ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20

7 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
 
Θέµα : Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20.
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
Αφού έλαβε υπόψη :
 
1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/210/2.11.2004).
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005).
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Άρθρο 1
 
1. Αµοιβαία κεφάλαια τα οποία αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20 επιτρέπεται να τοποθετούν το καθαρό ενεργητικό τους σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» σε ποσοστό ανάλογο µε τη βαρύτητα της εν λόγω µετοχής στον ανωτέρω χρηµατιστηριακό δείκτη µέχρι ποσοστού 35%.
 
 
Άρθρο 2
 
1. Το ποσοστό επένδυσης επί του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» πρέπει να είναι ανάλογο της βαρύτητας της εν λόγω µετοχής στη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20 σε ηµερήσια βάση.
 

2. Η ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων περιλαµβάνει στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο του αµοιβαίου κεφαλαίου που αναπαράγει τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20, στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίοτου, καθώς και στην ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά σχετικά µε την αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 από τοποθέτηση του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.».
 
 
Άρθρο 3
 
1. Oι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

3. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’).
 
 
 
 

Ο Γραµµατέας
 
 
 
Ο Πρόεδρος   
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος        
 
 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
 
Γιάγκος Χαραλάµπους


Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη

Taxheaven.gr