ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/215/10.5.2001

Τροποποίηση του Κανονισµού Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήµατος Άϋλων Τίτλων

10 Μάι 2001

Taxheaven.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/ 215 /10.5.2001
τoυ ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγoράς

 
 
Θέµα: Τροποποίηση του Κανονισµού Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήµατος Άϋλων Τίτλων.
 
 
 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Ρυθµίσεις θεµάτων της χρηµατιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ) και Οργανισµού  Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Ο.Α.Θ)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39-58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων και άϋλες µετοχές», όπως ισχύουν

3. Το από 15-12-2000 ακριβές απόσπασµα του υπ’ αριθµόν 180 πρακτικού συνεδριάσεως του ∆.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε., 

4. Το άρθρο 29Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 152 Α΄/20.9.92).

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Τροποποιεί την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9820/154/16.3.1999 (ΦΕΚ Β΄ 900) "Κανονισµός Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων  (στο εξής "Κανονισµός"), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αρ. 9/160/2-6-1999, 11/177/7-12-1999, 9/181/18-1-2000, 5/194/4-7-2000 και 11/201/10-10-2000 (ΦΕΚ Β’ 1484, 188, 321, 946 και 1353 αντίστοιχα), ως εξής:
 

 
Άρθρο 1
 
1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 του Κανονισµού η προστεθείσα ως παρ. 11 εκ παραδροµής µε την υπ’ αρ. 11/201/10.10.2000 απόφαση του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1353 Β’) αναριθµείται σε παρ. 7 και αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής νοείται εκείνος  που ορίζεται σύµφωνα µε τo άρθρo 6 ν. 2733/1999 ή το άρθρο 22Α ν. 1806/1988 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε Χειριστής τηρεί σε Τράπεζα, που καλείται Τράπεζα Χρηµατικού ∆ιακανονισµού και ορίζεται από το ΚΑΑ, χρηµατικό λογαριασµό, ο οποίος ονοµάζεται Λογαριασµός Χρηµατικού ∆ιακανονισµού και χρησιµοποιείται για το διακανονισµό των προκυπτουσών από την εκκαθάριση χρηµατικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Χειριστή».
 

Άρθρο 2
 
1. Ο τίτλος του άρθρου 9 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9 Μερίδα Μέλους, Μερίδα Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή»

2. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9 του Κανονισµού αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Μέλος που έχει την ιδιότητα του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή διατηρεί στο ΣΑΤ µία επιπλέον Μερίδα, η οποία ονοµάζεται Μερίδα Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή. Η Μερίδα αυτή δηµιουργείται αποκλειστικά από το Κ.Α.Α, αφού το Μέλος προσκοµίσει σε αυτό:

α) για µετοχές εισηγµένες στη ΝΕ.Χ.Α., τη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 της υπ’ αρ. 7∆/182/25.1.2000 αποφάσεως του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 171 Β΄/17.2.2000) απόφαση του Χ.Α.Α, µε την οποία το Μέλος έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή ΝΕ.Χ.Α.

β) για µετοχές εισηγµένες στην Κύρια ή Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. την έγγραφη διαπίστωση του Χ.Α.Α. ότι πληρεί τις προϋποθέσεις ειδικής διαπραγµάτευσης. 

3. Ο Λογαριασµός Αξιών της Μερίδας Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή περιλαµβάνει έναν µόνο Λογαριασµό Χειριστή, ο οποίος είναι προσβάσιµος και τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του συγκεκριµένου Μέλους υπό την ιδιότητά του ως Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή. Ο Λογαριασµός Χειριστή της Μερίδας Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή συνδέεται µε συγκεκριµένο Κωδικό ΟΑΣΗΣ, που το Μέλος έχει αποδώσει στον εαυτό του για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγµάτευσης των µετοχών όλων των Εκδοτριών, για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής.

4. Στο Λογαριασµό της Μερίδας Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή, καταχωρούνται µε ευθύνη του Μέλους αποκλειστικά µετοχές για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως ειδικός διαπραγµατευτής. Ο ορισµός Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή από Εκδότρια γνωστοποιείται στο Κ.Α.Α. από την Εκδότρια, το Χ.Α.Α. και το Μέλος. Αξίες για τις οποίες το Μέλος έχει οριστεί ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής δεν δύνανται, µε ευθύνη του, να είναι καταχωρηµένες σε άλλο Λογαριασµό Μερίδας του, εκτός από το Λογαριασµό Χειριστή της Μερίδας Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή, που το Μέλος τηρεί και κινεί αποκλειστικά για τις ανάγκες ειδικής διαπραγµάτευσης.

5. Οι Λογαριασµοί της Μερίδας Μέλους και της Μερίδας Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή θεωρούνται λογαριασµοί διακανονισµού σε αξίες και µπορούν να χρησιµοποιούνται από το Κ.Α.Α. για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών». 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής: «1. Λογαριασµός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασµών Χειριστή, που ανήκουν σε Μερίδα».
 
 
Άρθρο 3
 
Στο άρθρο 11 του Κανονισµού προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 µε αναρίθµηση της υφισταµένης παραγράφου σε παρ. 1 ως εξής:
«2. Κάθε αξία καταχωρείται στο Σ.Α.Τ. σε Λογαριασµό Χειριστή µε την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για τον Ειδικό Λογαριασµό. 
3. Το ΚΑΑ δεν µπορεί, χωρίς τη συναίνεση του Χειριστή, να αφαιρέσει, να επιβαρύνει ή να δεσµεύσει µε οποιονδήποτε τρόπο αξίες καταχωρηµένες στο Λογαριασµό αυτό, εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισµό».
 
Άρθρο 4
 
1. Από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Κανονισµού διαγράφονται οι λέξεις: «µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων για το Μεταβατικό Λογαριασµό».

2. Από το δεύτερο στίχο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού διαγράφεται η φράση «ΝΕ.Χ.Α.».

3. Από τον πρώτο και τρίτο στίχο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Κανονισµού
διαγράφεται η φράση «ΝΕ.Χ.Α.».

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Κανονισµού προστίθενται περιπτώσεις θ και ι ως
εξής:
«θ. οριστικής παύσης διενέργειας πράξεων ειδικής διαπραγµάτευσης σε µετοχές Εκδότριας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή µετοχές καταχωρηµένες στη Μερίδα του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή των µετοχών της Εκδότριας µεταφέρονται από το Κ.Α.Α. στη Μερίδα που το Μέλος τηρεί ως επενδυτής, κατόπιν αιτήσεώς του, που συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο του Χ.Α.Α., το οποίο επιβεβαιώνει την οριστική παύση των πράξεων ειδικής διαπραγµάτευσης επί των συγκεκριµένων µετοχών.

ι. µεταξύ των Μερίδων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., κατόπιν αιτήµατός της προς το Κ.Α.Α.».


5. Στο στοιχείο (α) του άρθρου 22 του Κανονισµού προστίθενται περιπτώσεις (δδ), (εε) και
(στστ) ως εξής:

«δδ) Όταν η γνωστοποίηση Λογαριασµού Χειριστή για το διακανονισµό πώλησης µη χαρακτηρισµένης ως «ανοικτής» στο Αρχείο Συναλλαγών του Χ.Α.Α. αφορά αξίες χαρακτηρισµένες ως «διαθέσιµες από repo».

εε) Όταν η γνωστοποίηση Λογαριασµού Χειριστή για το διακανονισµό πώλησης χαρακτηρισµένης ως «ανοικτής» στο Αρχείο Συναλλαγών του Χ.Α.Α. αφορά αξίες µη χαρακτηρισµένες ως «διαθέσιµες από repo».

στστ) Όταν η γνωστοποίηση Λογαριασµού Χειριστή για το διακανονισµό πώλησης αφορά αξίες που πιστώθηκαν οριστικά στο γνωστοποιηθέντα Λογαριασµό σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της Τ».


6. Στο στοιχείο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού προστίθεται περίπτωση
(iv) ως εξής:

«iv. Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για «ανοικτή πώληση».


7. Στο άρθρο 29 του Κανονισµού προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στην περίπτωση ανοικτής πώλησης, η γνωστοποίηση Λογαριασµού Χειριστή πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα αξίες χαρακτηρισµένες ως «διαθέσιµες από repo».
 

Άρθρο 5
 
Το άρθρο 35 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 35
Γενικές αρχές του διακανονισµού των πράξεων»
 
 
1. Μετά τη γνωστοποίηση Λογαριασµού Χειριστή ακολουθεί το τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης, δηλαδή ο διακανονισµός των πράξεων. Συγκεκριµένα, κατά το στάδιο αυτό, το ΚΑΑ αφαιρεί τις πωληθείσες αξίες από τους Λογαριασµούς Χειριστή των πωλητών, τις καταχωρεί στους Λογαριασµούς Χειριστή των αγοραστών και προβαίνει ταυτόχρονα στις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις του Λογαριασµού Χρηµατικού ∆ιακανονισµού των Χειριστών.

2. Ο διακανονισµός των πράξεων είναι πολυµερής. ∆ιµερής διακανονισµός χωρεί, όπου προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισµό.

3. Συµψηφισµός χωρεί µόνο στα πλαίσια του πολυµερούς διακανονισµού και αφορά µόνο το χρηµατικό σκέλος της εκκαθάρισης. Το ΚΑΑ συµψηφίζει τις χρηµατικές απαιτήσεις και οφειλές του Χειριστή, που έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ηµέρας.

4. Ο διακανονισµός των πράξεων διενεργείται από το ΚΑΑ µε τη µέθοδο «παράδοση µε την πληρωµή», ως εξής: 

α) κάθε αγορασθείσα αξία µεταφέρεται στο Λογαριασµό του αγοραστή, µόνον εφόσον το τίµηµα αγοράς της έχει καταβληθεί ή συµψηφιστικά εξοφληθεί και

β) το τίµηµα µίας πωληθείσας αξίας, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί συµψηφιστικά, αποδίδεται στον Χειριστή του πωλητή επενδυτή, µόνον εφόσον η αξία αυτή έχει προηγουµένως παραδοθεί στο διακανονισµό.

5. Το ΚΑΑ διακανονίζει τις συναλλαγές σύµφωνα µε τις αρχές που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό και µε βάση αυτοµατοποιηµένο αλγόριθµο, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη µη εκπλήρωση των χρηµατικών υποχρεώσεων των επενδυτών – εντολέων προς τους Χειριστές ή και αντίστροφα.

6. Ο διακανονισµός κάθε αγοράς ή πώλησης θεωρείται οριστικός και αµετάκλητος, κατά την έννοια του άρθρ. 3 του ν. 2789/2000, ως προς τα αποτελέσµατα που έχει επιφέρει στους Λογαριασµούς Χειριστή και στους Λογαριασµούς Χρηµατικού ∆ιακανονισµού».  
 

Άρθρο 6
 
1. Στον τίτλο του άρθρου 36 προστίθενται οι λέξεις «Γενικές αρχές».

2. Από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 36 του Κανονισµού διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

3.   Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 καταργείται.

4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η από το διακανονισµό παροχή αξιών και χρηµάτων προς Χειριστή µε το πέρας κάθε κύκλου θεωρείται ως τµηµατική παροχή, την οποία δεν µπορεί να αποκρούσει ο Χειριστής.

4. Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτοµέρεια, που αφορά τη διενέργεια του διακανονισµού, όπως ιδίως οι ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθµου διακανονισµού, ο αριθµός των κύκλων και η ώρα διεξαγωγής κάθε κύκλου καθορίζονται από το Κ.Α.Α.». 

5. Μετά το άρθρο 36 του Κανονισµού προστίθεται άρθρο 36α ως εξής:
«36α
Πολυµερής ∆ιακανονισµός ∆ιαδικασία

1. Ο διακανονισµός διενεργείται σε κύκλους. Σε κάθε κύκλο, το Κ.Α.Α. επιδιώκει το διακανονισµό του συνόλου των συναλλαγών µε βάση τις αρχές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

2. Κάθε κύκλος διακανονισµού χωρίζεται στις εξής φάσεις:

α) Φάση Α: ∆ιακανονισµός των γνωστοποιηθεισών αγορών, στις οποίες αντιστοιχούν πωλήσεις της ίδιας αξίας, από τον ίδιο Χειριστή στον ίδιο Κωδικό ΟΑΣΗΣ.

β) Φάση Β: ∆ιακανονισµός των λοιπών γνωστοποιηθεισών αγορών.

3. Ο πρώτος κύκλος διακανονισµού έχει δύο στάδια, σε καθένα από τα οποία ολοκληρώνονται οι Φάσεις Α και Β της προηγούµενης παραγράφου:

α) Στάδιο Α: Ο διακανονισµός διενεργείται από το Κ.Α.Α. χωρίς τη συµµετοχή και πριν την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας Χρηµατικού ∆ιακανονισµού.

β) Στάδιο Β: Ο διακανονισµός διενεργείται µε τη συµµετοχή της Τράπεζας Χρηµατικού ∆ιακανονισµού. 

4. Σε κάθε φάση ή στάδιο διακανονισµού, το Κ.Α.Α. υπολογίζει:

α) Το όριο κάλυψης κάθε Χειριστή, το οποίο ισούται µε τη χρηµατική αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεων του Χειριστή αυτού συν το ποσό, που βρίσκεται κατατεθειµένο στο Λογαριασµό Χρηµατικού ∆ιακανονισµού του και έχει από το Κ.Α.Α. δεσµευτεί µέχρι του ύψους της συνολικής αξίας των προς εκκαθάριση αγορών του, µείον την χρηµατική αξία των αγορών του Χειριστή αυτού, που έχουν ήδη διακανονιστεί. Ειδικά κατά στο στάδιο Α του πρώτου κύκλου διακανονισµού, το όριο κάλυψης του Χειριστή ισούται µε την αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεών του.

β) Το όριο διακανονισµού κάθε Χειριστή, το οποίο ισούται µε τη συνολική χρηµατική αξία των γνωστοποιηθεισών αγορών του

γ) Την κλίµακα προτεραιότητας Χειριστών, οι αγορές των οποίων προτάσσονται στο διακανονισµό.

Προτεραιότητα στο διακανονισµό έχουν:

γα) κατά το στάδιο Α του πρώτου κύκλου, οι αγορές του Χειριστή, που εµφανίζει το µεγαλύτερο όριο κάλυψης

γβ) κατά στο στάδιο Β του πρώτου κύκλου καθώς και σε κάθε επόµενο κύκλο, οι αγορές του Χειριστή, ο οποίος εµφανίζει το υψηλότερο χρηµατικό ποσό δέσµευσης στην Τράπεζα Χρηµατικού ∆ιακανονισµού.

5. Σε περίπτωση Χειριστών, που ισοβαθµούν µε το κριτήριο της παρ. 4γ του παρόντος άρθρου, προτάσσεται στην κλίµακα διακανονισµού ο Χειριστής που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθµο

6. Το Κ.Α.Α. δύναται να διενεργεί τη Φάση Β κάθε σταδίου ή κύκλου διακανονισµού διακανονίζοντας παράλληλα (διακανονισµός σε οµάδα) τις γνωστοποιηθείσες αγορές περισσοτέρων του ενός Χειριστών, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κλίµακας προτεραιότητας.

7. Σε κάθε κύκλο το Κ.Α.Α. επιδιώκει µε τις προτεραιότητες των παρ. 4γ και 5 του παρόντος άρθρου το διακανονισµό των αγορών. Κάθε Χειριστής µπορεί να ικανοποιηθεί για αγορές του το ανώτερο µέχρι του ύψους του ορίου διακανονισµού του, εφόσον αυτό είναι ίσο ή µικρότερο του ορίου καλύψεώς του.

8. Από τις αγορές ενός Χειριστή ή µίας οµάδας Χειριστών κατά τη διάρκεια της φάσης Β κάθε κύκλου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που εµφανίζει τη µεγαλύτερη προς διακανονισµό ποσότητα αξιών. Κατά τη φάση Α κάθε κύκλου, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθµο.

9. Από τις πωλήσεις των Χειριστών για τις οποίες έχει γνωστοποιηθεί Λογαριασµός επιλέγεται και διακανονίζεται κατά προτεραιότητα η πώληση της οποίας η ποσότητα αξιών προσεγγίζει αριθµητικά την ποσότητα της υπό διακανονισµό αγοράς.

10. Μία πράξη (αγορά ή πώληση) δύναται να διακανονιστεί σε περισσότερους κύκλους. Ως τίµηµα µίας αγορασθείσας ή πωληθείσας αξίας νοείται η µέση χρηµατική τιµή µονάδος, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί και στρογγυλοποιηθεί κατ’ αρθρ. 27 παρ. 1 του παρόντος Κανονισµού.

11. Στο τέλος κάθε κύκλου που συµµετέχει η Τράπεζα Χρηµατικού  ∆ιακανονισµού, το Κ.Α.Α. προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασµού Χρηµατικού ∆ιακανονισµού του Χειριστή (πληρωµή) µε το µέρος εκείνο του τιµήµατος των διακανονισµένων πωλήσεών του, που δε συµψηφίστηκε µε το τίµηµα των γνωστοποιηθεισών αγορών του. Η πληρωµή αυτή διενεργείται από το Κ.Α.Α. µόνο εφόσον η συνολική αξία των πωλήσεων του Χειριστή υπερβαίνει τη συνολική χρηµατική αξία των αγορών του και µέχρι του ποσού της διαφοράς αυτής».
 
 
 
Άρθρο 7
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου το Κ.Α.Α. διενεργεί εκπρόθεσµο διακανονισµό, πολυµερή ή διµερή σε ηµέρες µεταγενέστερες της Τ+3. Για τη διενέργεια του εκπρόθεσµου διακανονισµού, τα χρήµατα και οι αξίες που αντιστοιχούν στις πράξεις, που δεν έχουν ακόµα διακανονιστεί, παραµένουν δεσµευµένα στους οικείους Λογαριασµούς». 
 
Άρθρο 8
 
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«2. ∆εν επιτρέπεται να γίνει µετάθεση αγοράς ή πώλησης από Μέλος, το οποίο ενεργεί τη συγκεκριµένη πράξη µε την ιδιότητα του ως Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή.»

2. Το άρθρο 42 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 42
Ανάκληση της µετάθεσης

«1. Μέσα στην προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 40 το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη µετάθεση της πράξης. Επίσης το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη µετάθεση και να προβεί σε νέα µετάθεση της πράξης κατά τη διάρκεια µόνο δεκαπέντε λεπτών από τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της ηµέρας Τ+2.

2.  Η ανάκληση είναι δυνατή µόνο εφόσον ο Θεµατοφύλακας δεν έχει προηγουµένως προβεί σε γνωστοποίηση Λογαριασµού Χειριστή της πράξης στην οποία αφορά η µετάθεση».
 

Άρθρο 9
 
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο αλγόριθµος κατανοµής εφαρµόζεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που διενεργήθηκαν στο Χ.Α.Α. την ηµέρα, που η γνωστοποίηση της Εκδότριας όρισε ως ηµέρα επέλευσης των αποτελεσµάτων του εταιρικού γεγονότος».
 

Άρθρο 10
 
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του
Κανονισµού αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο Χ.Α.Α. την τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων αυτών, το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων. Ειδικά για τις Εκδότριες ονοµαστικών µετοχών, το Κ.Α.Α. εκδίδει και θέτει στη διάθεσή τους Αρχείο Προσδιορισµού ∆ικαιούχων Προτίµησης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες διενεργήθηκαν στο Χ.Α.Α. την ηµέρα που καθόρισε η εταιρεία ως ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων».
 

Άρθρο 11
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση διανοµής µερίσµατος, το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, την εποµένη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ηµέρα που η εταιρεία είχε καθορίσει ως ηµέρα προσδιορισµού των µετόχων που δικαιούνται µερίσµατος, Αρχείο Προσδιορισµού ∆ικαιούχων Μερίσµατος».
 

Άρθρο 12
 
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιπλέον, το Κ.Α.Α. εκδίδει ύστερα από σχετικό αίτηµα της Εκδότριας και θέτει στη διάθεσή της δύο καταστάσεις: στην πρώτη αναφέρονται οι δικαιούχοι που δέσµευσαν τις µετοχές τους για συµµετοχή στη γενική συνέλευση, η ηµεροµηνία δέσµευσης καθώς και ο αριθµός των µετοχών που καθένας έχει δεσµεύσει ενώ στη δεύτερη αναφέρονται οι δικαιούχοι, που έχουν προβεί σε αποδέσµευση των µετοχών τους σύµφωνα µε το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος άρθρου».
 

Άρθρο 13
 
Η υποπερίπτωση αα. της περίπτωσης β. της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κανονισµού
αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. Η έγγραφη σύµβαση µε την οποία µεταβιβάζονται οι αξίες, µε βεβαιωµένο το γνήσιο των υπογραφών των συµβαλλοµένων από αστυνοµική αρχή ή διοικητική αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας». 
 

Άρθρο 14
 
Η παράγραφος 6 του άρθρου 66 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα δικαιώµατα συµµετοχής σε γενική συνέλευση, άσκησης δικαιωµάτων µειοψηφίας και προτίµησης γεννώνται στο πρόσωπο του ψιλού κυρίου, είτε στο πρόσωπο του επικαρπωτή, δυνάµει των όρων της µεταξύ τους σύµβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί µε ευθύνη των συµβαλλοµένων µερών στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης της επικαρπίας».
 
Άρθρο 15
 
1. Τα άρθρο 67 του Κανονισµού αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 67
Παράδοση αξιών στις συναλλαγές πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς και αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης του Χ.Π.Α.
 
1. Η µεταφορά αξιών από Μερίδα υπόχρεου προς παράδοση στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε Μερίδα ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προκειµένου για το διακανονισµό των συµβάσεων αγοράς αξιών µε σύµφωνο επαναπώλησης ή πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς διενεργείται εναλλακτικά ως εξής:

α) Ο Χειριστής υπό τη διαχείριση του οποίου είναι καταχωρηµένες οι παραδοτέες αξίες προβαίνει σε δήλωση παράδοσής τους ηλεκτρονικά µέσω του Σ.Α.Τ. χαρακτηρίζοντας τις ως «διαθέσιµες υπέρ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.». Ακολούθως η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναλαµβάνει απευθείας τις ως άνω χαρακτηρισµένες αξίες και τις µεταφέρει σε Λογαριασµό Μερίδας της ή

β) Οι αξίες µεταφέρονται απευθείας µε ηλεκτρονική κίνηση του ως άνω Χειριστή στο Σ.Α.Τ. από το Λογαριασµό του υπόχρεου σε Λογαριασµό Μερίδας ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π..

2. Η µεταφορά αξιών από Μερίδα ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε Μερίδα δικαιούχου προς παραλαβή επενδυτή, προκειµένου για το διακανονισµό των συµβάσεων αγοράς αξιών µε σύµφωνο επαναπώλησης ή πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς, διενεργείται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η οποία προβαίνει σε απευθείας πίστωση του Λογαριασµού Μερίδας του δικαιούχου µέσω του Σ.Α.Τ.. Αξίες που πιστώνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρούσης παραγράφου, λόγω διακανονισµού µίας πράξης αγοράς αξιών από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µε σύµφωνο επαναπώλησης, χαρακτηρίζονται στο Σ.Α.Τ. ως αξίες «διαθέσιµες από repo».

3. Για τη διενέργεια των παραπάνω µεταφορών, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προσδιορίζει ηλεκτρονικά µέσω του Σ.Α.Τ. την ποσότητα και το είδος των προς παράδοση αξιών, το Χειριστή που υποχρεούται να παραδώσει για λογαριασµό του επενδυτή και την ηµεροµηνία διενέργειας της µεταφοράς στο Σ.Α.Τ.. Εάν η ηµεροµηνία διενέργειας της µεταφοράς στο Σ.Α.Τ. συµπίπτει ή έπεται µίας εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα της ηλεκτρονικής δήλωσης που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, η µεταβίβαση θεωρείται διενεργηθείσα την ηµέρα της δήλωσης. Στις µεταφορές που διενεργούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο εφαρµόζεται το άρθρ. 35 παρ. 6 του παρόντος Κανονισµού.  

4. Το Κ.Α.Α. τηρεί δύο συνολικά υπόλοιπα πληροφοριακού χαρακτήρα στους Λογαριασµούς των επενδυτών που συνάπτουν στο Χ.Π.Α. συµβόλαια αγοράς αξιών µε σύµφωνο επαναπώλησης ή πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς ως εξής:

α) Υπόλοιπο «οφειλόµενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισµα των αξιών, που ο επενδυτής έχει αγοράσει από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µε σύµφωνο επαναπώλησης και οφείλει κάποτε να επιστρέψει. 

β) Υπόλοιπο «προσδοκώµενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισµα των αξιών, που ο επενδυτής έχει πωλήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µε σύµφωνο επαναγοράς και δικαιούται κάποτε να αναλάβει».      

2. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Κανονισµού η λέξη «µετοχών» αντικαθίσταται από τη λέξη «αξιών».
 

Άρθρο 16
 
Μετά το άρθρο 80 του Κανονισµού, προστίθενται  Μέρη Έκτο, Έβδοµο, Όγδοο, Ένατο και ∆έκατο (Μέρη  ΣΤ’, Ζ΄, Η΄, Θ΄ και Ι’). Στο Μέρος ΣΤ’ περιλαµβάνονται κεφάλαια Α΄ και Β’ και άρθρα, 81, 82 και 83, στο Μέρος Ζ΄ περιλαµβάνονται κεφάλαια Α΄ και Β΄ και άρθρα 84, 85, 86, 87, 88, 89 και 90, στο Μέρος Η΄ περιλαµβάνονται κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ και άρθρα 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 και 98, στο Μέρος Θ΄ περιλαµβάνονται άρθρα 99 και 100 και στο Μέρος Ι’ περιλαµβάνονται άρθρα 101, 102, 103, 104, 105 και 106  που έχουν ως εξής:
 

«ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ Ε.Κ.Α.Α. ΣΤΟ Σ.Α.Τ.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ Ε.Κ.Α.Α.
 
Άρθρο 81

Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού:

1. Ως ∆ιαχειρίστρια Μεριδίων Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυοµένων Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) νοείται η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 2533/1997 όπως ισχύει, ∆ιαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α., για τα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. που  διαχειρίζεται, τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Αγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.).

2. Ως Μεριδιούχος Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. νοείται ο επενδυτής που κατέχει Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή.

3. Ως Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. νοούνται οι άυλες κινητές αξίες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 2533/1997 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. 
 
 

Άρθρο 82
Μερίδα ∆ιαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α.
 
1. Η Μερίδα ∆ιαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α. δηµιουργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού.

2. Η ∆ιαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού.

3. Στη Μερίδα ∆ιαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α. καταχωρούνται: 

α) τα στοιχεία που αφορούν στην ∆ιαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού και 

β) τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. και τα τυχόν δικαιώµατα επ΄ αυτών: 

α. Στοιχεία Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.:

αα. Συνολικός αριθµός των Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. 

ββ. Κωδικός διαπραγµάτευσής τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

β. Στοιχεία που αφορούν δικαιώµατα επί των Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.:

αα.Υποκείµενο µερίδιο Ε.Κ.Α.Α.

ββ. Ηµεροµηνία εισαγωγής του δικαιώµατος στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

γγ. Ηµεροµηνία λήξης διαπραγµάτευσης του δικαιώµατος.

δδ. Ηµεροµηνία λήξης άσκησης του δικαιώµατος.

εε. Κωδικός διαπραγµάτευσής τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

στστ. Αναλογία µετατροπής δικαιωµάτων προς Μερίδια Ε.Κ.Α.Α.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ,
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ Ε.Κ.Α.Α. ΣΤΑ
ΜΕΡΙ∆ΙΑ Ε.Κ.Α.Α.
 
Άρθρο 83
 
Στα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. που εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8, 10, 11, 12 έως 23, 24 έως 43, 44 έως 66, 68, 76 και 80 του παρόντος Κανονισµού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια Εταιρεία» νοείται η ∆ιαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «µέτοχος» νοείται ο Μεριδιούχος Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «µετοχές» νοούνται τα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α.
 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛ.ΠΙΣ. ΣΤΟ Σ.Α.Τ.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΕΛ.ΠΙΣ.
 
 
Άρθρο 84
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού:

1. Ως Εκδότρια  Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) νοείται η προβλεπόµενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.)».

2.Ως Εκδότρια των Παριστώµενων Μετοχών νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις µετοχές που παρίστανται µε τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας µέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει. 

3.Ως ∆ικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. νοείται ο επενδυτής που κατέχει ΕΛ.ΠΙΣ. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή.

4.Ως ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται οι άυλες κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.
 
 
Άρθρο 85
Μερίδα Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ.
 
1. Η Μερίδα Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. δηµιουργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού.

2. Η Εκδότρια ΕΛΠΙΣ υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού.

3. Στη Μερίδα Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. καταχωρούνται: 

α) τα στοιχεία που αφορούν στην Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του
παρόντος Κανονισµού και 

β) τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τα ΕΛ.ΠΙΣ. και τα τυχόν δικαιώµατα επ΄ αυτών: 

α. Στοιχεία ΕΛ.ΠΙΣ.:

αα. Συνολικός αριθµός των ΕΛ.ΠΙΣ.

ββ. Κωδικός διαπραγµάτευσής τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

β. Στοιχεία που αφορούν δικαιώµατα που προκύπτουν από τα ΕΛ.ΠΙΣ. λόγω εταιρικών γεγονότων της Εκδότριας των Παριστώµενων Μετοχών:

αα.Υποκείµενο ΕΛ.ΠΙΣ. 

ββ. Ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ,
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΛ.ΠΙΣ. ΣΤΑ ΕΛ.ΠΙΣ.
 
Άρθρο 86
 
Στην περίπτωση των ΕΛ.ΠΙΣ. που εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8, 10, 11, 12 έως 23, 24 έως 43, 44 έως 54, 57, 58, 60 έως 66, 68, 76 και 80 του παρόντος Κανονισµού. Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια Εταιρεία» νοείται η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «µέτοχος» νοείται ο ∆ικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «µετοχές» νοούνται τα ΕΛ.ΠΙΣ.
 

Άρθρο 87
Μεταφορά ΕΛ.ΠΙΣ. µεταξύ λογαριασµών
 
Σε περίπτωση µεταβίβασης κυριότητας των µετοχών που παρίστανται µε τα ΕΛ.ΠΙΣ. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 12 και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισµού. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Α.Α. ενηµερώνει το Χ.Α.Α.
 

Άρθρο 88
Προσδιορισµός δικαιούχων δικαιώµατος προτίµησης 
 
1. Στην περίπτωση της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του παρόντος Κανονισµού, την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων άσκησης του σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 δικαιώµατος. 

2. Το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ., την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την ως άνω ηµέρα προσδιορισµού, ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισµού των ∆ικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ.
 

Άρθρο 89
Προσδιορισµός δικαιούχων µερίσµατος 
 
1. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει και κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 56 του παρόντος Κανονισµού, η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του παρόντος Κανονισµού, την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων του µερίσµατος επί των παριστώµενων µε τα ΕΛ.ΠΙΣ. µετοχών.

2. Το ΚΑΑ θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛΠΙΣ, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά το πέρας της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν την ως άνω ηµέρα προσδιορισµού, ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισµού των ∆ικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ.
 

Άρθρο 90
∆ιαδικασία δέσµευσης ΕΛ.ΠΙΣ.
 
1. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996, η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του παρόντος Κανονισµού, το εταιρικό γεγονός της Εκδότριας των Παριστώµενων Μετοχών.

2. Μετά την ως άνω γνωστοποίηση, ο ∆ικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. πρέπει να ζητήσει τη δέσµευση των ΕΛ.ΠΙΣ. του. Η δέσµευση αυτή γίνεται ως εξής:

α. είτε από τον Χειριστή Λογαριασµού Χειριστή στον οποίο έχουν καταχωρηθεί τα ΕΛ.ΠΙΣ.

β. είτε από το Κ.Α.Α. για ΕΛ.ΠΙΣ. που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασµό του ∆ικαιούχου ΕΛ.ΠΙΣ.

3. Στη συνέχεια το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο αναφέρονται οι ∆ικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που δέσµευσαν τα ΕΛ.ΠΙΣ. τους προκειµένου να προβούν στη διαδικασία που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996.

4. Το Κ.Α.Α. αποδεσµεύει τα ΕΛ.ΠΙΣ. την επόµενη του εταιρικού γεγονότος, είτε αυτό πραγµατοποιηθεί είτε όχι, εκτός εάν λάβει, το αργότερο µέχρι τη 10η πρωινή της ηµέρας αυτής, ενηµέρωση από την Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. για παράταση της χρονικής διάρκειας του εταιρικού γεγονότος. 

5. Επιτρέπεται η αποδέσµευση δεσµευµένων ΕΛ.ΠΙΣ. και πριν από την πραγµατοποίηση του εταιρικού γεγονότος, εφόσον το ζητήσει ο ∆ικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. υποβάλλει αίτηµα αποδέσµευσης, είτε στο Χειριστή που πραγµατοποίησε τη δέσµευση είτε στο Κ.Α.Α. για ΕΛ.ΠΙΣ. καταχωρηµένα στον Ειδικό Λογαριασµό. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛΠΙΣ συµπληρωµατικό αρχείο, στο οποίο εµφανίζονται οι ∆ικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. οι οποίοι αποδέσµευσαν τα δεσµευµένα ΕΛ.ΠΙΣ. τους.
 
 
ΜΕΡΟΣ Η΄
 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Κ.Α.Α.
 
Άρθρο 91
Ορισµοί
 
Για την εφαρµογή του παρόντος:

α. Ως Σύστηµα Παρακολούθησης νοείται το Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Tίτλων µε Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί µε το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

β. Ως Φορείς νοούνται οι φορείς του Συστήµατος Παρακολούθησης κατά την έννοια του άρθρ. 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του (Π∆ΤΕ υπ΄ αριθµ. 314A/30.05.1995, όπως κάθε φορά ισχύει).

γ. Ως Οµόλογα νοούνται οι άυλοι τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου που είναι καταχωρηµένοι στο Σύστηµα Παρακολούθησης. 
 
 
Άρθρο 92
Λογαριασµός Πελατείας Κ.Α.Α. , Κεντρικός Λογαριασµός Οµολόγων Κ.Α.Α. και Λογαριασµός Ιδίου Χαρτοφυλακίου
 
1. Ο Λογαριασµός Πελατείας του Κ.Α.Α. είναι ο Λογαριασµός Οµολόγων που το Κ.Α.Α. τηρεί στο Σύστηµα Παρακολούθησης, για λογαριασµό των επενδυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος Παρακολούθησης και την υπ’ αρ. 79/23.02.2000 Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Ο Κεντρικός Λογαριασµός Οµολόγων Κ.Α.Α. λειτουργεί αυτόνοµα στο Σ.Α.Τ.,  αποτελεί την απεικόνιση στο Σ.Α.Τ. του Λογαριασµού Πελατείας του Κ.Α.Α., ανήκει στο Κ.Α.Α. και τελεί υπό τη διαχείρισή του και δεν συνδέεται µε συγκεκριµένη Μερίδα. Στο Λογαριασµό αυτόν απεικονίζονται τα Οµόλογα που το Κ.Α.Α. διαχειρίζεται στο Σύστηµα Παρακολούθησης για λογαριασµό επενδυτών, που τηρούν Μερίδα στο Σ.Α.Τ.

3. Ο Λογαριασµός Ιδίου Χαρτοφυλακίου για Παράδοση Οµολόγων στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. είναι ο Λογαριασµός, που ο Φορέας τηρεί, σύµφωνα µε την 78/23.2.2000 πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Σύστηµα Παρακολούθησης για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συµβολαίων που ο ίδιος ο Φορέας συνάπτει στο Χ.Π.Α.
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΓΕΝΙΚΑ
 
Άρθρο 93
Εγγραφές Οµολόγων
 
Προκειµένου να γίνει εγγραφή Οµολόγων σε Λογαριασµό Μερίδας απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

α. Ο δικαιούχος της Μερίδας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οφείλει  απαραίτητα να δηλώσει, εάν έχει την κατοικία του ή την έδρα του στο εσωτερικό, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα. Η δήλωση αυτή γίνεται προς το Κ.Α.Α. είτε από το Χειριστή που δηµιουργεί τη Μερίδα είτε από οποιονδήποτε Χειριστή της Μερίδας, ύστερα από σχετική δήλωση του δικαιούχου της Μερίδας προς αυτούς.
 
β. Ο Φορέας στον οποίο ήταν καταχωρηµένα τα Οµόλογα πριν από τη µεταφορά τους στο Λογαριασµό Πελατείας του Κ.Α.Α., οφείλει να δηλώσει προς το Κ.Α.Α. τη  Μερίδα και το  Λογαριασµό, στον οποίον θα εγγραφούν τα Οµόλογα. Εάν τα Οµόλογα πρόκειται να τεθούν υπό το χειρισµό Χειριστή, η ως άνω δήλωση πρέπει να προσδιορίζει και τον Χειριστή αυτόν.

γ.  Παράλληλα, το Κ.Α.Α. ειδοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος να πιστώσει την ποσότητα Οµολόγων που πρόκειται να εγγραφεί σε Λογαριασµό Μερίδας στον Λογαριασµό Πελατείας του Κ.Α.Α.

δ. Μετά την ως άνω πίστωση του Λογαριασµού Πελατείας του Κ.Α.Α., το Κ.Α.Α. πιστώνει τον Κεντρικό Λογαριασµό Οµολόγων.
 

Άρθρο 94
∆ιαγραφή Οµολόγων
 
1. Οµόλογα που είναι εγγεγραµµένα  σε Λογαριασµό Μερίδας, σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, διαγράφονται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του επενδυτή. Το αίτηµα απευθύνεται είτε προς το Κ.Α..Α., εφόσον τα  Οµόλογα είναι εγγεγραµµένα στον Ειδικό Λογαριασµό, είτε προς το Χειριστή υπό το χειρισµό του οποίου ευρίσκονται εγγεγραµµένα τα Οµόλογα.

2. Το Κ.Α.Α. προβαίνει στη διαγραφή των Οµολόγων εφόσον έχει προηγηθεί µεταφορά τους από το Λογαριασµό Χειριστή στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του δικαιούχου επενδυτή. Μετά τη διαγραφή των Οµολόγων από τη Μερίδα αυτή , το Κ.Α.Α. δεσµεύει την αντίστοιχη ποσότητα στον Κεντρικό Λογαριασµό Οµολόγων και ειδοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος να χρεώσει αντίστοιχα το Λογαριασµό Πελατείας του στο Σύστηµα Παρακολούθησης. 

3. Μετά τη χρέωση του Λογαριασµού Πελατείας του Κ.Α.Α. το Κ.Α.Α. διαγράφει  αντίστοιχα στον Κεντρικό Λογαριασµό Οµολόγων του τη συγκεκριµένη ποσότητα, η οποία  παύει πλέον να απεικονίζεται στο Σ.Α.Τ.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΛΟΓΩ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
 

Άρθρο 95
Αρχείο ∆ιακανονισµού Οµολόγων Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. – Οριστικοποίηση του Αρχείου
 
1. Mετά την ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, που έχουν συναφθεί στο Χ.Π.Α. και έχουν ως υποκείµενη αξία Οµόλογα, η Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. αποστέλλει στο Κ.Α.Α. Αρχείο ∆ιακανονισµού Οµολόγων, στο οποίο απεικονίζονται οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των επενδυτών σε Οµόλογα, οι οποίες προέκυψαν από την εκκαθάριση των σχετικών συµβολαίων. Το Αρχείο αυτό περιέχει κατάλογο των υπόχρεων προς παράδοση και των δικαιούχων προς παραλαβή επενδυτών και Φορέων, όπως αυτοί προέκυψαν από τη σχετική εκκαθάριση της Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. και επιπλέον τα  εξής στοιχεία:

α) ένδειξη για το εάν πρόκειται για υπόχρεο, από τον οποίο πρέπει να αφαιρεθούν, ή για δικαιούχο, στον οποίον πρέπει να µεταφερθούν τα Οµόλογα,

β) ένδειξη για το εάν πρόκειται για επενδυτή ή για Φορέα,

γ) τον Κωδικό Αριθµό Μερίδας Επενδυτή και το Λογαριασµό Χειριστή από τον οποίον θα αφαιρεθούν ή στον οποίον θα µεταφερθούν τα Οµόλογα,

δ) την ποσότητα, το είδος του  Οµολόγου και το Κωδικό ISIN αυτού και

ε) την ηµέρα πραγµατοποίησης των σχετικών µεταφορών (ηµέρα διακανονισµού)

2. Μία εργάσιµη ηµέρα πριν από την ηµέρα διακανονισµού, το Κ.Α.Α. αποστέλλει προς την Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. Αρχείο Επιβεβαιώσεων, το οποίο περιέχει τους επενδυτές και τους Φορείς που είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους για παράδοση Οµολόγων στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. Συγκεκριµένα στο Αρχείο αυτό περιλαµβάνονται τα εξής:

α) οι υπόχρεοι επενδυτές, των οποίων τα προς παράδοση Οµόλογα υφίστανται στους Λογαριασµούς των Μερίδων τους, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί µε το Αρχείο ∆ιακανονισµού Οµολόγων και έχουν δεσµευτεί υπέρ της Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. ,

β) οι υπόχρεοι Φορείς για τους οποίους το Κ.Α.Α. έχει λάβει από την Τράπεζα της Ελλάδος:

αα. ειδοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών  οριστικής µεταφοράς της προς παράδοση ποσότητας Οµολόγων µέσω του Συστήµατος Παρακολούθησης στο Λογαριασµό Ιδίου Χαρτοφυλακίου για Παράδοση Οµολόγων στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. των Φορέων αυτών και 

ββ. επιβεβαίωση της σύµπτωσης (matching) των ειδοποιήσεων, οι οποίες έχουν εκατέρωθεν από το Φορέα και το Κ.Α.Α. αποσταλεί προς την Τράπεζα της Ελλάδας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος Παρακολούθησης. 

3. Το πρωί της ηµέρας διακανονισµού, η Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. οριστικοποιεί το Αρχείο ∆ιακανονισµού Οµολόγων,  στέλνοντας σχετική ειδοποίηση στο Κ.Α.Α.
 

Άρθρο 96
Μεταφορές οµολόγων από Λογαριασµό Μερίδας επενδυτή στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. – Παράδοση από και προς επενδυτή
 
Με βάση το οριστικό Αρχείο ∆ιακανονισµού Οµολόγων της ΕΤΕΣΕΠ, το Κ.Α.Α. προβαίνει την ηµέρα διακανονισµού στις εξής ενέργειες: 

α) µεταφέρει τις προς παράδοση αξίες από το Λογαριασµό Χειριστή της Μερίδας του στο Λογαριασµό Αξιών της Μερίδας Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π., εάν πρόκειται για υπόχρεο επενδυτή (πωλητή), 

β) µεταφέρει τις προς παράδοση αξίες από το Λογαριασµό Αξιών της Μερίδας Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. στο Λογαριασµό Χειριστή της Μερίδας του, εάν πρόκειται για δικαιούχο επενδυτή (αγοραστή). 
 

Άρθρο 97
Εγγραφή Οµολόγων στο Λογαριασµό Αξιών της Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. και διαγραφή τους – Παράδοση από και προς Φορέα
 
1. Εάν ο υπόχρεος προς παράδοση των Οµολόγων (πωλητής) είναι, σύµφωνα µε το οριστικό Αρχείο ∆ιακανονισµού Οµολόγων, Φορέας του Συστήµατος Παρακολούθησης, και εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2 στοιχείο β του άρθρου 85 του παρόντος Κανονισµού, το Κ.Α.Α. προβαίνει στην απευθείας εγγραφή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 84, της προς παράδοση ποσότητας Οµολόγων στο Λογαριασµό Αξιών της Μερίδας Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. Μετά την οριστική µεταφορά των Οµολόγων από το Λογαριασµό Ιδίου Χαρτοφυλακίου για παράδοση Οµολόγων στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. του Φορέα στο Λογαριασµό Πελατείας του Κ.Α.Α., το Κ.Α.Α. εγγράφει τη σχετική ποσότητα και στον Κεντρικό Λογαριασµό Οµολόγων.

2.  Εάν ο δικαιούχος παραλαβής των Οµολόγων (αγοραστής) είναι, σύµφωνα µε το οριστικό Αρχείο ∆ιακανονισµού Οµολόγων, Φορέας του Συστήµατος Παρακολούθησης, το Κ.Α.Α. διαγράφει την ποσότητα των προς παραλαβή Οµολόγων από το  Λογαριασµό Αξιών της Μερίδας Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π., ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 84, δεσµεύει την αντίστοιχη ποσότητα στον Κεντρικό Λογαριασµό Οµολόγων του και ειδοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος να χρεώσει αντίστοιχα το Λογαριασµό Πελατείας του στο Σύστηµα Παρακολούθησης υπέρ του δικαιούχου Φορέα. Μετά τη χρέωση του Λογαριασµού Πελατείας του από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Κ.Α.Α. ενηµερώνει αντίστοιχα τον Κεντρικό Λογαριασµό Οµολόγων του διαγράφοντας και από αυτόν τη συγκεκριµένη ποσότητα, η οποία παύει πλέον να απεικονίζεται στο Σ.Α.Τ.
 


Άρθρο 98
Αθέτηση υποχρέωσης παράδοσης οµολόγων στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. από υπόχρεο επενδυτή ή Φορέα – Εγγραφή Οµολόγων στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π.
 
1. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης παράδοσης οµολόγων προς την Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. είτε από επενδυτή είτε από Φορέα, το Κ.Α.Α. ενηµερώνει µέσω του Αρχείου Επιβεβαιώσεων την Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π, 

2. Αν η ΕΤΕΣΕΠ αποκτήσει τα προς παράδοση Οµόλογα από  Φορέα του Συστήµατος Παρακολούθησης, τότε το Κ.Α.Α., την  ηµέρα διακανονισµού, προβαίνει στην εγγραφή στο Λογαριασµό Αξιών της Μερίδας Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. των αποκτηθέντων από αυτήν Οµολόγων, εφόσον: 

α) έχει λάβει γραπτή ειδοποίηση από την Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. ότι η διαδικασία απόκτησης τους έχει ήδη ολοκληρωθεί και 

β) υφίσταται σύµπτωση των ειδοποιήσεων, οι οποίες έχουν εκατέρωθεν αποσταλεί από το Φορέα µέσω του οποίου η Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π απέκτησε τα Οµόλογα και από το Κ.Α.Α. προς την Τράπεζα της Ελλάδος. 

3. Μετά τη µεταφορά των Οµολόγων από το Λογαριασµό Πελατείας του Φορέα στο Λογαριασµό Πελατείας του Κ.Α.Α., το Κ.Α.Α. εγγράφει τη σχετική ποσότητα και στον Κεντρικό Λογαριασµό Οµολόγων του.
 

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
Άρθρο 99
Εξ αποστάσεως Μέλος (Remote member)
 
1. Μέλος του Χ.Α.Α. που δεν έχει νόµιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξ αποστάσεως µέλος «remote member») εκτελεί τις προβλεπόµενες στον παρόντα Κανονισµό ενέργειες για την εκκαθάριση και το διακανονισµό των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που έχει συνάψει στο ΧΑΑ, καθώς και κάθε σχετική δικαιοπραξία ή υλική πράξη για την οποία απαιτείται φυσική παρουσία, µέσω ενός και µόνου Θεµατοφύλακα, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος, στο όνοµα και για λογαριασµό του εξ αποστάσεως Μέλους. 

2. Το Κ.Α.Α. κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του αντιπροσώπου κάθε εξ αποστάσεως Μέλους.
 

Άρθρο 100
Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας
 
1. Αξίες καταχωρηµένες σε Λογαριασµό Χειριστή χαρακτηρίζονται και αποχαρακτηρίζονται στο ΣΑΤ ως στοιχεία του κατ’ αρθρ. 3 ν. 2843/2000 Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας από το Χειριστή του Λογαριασµού αυτού και µε αποκλειστική ευθύνη του, εφόσον ο Χειριστής είναι Μέλος και δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία του αρθρ. 2 παρ. 2(γ) του ν. 2396/1996.

2. Το προβλεπόµενο στο ν. 2843/2000 ενέχυρο του Μέλους σε αξία που έχει σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο χαρακτηρισθεί ως στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας εκτείνεται αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από το στοιχείο αυτό, εφόσον η νέα αξία καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. σύµφωνα µε το αρθρ. 51 του παρόντος Κανονισµού. 

3. Το δικαίωµα της απόληψης µερίσµατος ή τόκου από στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας γεννάται στο πρόσωπο του επενδυτή. 

4. Το δικαίωµα προτίµησης που έχει γεννηθεί από στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας δεν µπορεί να αποτελέσει το ίδιο στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και καταχωρείται σύµφωνα µε το αρθρ. 55 του παρόντος Κανονισµού ελεύθερο στο Λογαριασµό Χειριστή του επενδυτή.
 


ΜΕΡΟΣ Ι’
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΑ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΧΑΑ
 
Άρθρο 101
∆ικαιώµατα επί χρηµατιστηριακών συναλλαγών
 
Τα δικαιώµατα του ΚΑΑ επί χρηµατιστηριακής µεταβιβάσεως  µετοχών, ΕΛ.ΠΙΣ, Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. και δικαιωµάτων προτίµησης επί των ανωτέρω ορίζονται σε ποσοστό 0,025%, των δε Μελών σε ποσοστό 0,035% επί της αξίας της χρηµατιστηριακής συναλλαγής για κάθε συµβαλλόµενο (αγοραστή – πωλητή). Από τα δικαιώµατα του Μέλους ποσοστό 0,01% αποδίδεται µέσω του Κ.Α.Α. στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α.
 

Άρθρο 102
∆ικαιώµατα για καταχώριση εξωχρηµατιστηριακών µεταβιβάσεων
 
Σε περίπτωση εξωχρηµατιστηριακής εν ζωή µεταβίβασης αξιών του άρθρου 101, όπου αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καταβάλλεται στo K.A.A. από κάθε συµβαλλόµενο ποσοστό 0,06% επί της αξίας της µεταβίβασης. Ως αξία µεταβίβασης λαµβάνεται η µεγαλύτερη µεταξύ της αναγραφόµενης στο µεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής που προκύπτει ως το γινόµενο της τιµής κλεισίµατος της αξίας στο Χ.Α.Α. την προηγούµενη ηµέρα της αναγραφόµενης στο µεταβιβαστικό έγγραφο ηµεροµηνίας επί τον αριθµό των αξιών. Στην περίπτωση συγκυριότητας, έκαστος εκ των συγκυρίων/συνδικαιούχων επιβαρύνεται κατά την αναλογία της εξ αδιαιρέτου µερίδας συγκυριότητάς του. 
 

Άρθρο 103
∆ικαιώµατα για καταχώριση επικαρπίας
 
Σε περίπτωση εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης εν ζωή της ψιλής κυριότητας αξιών του άρθρου 101 µε παρακράτηση της επικαρπίας, καταβάλλεται στo K.A.A.  από κάθε συµβαλλόµενο ποσοστό 0,06 % επί της αξίας της µεταβίβασης. Ως αξία µεταβίβασης λαµβάνεται η µεγαλύτερη µεταξύ της αναγραφόµενης στο µεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής που προκύπτει ως το γινόµενο της τιµής κλεισίµατος της αξίας στο Χ.Α.Α. την προηγούµενη ηµέρα της αναγραφοµένης στο συστατικό της επικαρπίας έγγραφο ηµεροµηνίας  επί τον αριθµό των αξιών . Στην περίπτωση συγκυριότητας ή/και συνεπικαρπίας, εφαρµόζονται αναλόγως τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 102. 
 

Άρθρο 104
∆ικαιώµατα για καταχώριση αξιών λόγω κληρονοµικής διαδοχής
 
1. Σε περίπτωση µεταβίβασης αξιών του άρθρου 101 αιτία θανάτου, καταβάλλεται στo K.A.A.  ποσοστό 0,06 % επί της αξίας της µεταβίβασης. Ως αξία της µεταβίβασης λαµβάνεται το γινόµενο της µέσης τιµής των αξιών κατά το προηγούµενο εξάµηνο από την ηµεροµηνία θανάτου του κληρονοµουµένου επί τον αριθµό των αξιών.  Με το προκύπτον ποσό επιβαρύνεται ο κληρονόµος/δικαιούχος των αξιών, ενώ, σε περίπτωση συγκυριότητος, καθένας εκ των συγκληρονόµων/συνδικαιούχων επιβαρύνεται κατά την αναλογία της κληρονοµικής µερίδας του.
 
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 102, 103 και 104, τα δικαιώµατα του Κ.Α.Α. προκαταβάλλονται µε την υποβολή των απαιτούµενων από τον παρόντα Κανονισµό εγγράφων.
 

Άρθρο 105
∆ικαιώµατα για παροχή πληροφοριών σε Εκδότρια
 
Στο ΚΑΑ καταβάλλεται εκ µέρους κάθε εκδότριας Εταιρείας µε ονοµαστικές µετοχές ή Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. ή ∆ιαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α. ποσό 0,10 ΕΥΡΩ ή 34,075 δραχµών ανά εγγραφή µεταβολής µετοχολογίου λόγω χρηµατιστηριακών ή εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών, µε ελάχιστο καταβαλλόµενο ποσό 20 ΕΥΡΩ ή 6.815 δραχµών ανά µαγνητικό µέσο (δισκέττα). 
 

Άρθρο 106
∆ικαιώµατα για καταχώριση αξιών λόγω εταιρικών γεγονότων
 
1.  Στο ΚΑΑ καταβάλλεται εκ µέρους κάθε εκδότριας Εταιρείας ή Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ ή ∆ιαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α. ποσό 0,10 ΕΥΡΩ ή 34,075 δραχµών ανά εγγραφή σε Μερίδα Επενδυτή σε κάθε περίπτωση που µεταβάλλεται ο αριθµός ή η κατηγορία των αξιών του
άρθρου 101 χωρίς αντίστοιχη µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου του Ε.Κ.Α.Α. µε εισροή νεών κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις µετατροπής ανωνύµων µετοχών σε ονοµαστικές και αντίστροφα, µετατροπής προνοµιούχων σε κοινές, σε περιπτώσεις split ή reverse split κ.λπ.
 
2. Στο ΚΑΑ καταβάλλονται τα παρακάτω ποσά εκ µέρους κάθε εκδότριας Εταιρείας στην περίπτωση καταχώρησης στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων νέων µετοχών λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε εισροή νέων κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου τοις µετρητοίς ή µε εισφορά σε είδος ή λόγω συγχώνευσης κ.λπ.:

α. Ποσοστό 0,30% επί της αξίας όπως προσδιορίζεται παρακάτω έως Ευρώ 3.000.000

β. Ποσοστό 0,20% για την από Ευρώ 3.000.000,01 – 9.000.000 αξία

γ. Ποσοστό 0,10% για την από Ευρώ 9.000.000,01 – 15.000.000 αξία

δ. Ποσοστό 0,05% για την πάνω από Ευρώ 15.000.000,01 αξία.

Ως συνολική αξία επί της οποίας υπολογίζεται η παραπάνω κλιµάκωση για τις περιπτώσεις αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου λαµβάνεται υπόψη το γινόµενο της τιµής διάθεσης επί τον αριθµό των µετοχών, ενώ, στην περίπτωση που η αύξηση γίνεται µε δωρεάν µετοχές, το γινόµενο της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής επί τον αριθµό των µετοχών. Ως συνολική αξία επί της οποίας υπολογίζεται η παραπάνω κλιµάκωση για εταιρείες των οποίων οι µετοχές εισάγονται για πρώτη φορά στο ΧΑΑ, λαµβάνεται υπόψη για µεν το τµήµα των µετοχών που ανήκουν στους παλαιούς µετόχους το γινόµενο της ονοµαστικής αξίας των µετοχών επί τον αριθµό των µετοχών, για δε το προερχόµενο από την αύξηση τµήµα µετοχών, το γινόµενο της τιµής διάθεσης κάθε µετοχής επί τον αριθµό των µετοχών. Το ελάχιστο καταβαλλόµενο ποσό ορίζεται σε 3.000 Ευρώ, ενώ το µέγιστο σε 180.000 Ευρώ».
 

Άρθρο 17
Αναρίθµηση άρθρων - Καταργούµενες διατάξεις
 
1. Τα άρθρα 80 και 81 του Κανονισµού αναριθµούνται σε 107 και 108 αντίστοιχα.

2. Οι υπ’ αρ. 622/76/28.5.1996 και 12Β/172/12.10.1999 αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, καταργούνται. 
 

Άρθρο 18
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤ. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν. ΦΛΩΡΟΣ


ΤΑ ΜΕΛΗ

Taxheaven.gr