Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/160/2.6.1999 Τροποποίηση της 9820/154/16.3.1999 "Κανονισµός Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήµατος Άϋλων Τίτλων" (ΦΕΚ Β'900)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/160/2.6.1999
Τροποποίηση της 9820/154/16.3.1999 "Κανονισµός Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήµατος Άϋλων Τίτλων" (ΦΕΚ Β'900)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/160/2.6.1999 Τροποποίηση της 9820/154/16.3.1999 "Κανονισµός Εκκαθάρισης Χρηµα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 9/160/2.6.1999
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα: Τροποποίηση της 9820/154/16.3.1999 "Κανονισµός Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήµατος Άϋλων Τίτλων" (ΦΕΚ Β'900).
 
 
 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
 
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του Ν. 2533/1997, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚΑ'248) "Ρυθµίσεις θεµάτων της χρηµατιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισµού 'Υδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις".
 
2. Των άρθρων 39-58 του Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) για τις "επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών , επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστώσεων ιδρυµάτων και άϋλες μετοχές" όπως ισχύουν.
 
γ. Του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 13 Ν. 2166/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) και της παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).
 
δ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 152Α/10.9.1992).
 
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζει οµόφωνα:1. Στην παρ. 1 του άρθρου 37 της 9820/154/16.3.1999 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισµός Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήµατος Αυλων Τίτλων" προστίθεται περίπτωση δ' που έχει ως εξής:
 
 
"δ. Στις περιπτώσεις συναλλαγών που συνάπτονται µε την µέθοδο 6 που προβλέπεται στην υπ' αριθµ. 18/15.1.1999 απόφαση του ∆.Σ. του ΧΜ (ΦΕΚ Β' 40) όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την υπ' αριθµ. 22/14.5.1999 απόφαση του ∆.Σ. του ΧΜ (ΦΕΚ Β' 1172).
 
2. Στο άρθρο 37 της 9820/154/16.3.1999 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισµός Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και
Λειτουργίας Συστήµατος Αυλων Τίτλων" προστίθεται παρ. 5 που έχει ως εξής:
 
"5. Οι συναλλαγές της παρ. 1 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου µπορεί να εκκαθαρίζονται την Τ + 0 ή την Τ + 1. Οι συναλλαγές αυτές µπορεί να συνάπτονται από Μέλος που ενεργεί ως εντολέας αγοράς και για ίδιο λογαριασµό, ακόµη και αν έχει επιβληθεί σε βάρος του ποινή αποκλεισµού από την συνεδρίαση, εφόσον η ποινή αυτή οφείλεται στη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων Μέλους κατά την έννοια του άρθρου 38 παρ. 1 περ. (α) και (γ) του Κανονισµού Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήµατος Αυλων Τίτλων σε συνδυασµό µε την 129/14.4.1998 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β'453). Η παραπάνω ποινή αποκλεισµού αίρεται αυτοδικαίως µετά την κατάρτιση των παραπάνω συναλλαγών µε τις οποίες καλύπτεται το σύνολο των εκκρεµοτήτων του Μέλους. Η τυχόν θετική διαφορά µεταξύ της αξίας συναλλαγής της πώλησης που οδήγησε στη δηµιουργία της εκκρεµότητας και της αξίας συναλλαγής της πώλησης που οδήγησε στη δηµιουργία της εκκρεµότητας και της αξίας συναλλαγής της αγοράς της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για την τακτοποίηση καταβάλλεται από το Μέλος ως έκτακτη - πρόσθετη εισφορά υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου χωρίς να συµψηφίζεται µε τις ήδη ισχύουσες υποχρεώσεις αυτού. Η τιµή των συναλλαγών αυτών επιτρέπεται να διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µέθοδο 6 που προβλέπεται στην υπ' αριθµ. 18/15.1.1999 απόφαση του ∆.Σ. του ΧΑΑ (ΦΕΚ Β'40) όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την υπ' αριθµ.22/14.5.1999 απόφαση του ∆.Σ. του ΧΑΑ (ΦΕΚ Β' 1172). Η αξία των συναλλαγών αυτών δεν συνυπολογίζεται στις συναλλαγές που προβλέπονται στην 90/19.11.1996 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1095)".
 
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 της 9820/154/16.3.1999 απόφασης της Επιτροπής Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήµατος Αυλων Τίτλων" αντικαθίσταται ως εξής:
 
"2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, το ΚΑΑ διενεργεί εκπρόθεσµο διακανονισµό, πολυµερή ή διµερή, την Τ +3 ή σε ηµέρες µεταγενέστερες της Τ +3".
 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης