ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/435/12.7.2007

Αναπαραγωγή χρηµατιστηριακού δείκτη από αµοιβαία κεφάλαιαΣχόλια:

Καταργήθηκε με την 10/773/20.12.2016.12 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/435/12.7.2007
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα: Αναπαραγωγή χρηµατιστηριακού δείκτη από αµοιβαία κεφάλαια.
 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 «Ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/210/2.11.2004).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στα αµοιβαία κεφάλαια του άρθρου 24 του ν.3283/2004, των οποίων η επενδυτική πολιτική συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δεδοµένου χρηµατιστηριακού δείκτη µετοχών ή οµολόγων.
 
Άρθρο 2
Τυπική απόκλιση διαφοράς απόδοσης αµοιβαίων κεφαλαίων και απόδοσης του
χρηµατιστηριακού δείκτη που αναπαράγουν

1. Η διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων που αναπαράγουν χρηµατιστηριακό δείκτη πρέπει:

α) να είναι σύµφωνη µε την επιδιωκόµενη µέγιστη διαφορά µεταξύ της απόδοσης του αµοιβαίου κεφαλαίου και της απόδοσης του δείκτη που αυτό αναπαράγει, όπως η διαφορά αυτή προσδιορίζεται µε την επενδυτική της πολιτική και 

β) να διασφαλίζει ότι η τυπική απόκλιση της διαφοράς της απόδοσης του αµοιβαίου κεφαλαίου και της απόδοσης του δείκτη δεν υπερβαίνει κατά πάντα χρόνο το µεγαλύτερο όριο µεταξύ του 0,01 και του 5% της τυπικής απόκλισης του δείκτη για το ίδιο χρονικό διάστηµα.  

2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι παράµετροι αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, όπως ενδεικτικά ο χρόνος ή το νόµισµα κ.λ.π., διαφέρουν από τις αντίστοιχες παραµέτρους προσδιορισµού της τιµής του δείκτη που αναπαράγουν, τα όρια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 δύναται να διευρυνθούν στο 0,02 και 10% της τυπικής απόκλισης του δείκτη, αντιστοίχως. Στις περιπτώσεις αυτές η Α.Ε.∆.Α.Κ. υποβάλλει σχετική τεκµηριωµένη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά το στάδιο της παροχής άδειας σύστασης.  

                                                                                                            _
3. Η µέθοδος υπολογισµού της τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και του µέσου όρου (R) της διαφοράς της απόδοσης του αµοιβαίου κεφαλαίου και της απόδοσης του δείκτη έχει ως εξής:

Σας παραπέμπουμε στο πρωτότυπο κείμενο.


Rε: η διαφορά της απόδοσης κατά την εβδοµάδα ε µεταξύ του αµοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, υπολογισµένη βάσει των µεταβολών της καθαρής τιµής (ΚΤ) του αµοιβαίου κεφαλαίου και της τιµής του δείκτη (Τ∆) 
_
R: ο µέσος όρος της διαφοράς της απόδοσης σε ένα έτος (Ν=52 εβδοµάδες) 


                                                                                                                                       
4. Οι υπολογισµοί της τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και του µέσου όρου της διαφοράς της απόδοσης (R) του αµοιβαίου κεφαλαίου και της απόδοσης του δείκτη γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση και τα αποτελέσµατα αυτών γνωστοποιούνται στους µεριδιούχους µέσω των ετήσιων και εξαµηνιαίων εκθέσεων και του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου του άρθρου 32 του ν.3283/2004

5. Η τυπική απόκλιση της προηγούµενης παραγράφου δεν υπολογίζεται για χρονικό διάστηµα 26 εβδοµάδων που έπονται της ηµεροµηνίας πρώτης έκδοσης µεριδίων. Ύστερα από το διάστηµα αυτό και ως τη συµπλήρωση 52 εβδοµάδων η τυπική απόκλιση υπολογίζεται στη βάση του αριθµού των εβδοµάδων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

6. Τα όρια των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται για χρονικό διάστηµα 6 µηνών από τη λήψη άδειας σύστασης του αµοιβαίου κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. οφείλει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν υπερβάσεις των ορίων τυπικής απόκλισης σε έκτακτες περιπτώσεις και να ενηµερώσει σχετικά τους µεριδιούχους, µέσω των ετήσιων και εξαµηνιαίων εκθέσεων και του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου του άρθρου 32 του ν.3283/2004.  
 
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

Τα αµοιβαία κεφάλαια του άρθρου 24 του ν.3283/2004 που έχουν λάβει άδεια σύστασης πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Άρθρο 4
Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 
 

Ο Γραµµατέας
  
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους


Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. ΓαβριηλίδηςΤα Μέλη


Taxheaven.gr