ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001

Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000)

8 Μάρ 2001

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000).


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας  υπόψη:

1. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Π∆ 348/1985, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ Α΄ 248).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1ζ του ν. 1969/1991 «Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 43).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8Α του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 152).

5. Την απόφαση 9/201/10.10.2000 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στο τέλος του άρθρου 8 της απόφασης 9/201/10.10.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1419/22.11.2000) «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις διάθεσης µετοχών στους εργαζοµένους της εκδότριας εταιρίας ή / και του Οµίλου στον οποίο αυτή ανήκει».


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη λήψη της.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.


Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      

ΣΤ. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ 


Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Taxheaven.gr