Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/427/9.5.2007 ∆ιαδικασία και τρόπος υπολογισµού του ανταλλάγµατος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού µετασχηµατισµού

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/427/9.5.2007
∆ιαδικασία και τρόπος υπολογισµού του ανταλλάγµατος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού µετασχηµατισµού


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/427/9.5.2007 ∆ιαδικασία και τρόπος υπολογισµού του ανταλλάγµατος κατά την υπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 17/427/9.5.2007
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα : ∆ιαδικασία και τρόπος υπολογισµού του ανταλλάγµατος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού µετασχηµατισµού.
 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν.3461/2006 «Ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2004/25 ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α΄/106/2006) όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 30 του ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/2007).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005  «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/2005). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
 
Κατά την υποβολή της δηµόσιας πρότασης του άρθρου 30 του ν.3461/2006 πρέπει να πληρούνται οι όροι της απόφασης αυτής. Όπου δεν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.3461/2006 οι οποίες αφορούν τις υποχρεωτικές δηµόσιες προτάσεις.
 

Άρθρο 2
Περιεχόµενο Πληροφοριακού ∆ελτίου
 
1. Το πληροφοριακό δελτίο, επιπροσθέτως των αναφεροµένων στο άρθρο 11 του ν.3461/2006, αναφέρει ρητά ότι, µετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας πρότασης, θα πραγµατοποιηθεί εταιρικός µετασχηµατισµός. Το πληροφοριακό δελτίο περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το σκοπούµενο µετασχηµατισµό και αναφέρει ότι οι µέτοχοι της υπό εξαγορά εταιρίας οι οποίοι δεν αποδεχθούν τη δηµόσια πρόταση, ενδέχεται, σε περίπτωση πραγµατοποίησης του µετασχηµατισµού, να λάβουν µετοχές, εταιρικά µερίδια ή άλλες αξίες που δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά.

2. Το πληροφοριακό δελτίο περιλαµβάνει περίληψη των βασικών παραδοχών και των µεθόδων υπολογισµού της εύλογης αξίας που χρησιµοποιήθηκαν για την αποτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 6.
 

Άρθρο 3
Χρόνος πραγµατοποίησης του µετασχηµατισµού
 
Ο µετασχηµατισµός πραγµατοποιείται µετά τη δηµοσίευση του αποτελέσµατος της δηµόσιας πρότασης και, σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση άσκησης δικαιώµατος εξόδου από εναποµείναντες µετόχους σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ν.3461/2006, ο µετασχηµατισµός πραγµατοποιείται µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος εξόδου.
 

Άρθρο 4
Ελάχιστο αντάλλαγµα
 
Το αντάλλαγµα σε µετρητά που πρέπει να παρέχεται δεν µπορεί να είναι κατώτερο: (α) από τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της υπό εξαγορά εταιρίας κατά τους έξι (6) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της δηµόσιας πρότασης, (β) από την τιµή στην οποία απέκτησε ο προτείνων, απευθείας ή σε συνεργασία µε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτόν µετοχές της υπό εξαγορά εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της δηµόσιας πρότασης, (γ) από την τιµή, ή σε περίπτωση εύρους τιµών τη µέση τιµή, την οποία προσδιορίζει ως εύλογη αξία της µετοχής της υπό εξαγορά εταιρίας πρόσωπο από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 5 (αποτιµητής). Ο αποτιµητής ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αµοίβεται από την υπό εξαγορά εταιρία.
 

Άρθρο 5
Ορισµός αποτιµητή
 
1. Ο αποτιµητής πρέπει να είναι:
(α) ελεγκτική εταιρία, ή
(β) πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ, εφόσον δύναται να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής τίτλων. 
 
2. Ο αποτιµητής είναι εγνωσµένου κύρους και διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και στελέχωση καθώς και σηµαντική εµπειρία σε αποτιµήσεις επιχειρήσεων. Ο αποτιµητής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον προτείνοντα, την υπό εξαγορά εταιρία και τις άλλες εταιρίες που λαµβάνουν µέρος στον µετασχηµατισµό.
 
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλέγει τον αποτιµητή από κατάλογο πέντε ελεγκτικών εταιριών, πιστωτικών ιδρυµάτων ή ΕΠΕΥ που υποβάλει ο προτείνων.
 
 
Άρθρο 6
Προσδιορισµός της εύλογης αξίας
 
1. Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας της περίπτωσης (γ) του άρθρου 4 ο αποτιµητής λαµβάνει υπόψη του τις µεθόδους αποτίµησης που είναι διεθνώς αποδεκτές και που θεωρεί σχετικές στη συγκεκριµένη περίπτωση.
 
 
2. Ο αποτιµητής µπορεί να λαµβάνει υπόψη του οικονοµικά και άλλα στοιχεία που του χορηγεί η υπό εξαγορά εταιρία στο βαθµό που τα αξιολογεί ως εύλογα. 
 
3. Ο αποτιµητής υποβάλλει την αναλυτική έκθεση αποτίµησης στον προτείνοντα και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
Άρθρο 7
Αντάλλαγµα
 
Ο προτείνων µπορεί να προσφέρει ως αντάλλαγµα κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή συνδυασµό κινητών αξιών και µετρητών, εφόσον
(α) το αντάλλαγµα σε κινητές αξίες ή σε συνδυασµό κινητών αξιών και µετρητών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δηµόσιας πρότασης και
(β) ο προτείνων παρέχει την ευχέρεια στους µετόχους της εταιρίας να επιλέξουν την καταβολή του ανταλλάγµατος σε µετρητά.
 

Άρθρο 8
Τελικές ∆ιατάξεις
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις του παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’).
 
 


Ο Γραµµατέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης