οικ.17590/2.7.2009

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.

2 Ιούλ 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2  Ιουλίου 2009
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 17590/09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
    
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05,  καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄).
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
3.    Την αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05,  καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.
4.    Το αριθ. 266309/28.01.2009 έγγραφο του Τμήματος Κηπευτικών της Δ/νσης ΠΑΠ Δενρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) και ειδικότερα του παραρτήματος 1 ως προς την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης για καλλιέργεια μπάμιας ανά εργαζόμενο.
5.    Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).
6.    Την 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού & της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008).
7.    Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθ. οικ. 12311/08/3.6.2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05,  καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» όπως συμπληρώθηκε με την 27846/2008 όμοιά της (ΦΕΚ 2608 Β΄) ως προς την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση στην αγροτική οικονομία με εξαρτημένη εργασία & εποχιακή απασχόληση όπως αυτή αναφέρεται στο παράρτημα 1 και συγκεκριμένα ορίζουμε την αντιστοιχία στην κατηγορία καλλιέργειας Λαχανικά Υπαίθρου και είδος καλλιέργειας μπάμιες από δεκαπέντε (15) στρέμματα σε τρεισήμισι (3,5) στρέμματα ανά εργαζόμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ        

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ           

Taxheaven.gr