Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1282/9.11.1995 ΠΟΛ.1282/9.11.1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-1995 ]

ΠΟΛ.1282/9.11.1995
Κοινοποίηση του άρθρου 115 του νόμου "Δημόσιο Λογιστικό και Ελεγχος των δαπανών του Κράτους"


Κοινοποίηση του άρθρου 115 του νόμου "Δημόσιο Λογιστικό και Ελεγχος των δαπανών του Κράτους"

1124735/939/Α0013/ΠΟΛ. 1282/9.11.1995

ΠΟΛ 1282

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 115 του ανωτέρω νόμου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Γενικά:

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται:

α) Η κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος.

β) Η αύξηση των αφορολογήτων ποσών κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, και η αποδέσμευση των τετραγωνικών μέτρων από τα ποσά αυτά.

γ) Η αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων.

δ) Η επέκταση του ορίου μέχρι του οποίου ο φόρος γονικής παροχής μειώνεται στο μισό.

ε) Η αύξηση αφορολογήτων ορίων για ανηλίκους, αναπήρους και απόκτηση πρώτης κατοικίας στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών.

Αρθρο 115
Παράγραφος 1

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43).
Με τις διατάξεις του καταργηθέντος νόμου ορίζεται ότι, για ακίνητα που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, σε κάθε μεταβίβαση με επαχθή αιτία επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος, στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου προσαυξημένης με το μέσο ετήσιο τιμάρριθμο καταναλωτή, με συντελεστή από 10% μέχρι 25%, ανάλογα με τα χρόνια κτήσης του ακινήτου. Για ακίνητα των λοιπών περιοχών, όπου κατά το χρόνο πώλησης του ακινήτου δεν ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα ή τούτο εφαρμόσθηκε κατά το προηγούμενο της πώλησης έτος, ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος υπολογίζεται σε
ποσοστό επί του αναλογούντος στην αξία πώλησης Φ.Μ.Α., ο οποίος ορίζεται σε 5% προκειμένου για αγροτικά ακίνητα, και 10% προκειμένου για αστικά ακίνητα.

Μετά την κατάργηση της ως άνω διάταξης για μεταβιβάσεις ακινήτων (σύνταξη συμβολαίου) που πραγματοποιούνται από την 9.11.1995, και μεταγενέστερα δεν θα καταβάλλεται ΦΑΥ. Αν όμως η μεταβίβαση του ακινήτου (σύνταξη συμβολαίου) πραγματοποιήθηκε μέχρι την 9.11.1995, υπάρχει υποχρέωση καταβολής του ΦΑΥ.
Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί δήλωση ΦΑΥ και έχει καταβληθεί ο οικείος χώρος, μέχρι τη 9.11.1995 δεν έχει όμως συνταγεί μεταβιβαστικό συμβόλαιο μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι υπόχρεοι δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή του καταβληθέντος ΦΑΥ.
Οι οικοπεδούχοι, που έχουν συντάξει εργολαβικά προσύμφωνα για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής και η φορολογική τους ενοχή, (συμπλήρωση διετίας, 30 μηνών κ.λπ.) γεννήθηκε μέχρι την 9.11.1995, υποχρεούνται σε καταβολή ΦΑΥ. Αν όμως η φορολογική τους ενοχή γεννήθηκε μετά την 9.11.1995 δεν υποχρεούνται σε καταβολή ΦΑΥ.
Σύμφωνα με την καταργούμενη διάταξη της περ. δ' της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.1882/1990, δεν υπόκεινται σε ΦΑΥ η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση οικοπέδου, οικίας ή διαμερίσματος για την απόκτηση του οποίου ο πωλητής έτυχε απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ως πρώτης κατοικίας, με την προϋπόθεση, ότι, το τίμημα της μεταβίβασης θα διατεθεί ολόκληρο μέσα σε (3) χρόνια, για την αγορά οικοπέδου οικίας ή διαμερίσματος ως πρώτης κατοικίας. Αν διατεθεί μέρος μόνο τούτου, δεν θα υπαχθεί σε φόρο το μέρος τούτο.
Σε περίπτωση, που μέχρι την 9.11.1995, παρήλθε άπρακτη η τριετία και ο πωλητής, δεν προέβη στην αγορά άλλου ακινήτου όπως όριζε ο νόμος, ή διέθεσε μέρος μόνο του τιμήματος που εισέπραξε από την πώληση για αγορά άλλου ακινήτου, τότε θα αναζητείται ο ΦΑΥ που τυχόν οφείλεται. Στην περίπτωση όμως που η τριετία, για την αγορά άλλου ακινήτου, συμπληρώνεται μετά την 9.11.1995 και μέχρι την ημερομηνία αυτή ο υπόχρεος, δεν έχει προβεί σε αγορά, δεν θα αναζητείται ο τυχόν οφειλόμενος ΦΑΥ.
Τέλος, σε περίπτωση κοινοποίησης φύλλου ελέγχου, για την επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μετά την 9.11.1995, λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων απαλλαγής που ορίζουν οι διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 κατά την εισφορά ακινήτων σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής εταιριών, δεν θα αναζητείται ο ΦΑΥ.

Παράγραφος 2

Οπως είναι γνωστό η απαλλαγή από το ΦΜΑ που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1078/1980 για αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, δεν είναι απεριόριστη.

Συγκεκριμένα κατά τα ισχύοντα μέχρι την 9.11.1995 η απαλλαγή παρέχεται:

Α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από:

α) Από έγγαμο, 70μ2 και για τη μέχρι 14.000.000 δρχ. αξία τους. Η απαλλαγή αυτή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 15μ2 και για τη μέχρι 3.000.000 δρχ. αξία τους, για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του.

β) Από άγαμο, 35μ2 και για τη μέχρι 7.000.000 δρχ. αξία τους.

Β) Για αγορά οικοπέδου από:

α) Από έγγαμο μέχρι ποσού 8.000.000 δρχ. με προσαύξηση κατά 1.000.000 δρχ. για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του.

β) Από άγαμο μέχρι ποσού 4.000.000 δρχ.

Ηδη, με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. παρέχεται για ορισμένο ποσό αξίας, που δεν θα συνδυάζεται με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τα αφορολόγητα ποσά για αγορά πρώτης κατοικίας αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

Α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος:

α) Από έγγαμο για ποσό μέχρι 24.000.000 δρχ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δρχ. για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του αγοραστή.

β) Από άγαμο για ποσό μέχρι 15.000.000 δρχ.

Β) Για αγορά οικοπέδου:

α) Από έγγαμο μέχρι ποσού 13.000.000 δρχ. Το ποσό αυτό του εγγάμου προσαυξάνεται κατά 1.700.000 δρχ. για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του.

β) Από άγαμο μέχρι ποσού 7.000.000 δρχ.

Για άρση κάθε αμφιβολίας κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Ο Α έγγαμος με δύο προστατευόμενα παιδιά που έχει τις προϋποθέσεις της απαλλαγής αγοράζει διαμέρισμα αξίας 36.000.000 δρχ.
Με βάση τις νέες διατάξεις θα τύχει απαλλαγής για ποσό αξίας 34.000.000 δρχ.
(24.000.000 δρχ. για τον ίδιο + 10.000.000 δρχ. για τα δύο προστατευόμενα παιδιά του). Η υπόλοιπη αξία των 2.000.000 δρχ. (36.000.000 - 34.000.000) θα υπαχθεί σε φόρο μεταβίβασης με συντελεστή 13%.
Αν στο ίδιο παράδειγμα η αξία του ακινήτου είναι 30.000.000 τότε ο αγοραστής θα τύχει απαλλαγής για ολόκληρη την αξία του ακινήτου.

Παράδειγμα 2ο

Ο Χ έγγαμος με ένα προστατευόμενο παιδί που έχει τις προϋποθέσεις απαλλαγής, αγοράζει διαμέρισμα συνολικής αξίας 27.000.000 δρχ.
Με βάση τις νέες διατάξεις ο εν λόγω αγοραστής θα τύχει απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. για ολόκληρη την αξία των 27.000.000 δρχ. (24.000.000 δρχ. για τον ίδιο + 5.000.000 δρχ. = 29.000.000 δρχ.).
Εάν στο ίδιο παράδειγμα η αξία του ακινήτου είναι 30.000.000 δρχ. θα τύχει απαλλαγής για ποσό αξίας 29.000.000 δρχ. και για την αξία του 1.000.000 δρχ.
(30.000.000 - 29.000.000) θα καταβληθεί φόρος μεταβίβασης με συντελεστή 13%.

Παράδειγμα 3ο

Ο Β άγαμος έχοντας τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. αγοράζει διαμέρισμα συνολικής αξίας 18.000.000 δρχ.
Με βάση τις νέες διατάξεις θα τύχει απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. για ποσό αξίας 15.000.000 δρχ. Για το υπόλοιπο ποσό των 3.000.000 δρχ. (18.000.000 - 15.000.000 = 3.000.000) θα καταβάλει φόρο μεταβίβασης με συντελεστή 13%.
Αν στο ίδιο παράδειγμά μας η αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 14.000.000 δρχ. θα τύχει απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. για ολόκληρη την αξία του ακινήτου.

Παράγραφος 3

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ Α' 202) οι φορολογούμενοι (δικαιούχοι της κτήσης) κατατάσσονται ανάλογα με την συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο σε 4 κατηγορίες και για κάθε μία από αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα.
Ηδη με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι φορολογικές κλίμακες όλων των κατηγοριών με τις οποίες επιτυγχάνεται αύξηση αφορολογήτων ποσών, φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών κλιμακίων, ιδιαίτερα στην Α' κατηγορία, μικρή
επιβάρυνση των μεσαίων κλιμακίων και μόνο τα μεγάλα κλιμάκια επιβαρύνονται, που σημαίνει ότι παρέχεται φορολογική δικαιοσύνη.
Εκτός από την αντικατάσταση των φορολογικών κλιμάκων επέρχονται και οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Ανακατανομή ως προς τους ανιότες α' βαθμού, που σ' αυτούς περιλαμβάνονται και οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας, του νόμου μη διακρίνοντος. Ετσι στην Α' κατηγορία, εντάσσονται μόνο οι ανιόντες εξ αίματος, ενώ οι ανιόντες εξ αγχιστείας εντάσσονται στην Γ' κατηγορία, έτσι ώστε να εναρμονίζονται πληρέστερα προς την κατηγορία των κατιόντων εξ αγχιστείας.

β) Αύξηση της απαλλαγής στα ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου (29 Ν.Δ.118/1973).
Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση ως προς τα ποσά για τα οποία καταβάλλεται μειωμένος φόρος, δηλαδή το πσοό από 5.000.000 δρχ. αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 8.500.000 δρχ. (για το οποίο
έχουμε μείωση φόρου 60%) και τα ποσά από 5.000.001 μέχρι και 20.000.000 δρχ. αναπροσαρμόζονται σε 8.500.001 μέχρι και 34.000.000 (για τα οποία έχουμε μείωση φόρου 30%).
Οι πιο πάνω διατάξεις που προβλέπουν μείωση του φόρου για ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, καθώς και σε παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Α.Κ.

γ) Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 με το οποίο ορίζεται ότι στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις κλίμακες περιλαμβάνονται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν φόροι 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων που
προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ. 2419 - 20.10.1958 (ΦΕΚ Α' 171) και 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3155/1955 (ΦΕΚ 63Α'). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του Ν.Δ.118/1973.
Η ενσωμάτωση των προσθέτων φόρων υπέρ τρίτων στον κύριο φόρο θεσπίστηκε με το Ν.1473/84 άρθρο 16 (ΦΕΚ Α' 127) η παρακράτηση και απόδοση των οποίων ανελλιπώς τηρείται ως διαδικασία μέχρι σήμερα.
Επειδή όμως με τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν με το Ν.2065/1992 εκ παραδρομής δεν περιελήφθη στην ισχύουσα διάταξη προστίθεται σήμερα ως τελευταίο εδάφιο, για τη νομιμοποίηση της μέχρι σήμερα απόδοσης αυτών.

δ) Αύξηση της παρεχόμενης με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ.118/1973 απαλλαγής στους κληρονόμους που έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση ως προς το ποσό για το οποίο καταβάλουν μειωμένο φόρο οι ανάπηροι.

Ετσι το ποσό των 20.000.000 δρχ. αυξάνεται στο ποσό των 34.000.000.

Παράγραφος 4

Με το Ν.1329/1983 (ΦΕΚ Α' 23) καταργήθηκε ο θεσμός της προίκας και θεσπίστηκε η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για ορισμένο ύψος αξίας των αποκτώντων περιουσιακά στοιχεία από τους γονείς τους με γονική παροχή.
Το ύψος αυτό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μέχρι του οποίου οι δικαιούχοι από γονική παροχή τυχαίνουν ευνοϊκής μεταχείρισης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 12.000.000 δρχ. αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 18.000.000 δρχ. στην περίπτωση που ο ένας των γονέων έχει αποβιώσει.
Ηδη, ενόψει της αναμόρφωσης της αξίας των ακινήτων και προκειμένου να διατηρηθεί η πιο πάνω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού επέρχεται αναπροσαρμογή των πιο πάνω ποσών και αυξάνονται σε 20.000.000 και 30.000.000 αντίστοιχα.

Παράγραφος 5

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά που ισχύουν σήμερα κατά τη μεταβίβαση με γονική παροχή οικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου κατά πλήρη κυριότητα και εξ ολοκλήρου από 1.000.000 δρχ. σε 1.700.000 για το
δικαιούχο της γονικής παροχής και από 700.000 δρχ. σε 1.200.000 δρχ. για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του.
Σε περίπτωση όμως που ο δικαιούχος της κτήσης με γονική παροχή παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 17.000.000 δρχ.

Παράγραφος 6

Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται τα ποσά απαλλαγής από το φόρο κατά την αιτία θανάτου κτήση οικίας ή διαμερίσματος πρώτης κατοικίας, από 6.000.000 δρχ. σε 10.000.000 δρχ. για τον ίδιο κληρονόμο και από 3.000.000 δρχ. σε 5.000.000 δρχ. για καθένα από τα μέλη της οικογένειάς του.

Παράγραφος 7

Με την παράγραφο 7 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 9.11.1995. Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών των οποίων η επαγωγή επήλθε από 2.10.1995 η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

Αρθρο 115
Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου

1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, του Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 15.000.000 δρχ.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 24.000.000 δρχ.

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δρχ. για καθένα από τα παιδιά του.

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 7.000.000 δραχμών, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 13.000.000 δραχμών.

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.700.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αυξάνονται τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά".

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

"1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέχεται σε α) Σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες πρώτου βαθμού εξ αίματος.


¦ Κλιμάκια Συντ/στής Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα Αναλογών ¦
¦ κλιμακίου περιουσία φόρος ¦
+


¦ 4.500.000 - - 4.500.000 - ¦
¦ 10.500.000 5 525.000 15.000.000 525.000 ¦
¦ 45.000.000 15 6.750.000 60.000.000 7.275.000 ¦
¦ Υπερβάλλον 25 ¦
LΕιδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομιά ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, εφόσον η αξία, της κληρονομικής μερίδας είναι:

α) μέχρι και 8.500.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 60% και β) από 8.500.001 έως και 34.000.000 δρχ., ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 30%. Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου, για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 ΑΚ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε α) Κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.


¦ Κλιμάκια Συντ/στής Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα Αναλογών ¦
¦ κλιμακίου περιουσία φόρος ¦
+


¦ 3.300.000 - - 3.300.000 - ¦
¦ 11.700.000 10 1.170.000 15.000.000 1.170.000 ¦
¦ 45.000.000 20 9.000.000 60.000.000 10.170.000 ¦
¦ Υπερβάλλον 35 ¦
LΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε α) Πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς-νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερός-πεθερά).


¦ Κλιμάκια Συντ/στής Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα Αναλογών ¦
¦ κλιμακίου περουσία φόρος ¦
+


¦ 1.500.000 - - 1.500.000 - ¦
¦ 13.500.000 20 2.700.000 15.000.000 2.700.000 ¦
¦ 45.000.000 35 15.750.000 60.000.000 18.450.000 ¦
¦ Υπερβάλλον 50 ¦
LΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλο εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.


¦ Κλιμάκια Συντ/στής Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα Αναλογών ¦
¦ κλιμακίου περιουσία φόρος ¦
+


¦ 900.000 - - 900.000 - ¦
¦ 14.100.000 35 4.935.000 15.000.000 4.935.000 ¦
¦ 45.000.000 50 22.500.000 60.000.000 27.435.000 ¦
¦ Υπερβάλλον 60 ¦
LΣτο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ.24/9 - 20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α') και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιϊας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α'). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δε φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.
Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι 34.000.000 δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας, μειώνεται κατά 60%".

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του Ν.1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 ΑΚ όπως αυτό θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των 20.000.000 δραχμών, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 30.000.000 δραχμές στην περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα ως άνω ποσά
συνυπολογίζονται και τυχόν προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους".

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

"6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν.1591/1986, (ΦΕΚ 50 Α'), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών 1.700.000 για το δικαιούχο της γονικής παροχής και δραχμών 1.200.000 για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Ειδικώς, εάν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου μη δυνάμενη να υπερβεί τα 17.000.000 δραχμές".

6. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 10.000.000 δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω κι αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου".
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 9.11.1995. Για τις υποθέσεις κληρονομιών, των οποίων η επαγωγή επήλθε από 2 Οκτωβρίου 1995, η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης