Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/163/6.7.1999 Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/163/6.7.1999
Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/163/6.7.1999 Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 6/163/6.7.1999
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Πρόσθετες ρυθμίσεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του ΧΑΑ (ΦΕΚ258Α/18.11.1996).
 
2. Την αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη ρύθμιση κάθε θέματος που έχει σχέση με την ομαλή λειτουργία της Χρηματιστηριακής αγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο ζ' της παρ. I του άρθρου 78 του Ν.1969/1991.
 
3. Την απόφαση 154/16.3.1999/ θέμα 2 της Ε.Κ. "Κανονισμός εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και λειτουργία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων".
 
4. Την απόφαση 129/14.4. 1998/ θέμα 5 της ΕΚ "Διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών".
 
5. Την απόφαση 90/19.11.1996/ θέμα 8 της Ε. Κ. "Διαδικασία παροχής καλύψεων για τις συναλλαγές στο ΧΑΑ".
 
6. Την απόφαση 21/12.2.1997 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε Κ "Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών".
 
7. Το άρθρο 29Α του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992(ΦΕΚ152Α/10.9.1992), αποφασίζει ομόφωνα:

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης τίτλων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (με υλική και Άϋλη μορφή) επιβάλλονται στα Μέλη του ΧΑΑ οι εξής κυρώσεις:
 
1. Μετά τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού της Τ+3:
 
α) για οφειλές σε τίτλους αξίας μέχρι δρχ 10 εκατ επιδεικνύεται επιείκεια και δεν επιβάλλονται κυρώσεις
 
β) για οφειλές σε τίτλους αξίας μεγαλύτερης των δρχ 10 εκατ. και μέχρι ποσού δρχ 150 εκατ. επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
 

  Ύψος οφειλής  Πρόστιμο Συνολικό πρόστιμο
  δρχ. 10-20  εκατ. 100.000 δρχ. 100.000 δρχ.
  δρχ. 20-30  εκατ. 200.000 δρχ. 300.000 δρχ.
  δρχ. 30-50 εκατ. 300.000 δρχ. 600.000 δρχ.
  δρχ. 50-100 εκατ. 500.000 δρχ. 1.100.000 δρχ.
  δρχ. 100-150 εκατ.  1.000.000 δρχ. 2.100.000 δρχ.γ) για οφειλές σε τίτλους μεγαλύτερες των δρχ.150 εκατ. επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού απο τις συναλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ο
αποκλεισμός θα μπορούσε να δημιουργήσεισει προβλήματα στην ομαλότητα της αγοράς, το ΧΑΑ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει συμμετοχή στις συναλλαγές με επιβολή προστίμου 2% επί του ύψους της οφειλής.
 
2. Μετά τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού των εκπρόθεσμων πράξεων της Τ +4.
 
α) για οφειλές σε τίτλους αξίας μέχρι δρχ. 3 εκατ. επιδεικνύεται επιείκεια και δεν επιβάλλονται κυρώσεις
 
β) για οφειλές σε τίτλους αξίας από δρχ. 3 εκατ μέχρι δρχ.10 εκατ. επιβάλλεται πρόστιμο δρχ. 200.000.
 
γ) για οφειλές σε τίτλους αξίας από δρχ. 10 εκατ. μέχρι δρχ. 75 εκατ. υποβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο από το προβλεπόμενο υπό το στοιχείο 1β.
 
δ) για οφειλές σε τίτλους μεγαλύτερες των δρχ. 75 εκατ. επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από δις συναλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ο
αποκλεισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλότητα της αγοράς, το ΧΑΑ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει συμμετοχή στις συναλλαγές με επιβολή προστίμου 4% επί του ύψους της οφειλής.
 
3. Μετά τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού των εκπροθέσμων πράξεων της Τ +5 και για οποιαδήποτε οφειλή τίτλων επιβάλλεται αποκλεισμός από τις συναλλαγές χωρίς εξαίρεση.
 
Εάν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οποιασδήποτε ημέρας τακτοποιηθούν οι υφιστάμενες εκκρεμότητες μπορεί να επιτραπεί στο Μέλος να επανέλθει στις συναλλαγές.
 
 
 
Η απόφαση της Ε Κ 129/14.4.1998/Θέμα 5 "διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών" καταργείται.
 

Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης