ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/211/19.2.2001

Υψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001

19 Φεβ 2001

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 15/211/19.2.2001
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


ΘΕΜΑ : Υψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001.Η  ΕΠIΤΡΟΠΗ  ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ
Αφoύ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 71 τoυ v.2533/1997 "χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις" .

2. Την εισήγηση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως διατυπώνεται µε το υπ’ αριθµ. 306/16.2.2001 έγγραφο, σχετικά µε το θέµα του ύψους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001.

3. Τo άρθρo 29 Α τoυ v.1558/1985 "Κυβέρvηση και Κυβερvητικά Οργαvα" όπως ισχύει.


ΑΠΟΦΑΣIΖΕI  ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει το ύψος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001 στο ποσό που καθορίστηκε µε την απόφαση 8/185/25.2.2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (δρχ.100 δισεκατ.) µε την προϋπόθεση ότι το Συνεγγυητικό θα αυξήσει το ποσό της επιπλέον ασφάλισης σε ασφαλιστικές εταιρίες από δρχ. 40 σε δρχ 50 δισεκατ., ώστε η κάλυψη να ανέλθει σε δρχ.150 δισεκατ. έναντι δρχ. 140 δισεκατ. του προηγουµένου έτους .


Από τις διατάξεις της παρoύσας δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς τoυ Κρατικoύ Πρoϋπoλoγισµoύ.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ


Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Taxheaven.gr