Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/474/13.6.2008 Έκθεση αξιολόγησης συµµόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν.3606/2007


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/474/13.6.2008
Έκθεση αξιολόγησης συµµόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν.3606/2007


ΑΠΟΦΑΣΗ 1/474/13.6.2008
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Θέµα: Έκθεση αξιολόγησης συµµόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν.3606/2007
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 3606/2007 για «τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/195/2007).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005).
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Άρθρο 1
Αντικείµενο αξιολόγησης
 
1. Αντικείµενο της αξιολόγησης αποτελεί ο βαθµός συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ στις οργανωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 12 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται µε την απόφαση 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της, και της αποτελεσµατικότητας των σχετικών διαδικασιών, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης, της κλίµακας και της πολυπλοκότητας των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της ΑΕΠΕΥ.

2.  Η αξιολόγηση συντάσσεται από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ΑΕΠΕΥ (ο ελεγκτής), διενεργείται µε βάση τα Ελεγκτικά Πρότυπα που εφαρµόζουν τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και καλύπτει τη χρονική περίοδο της εταιρικής χρήσης για την οποία υποβάλλεται. 
 

Άρθρο 2
Περιεχόµενο έκθεσης αξιολόγησης
 
1. Ο ελεγκτής συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση µε εµπεριστατωµένη, ανά αντικείµενο ελέγχου, έκφραση γνώµης (έκθεση αξιολόγησης) για το βαθµό συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ µε τις οργανωτικές απαιτήσεις και την αποτελεσµατικότητα των σχετικών διαδικασιών που εφαρµόζει, τουλάχιστον, ως προς τα ακόλουθα αντικείµενα: 

(α) την επαρκή οργανωτική διάρθρωση της ΑΕΠΕΥ και την ορθή κατανοµή λειτουργιών και αρµοδιοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: αξιολόγηση του οργανογράµµατος της ΑΕΠΕΥ σε σχέση µε τα υφιστάµενα τµήµατα και υπηρεσίες και σε σχέση µε τις υφιστάµενες διαδικασίες αναφορών και επικοινωνίας µεταξύ τους, διαπίστωση ασυµβιβάστων, καθώς και αξιολόγηση στελέχωσης των επιµέρους τµηµάτων ως προς την καταλληλότητα και επάρκειά τους,

(β) τις διαδικασίες που εφαρµόζουν οι λειτουργίες της κανονιστικής συµµόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου, 

(γ) την εποπτεία που ασκεί η ΑΕΠΕΥ σε τρίτους πάροχους κατά την ανάθεση ουσιωδών λειτουργιών της, 

(δ) την εποπτεία που ασκεί η ΑΕΠΕΥ σε συνδεδεµένους αντιπροσώπους που έχει ορίσει,

(ε)  την πολιτική που εφαρµόζει για τον εντοπισµό συγκρούσεων συµφερόντων και τα µέτρα που λαµβάνει για τη διαχείριση των συγκρούσεων, 

(στ)  τη διερεύνηση των καταγγελιών πελατών και τη λήψη επαρκών µέτρων για την επίλυσή τους,

(ζ)  την τήρηση αρχείων που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3606/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού κανονιστικών αποφάσεων και

(η) την τήρηση της προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών που λαµβάνει από τους πελάτες της.
 

2. Κάθε τρία χρόνια, η έκθεση αξιολόγησης περιέχει επιπροσθέτως έκφραση γνώµης για το βαθµό συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών της για τη διασφάλιση των δεδοµένων και την πολιτική συνέχειας των λειτουργιών και εργασιών της σε περίπτωση διακοπής των συστηµάτων της.

3. Η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει στη σύνοψη των βασικών διαπιστώσεων και στη διατύπωση τελικής γνώµης ως προς το βαθµό συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ στις οργανωτικές υποχρεώσεις και την αποτελεσµατικότητα των σχετικών διαδικασιών της ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε το Ελεγκτικό Πρότυπο ISA 3000 (reasonable assurance) το οποίο απαιτεί:

(α)  έκφραση γνώµης σε υψηλό επίπεδο διασφάλισης (high level of assurance),

(β)  έκφραση γνώµης σε µέτρια διασφάλιση, όταν ανακύπτουν αδυναµίες οι οποίες όµως δεν δηµιουργούν άµεσο κίνδυνο,

(γ)  αρνητική έκφραση γνώµης, όταν διαπιστώνονται ουσιώδεις αδυναµίες, ή όταν δεν χορηγήθηκαν από την ΑΕΠΕΥ τα απαιτούµενα στοιχεία για την ολοκλήρωση του ελέγχου συµµόρφωσης.
 

Άρθρο 3
Τρόπος και χρόνος υποβολής έκθεσης αξιολόγησης 
 
1.  Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται από τον ελεγκτή στα πρόσωπα που διευθύνουν πραγµατικά τις δραστηριότητες της ΑΕΠΕΥ, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3606/2007. Η ΑΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι το διοικητικό της συµβούλιο λαµβάνει γνώση της έκθεσης αξιολόγησης σε εύλογο χρονικό διάστηµα από το χρόνο υποβολής της και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.  Η ΑΕΠΕΥ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έκθεση αξιολόγησης εντός διµήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 
 

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
 
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή της απόφασης αυτής υποβάλλεται µέχρι την 30 Νοεµβρίου 2008 έκθεση αξιολόγησης µόνο ως προς το βαθµό συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ µε τις οργανωτικές απαιτήσεις τουλάχιστον ως προς τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 µε ηµεροµηνία αναφοράς την 30 Σεπτεµβρίου 2008.
 

2. Η έκθεση αξιολόγησης που θα αφορά  τη λήξη της εταιρικής χρήσης του 2008  υποβάλλεται εντός του επόµενου εξαµήνου.
 

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
Ο Γραµµατέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


 
Τα Μέλη 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης