Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001 Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001
Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001 Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000).


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας  υπόψη:

1. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Π∆ 348/1985, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ Α΄ 248).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1ζ του ν. 1969/1991 «Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 43).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8Α του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 152).

5. Την απόφαση 9/201/10.10.2000 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στο τέλος του άρθρου 8 της απόφασης 9/201/10.10.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1419/22.11.2000) «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις διάθεσης µετοχών στους εργαζοµένους της εκδότριας εταιρίας ή / και του Οµίλου στον οποίο αυτή ανήκει».


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη λήψη της.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.


Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      

ΣΤ. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ 


Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης