Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004 Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/578/24.2.2011.


Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004
Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004 Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου


Θέµα : Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη :
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.3283/2004 «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ) του άρθρου 16 και του άρθρου 29Α του ν.1558/1985, όπως ισχύει, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/137/1985).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Άρθρο 1

1. Πλέον των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 28 του ν. 3283/2004, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει πίνακα επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με βάση το συνημμένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα.

2. Ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις σε ομολογίες, ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των χαρακτηριστικών των ομολογιών. Ειδικότερα:
α) οι ομολογίες θα διακρίνονται σε ομολογίες σταθερού επιτοκίου, ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου και σύνθετες ομολογίες (structured bonds, CDOs, κ.λπ.), και
β) θα αναγράφεται ο εκδότης, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, ο αριθμός ISIN της έκδοσης, το επιτόκιο, η ποσότητα, η τρέχουσα τιμή, η πηγή από την οποία προέκυψε η ως άνω αποτίμηση, τυχόν πρόσθετοι ουσιώδεις όροι που έχουν συνομολογηθεί κατά την έκδοση (callability, optionalities, κ.λπ.), καθώς και η πιστοληπτική τους διαβάθμιση.

3. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο πίνακας επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να καταχωρεί τον πίνακα επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου στην ιστοσελίδα της εντός της ίδιας προθεσμίας.
 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
(Τα άρθρα 1 και 2 τέθηκαν όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση 2/578/24.2.2011)
Ο Γραµµατέας
 
 
Ο Πρόεδρος         
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος  
 
 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χ. Χαραλάµπους


Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. ΓαβριηλίδηςΤα µέλη


    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ημερομηνία)  
    Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
  Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις      
    ......................................      
    Σύνολο Ι.1.      
  2 Μέσα Χρηματαγοράς      
    .....................................      
    Σύνολο Ι.2.      
  3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ      
    .......................................      
    Σύνολο Ι.3.      
  4 Μετοχές      
    Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ      
    .............................................      
    Σύνολο      
    Μετοχές μη Εισηγμένες      
    ..............................................      
    Σύνολο      
    Σύνολο Ι.4.      
  5 Αμοιβαία Κεφάλαια      
    ......................................      
    Σύνολο Ι.5.      
  6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων      
    .........................................      
    Σύνολο Ι.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)      
  ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις      
    ......................................      
    Σύνολο ΙΙ.1.      
  2 Μέσα Χρηματαγοράς      
    .....................................      
    Σύνολο ΙΙ.2.      
  3 Ομολογίες         
    .........................................      
    Σύνολο ΙΙ.3.      
  4 Μετοχές      
    Μετοχές Εισηγμένες       
    ....................................      
    Σύνολο      
    Μετοχές μη Εισηγμένες      
    ......................................      
    Σύνολο      
    Σύνολο ΙΙ.4.      
  5 Αμοιβαία Κεφάλαια      
    .......................................      
    Σύνολο ΙΙ.5.      
  6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων      
    .........................................      
    Σύνολο ΙΙ.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)      
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ)      
    Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις      
    ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ημερομηνία)  
    Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
  ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Futures (ΣΜΕ) (2)      
    ......................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.1.      
  2 Options (3)      
    .....................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.2.      
  3 Warrants      
    .......................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.3.      
  4 Stock Repos      
    …………………………….      
    Σύνολο ΙΙΙ.4.      
  5 Forwards      
    ………………………………      
    Σύνολο ΙΙΙ.5.      
  6 Λοιπά Παράγωγα      
    ......................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)      
  IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Futures (ΣΜΕ) (2)      
    .........................................      
    Σύνολο IV.1.      
  2 Options (3)      
    ……………………….      
    Σύνολο IV.2.      
  3 Warrants      
    ………………………….      
    Σύνολο IV.3.      
  4 Stock Repos      
    …………………………      
    Σύνολο IV.4.      
  5 Forwards      
    ……………………….      
    Σύνολο IV.5.      
  6 Λοιπά Παράγωγα      
    ....................................      
    Σύνολο IV.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)      
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)      
Σηµειώσεις :

(1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης.

(2) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

(3) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων),η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης