ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/443/6.9.2007

Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς

6 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος
 

Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς.
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007) και ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/2000), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του νόµου 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/2005)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 της Απόφασης 1/387/19.6.2006 (ΦΕΚ Β/836/6.7.2007) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας υπαλλήλων ΕΠΕΥ»

3. Τις διατάξεις της Απόφασης 8/431/13.06.2007 (ΦΕΚ Β/1111/2007) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων ΕΠΕΥ και πιστωτικών ιδρυµάτων»

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Άρθρο 1
Ύλη εξετάσεων

Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών Α.Ε.Ε.∆., Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.∆.Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ. και πιστωτικών ιδρυµάτων ορίζεται ως ακολούθως:

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Χρηµατοπιστωτικά µέσα
1.1.1 Πρωτογενή χρηµατοπιστωτικά µέσα
1.1.2 Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα
1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες
1.2.1 Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
1.2.2 Παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες
1.2.3 Ανώνυµες εταιρίες, όµιλοι εταιριών, συνδεδεµένες εταιρίες
1.3 Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ίδρυση και λειτουργία)
1.3.1 Ανώνυµες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
1.3.2 Πιστωτικά ιδρύµατα
1.3.3 Ανώνυµες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και διαµεσολάβησης στην αγοραπωλησία αξιών (ΕΠΕΥ του άρθρου 27, παρ. 2)
1.3.4 Ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆)
1.4 Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ίδρυση και λειτουργία)
1.4.1 Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων(ΑΕ∆ΑΚ)   
1.4.2 Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)
1.5 Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις προστασίας των επενδυτών
1.5.1 Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
1.5.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1.5 2.2 Ελληνικές ΕΠΕΥ
1.5.2.3 Κοινοτικές ΕΠΕΥ 
1.5.2 Ενηµέρωση επενδυτών
1.5.3.1 Συνεχείς υποχρεώσεις ΕΠΕΥ
1.5.3.2 Συνεχείς υποχρεώσεις ΑΕ∆ΑΚ-ΑΕΕΧ
1.5.3 Κώδικες ∆εοντολογίας
1.5.4.1 Κώδικας ∆εοντολογίας ΕΠΕΥ
1.5.4.2 Κώδικας ∆εοντολογίας ΑΕ∆ΑΚ και ΑΕΕΧ
1.6 Συστήµατα ασφάλισης συναλλαγών και επενδυτών
1.6.1 Επικουρικό Κεφάλαιο
1.6.2 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
1.6.3 Όρια και εγγυήσεις συναλλαγών

2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ여ΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
2.1 Οργανωµένες αγορές και φορείς διαχείρισής τους
2.1.1 Ορισµός και βασικά χαρακτηριστικά χρηµατιστηρίου και οργανωµένης αγοράς
2.1.2 ∆ιοίκηση και διακυβέρνηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.)
2.1.3 Οι αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
2.2 Μέλη αγορών του Χ.Α. 
2.2.1 Κτήση ιδιότητας µέλους Χ.Α. 
2.2.2 Υποχρεώσεις µελών Χ.Α.
2.2.3 Υποχρεώσεις ειδικών διαπραγµατευτών Χ.Α.
2.3 Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
2.3.1 ∆ιαδικασίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών πελατών (rule book)
2.3.2 ∆ιαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών (rule book)
2.3.3 ∆ιαδικασίες καταγραφής ιδιοκτησίας και θεµατοφυλακής τίτλων (rule book)
2.3.4 Κανόνες διενέργειας συναλλαγών (ανοιχτές πωλήσεις, συναλλαγές περιθωρίου, δανεισµός τίτλων, πακέτα, όρια διακύµανσης τιµών, ειδική διαπραγµάτευση κ.λπ)

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 
3.1 ∆ιαδικασία εισαγωγής/διαγραφής κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά
3.1.1 Κριτήρια εισαγωγής
3.1.2 Ενηµερωτικό δελτίο – περιεχόµενο και έγκριση
3.1.3 ∆ηµόσια εγγραφή
3.1.3.1 Αρχική δηµόσια εγγραφή
3.1.3.2 Αναδοχή αξιών και προσδιορισµός τιµής
3.1.3.3 Κατανοµή αξιών σε επενδυτές, εισαγωγή αξιών προς διαπραγµάτευση
3.1.4 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εισηγµένης εταιρίας
3.1.5 Αναστολή διαπραγµάτευσης και διαγραφή κινητών αξιών
3.2 Υποχρεώσεις διαφάνειας και διακυβέρνησης εισηγµένων εταιριών
3.2.1 Υποχρεώσεις συνεχούς χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
3.2.1.1 Οικονοµικές καταστάσεις
3.2.1.2 Λογιστικά πρότυπα, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
3.2.2 Υποχρεώσεις ευαίσθητης (ad hoc) πληροφόρησης
3.2.2.1 Γνωστοποίηση µεταβολών δικαιωµάτων ψήφου βασικών µετόχων
3.2.2.2 Γνωστοποίηση σηµαντικών εταιρικών γεγονότων
3.2.2.3 Γνωστοποίηση εταιρικών πράξεων και αγοράς ιδίων µετοχών
3.2.3 Εταιρική διακυβέρνηση και υποχρεώσεις µελών διοικητικού συµβουλίου

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

4.1 Προνοµιακές πληροφορίες και υπόχρεα πρόσωπα 
4.2 Yποχρέωση γνωστοποίησης προνοµιακών πληροφοριών
4.3 Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών υπόχρεων προσώπων
4.4 Άλλες υποχρεώσεις
4.5 Υποχρέωση αποτροπής κατάχρησης αγοράς 
4.5.1 Απαγόρευση κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών 
4.5.2 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς 
4.5.3 Υποχρεώσεις φορέων της αγοράς για την πρόληψη κατάχρησης αγοράς

5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

5.1 Πρόληψη και καταστολή νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων
5.1.1 Ο ν. 2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων, όπως τροποποιήθηκε µε τον .ν 3424/2005
5.1.2 Υποχρεώσεις προσώπων για αναφορά παράνοµων συµπεριφορών
5.1.3 Η Π∆/ΤΕ 2577/2006 (Παράρτηµα 4)
5.1.4 Απόφαση 23/404/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

6. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

6.1 Αρµοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
6.2 Αρµοδιότητα Τράπεζας Ελλάδος
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. Λήψη και ∆ιαβίβαση Εντολών σε Κινητές Αξίες (α1)
1.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (κίνδυνος, απόδοση)
1.2 Χρονική αξία χρήµατος
1.3 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυµβαλλοµένου, συστηµικός)
1.4 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
1.5 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
1.5.1 ∆είκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)
1.5.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών
1.5.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς
1.6 ∆οµή και οργάνωση αγορών 
1.6.1 Οργανωµένες-OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δηµοπρασίας
1.6.2 Πρωτογενείς-δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές
1.7 ∆ιαδικασία και µηχανισµοί συναλλαγών
1.7.1 Λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών
1.7.2 Εκκαθάριση και διακανονισµός συναλλαγών
1.7.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεµατοφυλακή τίτλων
1.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (βασικά χαρακτηριστικά)
1.9 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά)
1.10 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά)
1.11 Χρηµατιστηριακοί ∆είκτες (Γ∆ΧΑ, FTSE-20, FTSE-40, κλπ)

2. Λήψη και ∆ιαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα (α2)
2.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (κίνδυνος, απόδοση)
2.2 Χρονική αξία χρήµατος
2.3 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυµβαλλοµένου)
2.4 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
2.5 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
2.5.1 ∆είκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)
2.5.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών
2.5.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς
2.6 ∆οµή και οργάνωση αγορών 
2.6.1 Οργανωµένες-OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δηµοπρασίας
2.6.2 Πρωτογενείς-δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές
2.7 ∆ιαδικασία και µηχανισµοί συναλλαγών
2.7.1 Λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών
2.7.2 Εκκαθάριση και διακανονισµός συναλλαγών
2.7.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεµατοφυλακή τίτλων
2.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (βασικά χαρακτηριστικά)
2.9 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά)
2.10 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά)
2.11 Χρηµατιστηριακοί ∆είκτες (Γ∆ΧΑ, FTSE-20, FTSE-40, κλπ)
2.12 Εισαγωγή στις αγορές παραγώγων
2.13 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστικά)
2.13.1 Προθεσµιακά συµβόλαια (forwards- FRAs)
2.13.2 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
2.13.3 ∆ικαιώµατα προαίρεσης (options)
2.13.4 Ανταλλαγές (swaps) 
2.14 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)
2.15 Θέσεις στην αγορά µετρητοίς
2.16 Αγορά παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
2.17 Παράγωγα προϊόντα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

3 Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών σε Κινητές Αξίες (β1)
(προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (α1) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού).

3.1 Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονοµικής πολιτικής
3.2 ∆είκτες συγκυρίας (economic indicators)
3.3 ∆ιεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (αγορά συν/τος, τρέχουσες-προθεσιακές αγορές)
3.4 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (βασικές έννοιες- διαδικασίες)
3.5 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων
3.6 Έννοια της αποτελεσµατικότητας των αγορών
3.7 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
3.8 Μετοχικοί τίτλοι (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
3.9 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
3.10 Τιτλοποίηση (securitization) (κλασική τιτλοποίηση)
3.11 ∆οµηµένα προϊόντα (µορφές, κίνδυνοι, απόδοση)

4 Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών (β)
(προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή των πιστοποιητικών (α1) και (α2) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη των πιστοποιητικών αυτών).

4.1 Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονοµικής πολιτικής
4.2 ∆είκτες συγκυρίας (economic indicators)
4.3 ∆ιεθνές Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα (µηχανισµοί αγοράς συναλλαγµατος, τρέχουσες-προθεσµιακές αγορές) 
4.4 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (βασικές έννοιες - διαδικασίες)
4.5 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων
4.6 Έννοια της αποτελεσµατικότητας των αγορών
4.7 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
4.8 Μετοχικοί τίτλοι (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
4.9 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
4.10 Τιτλοποίηση (securitization) (κλασική-συνθετική τιτλοποίηση)
4.11 ∆οµηµένα προϊόντα (τύποι, κίνδυνοι, απόδοση)
4.12 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (αποτίµηση)
4.12.1 Προθεσµιακά συµβόλαια (forwards)
4.12.2 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
4.12.3 ∆ικαιώµατα προαίρεσης (options)
4.12.4 Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps)
4.12.5 Σύνθετα παράγωγα
4.12.6 Πιστωτικά παράγωγα (CDOs, TRS, CLN)
4.13 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)
4.14 Αντιστάθµιση αγοράς (long hedging) και πώλησης (short hedging)
4.15 Αντιστάθµιση µε χρήση δικαιωµάτων προαίρεσης (option hedging)
4.16 Ασφάλιση χαρτοφυλακίου (portfolio insurance)
4.17 Έννοια και πρακτικές της κερδοσκοπίας 

5 ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου (γ) 
(προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (β) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού).

5.1 Στατιστικές έννοιες
5.2 Θεωρία χαρτοφυλακίου
5.3 Υποδείγµατα αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων 
5.4 H αποτελεσµατικότητα των Αγορών (Market efficiency)
5.5 Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου
5.6 Επιλογή τίλων, κατανοµή επενδύσεων, και συγχρονισµός αγοράς (market timing)
5.7 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών επενδυτών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισµοί)
5.8 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσµικών επενδυτών (στόχοι, ορίζοντας περιορισµοί)
5.9 ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών 
5.10 ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου οµολόγων
5.11 Στρατηγικές αντιστάθµισης
5.11.1 Αντιστάθµιση συστηµατικού κινδύνου 
5.11.2 Αντιστάθµιση επιτοκιακού κινδύνου
5.11.3 Αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου
5.11.4 Αντιστάθµιση πιστωτικού κινδύνου
5.12 Μέγιστη δυνητική ζηµία (Value-at-risk)
5.13 Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου

6 Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά µε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες (δ) 
(προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (γ) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού).

6.1 Βασικές µακροοικονοµικές µεταβλητές
6.2 Εργαλεία οικονοµικής πολιτικής (∆ηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική)
6.3 Οικονοµικοί κύκλοι
6.4 Μικροοικονοµική ανάλυση (τιµολόγηση, δοµή αγοράς)
6.5 Κλαδική ανάλυση
6.6 Αρχές και πρακτικές λογιστικής (∆ΛΠ)
6.7 Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών
6.8 Εταιρική διακυβέρνηση
6.9 Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης 
6.10 Χρηµατοδοτικές αποφάσεις (έκδοση οµολ. δανείου, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου)
6.11 Καµπύλη απόδοσης επιτοκίων (χαρακτηριστικά, υπολογισµός, σηµασία)
6.12 Αποτίµηση οµολόγων (µέθοδοι, διάρκεια, κυρτότητα)
6.13 Αποτίµηση µετοχών (µέθοδοι, θεµελιώδης ανάλυση, τεχνική ανάλυση)
6.14 Αποτίµηση παραγώγων προϊόντων (Συµβόλαια, ΣΜΕ, δικαιώµατα προαίρεσης, κλπ) 
6.15 Αποτίµηση άλλων τίτλων (ακίνητη περιουσία, εµπορεύµατα, real options)
 
 
Άρθρο 2
Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
 
     


Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aλέξιος Α. Πιλάβιος


Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
 
Νικόλαος Γκαργκάνας

Taxheaven.gr