ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/488/10.10.2008

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/485/23.9.2008 «Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών»

10 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/488/10.10.2008
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
 

Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/485/23.9.2008 «Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών».
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167/1991) 

2. Την εντεινόµενη αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

3. Την απόφαση 1/485/23.9.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β’ 2028/2008).

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137/1993).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΆρθρο 1
 
Μετά το άρθρο 4 της απόφασης 1/485/23.9.2008 προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

«Άρθρο 4α
Απαγόρευση Ανοικτών Πωλήσεων

1. Απαγορεύονται οι ανοικτές πωλήσεις µετοχών που είναι εισηγµένες στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). 

2. Η απαγόρευση της παραγράφου αυτής δεν καταλαµβάνει τους Ειδικούς ∆ιαπραγµατευτές εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 4.».
 

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη λήψη της και ισχύει έως την 31 Οκτωβρίου 2008. 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).  
 O Γραµµατέας
  

Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη 

Taxheaven.gr