ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/438/1.8.2007

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

1 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/438/1.8.2007
του Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α/3.11.1998) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες διατάξεις».

2.  Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) όπως ισχύει.

3. Την παρ. 8 του άρθρου 32α του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α/10.5.2005) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», όπως ισχύει.

4. Την απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5442/1-8-2007 επιστολή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.) ως διαχειρίστριας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων.

6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων», ως εξής:
 

 
Άρθρο 1
 
Το άρθρο 1 («Ορισμοί»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«Άρθρο 1
Ορισμοί
 
Για τους σκοπούς και την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού νοούνται :
 
1. Ως «αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση του ΧΑ» νοείται και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης.
 
2. Ως «Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)»: νοούνται:
α) τα νεοσυσταθέντα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια της παραγράφου 1 του άρθρου 24α  του ν.3283/2004 και
β) τα ήδη εισηγμένα σε αλλοδαπή οργανωμένη αγορά αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, τα μερίδια των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του ΧΑ (Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων).
 
3. Ως Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. νοείται ο επενδυτής που κατέχει ΕΛ.ΠΙΣ. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή. 
 
4. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής νοείται εκείνος που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2733/99 ή το άρθρο 22 Α του ν. 1806/88 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
5. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων νοείται ο Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Β (market maker) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2533/1997 και του άρθρου 2 της απόφασης 53/25.7.2000 του ΔΣ του ΧΠΑ όπως ισχύει.
 
6. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων Δ.Α.Κ. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται τα εν λόγω μερίδια.
 
7. Ως Εκδότρια νοείται η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση του ΧΑ ή έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ..
 
8. Ως Eκδότρια Δ.Α.Κ. νοείται για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού η προβλεπόμενη στο Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή η Διαχειρίστρια Εταιρία της Οδηγίας 85/611/ΕΚ. 
 
9. Ως Εκδότρια Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) νοείται η προβλεπόμενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.). 
 
10. Ως Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές που παρίστανται με τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας μέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει. 
 
11. Ως ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται οι άϋλες κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ..  
 
12. Ως Θεματοφύλακας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να παρέχει νόμιμα στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων.
 
13. Ως Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ που έχει την ιδιότητα του μέλους αγοράς που τελεί υπό τη διαχείριση του Χ.Α.
 
14. Ως Μερίδια Δ.Α.Κ. νοούνται τα άυλα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του ΧΑ. .Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού με τον όρο κινητές αξίες νοούνται και τα Μερίδια Δ.Α.Κ. 
 
15. Ως Ομόλογα νοούνται οι άϋλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Παρακολούθησης. 
 
16. Ως Ομολογίες νοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 3α έως 3γ ΚΝ 2190/1920 και 58 παρ. 2 ν. 2533/97, όπως ισχύουν. 
 
17. Ως Ομολογιούχος νοείται ο δικαιούχος των ομολογιών.
 
18. Ως Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) νοείται η μηχανογραφική διαδικασία καταχώρησης των άϋλων αξιών και παρακολούθησης των επ’ αυτών μεταβολών, καθώς και το αντίστοιχο μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα. Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικά Χρηματιστήρια ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.).
 
19. Ως Σύστημα Παρακολούθησης νοείται το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Tίτλων με Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
20. Ως «Τ» νοείται η ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής. Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής.
 
 
21. Ως Φορείς νοούνται οι φορείς του Συστήματος Παρακολούθησης κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔΤΕ υπ΄αριθμ. 314A/30-05-1995, όπως κάθε φορά ισχύει). 
 
22. Ως Χειριστής νοείται το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας που έχει το δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή. Δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή έχει και η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται για αυτήν στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άϋλων Αξιών, όπως εκάστοτε ισχύουν. 


Άρθρο 2
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 («Προσδιορισμός Μερίδων και Λογαριασμών»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ.. Σε καθεμιά από τις παραπάνω μερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασμοί μέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των αξιών: 
 
α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κατ΄εξαίρεση στην περίπτωση μη εμφανισθέντος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 56 στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται μόνο Ειδικός Λογαριασμός. 

β. Στη Μερίδα Εκδότριας τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός.

γ.  Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

δ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

ε. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

στ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. »
 

Άρθρο 3
 
Το άρθρο 10  («Μερίδα Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή και Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«Άρθρο  10
Μερίδα Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ.
 
1. Για κάθε Μέλος τηρείται στο Σ.Α.Τ., πέραν της Μερίδας που αυτό τηρεί ως επενδυτής, μία ακόμη Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Μέλους και  δημιουργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άϋλων Τίτλων.
 
2. Το Μέλος που έχει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. μία επιπλέον Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή. Η Μερίδα αυτή δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άϋλων Τίτλων, αφού το Μέλος προσκομίσει σε αυτό την έγγραφη άδεια του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγμάτευσης επί της συγκεκριμένης κινητής αξίας. 
 
3. Ο Λογαριασμός Αξιών της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή περιλαμβάνει έναν μόνο Λογαριασμό Χειριστή, ο οποίος είναι προσβάσιμος και τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του συγκεκριμένου Μέλους υπό την ιδιότητά του ως Ειδικού Διαπραγματευτή. Ο Λογαριασμός Χειριστή της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή συνδέεται με συγκεκριμένο Κωδικό ΟΑΣΗΣ, που το Μέλος έχει αποδώσει στον εαυτό του για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγμάτευσης των αξιών όλων των Εκδοτριών, για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής. Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στον παραπάνω Λογαριασμό Αξιών δύναται να δημιουργηθεί και δεύτερος Λογαριασμός Χειριστή, ο οποίος, με ευθύνη του Ειδικού Διαπραγματευτή, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μεταφορές αξιών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των συναλλαγών του άρθρου 29 του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άϋλων Αξιών που το Μέλος διενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής. 
 
4.  Στο Λογαριασμό της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή, καταχωρούνται με ευθύνη του Μέλους αποκλειστικά αξίες για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής. Ο ορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Εκδότρια γνωστοποιείται  στην ΕΧΑΕ από το Χ.Α.. Αξίες για τις οποίες το Μέλος ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής δεν δύνανται, με ευθύνη του, να είναι καταχωρημένες σε άλλο Λογαριασμό Μερίδας του, εκτός από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή, που το Μέλος τηρεί και κινεί αποκλειστικά για τις ανάγκες ειδικής διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α..
 
5. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων πέραν της μερίδας επενδυτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, και δημιουργείται αποκλειστικά από την ΕΧΑΕ υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άϋλων Τίτλων, αφού ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων προσκομίσει σε αυτό βεβαίωση του Χ.Α. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά του ως Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων. Στη Μερίδα αυτή ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων καταχωρεί, με ευθύνη του, αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν:
 
α.  από την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και

β. από την εκκαθάριση συναλλαγών σε αξίες που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή. Ως τέτοιες αξίες νοούνται αξίες που αποτελούν υποκείμενη αξία παραγώγων προϊόντων ή που συμμετέχουν σε δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία παραγώγων προϊόντων ως προς τα οποία ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων έχει αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης τύπου Β στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.
 
6. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, Μέλος που ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων επί αξιών για τις οποίες έχει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ή επί δείκτη στον οποίο συμμετέχουν οι εν λόγω αξίες, καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί με ευθύνη του αξίες τέτοιες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές δεν έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α. 
 
7.  Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. πέραν της μερίδας επενδυτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. και δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άϋλων Τίτλων, αφού το Μέλος προσκομίσει σε αυτή την έγγραφη άδεια του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγμάτευσης επί του συγκεκριμένου μεριδίου Δ.Α.Κ.. Στη Μερίδα αυτή ο Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. καταχωρεί, με ευθύνη του, αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν:
 
α. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. που διενεργεί στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και

β. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί των υποκείμενων αξιών του Δείκτη που παρακολουθούν τα ανωτέρω Δ.Α.Κ. που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή, ή για τη δημιουργία/εξαγορά Μεριδίων.
 
8. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όταν ο Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. είναι συγχρόνως και Ειδικός Διαπραγματευτής επί των υποκείμενων αξιών του Δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ., καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί με ευθύνη του τις εν λόγω υποκείμενες αξίες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου,  εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια της κάλυψης κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί των μεριδίων Δ.Α.Κ. ή στα πλαίσια της δημιουργίας/εξαγοράς Μεριδίων Δ.Α.Κ..
 
9.  Οι Λογαριασμοί της Μερίδας Μέλους, της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. θεωρούνται λογαριασμοί διακανονισμού σε αξίες και μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άϋλων Τίτλων, για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.»
 

Άρθρο  4
 
Μετά το στοιχείο (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 («Ειδικός Λογαριασμός») προστίθεται νέο στοιχείο (ι) ως εξής:
 
«ι. Εισφοράς κινητών αξιών ή και μετρητών για τη δημιουργία νέων μεριδίων Δ.Α.Κ. ή μεταβίβασης μεριδίων Δ.Α.Κ. προς εξαγορά τους. »
 

Άρθρο 5
 
Μετά το άρθρο 16 προστίθεται νέο άρθρο 16α, ως εξής:
 
«΄Αρθρο 16α
Μεταβατικός Λογαριασμός Εκδότριας Δ.Α.Κ.
 
Στο Μεταβατικό Λογαριασμό διενεργούνται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ.,  αποκλειστικά προσωρινές καταχωρήσεις που αφορούν μερίδια Δ.Α.Κ., που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. Η προσωρινή καταχώρηση στο Μεταβατικό Λογαριασμό αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώρηση μεριδίων είτε σε Λογαριασμό Μερίδας είτε σε Λογαριασμό Χειριστή της Εκδότριας Δ.Α.Κ..»
 

Άρθρο 6
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 («Μεταφορές Αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας»), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1. Η μεταφορά αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας πραγματοποιείται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την εντολή του δικαιούχου της Μερίδας προς τον αρχικό Χειριστή ως εξής: 
 
α.  είτε απευθείας από τον αρχικό Χειριστή στο Λογαριασμό του νέου Χειριστή, εφόσον ο δικαιούχος της Μερίδας δηλώσει με την εντολή του τον Χειριστή στον οποίο θέλει να μεταφερθούν οι αξίες του.

β. είτε με την πληκτρολόγηση από το νέο Χειριστή στο Σ.Α.Τ. του Κωδικού Μεταφοράς, ο οποίος εκδίδεται από τον αρχικό Χειριστή, παραδίδεται από αυτόν το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας  στο δικαιούχο επενδυτή και από τον τελευταίο στο νέο Χειριστή.»
 


Άρθρο 7
 
Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 ως εξής:
 
«1.  Μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων επιτρέπεται στις περιπτώσεις:
 
Α.  εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Β.  ενοποίησης Μερίδων.

Γ.  εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης εν ζωή.

Δ. κληρονομικής διαδοχής ή εκποίησης αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3632/1928 και το άρθρο 29 παρ. 5 του ν. 2533/97, όπως ισχύουν.

Ε. εταιρικών γεγονότων.

Στ. εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και των αντισυμβαλλομένων της στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. που απορρέουν από την εκκαθάριση παραγώγων προϊόντων.

Ζ.  διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.

Η. μετατροπής αξιών αλλοδαπής εταιρείας σε άυλες αξίες, προκειμένου να εισαχθούν στο Χ.Α. και το αντίστροφο σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 33 του ν. 1806/88, όπως ισχύει.

Θ.  με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, μεταξύ μερίδων που ο Χειριστής διατηρεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Ι.  Από και προς τη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή ή Ειδικού Διαπραγματευτή ΔΑΚ, μόνο στις περιπτώσεις έναρξης ή λήξης διενέργειας ειδικής διαπραγμάτευσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Μέλους που θα συνοδεύεται από την απόφαση του Χ.Α. για την έναρξη ή την παύση της ειδικής διαπραγμάτευσης.

Ια. Μεταξύ των Μερίδων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., κατόπιν αιτήματός της προς την ΕΧΑΕ και μεταξύ της Μερίδας που το Μέλος τηρεί ως επενδυτής και εκείνης που τηρεί ως Μέλος.

Ιβ. Από Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην ατομική Μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και το αντίστροφο. Οι μεταφορές από Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην ατομική Μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και το αντίστροφο μπορούν να πραγματοποιούνται από τους Χειριστές.

Ιγ. Δημιουργίας νέων μεριδίων ΔΑΚ μέσω εισφοράς κινητών αξιών ή εξαγοράς μεριδίων ΔΑΚ.» 
 

Άρθρο 8
 
Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 45 («Δέσμευση αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αυτών ή σύστασης βάρους επί αυτών»), προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
 
«5. Για την εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με καταβολή της αξίας τους με τη μορφή κινητών αξιών, οι δικαιούχοι των κινητών αξιών που εισφέρονται ως αντάλλαγμα υποβάλλουν γραπτή δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης αξιών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο»
 


Άρθρο 9
 
 
Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 46 («Μεταφορά αξιών λόγω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης τους εν ζωή»), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
 
«4. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών λόγω εισφοράς για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 περίπτωση Β διαδικασία. Η μεταφορά των κινητών αξιών διενεργείται μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της επόμενης ημέρας από την υποβολή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 περίπτωση Β στοιχείων.»
 

Άρθρο 10
 
Μετά την  παράγραφο 6 του άρθρου 48 («Καταχώρηση σύστασης ενεχύρου επί αξιών»), προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής:
 
«7. Ειδικώς για την Καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. από την Ε.Χ.Α.Ε υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων, ενεχύρου επί αξιών οι οποίες είναι καταχωρημένες σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα ακολουθείται η περιγραφόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαδικασία εφόσον τα υπό στοιχεία β.αα και β.ββ έγγραφα έχουν υπογραφεί από όλους τους συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας.» 
 

Άρθρο 11
 
Το Μέρος Δ’ αντικαθίσταται ως εξής:
 
«ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Δ.Α.Κ. ΣΤΟ Σ.Α.Τ.»
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Δ.Α.Κ.
 
 
Άρθρο 62
Μερίδα Εκδότριας Μεριδίων Δ.Α.Κ.
 
1. Η Μερίδα Εκδότριας Δ.Α.Κ. δημιουργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. 
 
2. Η Εκδότρια Μεριδίων Δ.Α.Κ. υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού

3. Στη Μερίδα Εκδότριας Δ.Α.Κ. καταχωρούνται: 

α. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού και 

β. τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τα Μερίδια Δ.Α.Κ. και τα τυχόν δικαιώματα επ΄ αυτών: 

αα. Στοιχεία Μεριδίων Δ.Α.Κ.:

i. Συνολικός αριθμός Μεριδίων Δ.Α.Κ. που έχουν λάβει έγκριση εισαγωγής από το ΧΑ 

ii.. Συνολικός αριθμός εκδοθέντων Μεριδίων Δ.Α.Κ. που διαπραγματεύονται στο ΧΑ

ιιι. Κωδικός διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών.  
 


Άρθρο 62α
Μεταβολή αριθμού Μεριδίων Δ.Α.Κ.
 
Η Εκδότρια Δ.Α.Κ. είναι αποκλειστικά αρμόδια να προβαίνει σε μεταβολή (αύξηση - μείωση) του αριθμού των εκδοθέντων μεριδίων προς διαπραγμάτευση λόγω εξαγοράς υφισταμένων μεριδίων, δημιουργίας νέων μεριδίων ή λόγω εταιρικών πράξεων.
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Δ.Α.Κ.
 

Άρθρο 63
 
Στα Μερίδια Δ.Α.Κ. που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8,12,13,15 έως 24, 42, 43, 47 έως 51 και 57 του παρόντος Κανονισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» νοείται η Εκδότρια Δ.Α.Κ.. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο Μεριδιούχος Μεριδίων Δ.Α.Κ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται τα Μερίδια Δ.Α.Κ. 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Δ.Α.Κ.
 
Άρθρο 63α
Δημιουργία Μεριδίων Δ.Α.Κ.
 
1. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εισφοράς εις είδος κινητών αξιών για τη δημιουργία νέων μεριδίων Δ.Α.Κ. από τον Ειδικό Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, απαιτείται: 
 
α. Να προηγηθεί μεταφορά των μεταβιβασθησομένων κινητών αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του μεταβιβάζοντα.

β. Να υποβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ. τα εξής έγγραφα υπογεγραμμένα αντιστοίχως από τους εκάστοτε νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων:

αα. Αίτηση δημιουργίας νέων μεριδίων του μεταβιβάζοντος προς την Εκδότρια Δ.Α.Κ.

ββ. αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθησομένων υποκείμενων αξιών που αποτελούν την εισφορά σε είδος για τη δημιουργία Μεριδίων από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντα στον Ειδικό Λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας Δ.Α.Κ.

Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής: 
i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ii. το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.

iii. τον Λογαριασμό Χειριστή στον οποίο η Εκδότρια Δ.Α.Κ. επιθυμεί να καταχωρηθούν οι μεταβιβασθείσες αξίες. Εάν η  Εκδότρια Δ.Α.Κ. δεν δηλώσει Λογαριασμό Χειριστή, οι αξίες καταχωρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

γγ. Αποδοχή της δημιουργίας των ανωτέρω μεριδίων από την Εκδότρια Δ.Α.Κ.
 
2. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εισφοράς εις είδος κινητών αξιών για τη δημιουργία νέων μεριδίων Δ.Α.Κ. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. εφαρμόζονται οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του  παρόντος Κανονισμού. 
 
3. Η μεταφορά από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στο Λογαριασμό Χειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας Δ.Α.Κ., που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ..  
 
4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς κινητών αξιών στη Μερίδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Σ.Α.Τ., πιστώνει τη Μερίδα του μεταβιβάζοντος με τα νέα μερίδια που έχει δημιουργήσει. η Εκδότρια Δ.Α.Κ.. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημιουργία νέων μεριδίων λαμβάνει χώρα μόνο έναντι μετρητών η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ.,  πιστώνει άμεσα τη Μερίδα του μεταβιβάζοντος με τα νέα μερίδια που έχει δημιουργήσει η Εκδότρια Δ.Α.Κ. μετά τη λήψη σχετικής έγγραφης εντολής της Εκδότριας Δ.Α.Κ.. Η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ., ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τις ανωτέρω μεταβολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού.
 


Άρθρο 63β
Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.
 
1.  Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. μεταφοράς μεριδίων από τον Ειδικό Διαπραγματευτή μεριδίων Δ.Α.Κ. προς την Εκδότρια Δ.Α.Κ. με σκοπό την εξαγορά τους απαιτείται: 
 
α. Να προηγηθεί η μεταφορά των ως άνω μεριδίων στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του μεταβιβάζοντα.

β.   Να υποβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ.  τα εξής έγγραφα :

αα. η αίτηση εξαγοράς μεριδίων του μεταβιβάζοντος προς την Εκδότρια Δ.Α.Κ.

ββ. αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθησομένων προς διαγραφή μεριδίων από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντα στον Ειδικό Λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας Δ.Α.Κ., 

Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής: 

i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ii. το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.

γγ. Αποδοχή της εξαγοράς προς ακύρωση των ανωτέρω μεριδίων από την Εκδότρια

δδ. αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθησομένων υποκείμενων αξιών που αποτελούν το αντάλλαγμα της εν λόγω εξαγοράς από τον Ειδικό Λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας Δ.Α.Κ. σε λογαριασμό του Ειδικού Διαπραγματευτή.
 
Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής: 

i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ii. το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.
 
2. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. μεταφοράς μεριδίων Δ.Α.Κ. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. με σκοπό την εξαγορά τους εφαρμόζονται οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος Κανονισμού.
 
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 η μεταφορά μεριδίων Δ.Α.Κ. από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος στον Ειδικό Λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται με την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων ήτοι της υποβολής των υπό στοιχείο β αιτήσεων της παρ. 1 βάσει των οδηγιών του μεταβιβάζοντος. 
 
4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των μεριδίων στη Μερίδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της μεταφοράς των υποκείμενων αξιών στη Μερίδα του μεταβιβάζοντος, τα μερίδια μεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Αμοιβαίου στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας Δ.Α.Κ. και ακυρώνονται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση κατά την οποία η εξαγορά μεριδίων λαμβάνει χώρα μόνο έναντι μετρητών, τα μερίδια μεταφέρονται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ., από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας Δ.Α.Κ. και ακυρώνονται από την Ε.Χ.Α.Ε. . Η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ.,  ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τις ανωτέρω μεταβολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού.
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Δ.Α.Κ.
 
Άρθρο 63γ
 
Για τα εταιρικά γεγονότα επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 25 έως 30, 33 έως 36 και 39 έως 42 του παρόντος. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότη» νοείται η Εκδότρια Δ.Α.Κ.. Όπου  αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο Μεριδιούχος Μεριδίων Δ.Α.Κ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται τα Μερίδια Δ.Α.Κ.»
 

Άρθρο 12

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Ο Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
 
Αναστάσιος Θ. ΓαβριηλίδηςΤα μέλη

Taxheaven.gr