ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/413/8.2.2007

Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων

8 Φεβ 2007

Taxheaven.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/413/8.2.2007
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
 
 
Θέµα: Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη :

1. Την παράγραφο 2.3 του άρθρου 10 της απόφασης 2/132/19.5.1998 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κώδικας ∆εοντολογίας Εταιρειών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)» (ΦΕΚ Β/615/1998).

2. Την απόφαση 13/330/2.3.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005)

4. Την 5778/4.1.2007 επιστολή της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών.
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης για το έτος 2007 των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και σύµφωνα µε την ύλη που έχει καθοριστεί στην απόφαση 13/330/2.3.2005 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
Ο Γραµµατέας
 
 
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος         
  
  

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάµπους


Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης
 

Τα µέλη 

Taxheaven.gr