Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004 Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/578/24.2.2011.


Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004
Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004 Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/317/11.11.2004
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου


Θέµα : Τριµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη :
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.3283/2004 «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ) του άρθρου 16 και του άρθρου 29Α του ν.1558/1985, όπως ισχύει, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/137/1985).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Άρθρο 1

1. Πλέον των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 28 του ν. 3283/2004, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει πίνακα επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με βάση το συνημμένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα.

2. Ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις σε ομολογίες, ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των χαρακτηριστικών των ομολογιών. Ειδικότερα:
α) οι ομολογίες θα διακρίνονται σε ομολογίες σταθερού επιτοκίου, ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου και σύνθετες ομολογίες (structured bonds, CDOs, κ.λπ.), και
β) θα αναγράφεται ο εκδότης, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, ο αριθμός ISIN της έκδοσης, το επιτόκιο, η ποσότητα, η τρέχουσα τιμή, η πηγή από την οποία προέκυψε η ως άνω αποτίμηση, τυχόν πρόσθετοι ουσιώδεις όροι που έχουν συνομολογηθεί κατά την έκδοση (callability, optionalities, κ.λπ.), καθώς και η πιστοληπτική τους διαβάθμιση.

3. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο πίνακας επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να καταχωρεί τον πίνακα επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου στην ιστοσελίδα της εντός της ίδιας προθεσμίας.
 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
(Τα άρθρα 1 και 2 τέθηκαν όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση 2/578/24.2.2011)
Ο Γραµµατέας
 
 
Ο Πρόεδρος         
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος  
 
 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χ. Χαραλάµπους


Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. ΓαβριηλίδηςΤα µέλη


    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ημερομηνία)  
    Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
  Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις      
    ......................................      
    Σύνολο Ι.1.      
  2 Μέσα Χρηματαγοράς      
    .....................................      
    Σύνολο Ι.2.      
  3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ      
    .......................................      
    Σύνολο Ι.3.      
  4 Μετοχές      
    Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ      
    .............................................      
    Σύνολο      
    Μετοχές μη Εισηγμένες      
    ..............................................      
    Σύνολο      
    Σύνολο Ι.4.      
  5 Αμοιβαία Κεφάλαια      
    ......................................      
    Σύνολο Ι.5.      
  6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων      
    .........................................      
    Σύνολο Ι.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)      
  ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις      
    ......................................      
    Σύνολο ΙΙ.1.      
  2 Μέσα Χρηματαγοράς      
    .....................................      
    Σύνολο ΙΙ.2.      
  3 Ομολογίες         
    .........................................      
    Σύνολο ΙΙ.3.      
  4 Μετοχές      
    Μετοχές Εισηγμένες       
    ....................................      
    Σύνολο      
    Μετοχές μη Εισηγμένες      
    ......................................      
    Σύνολο      
    Σύνολο ΙΙ.4.      
  5 Αμοιβαία Κεφάλαια      
    .......................................      
    Σύνολο ΙΙ.5.      
  6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων      
    .........................................      
    Σύνολο ΙΙ.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)      
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ)      
    Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις      
    ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ημερομηνία)  
    Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
  ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Futures (ΣΜΕ) (2)      
    ......................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.1.      
  2 Options (3)      
    .....................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.2.      
  3 Warrants      
    .......................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.3.      
  4 Stock Repos      
    …………………………….      
    Σύνολο ΙΙΙ.4.      
  5 Forwards      
    ………………………………      
    Σύνολο ΙΙΙ.5.      
  6 Λοιπά Παράγωγα      
    ......................................      
    Σύνολο ΙΙΙ.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)      
  IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  1 Futures (ΣΜΕ) (2)      
    .........................................      
    Σύνολο IV.1.      
  2 Options (3)      
    ……………………….      
    Σύνολο IV.2.      
  3 Warrants      
    ………………………….      
    Σύνολο IV.3.      
  4 Stock Repos      
    …………………………      
    Σύνολο IV.4.      
  5 Forwards      
    ……………………….      
    Σύνολο IV.5.      
  6 Λοιπά Παράγωγα      
    ....................................      
    Σύνολο IV.6.      
    Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)      
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)      
Σηµειώσεις :

(1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης.

(2) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

(3) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων),η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης