Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007 Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007
Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007 Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
 
Θέµα : Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20.
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
Αφού έλαβε υπόψη :
 
1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/210/2.11.2004).
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005).
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Άρθρο 1
 
1. Αµοιβαία κεφάλαια τα οποία αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20 επιτρέπεται να τοποθετούν το καθαρό ενεργητικό τους σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» σε ποσοστό ανάλογο µε τη βαρύτητα της εν λόγω µετοχής στον ανωτέρω χρηµατιστηριακό δείκτη µέχρι ποσοστού 35%.
 
 
Άρθρο 2
 
1. Το ποσοστό επένδυσης επί του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» πρέπει να είναι ανάλογο της βαρύτητας της εν λόγω µετοχής στη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20 σε ηµερήσια βάση.
 

2. Η ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων περιλαµβάνει στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο του αµοιβαίου κεφαλαίου που αναπαράγει τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20, στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίοτου, καθώς και στην ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά σχετικά µε την αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 από τοποθέτηση του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.».
 
 
Άρθρο 3
 
1. Oι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

3. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’).
 
 
 
 

Ο Γραµµατέας
 
 
 
Ο Πρόεδρος   
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος        
 
 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
 
Γιάγκος Χαραλάµπους


Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης