Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ∆ΑΚ και ΑΕΕΧ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008
Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ∆ΑΚ και ΑΕΕΧ


ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008
τoυ Διοικητικού Συµβουλίου
 
 
Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ∆ΑΚ και ΑΕΕΧ.
 
 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Το άρθρο 11   του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004) 
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Άρθρο 1
Ορισµοί
 
1. «Εταιρία»: η Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής AΕ∆AΚ) και η Ανώνυµη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (εφεξής AΕΕΧ).
 
2. «Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (εφεξής ΟΣΕΚA)»: τα Αµοιβαία Κεφάλαια (εφεξής AΚ).
 
3. «∆ιαχείριση»: οι ενέργειες που αποσκοπούν στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚA ή ΑΕΕΧ, ιδίως όσον αφορά στην επιλογή της σύνθεσής του ή στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων.
 
4. «∆ιαχειριστής»: το φυσικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ∆ιαχείρισης στο πλαίσιο σχετικής εντολής είτε ως υπάλληλος είτε ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου είτε µε οποιαδήποτε άλλη σχέση (π.χ. σύµβασης εντολής, σύµβασης έργου, κ.λπ). Σε κάθε περίπτωση θεωρούνται ως ∆ιαχειριστές οι διευθύνοντες σύµβουλοι και οι γενικοί διευθυντές των Εταιριών.
 
5. «Καλυπτόµενα Πρόσωπα»: τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των Εταιριών, οι ∆ιαχειριστές και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που απασχολούνται από τις Εταιρίες µε βάση σχέση σύµβασης εργασίας, σύµβασης έργου ή άλλης µορφής συνεργασίας για την εκπλήρωση του σκοπού των Εταιριών.
 
6. «Επενδυτές»: οι µεριδιούχοι των AΚ και οι µέτοχοι των AΕΕΧ.
 


Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
 
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ∆ΑΚ.
 
2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ.
 

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές του Κανονισµού Συµπεριφοράς
 
Οι ΑΕ∆ΑΚ και τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα οφείλουν να τηρούν τις βασικές αρχές συµπεριφοράς που καθορίζονται παρακάτω λαµβάνοντας κάθε πρόσφορο και αποτελεσµατικό προς τούτο µέτρο. Οι βασικές αρχές συµπεριφοράς είναι οι εξής:
 
1. Οι ΑΕ∆ΑΚ ενεργούν εντίµως και νοµίµως κατά τη διεξαγωγή των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων προς το συµφέρον των συλλογικών ή ατοµικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται, και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς,
 
2. Οι ΑΕ∆ΑΚ ενεργούν µε την απαιτούµενη προσοχή και επιµέλεια, προς το συµφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς,
 
3. Οι ΑΕ∆ΑΚ διαθέτουν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων,
 
4. Οι ΑΕ∆ΑΚ λαµβάνουν µέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συµφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, µεριµνούν ώστε τα συλλογικά και ατοµικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται να τυγχάνουν δίκαιης µεταχείρισης.
 
5. Οι ΑΕ∆ΑΚ τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπουν την άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συµφέροντα των πελατών τους και η ακεραιότητα της αγοράς.
 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ AΡΧΩΝ
 
Άρθρο 4
Εξειδίκευση Πρώτης Αρχής
 
1. Η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η ΑΕ∆ΑΚ δεν επιτρέπεται να γίνεται µε τρόπο επιβλαβή για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
 
2. Τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα οφείλουν να µη διενεργούν συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα για δικό τους λογαριασµό, εκµεταλλευόµενα προνοµιακές πληροφορίες, κατά την έννοια του ν. 3340/2005, που κατέχουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, ιδιαίτερα όταν γνωρίζουν ότι η ΑΕ∆ΑΚ στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους προτίθεται να προβεί σε πράξεις (αγορά ή πώληση) επί των ιδίων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
 
3. Η ΑΕ∆ΑΚ θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου από τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εµπιστευτικές πληροφορίες που λαµβάνουν τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους µπορούν να ανακοινώνονται µόνο όπου ρητά προβλέπεται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των ΑΕ∆ΑΚ .
 
4. Η ΑΕ∆ΑΚ θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις συναλλαγές που διενεργούνται από τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα για δικό τους λογαριασµό. Η ΑΕ∆ΑΚ οφείλει να διασφαλίζει ότι τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα της γνωστοποιούν, τις συναλλαγές που διενεργούν σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
 

Άρθρο 5
Εξειδίκευση ∆εύτερης Αρχής
 
1. Η ΑΕ∆ΑΚ θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΕ∆ΑΚ, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, καθορίζει λεπτοµερείς διαδικασίες λήψης και εκτέλεσης των επενδυτικών αποφάσεων, η οποία αφορά µεταξύ άλλων στο ρόλο της Επενδυτικής Επιτροπής, στα µέγιστα επιτρεπτά ποσοτικά όρια επένδυσης ανά ∆ιαχειριστή και στον καθορισµό της ευθύνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης.
 
2. Η ΑΕ∆ΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του ∆ιαχειριστή και των µελών της Επενδυτικής Επιτροπής της (βιογραφικό σηµείωµα, πράξη διορισµού, ερωτηµατολόγιο, αντίγραφο ποινικού µητρώου, πιστοποιητικό µη πτώχευσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από το διορισµό τους. Επίσης, η ΑΕ∆ΑΚ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισµού τους ή παραίτησής τους εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, αναφέροντας µνηµονεύοντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.
 

Άρθρο 6
Εξειδίκευση Τρίτης Αρχής
 
1. Οι ΑΕ∆ΑΚ λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική διοικητική οργάνωσή τους. Ειδικότερα:

(α) Οι ΑΕ∆ΑΚ στο πλαίσιο της εσωτερικής τους οργάνωσης µεριµνούν για την καθιέρωση εσωτερικού κανονισµού που περιλαµβάνει το οργανόγραµµα και τις διαδικασίες λειτουργίας των τµηµάτων τους

(β) Ο εσωτερικός κανονισµός της ΑΕ∆ΑΚ περιγράφει µε σαφήνεια και πληρότητα τα καθήκοντα και τις ευθύνες κάθε τµήµατος και καθορίζει τις αρµοδιότητες των απασχολουµένων σε αυτά, εξασφαλίζοντας την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους καθώς και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα της πληροφόρησης.

(γ) Οι ΑΕ∆ΑΚ διασφαλίζουν ότι η συνοµολόγηση και η επιβεβαίωση των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα, έτσι ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων µεταβολής των όρων των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων.

(δ) Οι ΑΕ∆ΑΚ καταγράφουν τις εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα χωριστά για κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο ή ατοµικό χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζονται. Από το αρχείο των εντολών πρέπει να προκύπτει ο ακριβής χρόνος διαβίβασης της εντολής, τα στοιχεία των προσώπων που διαβίβασαν την εντολή και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της εντολής (αγορά/πώληση, τιµή, ποσότητα, όρια κ.λπ).

(ε) Οι ΑΕ∆ΑΚ µεριµνούν για την εξασφάλιση επαρκών τεχνικών και οικονοµικών µέσων.

(στ) Οι ΑΕ∆ΑΚ µεριµνούν ώστε τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα να διαθέτουν την απαραίτητη πείρα, επαγγελµατική κατάρτιση και ήθος ώστε να µπορούν να εκπληρώνουν σε κάθε περίπτωση τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
 
2. Οι ΑΕ∆ΑΚ οφείλουν να διαθέτουν µηχανογραφικό σύστηµα το οποίο θα διασφαλίζει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:
 
(α) Θα καταχωρούνται τα στοιχεία των µεριδιούχων, της συµµετοχής τους στα AΚ που διαχειρίζονται και των µεταβολών αυτής µέχρι και της εξαγοράς. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

(β) Θα είναι προκαθορισµένη η δυνατότητα πρόσβασης των διαφόρων χρηστών στα στοιχεία και τη λειτουργία του µηχανογραφικού συστήµατος και θα αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισµό. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα µηχανογράφησης σε ευρεία και επαρκή έκταση για τη διεκπεραίωση του έργου τους.

(γ) Θα υπάρχει δυνατότητα για ανίχνευση των προσβάσεων, των κινήσεων, των τροποποιήσεων και των επεµβάσεων κάθε χρήστη του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του διαχειριστή του συστήµατος εφαρµογών.

(δ) Θα εξασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευση των πληροφοριών του µηχανογραφικού συστήµατος.

(ε) Ο κωδικός κάθε µεριδιούχου AΚ θα δίνεται αυτόµατα από το µηχανογραφικό σύστηµα των ΑΕ∆ΑΚ και θα είναι µοναδικός για κάθε µεριδιούχο.

(στ) Οι ΑΕ∆ΑΚ οφείλουν να διατηρούν εφεδρικό αρχείο των αποθηκευµένων στο µηχανογραφικό τους σύστηµα πληροφοριών (back upυρ).
 
3. Οι ΑΕ∆ΑΚ λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα:

(α) Οι ΑΕ∆ΑΚ διαθέτουν επαρκή και αποτελεσµατικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

(β) Οι ΑΕ∆ΑΚ διαθέτουν ειδική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, της οποίας προΐσταται πρόσωπο µε επαρκή ειδικά προσόντα και εµπειρία. Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου (εσωτερικός ελεγκτής) διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕ∆ΑΚ και θα αναφέρεται σε αυτό.

(γ) Ο εσωτερικός ελεγκτής διατηρεί πλήρη ανεξαρτησία και αυτονοµία κατά την εκτέλεση του έργου του και έχει την ευθύνη να ενηµερώνει εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕ∆ΑΚ για την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού της και των ισχυουσών νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων καθώς και για την πορεία του ελεγκτικού έργου και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου.

(δ) Οι ΑΕ∆ΑΚ υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του εσωτερικού ελεγκτή ελέγχου (ονοµατεπώνυµο, θέση ή ανατεθέντα καθήκοντα, στοιχεία της πράξης διορισµού) εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από το διορισµό.
 

Άρθρο 7
Εξειδίκευση Τέταρτης Αρχής
 
1. Η ΑΕ∆ΑΚ θεσπίζει κανόνες για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων και λαµβάνει µέτρα για τη διευθέτηση αποτελεσµατική αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την άσκηση της ∆ιαχείρισης.
 
2. Η ΑΕ∆ΑΚ διασφαλίζει την αυτονοµία της ∆ιαχείρισης και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων που λαµβάνονται, ιδίως όσον αφορά στη διάκριση µεταξύ συλλογικών και ατοµικών χαρτοφυλακίων που τυχόν διαχειρίζεται, καθώς και στο εσωτερικό του οµίλου επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει.
 
3. Η ΑΕ∆ΑΚ θεσπίζει λεπτοµερείς διαδικασίες για τη διενέργεια συναλλαγών µε αντισυµβαλλόµενα µέρη άλλες εταιρίες του οµίλου στον οποίο ανήκει. Επίσης, η ΑΕ∆ΑΚ διασφαλίζει ότι τα µετοχικά δικαιώµατα που απορρέουν από κινητές αξίες ασκούνται προς το συµφέρον των µεριδιούχων και ανεξάρτητα από τα συµφέροντα του οµίλου στον οποίο ανήκει.
 
4. Η ΑΕ∆ΑΚ προσδιορίζει τις εργασίες και τα καθήκοντα των Καλυπτοµένων Προσώπων που ενδέχεται να δηµιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων κατά τη ∆ιαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕ∆ΑΚ ορίζει ασυµβίβαστα για τις συγκεκριµένες ιδιότητες οι οποίες µπορεί να δηµιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων ∆ιαχείρισης. Ειδικότερα η ΑΕ∆ΑΚ κατ’ ελάχιστον διασφαλίζει τα παρακάτω:

(α) Η ΑΕ∆ΑΚ ορίζει διαφορετικούς ∆ιαχειριστές για τα συλλογικά και τα ατοµικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται.

(β) Οι ∆ιαχειριστές της ΑΕ∆ΑΚ δεν µπορούν να είναι:

(αα) µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή υπάλληλοι εταιρίας της οποίας κινητές αξίες περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η ΑΕ∆ΑΚ.

(ββ) µέλη του διοικητικού συµβουλίου πιστωτικού ιδρύµατος ή ΑΕΠΕΥ ή ασφαλιστικής επιχείρησης.

(γγ) διαχειριστές σε πιστωτικό ίδρυµα ή σε ΑΕΠΕΥ ή σε ασφαλιστική επιχείρηση.
 
5. Ο ∆ιαχειριστής δεν αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων που θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τα καθήκοντά του ως ∆ιαχειριστή. Ο ∆ιαχειριστής δεν µπορεί να δέχεται αµοιβές, παροχές ή άλλα προνόµια από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Επίσης, ο ∆ιαχειριστής δεν αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων που θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τα καθήκοντά του ως ∆ιαχειριστή., εκτός εάν έχει ενηµερώσει και έχει λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.
 

Άρθρο 8
Εξειδίκευση Πέµπτης Αρχής
 
1. Η ΑΕ∆ΑΚ διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες τις οποίες απευθύνει σε Επενδυτές ή διαδίδει µε οποιονδήποτε τρόπο (περιλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων) είναι ακριβείς, σαφείς και µη παραπλανητικές και ειδικότερα:

(α) Η ΑΕ∆ΑΚ προσδιορίζει µε σαφήνεια την προσφερόµενη επένδυση εφόσον αυτή αναφέρεται σε συγκεκριµένα αµοιβαία κεφάλαια.

(β) Η ΑΕ∆ΑΚ µπορεί να αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία, εφόσον τα στοιχεία αυτά συµβάλλουν στη διαµόρφωση σαφούς, επαρκούς και τεκµηριωµένης άποψης για την προσφερόµενη επένδυση και δεν µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στο επενδυτικό κοινό ως προς την απόδοση της επένδυσης.

(γ) Απαγορεύεται η άµεση επικοινωνία (π.χ. κατ' οίκον επίσκεψη, τηλεφωνική επικοινωνία, fax, electronic mail, κλπ) προς κάθε επενδυτή που έχει δηλώσει την αντίθεσή του προς τούτο.

(δ) Σε κάθε έντυπο, ανακοίνωση ή µήνυµα (περιλαµβανοµένων αυτών που αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο) των Εταιριών πρέπει να αναφέρεται η ακόλουθη δήλωση: «Τα Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές». Η δήλωση αυτή πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και µε κεφαλαία γράµµατα στο κάτω κεντρικό µέρος των εντύπων, ανακοινώσεων και µηνυµάτων και, αν πρόκειται για πολυσέλιδο έντυπο, στην πρώτη σελίδα του εµπρός εξωφύλλου. Η γραµµατοσειρά της δήλωσης πρέπει να είναι ίδια µε τη γραµµατοσειρά του κυρίως κειµένου. Όταν πρόκειται για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό µήνυµα, η ανωτέρω δήλωση πρέπει να µεταδίδεται ευκρινώς.
 
2. Σε περίπτωση διαφήµισης ή ανακοίνωσης αποδόσεων αµοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε.∆.Α.Κ. οφείλει να αναφέρει, κατ' ελάχιστον, την ποσοστιαία απόδοση του τελευταίου δωδεκαµήνου που λήγει την τελευταία ηµέρα του αµέσως προηγούµενου ηµερολογιακού τριµήνου και τη σωρευτική ποσοστιαία απόδοση για την προηγούµενη τριετία που λήγει την τελευταία ηµέρα του αµέσως προηγούµενου ηµερολογιακού τριµήνου, υπολογιζόµενες σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης παραγράφου.
 
3. Η ποσοστιαία απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται µε βάση την καθαρή τιµή του µεριδίου του και αφορά, κατ' ελάχιστον, δωδεκάµηνη περίοδο. Η δωδεκάµηνη περίοδος υπολογίζεται υποχρεωτικά από την τελευταία ηµέρα ηµερολογιακού τριµήνου (31/3, 30/6, 30/9 και 31/12) µέχρι την τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου ή των προηγούµενων ετών. Η ποσοστιαία απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου για περίοδο µεγαλύτερη του έτους θα αφορά ακέραια πολλαπλάσια του έτους (διετίας, τριετίας, κ.λπ). Σε περίπτωση που το αµοιβαίο κεφάλαιο µοιράζει µέρισµα πρέπει να γίνεται αναφορά στη µερισµατική απόδοση.
 
4. Αµοιβαία κεφάλαια τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει δωδεκάµηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφηµίζουν την απόδοσή τους. Αµοιβαία κεφάλαια τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει τρία έτη λειτουργίας υποχρεούνται να αναφέρουν την ποσοστιαία ετήσια απόδοση και τη σωρευτική απόδοση για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία σύστασης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του αµέσως προηγούµενου ηµερολογιακού τριµήνου. Αµοιβαία κεφάλαια τα οποία έχουν αλλάξει κατηγορία και έχουν συµπληρώσει δωδεκάµηνο αλλά όχι τριετία στην ίδια κατηγορία υποχρεούνται να αναφέρουν την ποσοστιαία ετήσια απόδοση και τη σωρευτική απόδοση για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία αλλαγής κατηγορίας µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του αµέσως προηγούµενου ηµερολογιακού τριµήνου.
 
5. Η ΑΕ∆ΑΚ διασφαλίζει στους Επενδυτές ίση µεταχείριση και λαµβάνει κάθε µέτρο ώστε η αντιµετώπιση τους να εξαρτάται από τα αντικειµενικά τους χαρακτηριστικά και όχι από άλλους παράγοντες. Επενδυτές µε τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως αυτά προσδιορίζονται σε αναφορά προς τις προσφερόµενες υπηρεσίες, θα πρέπει να έχουν την ίδια µεταχείριση τόσο ως προς το οικονοµικό µέρος όσο και ως προς άλλα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων υπηρεσιών.
 
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕ∆ΑΚ καθορίζει µε τρόπο σαφή και εντός των ορίων που προβλέπει ο Κανονισµός κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου την πολιτική των προµηθειών που βαρύνουν τους Επενδυτές, ορίζοντας ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια µε βάση τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες. Τυχόν διαφορές στην αντιµετώπιση των διαφόρων κατηγοριών θα πρέπει να έχουν εύλογη σύνδεση µε τις αντίστοιχες διαφορές των κατηγοριών αυτών.
 
7. Η ΑΕ∆ΑΚ οφείλει να ενηµερώνει τους µεριδιούχους των υπό διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων για την επένδυσή τους σε τακτική βάση, τουλάχιστον ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, αποστέλλοντάς τους σχετικά ενηµερωτικά έντυπα στα οποία θα αναφέρονται, κατ' ελάχιστον, τα παρακάτω:

(α) Ο αριθµός µεριδίων που κατέχει ο µεριδιούχος, ανά αµοιβαίο κεφάλαιο, η αξία κτήσης τους καθώς και η τρέχουσα καθαρή αξία τους την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ηµερολογιακού τριµήνου.

(β) Η ποσοστιαία απόδοση των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου από την αρχή του ηµερολογιακού έτους µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου ηµερολογιακού τριµήνου υπολογιζόµενη επί της καθαρής τιµής τους.

(γ) Η ποσοστιαία σωρευτική απόδοση των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο των τριών (3) τελευταίων ετών µε ηµεροµηνία λήξης την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου ηµερολογιακού τριµήνου υπολογιζόµενη επί της καθαρής τιµής τους.

(δ) Το ποσοστό της προµήθειας διαχείρισης και της προµήθειας θεµατοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ηµερολογιακού τριµήνου.
 
 
 
Άρθρο 9
Καταργούµενες διατάξεις
 
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αριθµ. 2/132/19.5.1998 (ΦΕΚ Β΄ 615) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κώδικας ∆εοντολογίας Εταιρειών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ).
 


Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
Ο Γραµµατέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης