Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1279/3.11.1995 Τεκμαρτός Υπολογισμός Φ.Π.Α. στα έσοδα από εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-1995 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1279/3.11.1995
Τεκμαρτός Υπολογισμός Φ.Π.Α. στα έσοδα από εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ)


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1123371/5666/1844/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α / ΙΙ

ΠΟΛ 1279

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτός Υπολογισμός Φ.Π.Α. στα έσοδα από εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. αυτ/του (ΤΑΧΙ).

Α.Υ.Ο. 1123371/5666/1844/0014/ΠΟΛ. 1279/3.11.1995 (ΦΕΚ 945Β'/15.11.1995)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86, όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 και
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απόδοσης του Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
3. Τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους υποκείμενους στο Φ.Π.Α. εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
4. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τις αριθ. πρωτ. 1098085/8011/0014/ΠΟΛ. 1249/20.7.93, 1121998/9961/0014/ΠΟΛ.1313/23.09.1993 και 1135060/11403/2354/0014/20.4.95 Α.Υ.Ο. και τις Ε.Δ.Υ.Ο. 1050218/4606/961/0014/ΠΟΛ. 1103/3.5.94 και 1049766/2373/Α0014/ΠΟΛ.1117/18.04.1995.
6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκύψουν έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλεται για το έτος 1995 για κάθε Ε.Δ.Χ. αυτ/το προσδιορίζεται σε:

α) εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ. προκειμένου για Ε.Δ.Χ. αυτ/τα που έχουν την έδρα τους:
αα) στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με την περίπτ. α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.1437/84 (ΦΕΚ 39Α) και περιλαμβάνει τους Δήμους και τις Κοινότητες που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα Ι της παρούσας απόφασης και
ββ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσ/νίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την παράγραφο β' του ίδιου άρθρου και νόμου.

β) Πενήντα χιλιάδες δραχμές (50.000) προκειμένου για Ε.Δ.Χ. αυτ/τα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων από 4.000 κατοίκους και άνω, και

γ) σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. προκειμένου για Ε.Δ.Χ. αυτ/τα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε Δήμους, Κοινότητες ή οικισμούς αυτών, με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους.

Αρθρο 2

1. Ο φόρος του προηγούμενου άρθρου θα καταβληθεί σε μία δόση μέχρι την 21.12.1995.

2. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Εκαστος των συν/τών ευθύνεται εξ αδιαιρέτου για ολόκληρο το ποσό έναντι του Δημοσίου, υπόχρεος δε για την καταβολή ολόκληρου του ποσού Φ.Π.Α. που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης είναι: ο ιδιοκτήτης που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας και σε περίπτωση ίσου ποσοστού συνιδιοκτησίας
μεταξύ των συνιδιοκτητών, ο συνιδιοκτήτης εκείνος, το επώνυμο του οποίου αλφαβητικά προηγείται του επωνύμου των άλλων συνιδιοκτητών στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού Φ.Π.Α. που οφείλεται για κάθε Ε.Δ.Χ. αυτ/το για το έτος 1995 είναι η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού, δηλαδή η Δ.Ο.Υ. στην
οποία τηρείται ο φάκελλος του αυτοκινήτου.

4. Για την καταβολή του φόρου υποβάλλεται έκτακτη προσωρινή δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

5. Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου μέσα στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 προθεσμία, εκδίδεται σχετική πράξη επιβολής του φόρου επ' ονόματι των υποχρέων ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας εκάστου εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 47 και 48, παράγρ. 3 του Ν.1642/86.

6. Οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτ/των δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης περιοδικής εκκαθάρισης, ούτε υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης για την καταβολή του τεκμαρτώς προσδιοριζόμενου ποσού.

7. Για τον προσδιορισμό του προς καταβολή ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη ποσά που εισπράχθηκαν με βάση εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., για τα οποία υπάρχει αυτοτελής υποχρέωση για την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 31 του Ν.1642/86.

8. Στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα που πραγματοποιούν εκμισθωτές ή ιδιοκτήτες εφόσον δεν είναι και εκμεταλλευτές των ανωτέρω μεταφορικών μεσων (ΤΑΧΙ), οι οποίοι και υπάγονται στις γενικές διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Αρθρο 3
1. Τα ποσά του φόρου (Φ.Π.Α.) που τυχόν έχουν καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτ/των για το έτος 1995 βάσει των Α.Υ.Ο. υπ' αρ.πρωτ. 1121998/9961/0014/ΠΟΛ. 1313/23.9.93 και υπ' αρ. πρωτ.1098085/8011/0014/ΠΟΛ. 1249/20.7.93 συμψηφίζονται με τα ως άνω οφειλόμενα ποσά της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:
ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΙ

1. Δ.ΑΘΗΝΩΝ 39. Δ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2. Δ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 40. Δ.ΚΡΩΠΙΑΣ
3. Δ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 41. Κ.ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
4. Δ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42. Δ.ΜΑΝΔΡΑΣ
5. Δ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 43. Δ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
6. Δ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 44. Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
7. Δ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 45. Δ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ
8. Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ 46. Κ.ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
9. Δ.ΑΧΑΡΝΩΝ 47. Κ.ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
10. Δ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 48. Κ.ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
11. Δ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 49. Δ.ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
12. Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50. Δ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
13. Δ.ΑΛΙΜΟΥ 51. Δ.ΝΙΚΑΙΑΣ
14. Δ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 52. Δ.ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
15. Δ.ΑΙΓΑΛΕΩ 53. Κ.ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
16. Κ.ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ 54. Κ.ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
17. Δ.ΒΥΡΩΝΟΣ 55. Δ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
18. Κ.ΒΟΥΛΑΣ 56. Κ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
19. Κ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 57. Δ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
20. Κ.ΒΑΡΗΣ 58. Δ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
21. Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 59. Κ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ
22. Κ.ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 60. Κ.ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
23. Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 61. Δ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ
24. Κ.ΔΡΟΣΙΑΣ 62. Δ.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
25. Δ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 63. Κ.ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
26. Δ.ΔΑΦΝΗΣ 64. Κ.ΠΑΠΑΓΟΥ
27. Δ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 65. Δ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
28. Κ.ΕΚΑΛΗΣ 66. Κ.ΠΕΥΚΗΣ
29. Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 67. Κ.ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
30. Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 68. Δ.ΣΠΑΤΩΝ
31. Κ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ 69. Κ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ
32. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70. Δ.ΤΑΥΡΟΥ
33. Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 71. Δ.ΥΜΗΤΤΟΥ
34. Δ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72. Κ.ΦΥΛΗΣ
35. Δ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 73. Κ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
36. Δ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 74. Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
37. Δ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 75. Δ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
38. Δ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 76. Δ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης