Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/438/1.8.2007 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/438/1.8.2007
Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/438/1.8.2007 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/438/1.8.2007
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
 
 
Θέμα: Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.
 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 15 παρ. 1 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210/2006) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εισφοράς κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά για την καταβολή της αξίας και την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3283/2004.
 
 
Άρθρο 2
Kαταβολή της αξίας μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες
 
Η ΑΕΔΑΚ μπορεί να αποδέχεται ως αντάλλαγμα για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κινητές αξίες οι οποίες είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως.
 
 
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής 
 
Για την καταβολή της αξίας μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες, οι δικαιούχοι των κινητών αξιών που εισφέρονται ως αντάλλαγμα υποβάλλουν στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. :

(α) γραπτή αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3283/2004, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δήλωση ότι επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις κινητές αξίες για την απόκτηση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και
 
(β) βεβαίωση δέσμευσης των κινητών αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης αξιών. 
 
 
Άρθρο 4
Ημέρα υπολογισμού
 
1. Η αξία των εισφερόμενων κινητών αξιών υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας κατά την οποία οι κινητές αξίες πιστώνονται στη Μερίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 
2.  Για τον υπολογισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του ν. 3283/2004, ως ημερομηνία καταβολής στο θεματοφύλακα θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι κινητές αξίες πιστώνονται στη Μερίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
 
 
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις τις παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 
 

Ο Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
 
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα μέλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης