ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/435/12.7.2007

∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία ΚεφάλαιαΣχόλια:

Καταργήθηκε με την 10/773/20.12.2016.12 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/435/12.7.2007
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα: «∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια»
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24α του ν.3283/2004 «Ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/210/2.11.2004).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.3371/2005 «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/178/14.07.2005).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

1. Επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά των µεριδίων νεοσυσταθέντος αµοιβαίου κεφαλαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24α του ν. 3283/2004, καθώς και η εισαγωγή για διαπραγµάτευση ήδη εισηγµένων µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων που αναπαράγουν χρηµατιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, εφόσον προβλέπεται στον κανονισµό τους και πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης (∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ή ∆.Α.Κ.).

2. Τα µερίδια των αµοιβαίων κεφαλαίων της παραγράφου 1 του άρθρου 24α του ν.3283/2004 νοούνται ως κινητές αξίες.

3. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας απόφασης ως «Εταιρία ∆ιαχείρισης» νοείται η Α.Ε.∆.Α.Κ. ή η εταιρία διαχείρισης της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.

 
Άρθρο 2
∆ιαδικασία εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά

1. Η εισαγωγή για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µεριδίων ∆.Α.Κ. γίνεται µε απόφαση του διαχειριστή της οργανωµένης αγοράς.

2. Η Εταιρία ∆ιαχείρισης υποβάλλει αίτηση στην οργανωµένη αγορά για την εισαγωγή µεριδίων καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3.

3. Για να ληφθεί απόφαση από τον διαχειριστή της οργανωµένης αγοράς για την εισαγωγή µεριδίων για διαπραγµάτευση πρέπει:

(α) να συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 4,

(β) να πληρούνται οι τυχόν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής που τίθενται από τον κανονισµό της οργανωµένης αγοράς και

(γ) να έχει εγκριθεί το ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

4. Η οργανωµένη αγορά διαπιστώνει την κατ’ αρχήν συνδροµή των προϋποθέσεων εισαγωγής, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 3 και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο 10 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της αίτησης, ώστε να προχωρήσει στον έλεγχο του ενηµερωτικού δελτίου.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και ενηµερώνει σχετικά την οργανωµένη αγορά στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση εισαγωγής.

6. Η απόφαση για την εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά εκδίδεται από το διαχειριστή της οργανωµένης αγοράς το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία της αίτησης εισαγωγής. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην Εταιρία ∆ιαχείρισης και δηµοσιεύεται στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών της οργανωµένης αγοράς.

7. Η αίτηση εισαγωγής πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των µεριδίων που προβλέπεται στο ενηµερωτικό δελτίο ότι δύναται να εκδοθούν από την Εταιρία ∆ιαχείρισης κατά µέγιστο όριο για το συγκεκριµένο ∆.Α.Κ.

8. ∆εν ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία για τα µερίδια που δηµιουργούνται µετά την πρώτη εισαγωγή για διαπραγµάτευση.

9. Η οργανωµένη αγορά κατά την εξέταση αίτησης εισαγωγής µεριδίων ∆.Α.Κ. οφείλει να λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των ∆.Α.Κ. που αναπαράγουν τον ίδιο χρηµατιστηριακό δείκτη, τα µερίδια των οποίων είναι ήδη εισηγµένα σε αυτήν.
 
 
Άρθρο 3
Ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής

1. Το ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής περιλαµβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 31 του ν.3283/2004, καθώς και τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

(α) τη σύνθεση και τη µέθοδο υπολογισµού του χρηµατιστηριακού δείκτη τον οποίο αναπαράγει το ∆.Α.Κ., καθώς και τους ειδικότερους κινδύνους που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο δείκτη,

(β) την ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης µεριδίων, την αρχική τιµή του µεριδίου, την ελάχιστη ποσότητα µεριδίων που απαιτείται για αίτηση έκδοσης ή εξαγοράς µεριδίων καθώς και το µέγιστο αριθµό µεριδίων που δύναται να εκδοθούν,

(γ) την οργανωµένη αγορά στην οποία η Εταιρία ∆ιαχείρισης έχει υποβάλλει αίτηση εισαγωγής των µεριδίων του ∆.Α.Κ. που διαχειρίζεται, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγµάτευση, συµπεριλαµβανοµένης και της µεθόδου προσδιορισµού της τιµής εισαγωγής,

(δ) πληροφορίες σχετικά µε την επιδιωκόµενη µέγιστη διαφορά της απόδοσης του ∆.Α.Κ. και της απόδοσης του δείκτη που αυτό αναπαράγει και πληροφορίες σχετικά µε το όριο τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του ∆.Α.Κ. και της απόδοσης του εν λόγω δείκτη, έτσι όπως ορίζονται στην απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αναπαραγωγή του χρηµατιστηριακού δείκτη από αµοιβαία κεφάλαια,

(ε) πληροφορίες σχετικά µε το ποσοστό απόκλισης της τιµής του µεριδίου που διαµορφώνεται στην οργανωµένη αγορά σε σχέση µε την ενδεικτική καθαρή τιµή του µεριδίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 7,

(στ) πληροφορίες σχετικά µε τον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή και

(ζ) πληροφορίες σχετικά µε τη µερισµατική πολιτική του ∆.Α.Κ.

2. Στο ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνονται εµφανώς οι ακόλουθες επισηµάνσεις:

(α) ότι ο επενδυτικός σκοπός του ∆.Α.Κ. είναι να επιτύχει την απόδοση, είτε θετική είτε αρνητική, του χρηµατιστηριακού δείκτη τον οποίο αναπαράγει,

(β) ότι η απόδοση των ∆.Α.Κ. δεν είναι εγγυηµένη,

(γ) ότι η χρηµατιστηριακή τιµή των µεριδίων µπορεί να µην αντικατοπτρίζει την καθαρή τους τιµή και

(δ) ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαπραγµάτευση των µεριδίων στην οργανωµένη αγορά ενδέχεται να ανασταλεί ή να διακοπεί.

3. Τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο του άρθρου 32 του ν. 3283/2004.
 
 
4. Όταν Εταιρία ∆ιαχείρισης αιτείται την εισαγωγή µερίδιων ∆.Α.Κ. για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, το ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής, µετά την έγκρισή του, κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό το αργότερο έξι εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη της διαπραγµάτευσης των µεριδίων.

5. Το ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής διατίθεται στο κοινό µε δηµοσίευση που γίνεται:

(α) µε καταχώριση σε µία ή περισσότερες εφηµερίδες εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας, ή

(β) σε έντυπη µορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν στα γραφεία της οργανωµένης αγοράς ή της Εταιρίας ∆ιαχείρισης, ή

(γ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ∆ιαχείρισης, ή

(δ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της οργανωµένης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή για διαπραγµάτευση, ή

(ε) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η δηµοσίευση µε τα µέσα της περίπτωσης (γ) είναι υποχρεωτική εάν η Εταιρία ∆ιαχείρισης δηµοσιεύει το ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής µε τα µέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) ή (β).
 

Άρθρο 4
Ελάχιστοι όροι σχετικοί µε την Εταιρία ∆ιαχείρισης, το ∆.Α.Κ. και τα µερίδια αυτού, τα οποία αποτελούν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά

1. Το ∆.Α.Κ. πρέπει να έχει λάβει άδεια σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Προκειµένου περί αµοιβαίων κεφαλαίων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν.3283/2004

2. Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας ∆ιαχείρισης πρέπει να είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία της.

3. Η Εταιρία ∆ιαχείρισης, πρέπει να έχει συνάψει έγγραφη σύµβαση µε ένα τουλάχιστον µέλος οργανωµένης αγοράς για τη διενέργεια ειδικής διαπραγµάτευσης επί των εισηγµένων µεριδίων.

4. Το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον τριών (3) εκατοµµυρίων ευρώ.

5. Τα µερίδια πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα.
 
 
Άρθρο 5
Αναστολή, διακοπή διαπραγµάτευσης και διαγραφή του συνόλου των µεριδίων

1. Η οργανωµένη αγορά µπορεί να αναστέλλει τη διαπραγµάτευση µεριδίων όταν δεν διασφαλίζεται ή απειλείται προσωρινά η οµαλή λειτουργία της ή όταν επιβάλλεται για λόγους προστασίας των επενδυτών. Η διαπραγµάτευση µεριδίων αναστέλλεται υποχρεωτικώς αν υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτηµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Η οργανωµένη αγορά µπορεί επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις απότοµων και έντονων διακυµάνσεων της τιµής µεριδίων να διακόπτει προσωρινά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τη διαπραγµάτευση τους, για λόγους διασφάλισης της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας του επενδυτικού κοινού.

3. Στις αποφάσεις για αναστολή ή διακοπή της διαπραγµάτευσης µεριδίων, η οργανωµένη αγορά οφείλει να λαµβάνει επιπρόσθετα υπόψη της την τυχόν αδυναµία ακριβούς προσδιορισµού και την τυχόν δυσκολία αποτελεσµατικής διάχυσης στο επενδυτικό κοινό των τιµών αυτών, καθώς και της καθαρής τιµής, της ενδεικτικής καθαρής τιµής του µεριδίου του ∆.Α.Κ. και της τιµής του χρηµατιστηριακού δείκτη που αναπαράγει το ∆.Α.Κ.

4. Η οργανωµένη αγορά ενηµερώνει άµεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε απόφαση της για αναστολή ή διακοπή διαπραγµάτευσης µεριδίων ∆.Α.Κ. καθώς και για την άρση της αναστολής ή της διακοπής αυτών.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου των µεριδίων κατόπιν αιτήµατος του χρηµατιστηρίου ή αυτεπαγγέλτως, όταν κρίνει ότι, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς ή όταν το επιβάλλει η ανάγκη προστασίας των επενδυτών. Παράγοντες που µπορεί να λαµβάνονται υπόψη ενδεικτικώς για το σχηµατισµό της κρίσης για τη διαγραφή είναι:

(α) η αναστολή διαπραγµάτευσης των µεριδίων για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών,

(β) η κατ’ επανάληψη µη σύνταξη από την Εταιρία ∆ιαχείρισης των εκθέσεων και καταστάσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 3283/2004,

(γ) η κατ’ επανάληψη µη έκδοση από την Εταιρία ∆ιαχείρισης των ενηµερωτικών δελτίων του αµοιβαίου κεφαλαίου που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 3283/2004,

(δ) η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρίας ∆ιαχείρισης από την αρµόδια εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της Εταιρίας ∆ιαχείρισης, να της παράσχει προθεσµία µέχρι έξι (6) µήνες, προκειµένου να άρει τους λόγους που επιβάλλουν τη διαγραφή των µεριδίων.
 
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του συνόλου των µεριδίων από το χρηµατιστήριο µετά από αίτηση της Εταιρίας ∆ιαχείρισης, και να θέτει ειδικούς όρους στην Εταιρία ∆ιαχείρισης για λόγους προστασίας των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου.
 
Άρθρο 6
∆ιαδικασία έκδοσης και εξαγοράς µεριδίων Χ.Α.Κ. Η έκδοση και η εξαγορά µεριδίων ∆.Α.Κ γίνεται έναντι στοιχείων του ενεργητικού του, είτε ρευστών διαθεσίµων είτε κινητών αξιών του χρηµατιστηριακού δείκτη που αναπαράγει το ∆.Α.Κ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ενηµερωτικό του δελτίο εισαγωγής. Τα µερίδια των ∆.Α.Κ. που εξαγοράζονται µετά την εισαγωγή τους στην οργανωµένη αγορά ακυρώνονται.
 
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Εταιρίας ∆ιαχείρισης

1. Η Εταιρία ∆ιαχείρισης οφείλει να διασφαλίζει ότι η τιµή µεριδίου του ∆.Α.Κ. που διαµορφώνεται στην οργανωµένη αγορά δεν αποκλίνει από την ενδεικτική καθαρή τιµή του σε µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που ορίζει στο ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής του. Η τιµή του ποσοστού αυτού πρέπει να ορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαπραγµάτευσης των κινητών αξιών που απαρτίζουν το χρηµατιστηριακό δείκτη και σε κάθε περίπτωση να µην υπερβαίνει το 3%. Η Εταιρία ∆ιαχείρισης, οφείλει να πληροί τον όρο αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια διαπραγµάτευσης του ∆.Α.Κ. Σε περίπτωση όπου το προαναφερθέν όριο δεν τηρείται, η Εταιρία ∆ιαχείρισης οφείλει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την υπέρβαση αυτή και να ενηµερώσει κατάλληλα τους µεριδιούχους µέσω των ετήσιων και εξαµηνιαίων εκθέσεων και του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου του άρθρου 32 του ν. 3283/2004.

2. Η Εταιρία ∆ιαχείρισης, µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ν.3283/2004, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οργανωµένη αγορά και να δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της:

(α) την καθαρή τιµή του µεριδίου, τη σύνθεση του ενεργητικού, τον αριθµό των µεριδίων που δηµιουργούνται, τον αριθµό των µεριδίων που εξαγοράζονται και το συνολικό αριθµό µεριδίων του ∆.Α.Κ. κάθε εργάσιµης µέρας το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της διαπραγµάτευσης της επόµενης µέρας στην οργανωµένη αγορά και

(β) σε εβδοµαδιαία βάση την τυπική απόκλιση και το µέσο όρο της διαφοράς της απόδοσης του ∆.Α.Κ. και της απόδοσης του δείκτη που αυτό αναπαράγει καθώς και το όριο τυπικής απόκλισης που εκάστοτε ισχύει για αυτό, έτσι όπως ορίζονται στην απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αναπαραγωγή του χρηµατιστηριακού δείκτη από αµοιβαία κεφάλαια.
 
 
Άρθρο 8
∆ιαπραγµάτευση και υποχρεώσεις διαφάνειας

1. Η διαπραγµάτευση των µεριδίων ∆.Α.Κ. γίνεται σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στον κανονισµό της οργανωµένης αγοράς.

2. Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης των µεριδίων σε οργανωµένη αγορά αυτή οφείλει να διαχέει σε συνεχή χρόνο µέσω του συστήµατος συναλλαγών της:

(α) την ενδεικτική καθαρή τιµή µεριδίου µε βάση την καθαρή τιµή µεριδίου της προηγούµενης µέρας την οποία της γνωστοποιεί η εταιρία διαχείρισης και

(β) την τιµή του χρηµατιστηριακού δείκτη που αναπαράγει το αµοιβαίο κεφάλαιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό του.
 

Άρθρο 9
Ισχύς

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 
 

Ο Γραµµατέας
  
  
  
Ο Πρόεδρος
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους


Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη


Taxheaven.gr