Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/438/1.8.2007 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΦΕΚ Β/1195/31.8.2006)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/438/1.8.2007
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΦΕΚ Β/1195/31.8.2006)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/438/1.8.2007 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/438/1.8.2007
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΦΕΚ  Β/1195/31.8.2006).
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 11, 12 και 13 του άρθρου 6 του ν.2471/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α΄ 178).

2.  Την υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 (ΦΕΚ Β/1195/31.8.2006) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  «Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

3. Τη γνώμη του ΧΑ που διατυπώνεται στην 32423/27.7.2007 (αρ. πρωτ. ΕΚ18484/31.7.2007) επιστολή του, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίασή του 10/10.5.2007 (θέμα 2ο). 

4. Τη γνώμη του Διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου που διατυπώνεται στην από 30.7.2007 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 18485/31.7.2007) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), ως διαχειρίστριας του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίασή της 159/7.5.2007 (θέμα 10ο).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση της απόφασης 1/392/26.7.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών» ως εξής :
 

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 1

Ορισμοί

α) «Αγορά Αξιών» : η οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

β) «Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)» ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.3556/2007.

γ) «Μέλη Χρηματιστηρίου», «Μέλη Αγοράς Αξιών» : Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων πραγματοποιούν συναλλαγές στο ΠΜΔ. Για τους σκοπούς της παρούσας, η αναφορά σε «Μέλη Χρηματιστηρίου» ή «Μέλη της Αγοράς Αξιών»  νοείται ότι περιλαμβάνει και τα Μέλη που πραγματοποιούν συναλλαγές στο ΠΜΔ.

δ) «Ημέρα Συνεδρίασης»: Ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται συνεδρίαση στην Αγορά Αξιών ή του ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ε) «Περίοδος αναφοράς»: Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει την Ημέρα Συνεδρίασης και τις τρεις προηγούμενες αυτής ημέρες, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις στην Αγορά Αξιών ή του ΠΜΔ του Χ.Α.

στ) «Ημερολογιακό Τρίμηνο»: Οι περίοδοι από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου, από 1η Απριλίου έως 30η Ιουνίου, από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου και από 1η Οκτωβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ζ) «Ημέρα Υπολογισμού»: Η ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται ο υπολογισμός της διακινδύνευσης που δημιουργείται στο Επικουρικό Κεφάλαιο από τις συναλλαγές που έχει καταρτίσει ένα Μέλος, χωρίς αυτές να έχουν ακόμη διακανονισθεί.

η) «Περίοδος Υπολογισμού»: Οι τρεις Ημέρες Συνεδρίασης που προηγούνται της Ημέρας Υπολογισμού.

θ) «Εκκρεμείς Συναλλαγές»: Οι καταρτισθείσες από Μέλος χρηματιστηριακές συναλλαγές, που δεν έχουν ακόμη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί. Σε κάθε χρονική στιγμή ως Εκκρεμείς Συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές που έχει καταρτίσει το Μέλος τις τρεις προηγούμενες εργάσιμες ημέρες (Τ-3, Τ-2, Τ-1) που δεν έχουν ακόμη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί, τυχόν εκκρεμότητες από συναλλαγές προηγούμενων των ως άνω ημερών συναλλαγών καθώς και από καταρτισθείσες συναλλαγές της ίδιας μέρας (Τ).»
 

Άρθρο 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Το ύψος της μερίδας στο Επικουρικό Κεφάλαιο των νέων Μελών ορίζεται σε 50.000 ευρώ για περίοδο 24 μηνών από την έναρξη συμμετοχής των νέων μελών στις συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέχρι τον αμέσως επόμενο υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου μετά την πάροδο των 24 μηνών.»
 

Άρθρο 3

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 11
Μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν μετέχουν στις συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών και του ΠΜΔ αν δεν έχουν εκπληρώσει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους προς το Επικουρικό Κεφάλαιο.»
 
 

Άρθρο 4

Η περίπτωση 1 (α) του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής :

«(α) το ύψος των εκκρεμών συναλλαγών που έχει καταρτίσει Μέλος στην Αγορά Αξιών και στον ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»
 

Άρθρο 5

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Ο Κίνδυνος Τριημέρου της Ημέρας Υπολογισμού (Τα) για κάθε Ημέρα Συνεδρίασης στην Αγορά Αξιών ή του ΠΜΔ του Χ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με τις συναλλαγές κάθε μιας από τις τρεις προηγούμενες Ημέρες Συνεδρίασης του Χ.Α.
 
 
Άρθρο 6

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ποσοστό Γενικού Κινδύνου (ΓΚ) ορίζεται σε 15% για τις μετοχές, σε 7,5% για τα ομόλογα και σε 15% για τα μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ)»
 

Άρθρο 7

Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 αναριθμείται σε 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου για τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) ορίζεται στο 10%. Για τα ΔΑΚ υπό αναστολή, το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου ορίζεται στο 100%, εκτός της περίπτωσης i) προσωρινής αναστολής λόγω διενέργειας εταιρικών πράξεων και ii) αναστολής λόγω μη έγκαιρης, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις αποστολής ενημέρωσης από την Εταιρία Διαχείρισης των ΔΑΚ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου στην ως άνω περίπτωση (ii) ανέρχεται στο 100% εφόσον η αναστολή διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο εργάσιμων ημερών.»
 

Άρθρο 8

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατά την Ημέρα Υπολογισμού υπολογίζεται ο κίνδυνος από τη συμμετοχή του Μέλους την ημέρα αυτή στη συνεδρίαση της Αγοράς Αξιών και του ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κίνδυνος Ημέρας Υπολογισμού – Κτ).»
 

Άρθρο 9

Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής :

«Το Όριο των συναλλαγών κάθε Μέλους εξαρτάται από την Εγγυοδοσία που παρέχεται από αυτό για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών που εκκαθαρίζει στην Αγορά Αξιών και στον ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»
 
 
 
Άρθρο 10

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 23

Διαθέσιμη Εγγυοδοσία Μέλους
Για τον υπολογισμό της Διαθέσιμης Εγγυοδοσίας του Μέλους αφαιρείται πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜΔ και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ από το Σύνολο της Εγγυοδοσίας του Μέλους η Δεσμευθείσα Εγγυοδοσία για τον Κίνδυνο Τριημέρου.»
 

Άρθρο 11

Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜΔ και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ υπολογίζεται το όριο εισαγωγής εντολών Μέλους ως το Πηλίκο της Διαθέσιμης Εγγυοδοσίας Μέλους με τον Συντελεστή Ατομικής Κάλυψης και καταχωρείται στο Σύστημα Συναλλαγών ΟΑΣΗΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών»
 

Άρθρο 12

Το άρθρο 25 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 25
Τρόπος υπολογισμού
Από τους υπολογισμούς της απόφασης αυτής εξαιρούνται οι προσυμφωνημένες συναλλαγές, οι οποίες εκκαθαρίζονται διμερώς και δεν θέτουν σε κίνδυνο το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών.»
 

Άρθρο 13

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ο Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
 
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης
Τα Μέλη 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης