Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/216/17.5.2001 Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/216/17.5.2001
Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών


ΑΠΟΦΑΣΗ 1/216/17.5.2001
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 
Θέµα: Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 22Α του ν. 1806/1988 όπως προστέθηκε µε το ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 5 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46Α).

2. To άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

3. Την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπως αυτή διατυπώνεται στο απόσπασµα πρακτικών της από 3.5.2001, θέµα 6ο, συνεδριάσεώς του.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Άρθρο 1
Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

- Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής: Το µέλος του ΧΑΑ που ενεργεί αγορές και πωλήσεις χρηµατιστηριακών πραγµάτων στο ΧΑΑ σύµφωνα µε το άρθρο 22Α του ν. 1806/1988, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

- Αγορά µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ): Η κύρια και η παράλληλη αγορά του ΧΑΑ. 

- ΝΕ.Χ.Α.: Η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του ΧΑΑ κατά την έννοια του ν.2733/1999 (ΦΕΚ 155 Α).

 
 
Άρθρο 2
Φορείς ειδικής διαπραγµάτευσης
 
1. Κάθε εταιρία µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στην Αγορά µετοχών του ΧΑΑ, µπορεί να ορίσει Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή για τις συναλλαγές εντός κύκλου των µετοχών της, µε σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς ως προς τις µετοχές αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και της παρούσας απόφασης.

2. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής υπό την ιδιότητά του αυτή θα καταρτίζει για ίδιο λογαριασµό συναλλαγές επί των µετοχών της εταιρίας σύµφωνα µε τους όρους της νοµοθεσίας και της παρούσας απόφασης.

3. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής δεν υποχρεούται σε καταβολή πρόσθετων εισφορών, συνδροµών ή άλλου είδους επιβαρύνσεων υπέρ του ΧΑΑ λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

4. Το ΧΑΑ επισηµαίνει κάθε φορά στο ∆ελτίο Τιµών µε συγκεκριµένη  ένδειξη τις µετοχές που τελούν υπό ειδική διαπραγµάτευση.
 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις άσκησης ειδικής διαπραγµάτευσης
 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) για την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από κοινοτικές ΕΠΕΥ, µέλος του ΧΑΑ που ενεργεί ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής πρέπει να έχει µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο µε το εκάστοτε προβλεπόµενο ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2396/1996 για Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου έκδοσης τίτλων.

2. Σε περίπτωση αύξησης µε νοµοθετική πράξη του ελάχιστου κεφαλαίου των Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου έκδοσης τίτλων, τα µέλη του ΧΑΑ που είναι Ειδικοί ∆ιαπραγµατευτές κατά το χρόνο αυτό, εξακολουθούν να ασκούν το έργο του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή για διάστηµα έως και τριών µηνών από την έναρξη ισχύος της πράξης αυτής, ακόµη και αν δεν πληρούν πλέον την οριζόµενη ως προς το ύψος του µετοχικού τους κεφαλαίου προϋπόθεση.

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΑ, ύστερα από αίτηση της εκδότριας εταιρίας και του µέλους του ΧΑΑ που θα ασκήσει καθήκοντα Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή των µετοχών της, διαπιστώνει την κατά νόµο ικανότητα του µέλους του ΧΑΑ να ασκεί καθήκοντα Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή και καθορίζει την ακριβή ηµέρα έναρξης της ειδικής διαπραγµάτευσης κάθε µετοχής, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικής ρύθµισης για τις µετοχές που χαρακτηρίζονται ως «χαµηλής ρευστότητας»
 

Άρθρο 4
Λειτουργική και οργανωτική επάρκεια Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή
 
1. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής οφείλει να διαθέτει Τµήµα Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης, µέσω του οποίου θα διενεργεί τις συναλλαγές ειδικής διαπραγµάτευσης.
 
2. Τις συναλλαγές ειδικής διαπραγµάτευσης θα καταρτίζει ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής στο Σύστηµα ΟΑΣΗΣ µέσω ξεχωριστού κωδικού πελάτη (κωδικού ΟΑΣΗΣ), τον οποίο θα γνωστοποιεί στο ΧΑΑ και θα χρησιµοποιεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής είναι ταυτόχρονα και Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής για µετοχές εισηγµένες στη ΝΕΧΑ, ο εν λόγω κωδικός θα είναι ο ίδιος µε τον κωδικό της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ. αριθµ. 7∆/182/25.1.2000 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Στο Τµήµα Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης θα απασχολείται ένα τουλάχιστον πρόσωπο µε πλήρη απασχόληση (υπεύθυνος ειδικής διαπραγµάτευσης) που θα γνωστοποιείται στο ΧΑΑ και το οποίο πρέπει:

α) να έχει την ιδιότητα χρηµατιστηριακού εκπροσώπου,

β) να µην είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντικό στέλεχος ή ελεγκτής εταιρίας της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ και

γ) να µην απασχολείται σε άλλο τµήµα του Μέλους, όταν κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε παράβαση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί εµπιστευτικής πληροφόρησης και χειραγώγησης της αγοράς, όπως ιδίως στο τµήµα διαπραγµάτευσης εισηγµένων στο ΧΑΑ µετοχών ή στο τµήµα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Το Τµήµα Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης και τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτό µπορεί να συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα που είναι αρµόδια για την ειδική διαπραγµάτευση µετοχών εισηγµένων στη ΝΕΧΑ, εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ. αριθµ. 7∆/182/25.1.2000 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

4. Αναπλήρωση του υπεύθυνου ειδικής διαπραγµάτευσης µπορεί να γίνεται µόνο προσωρινά, από πρόσωπο που κατά το διάστηµα της αναπλήρωσης πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής ανακοινώνει αµέσως στο ΧΑΑ κάθε αλλαγή στο πρόσωπο του υπεύθυνου ειδικής διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής αναπλήρωσής του.

5. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλη λογιστική οργάνωση,  επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη και κατάλληλα µέσα για την παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την άσκηση του έργου της ειδικής διαπραγµάτευσης και ιδίως για την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνει ασκώντας τη δραστηριότητα αυτή.
 

Άρθρο 5
Εσωτερικός Κανονισµός Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης
 
1. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής υποχρεούται να θεσπίσει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Τµήµατος Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης και των σχέσεων των λοιπών τµηµάτων του µε το Τµήµα αυτό καθώς και διαδικασίες ελέγχου της τήρησης του κανονισµού αυτού.

2. Ο εν λόγω κανονισµός οφείλει να ρυθµίζει κατ’ ελάχιστο τα εξής θέµατα: 

α)  Να λαµβάνει επαρκή µέριµνα, µε σαφήνεια και διαφάνεια, για την τήρηση από όλα τα απασχολούµενα στην Εταιρία πρόσωπα των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισµό. 

β) Να προβλέπει αναλυτικά και µε σαφήνεια τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό του τµήµατος Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης από τα υπόλοιπα τµήµατα του µέλους του ΧΑΑ, τις διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλα τµήµατα της επιχείρησης καθώς και τα όρια ευθύνης όλων των απασχολουµένων στο µέλος του ΧΑΑ προσώπων και ιδίως εκείνων που απασχολούνται στο Τµήµα Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης, µε σκοπό την τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί εµπιστευτικής πληροφόρησης και χειραγώγησης της αγοράς. 

3. Η επάρκεια του εσωτερικού κανονισµού και των διαδικασιών ελέγχου της τήρησής του πρέπει να πιστοποιείται από τον αρµόδιο εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρίας.
 

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή
 
1. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής, από την ηµέρα έναρξης της ειδικής διαπραγµάτευσης, οφείλει να ενεργεί στη χρηµατιστηριακή αγορά προς ενίσχυση της ρευστότητάς της σε σχέση µε τη µετοχή ως προς την οποία έχει αναλάβει καθήκοντα ειδικής διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης.

2. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής, από τη χρονική στιγµή κατά την οποία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δίνεται στα µέλη του ΧΑΑ η δυνατότητα εισαγωγής στο Σύστηµα Συναλλαγών δηλώσεων βουλήσεως (εντολών) για την αυτόµατη και συνεχή κατάρτιση συναλλαγών (µέθοδος 1 της υπ. αριθµ 18 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΧΑΑ) επί της µετοχής της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγµάτευση, οφείλει να εισάγει ταυτόχρονα, για ίδιο λογαριασµό, µέσω του ξεχωριστού κωδικού της παρ. 1 του άρθρου 4, εντολές αγοράς και πώλησης για Ελάχιστες Ανακοινώσιµες Ποσότητες  της µετοχής αυτής (εντολές ειδικής διαπραγµάτευσης), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.

3. Η απόκλιση τιµής για κάθε διαβίβαση των ανωτέρω ταυτόχρονων εντολών αγοράς και πώλησης, η οποία ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ τιµής της εντολής πώλησης και τιµής της εντολής αγοράς, πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση προς το τρία τοις εκατό (3%) του ηµίσεος του αθροίσµατός τους, τηρουµένων των διατάξεων για το ηµερήσιο όριο διακύµανσης τιµών της µετοχής.

4. Ως Ελάχιστη Ηµερήσια Ποσότητα Μετοχών ορίζεται ο αριθµός που αντιστοιχεί στο 0,2% του συνολικού αριθµού των εισηγµένων µετοχών της εταιρίας. 

5. Ως Ελάχιστη Ανακοινώσιµη Ποσότητα Μετοχών για κάθε εντολή ειδικής διαπραγµάτευσης ορίζεται ο αριθµός που αντιστοιχεί στο ένα τριακοστό της Ελάχιστης Ηµερήσιας Ποσότητας Μετοχών. Η Ελάχιστη Ανακοινώσιµη Ποσότητα Μετοχών στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο της µονάδας διαπραγµάτευσης. 

6. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής υποχρεούται να επανεισάγει εντολή ειδικής διαπραγµάτευσης το αργότερο δέκα (10) λεπτά από τη χρονική στιγµή πλήρους ή µερικής εκτέλεσης προηγούµενης εντολής του, εφόσον, ως προς την τελευταία περίπτωση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εντολής υπολείπεται της Ελάχιστης Ανακοινώσιµης Ποσότητας Μετοχών της προηγούµενης παραγράφου.

7. Η αυτοµατοποιηµένη ταυτόχρονη διαβίβαση ζεύγους εντολών αγοράς και πώλησης για συγκεκριµένη µετοχή από Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή θα ενεργοποιηθεί όταν υπάρξει η σχετική τεχνική ετοιµότητα του ΧΑΑ. Στο µεσοδιάστηµα, οι εντολές αγοράς και πώλησης Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή για συγκεκριµένη µετοχή θα διαβιβάζονται µε την ελάχιστη δυνατή χρονική απόκλιση µεταξύ τους, τηρουµένων των όρων και προϋποθέσεων των ανωτέρω παραγράφων.

8. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής οφείλει να επιδεικνύει κάθε επιµέλεια, έτσι ώστε να διαθέτει τον απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου του αριθµό µετοχών των οποίων είναι Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής καθώς και τα αναγκαία ρευστά διαθέσιµα, έτσι ώστε να δύναται να εκπληρώνει προσηκόντως το έργο του.
 

Άρθρο 7
Λοιπές συναλλαγές Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή
 
1. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής δεν επιτρέπεται να εισάγει εντολές ή να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό για µετοχές των οποίων έχει αναλάβει την ειδική διαπραγµάτευση, άλλες από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και διενεργούνται, σε κάθε περίπτωση, µέσω του ξεχωριστού κωδικού της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία κατάρτιση εντός κύκλου προσυµφωνηµένων συναλλαγών µε αντικείµενο την αγορά ή την πώληση της µετοχής αυτής για λογαριασµό του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή.    
 

Άρθρο 8
Αναστολή της Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης
 
1. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής δεν υποχρεούται να διαβιβάζει εντολές ειδικής διαπραγµάτευσης στο πλαίσιο ειδικής διαπραγµάτευσης ορισµένης µετοχής στις εξής περιπτώσεις:

α) από το χρόνο συµπλήρωσης συναλλαγών που καταρτίζει ο ίδιος σε συγκεκριµένη µετοχή σε εκτέλεση εντολών του ειδικής διαπραγµάτευσης σε συγκεκριµένη συνεδρίαση του ΧΑΑ, που αθροιζόµενες  φθάνουν την Ελάχιστη Ηµερήσια Ποσότητα Μετοχών, καθόλο τον υπόλοιπο χρόνο της εν λόγω συνεδρίασης.

β) όταν και για όσο χρόνο η τιµή της µετοχής διαµορφώνεται στο ανώτατο ή κατώτατο επιτρεπτό όριο της ηµερήσιας διακύµανσής της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν στις παραπάνω περιπτώσεις ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής διαβιβάσει εντολές ειδικής διαπραγµάτευσης για την εν λόγω µετοχή, αυτές πρέπει να πληρούν τους όρους της παρούσας απόφασης, µε εξαίρεση την παρ. 6 του άρθρου 6.

2. Σε έκτακτες περιπτώσεις απότοµων διακυµάνσεων, ιδίως γενικευµένης µεταβολής των τιµών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΧΑΑ, σηµαντικών τεχνικών προβληµάτων, διατάραξης της οµαλής λειτουργίας της χρηµατιστηριακής αγοράς ή και εφόσον συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που επαυξάνει τον κίνδυνο που αναλαµβάνει ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής και δυσχεραίνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή θέτει σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΧΑΑ ή άλλο όργανο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΑ προς το σκοπό αυτό, µπορεί, ύστερα από αίτηση του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή, να τον απαλλάξει προσωρινά από τις υποχρεώσεις του ή να διαφοροποιήσει τους όρους διεξαγωγής της ειδικής διαπραγµάτευσης. Στην περίπτωση αυτή, το ΧΑΑ δηµοσιοποιεί άµεσα την απόφασή του περί προσωρινής απαλλαγής του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή ή τροποποίησης των όρων διεξαγωγής της ειδικής διαπραγµάτευσης και πληροφορεί σχετικά τα µέλη του µέσω του Συστήµατος Συναλλαγών. Με όµοιο τρόπο πραγµατοποιείται και δηµοσιοποιείται και η εκ νέου ανάληψη υποχρεώσεων από τον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή ή, κατά περίπτωση, η εκ νέου ισχύς χωρίς παρέκκλιση των όρων διεξαγωγής  της ειδικής διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση. Οι ως άνω αποφάσεις δηµοσιεύονται και στο ∆ελτίο Τιµών του ΧΑΑ.
 

Άρθρο 9
Εποπτεία
 
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εποπτεία των κοινοτικών E.Π.Ε.Υ. από τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους που τους έχει παράσχει άδεια λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του ΧΑΑ έχουν την εποπτεία της τήρησης των κανόνων σχετικά µε τις υποχρεώσεις που υπέχει ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής κατά τη διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά µετοχών του ΧΑΑ, καθώς και των κανόνων συµπεριφοράς που οφείλει να τηρεί όταν ενεργεί ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.

2. Τα όργανα του ΧΑΑ εποπτεύουν την προσήκουσα εκπλήρωση της υποχρέωσης του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή για διαβίβαση εντολών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 6 της παρούσας, ειδοποιείται αυτοµάτως από το Σύστηµα Συναλλαγών, ενώ ενηµερώνονται σχετικά τα αρµόδια όργανα του ΧΑΑ. 

3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΧΑΑ, µπορεί να αφαιρεθεί από µέλος του ΧΑΑ η ιδιότητα του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή:

α) αν το µέλος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις υποχρεώσεις του κατά τις διατάξεις της νοµοθεσίας,

β) αν το µέλος δεν διαθέτει την απαραίτητη λειτουργική και οργανωτική επάρκεια, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας, για να ασκήσει το έργο του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή,

γ) αν το µέλος έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, οι οποίες πάντως δεν απαιτείται να είναι ίδιας βαρύτητας µε εκείνες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάκληση της άδειας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

4. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου, ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης και ιδίως τον εσκεµµένο ή µη χαρακτήρα της και τους κινδύνους που αυτή δηµιουργεί στη λειτουργία της ειδικής διαπραγµάτευσης και της Αγοράς µετοχών εν γένει καθώς και στα συµφέροντα του επενδυτικού κοινού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί, αντί της αφαίρεσης της ιδιότητας του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή, να τάξει στον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή εύλογη προθεσµία για την άρση των παραβάσεων ή τη συµπλήρωση των ελλείψεων.

5. Η για οποιοδήποτε λόγο αφαίρεση της ιδιότητας του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή συνεπάγεται απαγόρευση της άσκησης ειδικής διαπραγµάτευσης στο ΧΑΑ για τα επόµενα δύο (2) χρόνια ή, αναλόγως της βαρύτητας των παραβάσεων, και για µικρότερο χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί όµως να είναι µικρότερο των τριών µηνών. Η άσκηση ειδικής διαπραγµάτευσης στην Αγορά µετοχών του ΧΑΑ µετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήµατος απαιτεί προηγούµενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

Άρθρο 10
∆ιαφάνεια των συναλλαγών
 
Εκτός από τα βιβλία και στοιχεία που οφείλουν να τηρούν τα µέλη του ΧΑΑ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής τηρεί για κάθε µετοχή της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγµάτευση τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Πλήρη στοιχεία των συναλλαγών που διενεργεί για ίδιο λογαριασµό. 

β) Αρχείο ανεκτέλεστων εντολών ειδικής διαπραγµάτευσης που καταχωρεί στο Σύστηµα Συναλλαγών. 

Τα ανωτέρω στοιχεία α και β φυλάσσονται από τον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή και είναι στη διάθεση των αρµοδίων αρχών για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από τη λήξη της σύµβασης µεταξύ της εκδότριας εταιρίας και του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή.
 

Άρθρο 11

Ισχύς
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Β).
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
  
Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 
ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης