ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 158/11.5.1999

Δικαιώματα της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ στην περίπτωση αντικατάστασης φυσικών σωμάτων μετοχών με αποθετήρια έγγραφα

11 Μάι 1999

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 158/11.5.1999
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Δικαιώματα της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ στην περίπτωση αντικατάστασης φυσικών σωμάτων μετοχών με αποθετήρια έγγραφα.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Την παρ. 15 του άρθρου 33 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') όπως ισχύει.
 
2. Την παρ. 12 του άρθρου 33 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') όπως ισχύει.
 
3. Το άρθρο 78 του Ν. 1969/1991 "εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167 Α').
 
4. Την υπ' αριθ. 8956 απόφαση της 143ης/20.10.1998/θέμα 3 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
5. Το υπ' αριθμ.19381/30.4.1999 έγγραφο της Α.Ε. "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών".
 
6. Το υπ' αριθμ. 16666/6.5.1999 έγγραφο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως και το απόσπασμα πρακτικών της από 30.4.1999 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.
 
7. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα :Η ισχύς της απόφασης 143/20.10.1998/θέμα 3 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Δικαιώματα της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ στην περίπτωση αντικατάστασης φυσικών σωμάτων μετοχών με αποθετήρια έγγραφα" παρατείνεται μέχρι τις 31.7.1999.
 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 
 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος                             Ο Α' Αντιπρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ         Ο Β' Αντιπρόεδρος
 
Τα Μέλη
Γ. ΚΑΛΛΙΑΣ
 
 Taxheaven.gr