Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 137/28.7.1998 Διαδικασία έκδοσης αποθετηρίων εγγράφων σε περιπτώσεις ονομαστικοποίησης μετοχών

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 137/28.7.1998
Διαδικασία έκδοσης αποθετηρίων εγγράφων σε περιπτώσεις ονομαστικοποίησης μετοχών


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 137/28.7.1998 Διαδικασία έκδοσης αποθετηρίων εγγράφων σε περιπτώσεις ονομαστικο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 137/28.7.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αποθετηρίων εγγράφων σε περιπτώσεις ονομαστικοποίησης μετοχών.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:    
 
1. Τις διατάξεις της παραγ. 12 του άρθρου 33 και της παραγ. 14 του άρθρου 33α του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 2ϋ7) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", όπως αυτές τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 66 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167Α'), και 25 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α').
 
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", η οποία προσετέθη με το άρθρο 23 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α').
 
3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 52Α/10.9.1992).
 
4. Την υπ' αριθμ. 7271 απόφαση της 106ης/13. 5.1997/θέμα 7ο συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
5. Το υπ' αριθμ. 19770/8.7.1998 έγγραφο της Α.Ε."ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ".
 
6. Το υπ' αριθμ. 143 Πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Α.Ε. "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ", αποφασίζει ομόφωνα:
 

Στις περιπτώσεις που ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, των οποίων οι μετοχές είναι ανώνυμες, αποφασίζουν τη μετατροπή των μετοχών τους σε ονομαστικές, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι εταιρείες αυτές μετά την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους αποφασίζουν την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και προκειμένου να εκδίδονται στις πιο πάνω περιπτώσεις από το "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." (στο εξής ΚΑΑ), ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα, θα εφαρμόζονται τα εξής:
 
1. Η εταιρεία θα προσκομίζει στο ΚΑΑ ένα συγκεντρωτικό τίτλο με το σύνολο των ονομαστικών μετοχών και αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων των μετοχών αυτών, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που δικαιούται έκαστος εξ αυτών και την αρίθμησή τους.
 
2. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν γνωρίζει όλους τους μετόχους θα καταθέτει στο ΚΑΑ υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει την αδυναμία της αυτή και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο ΚΑΑ, αμέσως μόλις περιέρχονται εις γνώσιν της τα πλήρη στοιχείο των μετόχων αυτών που οι μετοχές τους συμπεριλαμβάνονται στον πιο πάνω συγκεντρωτικό τίτλο οπότε και θα εκδίδονται αντίστοιχα αποθετήρια. Για τους μη γνωστοποιηθέντες μετόχους το ΚΑΑ δεν θα εκδίδει αποθετήρια έγγραφα. Η διαδικασία εφαρμογής της παρούσης αποφάσεως καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΑ.
 

 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης