ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 140/22.9.1998

Τροποποίηση της απόφασης 90/19.11.1996 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διαδικασία Παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095 Β΄/5.12.96)

22 Σεπ 1998

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 140/22.9.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 90/19.11.1996 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διαδικασία Παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095 Β΄/5.12.96).
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:    

1. Την απόφαση 90/19.11.1996/θέμα 8ο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διαδικασία Παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095 Β΄/5.12.1996).
 
2. Την με αριθ. πρωτ. 6221/15.9.1998 επιστολή του ΣΜΕΧΑ.
 
3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 ""Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα:
 

Α) Η παράγραφος 1 της απόφασης 90/19.1 1.1996/θέμα 8ο του Δ.Σ. της Επιτροπής "Διαδικασία παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095/5. 12.1996) αντικαθίσταται ως εξής:

"1 Οι ημερήσιες συναλλαγές που πραγματοποιεί στο Χ.Α.Α. κάθε μέλος δεν απαιτούν κάλυψη αν είναι ύψους μικρότερου ή ίσου προς το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του μέλους. Το ύψος των συναλλαγών ορίζεται ως το άθροισμα αγορών και πωλήσεων στη διάρκεια μίας συνεδρίασης. Από το ως άνω ύψος συναλλαγών εξαιρούνται τα χειροκίνητα πακέτα, τα οποία θα εκκαθαρίζονται χωριστά. Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνονται τα προκύπτοντα από τον πλέον πρόσφατο ελεγμένο ισολογισμό τέλους χρήσεως ή ελεγμένο προσωρινό ισολογισμό πρώτου εξαμήνου υπό τον όρο ότι στον τελευταίο έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές προσαρμογές για πάσης φύσεως επιβαρύνσεις και προβλέψεις για φόρους και μερίσματα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ισχύουν για τη σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως. Επίσης για τον. υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων θα λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και οι σημειώσεις της εταιρείας. Για εταιρείες των οποίων δεν έχει συμπληρωθεί η πρώτη εταιρική Χρήση, ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το καταβεβλημένο μετοχικό τους κεφάλαιο. Τέλος, τα ως άνω υπολογιζόμενα ίδια κεφάλαια μπορεί να προσαυξάνονται με το καταβεβλημένο με μετρητά ποσό μετοχικού κεφαλαίου, σε περιπτώσεις αυξήσεως στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα."
 
Β) Η παράγραφος 5 της ανωτέρω Απόφασης καταργείται.

 
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Taxheaven.gr