχων που δικαιούνται µερίσµατος και µε την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στον διαχειριστή του Σ.Α.Τ.. την αξία του µερίσµατος, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ακολουθεί την εξής διαδικασία:
 
α. εκδίδει στους δικαιούχους µερίσµατος τις σχετικές βεβαιώσεις, 
β. καταρτίζει και θέτει στην διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων, η οποία περιλαµβάνει τον αύξοντα αριθµό της εκδοθείσας βεβαίωσης και το σύνολο των αξιών κάθε δικαιούχου, 

γ. θέτει στην διάθεση της πληρώτριας Τράπεζας κατόπιν σχετικής εντολής της Εκδότριας: 

αα. Συγκεντρωτικό ανά Χειριστή ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων µε τον αριθµό των αξιών και το πληρωτέο ποσό.

ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο µε τις αναλυτικές βεβαιώσεις για τους δικαιούχους που:       
 
i. Τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασµό της µερίδας τους, 
 
ii. Τηρούν τις αξίες τους σε µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών,  
 
iii. δεν έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη του µερίσµατος.»
 


Άρθρο 7
 
1. Το στοιχείο (αα) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 46 («Μεταφορά αξιών λόγω µεταβίβασης κατ’ εντολή επενδυτών»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«(αα) Η έγγραφη σύµβαση µε την οποία µεταβιβάζονται οι αξίες, µε βεβαιωµένο το γνήσιο των υπογραφών των συµβαλλοµένων από αστυνοµική αρχή ή διοικητική αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που κατά την κρίση του διαχειριστή του Σ.Α.Τ. απαιτείται κατά περίπτωση για τη νοµιµοποίηση των επενδυτών.»
 

2.  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του  άρθρου 46 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«(γ) Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, και την ολοκλήρωση των ελέγχων που διενεργεί ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. µεταφέρονται οι αξίες από τον Ειδικό Λογαριασµό του µεταβιβάζοντα σε Λογαριασµό του αποκτώντα.»
 
 

Άρθρο 8
 
1. Μετά την περίπτωση γ. της παραγράφου 1 του άρθρου 51 («∆ιαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων») προστίθεται  στοιχείο δ. ως εξής:
 
«δ. Οι βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 21 του ν. 3697/2008, όπως ισχύει.»
 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«3. Οι παραπάνω βεβαιώσεις εκδίδονται επιπλέον απευθείας και από τους Χειριστές µέσω του Σ.Α.Τ., κατόπιν σχετικού αιτήµατος του δικαιούχου προς αυτούς, µε την προϋπόθεση ότι οι αξίες για τις οποίες χορηγείται η βεβαίωση ευρίσκονται υπό τον χειρισµό τους.»
 

Άρθρο 9
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 («Προσδιορισµός δικαιούχων δικαιώµατος προτίµησης»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«2. Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ., την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας προσδιορισµού δικαιούχων, ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισµού των ∆ικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ.»
 

Άρθρο 10
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 («Προσδιορισµός δικαιούχων µερίσµατος»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«2. Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ., την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας προσδιορισµού δικαιούχων, ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισµού των ∆ικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ.»
 

Άρθρο 11
 
Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 77 («Πληρωµή τόκων – Παρακράτηση φόρου»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«β. την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας προσδιορισµού δικαιούχων τόκου και εφόσον έχει κατατεθεί σε λογαριασµό του διαχειριστή του Σ.Α.Τ. το συνολικό ποσό των τόκων, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ..:

αα. παρακρατεί το φόρο που αναλογεί στους τόκους σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στα άρθρα 12 ν. 2238/94, 26 ν. 2789/00 και 17 ν. 2819/00, όπως ισχύουν. 

ββ. αποδίδει στους Χειριστές για λογαριασµό των επενδυτών τα ποσά που αναλογούν σε οµολογίες καταχωρηµένες σε Λογαριασµούς Χειριστή.

γγ. αποδίδει στους οµολογιούχους το ποσό των τόκων για τίτλους  καταχωρηµένους στον Ειδικό Λογαριασµό.»
 

Άρθρο 12

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 


Ο Γραµµατέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. ΓαβριηλίδηςΤα µέλη 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης