Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/14.4.1998 Α) Διάθεση μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 49γ του Ν. 1969/1991. β) Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61/ΕΟΚ.

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/14.4.1998
Α) Διάθεση μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 49γ του Ν. 1969/1991. β) Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61/ΕΟΚ.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/14.4.1998 Α) Διάθεση μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 129/14.4.98
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Α) Διάθεση μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 49γ του Ν. 1969/1991. β) Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61/ΕΟΚ.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      

1. Τη διάταξη του άρθρου 49γ του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167A) όπως προστέθηκε από το άρθρο 115 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228) για διάθεση  μεριδίων ή μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/61l/ΕΟΚ, ή με έδρα τρίτο κράτος.
 
     
2. Τις διατάξεις των άρθρων 49α και 49β του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167A) για διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚA άλλων χωρών μελών της ΕΕ που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61l/ΕΟΚ.
 
     
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 στοιχείο ζ του άρθρου 78 και της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167A) "Εταιρείες Επενδύσεων  χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43).
 
     
4. Το άρθρο 29A του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΕΟΚ 152 A).
 
     
5. Την απόφαση της 119ης/25.8.1992 Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες διαφήμισης και τρόπος υπολογισμού της αποδόσεως    των Αμοιβαίων Κεφαλαίων" (ΦΕΚ Β' 748).
 
     
6. Την απόφαση της 110ης/20.6.1997 συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες για την προώθηση των μεριδίων Αμοιβαίων    Κεφαλαίων" (ΦΕΚ Β' 814).
 
     
7. Την ανάγκη για πληρέστερη και ακριβέστερη πληροφόρηση και προστασία του επενδυτικού κοινού που τοποθετεί τις αποταμιεύσεις του σε  μερίδια ή μετοχές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπόκεινται στην οδηγία 85/61l/ΕΟΚ ή με έδρα τρίτο κράτος, αποφασίζει ομόφωνα :
 

 
Ι. A. Σε περίπτωση που πρόκειται να διατεθούν στην Ελλάδα μερίδια ή μετοχές ενός Οργανισμού συλλογικών επενδύσεων της παρ. 1 του άρθρου 49γ του Ν. 1969/1991 (όπως αυτόπροστέθηκε από το άρθρο 115 του Ν. 2533/1997)  με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/61l/ΕΟΚ ή με έδρα τρίτο κράτος, απαιτείται η παροχή σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αίτηση για την παροχή της άδειας  θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
 
     
1. Βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του άλλου κράτους από την οποία να προκύπτει ότι ο Οργανισμός πληροί τους όρους που έχουν τεθεί από την αρμόδια αυτή αρχή.
 
     
2. Τον κανονισμό του Οργανισμού ή τα καταστατικά του έγγραφα, εφόσον πρόκειται για Οργανισμό με καταστατική μορφή (Εταιρεία Επενδύσεων).
 
     
3. Το ενημερωτικό του δελτίο.
 
     
4. Την τελευταία ετήσια και την τελευταία εξαμηνιαία έκθεσή του.
 
     
5. Πληροφορικά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στην Ελλάδα και για τον τρόπο και τη διαδικασία πληρωμής   προς τους μεριδιούχους ή μετόχους του Οργανισμού.
 
     
6. Τη σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή του Οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 
     
7. Αν ο Αντιπρόσωπος είναι Ασφαλιστική Εταιρία ή ΕΠΕΥ, θα πρέπει να αναφέρεται η συνεργαζόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα και ο τρόπος κατάθεσης των χρημάτων σ' αυτή.
 
     
8. Σχέδιο του διαφημιστικού υλικού που θα απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό.
 
     
Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται επίσης να ζητήσει τη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας του Οργανισμού που αφορά τους Οργανισμούς αυτής της κατηγορίας, κυρωμένες από δημόσια ή άλλη αρχή.
 
     
Β. 1. Η διάθεση και διαφήμιση των μετοχών ή μεριδίων των εν λόγω Οργανισμών στην Ελλάδα μπορεί να αρχίσει μετά από το δημοσίευση στο ΦΕΚ της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Οργανισμοί υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε έντυπο με το οποίο προσκαλείται το κοινό να αποκτήσει μετοχές ή μερίδια με τα οποία διαφημίζεται άμεσα ή έμμεσα ο Οργανισμός.
 
     
2. Οι εν λόγω Οργανισμοί στους οποίους παρέχεται η άδεια διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην Eλληνική γλώσσα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημοσιεύουν υποχρεωτικά στο κράτος της έδρας τους. Επίσης υποχρεούνται να  γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους επενδυτές τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού του Οργανισμού ή των καταστατικών του εγγράφων.
 
     
3. Οι εν λόγω Οργανισμοί μπορούν, για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, να χρησιμοποιούν την ίδια επωνυμία ή το ίδιο διακριτικό της νομικής τους μορφής, όπως "εταιρία επενδύσεων" ή "αμοιβαίο κεφάλαιο", που χρησιμοποιούν και στο κράτος της έδρας τους. Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει, για λόγους σαφήνειας, να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.
 
 
 
4. Με την επιφύλαξη της ευθύνης του Οργανισμού, οι Αντιπρόσωποι ευθύνονται :
 
     
α) Για τον τρόπο προώθησης των μεριδίων ή των μετοχών που αντιπροσωπεύουν.
 
     
β) Για τη σωστή επιλογή των ατόμων που συνεργάζονται μαζί τους.
 
     
γ) Για τις πράξεις των συνεργατών και των αντιπροσώπων τους που αναλαμβάνουν τη διάθεση των μεριδίων ή των μετοχών με βάση το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 1969/1991.
 
     
δ) Για τον έλεγχο της καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων, την επαρκή κατάρτισή τους με την οργάνωση προγράμματος εκπαίδευσης, το ήθος τους και τον εφοδιασμό αυτών με πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης που θα επιδεικνύεται στο κοινό.
 
     
5. Οι Αντιπρόσωποι οφείλουν ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι για αιτήσεις αγοράς μεριδίων ή μετοχών που έχουν διατεθεί είτε από συνεργάτες είτε από αντιπροσώπους είτε από συνεργάτες αντιπροσώπων είτε από οποιονδήποτε άλλο διαμεσολαβητή, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, έχει γίνει η αντίστοιχη καταβολή μετρητών ή τίτλων σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς τρόπους.
 
     
6. Οι τυχόν κυρώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την παραβίαση της Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεών της από τους εν λόγω Οργανισμούς θα επιβάλλονται στους Οργανισμούς και στους εδώ Αντιπροσώπους τους.
 
     
ΙΙ. 1. Οι τυχόν κυρώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παραβίαση της Ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στη διάθεση και τη διαφήμιση των μεριδίων ΟΣΕΚA χωρών μελών της ΕΕ που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61l/ΕΟΚ που προβλέπεται από τα άρθρα 49α και 49β του Ν.1969/1991, θα επιβάλλονται στον εν λόγω Οργανισμό και στον εδώ Αντιπρόσωπο.
 
     
2. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των ΟΣΕΚA, οι Αντιπρόσωποι ευθύνονται :
 
     
α) Για τον τρόπο προώθησης των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν.
 
     
β) Για τη σωστή επιλογή των ατόμων που συνεργάζονται μαζί τους.
 
     
γ) Για τις πράξεις των συνεργατών και των αντιπροσώπων τους που αναλαμβάνουν τη διάθεση των μεριδίων με βάση το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 1969/1991.
 
     
δ) Για τον έλεγχο της καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων, την επαρκή κατάρτισή τους με την οργάνωση προγράμματος εκπαίδευσης, το ήθος τους  και τον εφοδιασμό αυτών με πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης που θα επιδεικνύεται στο κοινό.
 
     
3. Οι Αντιπρόσωποι οφείλουν ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι για αιτήσεις αγοράς μεριδίων που έχουν διατεθεί είτε από συνεργάτες είτε  από οποιονδήποτε άλλο διαμεσολαβητή, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, έχει γίνει η αντίστοιχη καταβολή μετρητών ή τίτλων σύμφωνα με τους  προβλεπόμενους οπό τη νομοθεσία και τους κανονισμούς τρόπους.
 
     
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
 
 
     
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').
 


Ο Πρόεδρος

ΣΤ. Β.ΘΩΜAΔAΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης