Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 128ης/31.3.1998 Κανονισμός Εκκαθάρισης Συστήματος Άϋλων Τίτλων

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 128ης/31.3.1998
Κανονισμός Εκκαθάρισης Συστήματος Άϋλων Τίτλων


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 128ης/31.3.1998 Κανονισμός Εκκαθάρισης Συστήματος Άϋλων Τίτλων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 128ης/31.3.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Κανονισμός Εκκαθάρισης Συστήματος Άϋλων Τίτλων.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 

Άρθρο 2
 
     
Το ΣAΤ τελεί υπό τη διαχειριστική ευθύνη του ΚAA, το οποίο μόνο δικαιούται να προβαίνει στην ενημέρωση των Λογαριασμών ως προς τα αποτελέσματα των πάσης φύσης συναλλαγών επί αξιών ως προς την επιβολή, καθώς και ως προς τη μεταβολή των χαρακτηριστικών των αξιών αυτών.
 
 
Άρθρο 3
 
     
Η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών διεκπεραιώνεται από το ΚAΑ αποκλειστικά ως προς τις μεταφορές αξιών μεταξύ Λογαριασμών και τις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού.
 
 
    
Άρθρο 4
 
     
1. Το ΚAA δεν συμμετέχει σε συναλλαγές ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα αποτελέσματα των συναλλαγών, εκπληρώνει δε τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του βάσει των παρεχομένων σε αυτό στοιχείων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. Κατά συνέπεια, το ΚAΑ δεν υποχρεούται στην εξακρίβωση πραγματικών στοιχείων ως προς οποιοδήποτε γεγονός, εκτός όπου ρητά προβλέπεται το αντίθετο στον παρόντα Κανονισμό.
 
     
2. Το ΚAA δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση από Συμμετέχοντα ή από Εκδότρια των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
 
 
Άρθρο 5

 
1. Το ΚAA αναγνωρίζει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα εφόσον προηγουμένως του έχει προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα και έχει συνάψει με αυτό σύμβαση συμμετοχής όπως, σε κάθε περίπτωση, θα ορίζεται από το ΚAΑ.
 
     
2. Το ΚAA εκκαθαρίζει συναλλαγές επί αξιών εκδότριας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η μετατροπή των αξίων αυτών σε άυλη μορφή υπό τους όρους και τη διαδικασία που θα ορίσει το ΚΑA.
 

Άρθρο 6
 
     
Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης νομοθετικής διάταξης, το ΚAA τηρεί ως εμπιστευτικά τα πάσης φύσεως στοιχεία που καταχωρούνται στα αρχεία του και επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλα πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
 
     
α. Στην Εκδότρια παρέχεται μόνο η πληροφόρηση κατά τη διαδικασία ενημέρωσής της που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.
 
     
β. Στους Συμμετέχοντες παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στους Λογαριασμούς Χειριστών στους οποίους είναι χειριστές κατά τη διαδικασία του παρόντος Κανονισμού ή όπως άλλως ορισθεί με απόφαση του ΚΑΑ.
 
     
γ. Στους Επενδυτές παρέχεται αποκλειστικά η πληροφόρηση που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.
 
     
δ. Στο ΧAA όπου προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.
 
     
ε. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
 
 

ΚΕΦAΛAΙΟ ΙΙ

Καταχώρηση επενδυτή στο ΣAΤ
 

Άρθρο 7
 
Μερίδα επενδυτή
Προκειμένου να τηρείται Λογαριασμός στο ΣAΤ πρέπει να τηρείται αντίστοιχα μερίδα επενδυτή.
 
 
Άρθρο 8
 
     
Μερίδα επενδυτή συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και το ποσοστό συγκυριότητας. Εφόσον ως προς αξίες συμπίπτοντα στοιχεία αναγνώρισης των συγκυρίων και τα ποσοστά  συγκυριότητας, οι αξίες αυτές καταχωρούνται στο Λογαριασμό Αξιών  της αυτής μερίδας επενδυτή συγκυρίων.
 
 
 
     
2. Για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τον συγκύριο ή ως προς το ποσοστό συγκυριότητας επί των υποκειμένων σε συγκυριότητα αξιών, απαιτείται άνοιγμα νέας μερίδας συγκυρίων, η οποία προσδιορίζεται από τα στοιχεία των συγκυρίων και από τα ποσοστά συγκυριότητας, όπως έχουν μεταβληθεί και ισχύουν.
 
     
3. Για τη δημιουργία μερίδας επενδυτή συγκυρίων πρέπει να υπάρχει μερίδα επενδυτή για κάθε συγκύριο.
    
 

Άρθρο 9
 
Μερίδα Εκδότριας
 
     
1. Κάθε Εκδότρια δύναται να έχει μερίδα επενδυτή στην οποία καταχωρούνται, μετά την ημερομηνία μετατροπής, αξίες έκδοσής της μέχρι την καταχώρησή τους σε άλλη μερίδα επενδυτή.
 
     
2. Η Εκδότρια δύναται επίσης να έχει μερίδα επενδυτή για ίδιο λογαριασμό.
 
 
    
Άρθρο 10
 
Στοιχεία της μερίδας επενδυτή
 
     
1. Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζεται ο επενδυτής ως προς τη μερίδα επενδυτή διακρίνονται σε στοιχεία αναγνώρισης και σε λοιπά στοιχεία.
 
     
2. Στοιχεία αναγνώρισης είναι:
 
     
α. Για τα φυσικά πρόσωπα
 
     
(i) Κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή
 
     
(ii) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 
     
(iii) Είδος και στοιχεία πιστοποιητικού αναγνώρισης (ενδεικτικά δελτίο ταυτότητας - διαβατήριο, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή, εκδούσα χώρα).
 
     
(iv) Αριθμός φορολογικού μητρώου
 
     
(v) Αρμόδια ΔΟΥ
 
     
(vi) Υπηκοότητα
 
 
(vii) Η ένδειξη "φυσικό πρόσωπο"
 
     
(viii) Η ημερομηνία γέννησης
 
     
β. Για τα νομικά πρόσωπα
 
     
(i) Κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή
 
     
(ii) Πλήρης επωνυμία
 
     
(iii) Έδρα
 
     
(iv) Εταιρική μορφή
 
     
(v) Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (αν πρόκειται για ανώνυμη
    εταιρεία)
 
(vi) Αριθμός φορολογικού μητρώου
 
     
(vii) Αρμόδια ΔΟΥ
 
     
(viii) Εθνικότητα
 
 
(ix) Η ένδειξη "νομικό πρόσωπο"
 
     
3. Λοιπά στοιχεία είναι:
 
     
(α) Διεύθυνση (χώρα, πόλη, οδός και αριθμός)
 
     
(β) Αριθμός τηλεφώνου
 
     
(γ) Αριθμός fax
 
     
(δ) Επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών
 
     
(ε) Ηλεκτρονική διεύθυνση
 
     
(στ) Πρόσωπο επικοινωνίας.
 
     
4. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας, το ΚΑA καταχωρεί ημεδαπό φυσικό πρόσωπο στο ΣAΤ εφόσον του έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α(i), α(ii), α(iii), α(iv), α(vi), α(vii) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 
     
5. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας το ΚAA καταχωρεί αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο στο ΣAΤ εφόσον του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α(i), α(ii), α(iii), α(vi), α(vii) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 
 
6. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας το ΚΑA καταχωρεί ημεδαπό νομικό πρόσωπο στο ΣAΤ εφόσον του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων β(i), β(ii), β(iii), β(iv), β(v), β(vi), β(vii), β(viii) και β(ix) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων (α) και (δ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 
     
7. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας το ΚAA καταχωρεί αλλοδαπό νομικό πρόσωπο στο ΣAΤ εφόσον του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων β(i), β(ii), β(iii), β(iv), β(viii) και β(ix) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων (α) και (δ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 
     
8. Το ΚAΑ δύναται να ορίζει συμπληρωματικά στοιχεία αναγνώρισης ή λοιπά στοιχεία, ιδίως για την αντιμετώπιση αναγκών θεματοφυλακής και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
 
 
 
Άρθρο 11
 
Στοιχεία μερίδας επενδυτή συγκυρίων
 
     
Τα στοιχεία της μερίδας επενδυτή συγκυρίων είναι :
 
     
α. Κωδικός μερίδας επενδυτή συγκυρίων
 
     
β. Η ένδειξη "ομάδα συγκυρίων"
 
     
γ. Για κάθε συγκύριο τα απαραίτητα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία για την δημιουργία μερίδας επενδυτή και
 
     
δ. Το ποσοστό συγκυριότητας του κάθε συγκυρίου.
 
 
 
Άρθρο 12
 
Μεταβολή των στοιχείων της μερίδας επενδυτή
 
     
1. Το ΚAA προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της μερίδας επενδυτή, πλην του κωδικού μερίδας, μόνον κατόπιν σχετικής αίτησης του επενδυτή και με τις προϋποθέσεις και διαδικασία που ορίζει το ΚAΑ.
 
     
2. Το ΚAA μπορεί να λάβει υπόψη του για τη μεταβολή των στοιχείων, όπως πιο πάνω ορίζεται, βεβαιώσεις είτε του χειριστή Λογαριασμού χειριστή του επενδυτή είτε της Εκδότριας.
 
 
                                 
Άρθρο 13
 
 
 
Δημιουργία μερίδας επενδυτή
 
     
Η μερίδα επενδυτή δημιουργείται ταυτόχρονα με το άνοιγμα Λογαριασμού Χειριστή ή Ειδικού Λογαριασμού και ως αποτέλεσμα αυτού.
 
 
    
 
Άρθρο 14


Κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή
 
     
1. Με τη δημιουργία μερίδας επενδυτή αποδίδεται από το ΚAA μέσω του ΣΑΤ κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτήν. Το ΚAΑ αναγνωρίζει επενδυτή κατ' αρχάς από τον κωδικό αριθμό μερίδας επενδυτή και κατά δεύτερο λόγο από τα στοιχεία αναγνώρισής του.
 
     
2. Ο κωδικός μερίδας είναι μοναδικός στο ΣAΤ και δεν επιδέχεται μεταβολής.
 
 
    
 
Άρθρο 15

Ενοποίηση μερίδων επενδυτή
 
     
1. Η ενοποίηση μερίδων γίνεται με απορρόφηση μίας ή περισσοτέρων μερίδων επενδυτή από μία άλλη η οποία διατηρείται. Ενοποίηση μερίδων μπορεί να γίνει από το ΚΑΑ με τις εξής προϋποθέσεις:
 
     
α. Το σύνολο των αξιών που περιέχονται σε μερίδα που πρόκειται να απορροφηθεί βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό.
 
     
β. Τα στοιχεία αναγνώρισης των προς ενοποίηση μερίδων ταυτίζονται και
 
     
γ. Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον επενδυτή στο ΚΑΑ.
 
     
2. Το ΚAΑ μετά από έλεγχο που πραγματοποιεί για την συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων, μεταφέρει τις αξίες σε Λογαριασμό Χειριστή ή Λογαριασμούς χειριστή ή στον Ειδικό Λογαριασμό όπως προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, από τον επενδυτή. Μερίδα που απορροφάται, απενεργοποιείται.
 
     
3. Το ΚΑΑ δύναται να προσδιορίσει συμπληρωματικές προϋποθέσεις ενοποίησης καθώς και τη διαδικασία ενοποίησης μερίδων επενδυτών.
 
 
    
 
Άρθρο 16
 
 
 
Απενεργοποίηση μερίδας επενδυτή
 
     
Η απενεργοποίηση μερίδας επενδυτή, πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος, γίνεται αυτόματα όταν επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Κανονισμού, η απενεργοποίηση του περιεχομένου σε αυτή Λογαριασμού Αξιών και εφόσον ο Ειδικός Λογαριασμός έχει μηδενικό υπόλοιπο.
 
 
    
 
Άρθρο 17

Λογαριασμός Αξιών
 
     
1. Με εξαίρεση τα ισχύοντα ως προς τους Ειδικούς Λογαριασμούς κάθε αξία καταχωρείται στο ΣΑΤ σε Λογαριασμό Αξιών.
 
     
2. Κάθε Λογαριασμός Αξιών δύναται να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστών, στους οποίους καταχωρούνται αξίες ως σύνολα αξιών υπό διαχείριση και σύνολα αξιών εκτός διαχείρισης, κατά τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο.
 
 
Άρθρο 18
 
Σύνολο Αξιών υπό διαχείριση και εκτός διαχείρισης σε Λογαριασμό Χειριστή
 
     
1. Ως σύνολο αξιών υπό διαχείριση νοούνται οι αξίες για τις οποίες μπορεί να καταρτισθεί Χρηματιστηριακή συναλλαγή, και να γίνει Ανάλυση πράξης και οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν μέσω της εκκαθάρισης σε άλλη μερίδα επενδυτή.
 
     
2. Κάθε άλλη αξία καταχωρημένη σε Λογαριασμό Χειριστή εκτός από τις περιλαμβανόμενες σε σύνολο αξιών υπό διαχείριση, ανήκει σε σύνολο αξιών εκτός διαχείρισης.     
 
     
3. Οι αξίες που περιλαμβάνονται σε σύνολο αξιών εκτός διαχείρισης δεν υπόκεινται σε κατάρτιση πράξης, ανάλυση πράξης ή μεταβίβαση σε άλλη μερίδα επενδυτή.
 
 
    
 
Άρθρο 19
 
Δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή
 
     
1. Η δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή γίνεται με την υποβολή αιτήματος μόνον από χειριστή με εντολή του επενδυτή. Το ΚΑA δύναται να προσδιορίσει το περιεχόμενο, τη μορφή και το μέσο διαβίβασης αιτήματος χειριστή για το άνοιγμα Λογαριασμού χειριστή. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή πρέπει να ανήκει σε μερίδα επενδυτή. Ο Λογαριασμός Χειριστή ισχύει μόνο από την ενεργοποίησή του από το ΚAΑ.
 
     
2. Το ΚAA ενεργοποιεί Λογαριασμό Χειριστή σύμφωνα με το σχετικό αίτημα χειριστή, εφόσον προηγουμένως έχει ελέγξει εάν ήδη υπάρχει μερίδα επενδυτή για τον επενδυτή στο όνομα του οποίου υποβάλλεται το αίτημα ανοίγματος Λογαριασμού Χειριστή και εάν ο κωδικός μερίδας που δηλώνεται στο αίτημα συμπίπτει με τον κωδικό επενδυτή που έχει καταχωρηθεί στα αρχεία του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη μερίδα επενδυτή, δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού. Το ΚAA δεν ενεργοποιεί Λογαριασμό Χειριστή σε περίπτωση που ο επενδυτής (βάσει κριτηρίων που ορίζει εκάστοτε το ΚAA) φέρεται βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχείων να έχει μερίδα στο ΣΑΤ και ο κωδικός μερίδας που αντιστοιχεί στη μερίδα αυτή είτε δεν δηλώνεται στΟ αίτημα είτε διαφέρει από τον κωδικό μερίδας επενδυτή που δηλώνεται στο αίτημα ανοίγματος Λογαριασμού Χειριστή.
 
     
3. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση οποιασδήποτε πράξης διαχείρισης από χειριστή σε Λογαριασμό Χειριστή εφόσον ο Λογαριασμός Χειριστή συνδέεται με άλλο Χειριστή.
 
     
4. Απαγορεύεται η διαβίβαση δήλωσης βούλησης για την κατάρτιση πράξης σε αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή εφόσον ως προς τον αντίστοιχο Λογαριασμό Χειριστή δεν έχει γνωστοποιηθεί στο ΚΑA ο αριθμός μητρώου πελάτη που έχει αποδώσει ο χειριστής στον κάτοχο του Λογαριασμού Χειριστή. Η γνωστοποίηση αυτή επιβάλλεται ακόμη και αν οι πράξεις που αφορούν τον συγκεκριμένο επενδυτή πρόκειται να εκκαθαρισθούν από Θεματοφύλακα.
 
 
    
 
Άρθρο 20
 
Μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών Χειριστή
 
     
1. Τα υπόλοιπα Λογαριασμών Χειριστή μπορούν να μεταβληθούν ως εξής:
 
     
α. Τα ευρισκόμενα στο σύνολο αξιών υπό διαχείριση υπόλοιπα, ως αποτέλεσμα εκκαθάρισης πράξης:
 
     
(i) Εάν ο Χειριστής Λογαριασμού Χειριστή κατά το στάδιο της ανάλυσης πράξης, κατά τα άρθρα 42 και 46 του παρόντος, προσδιορίσει την πώληση αξιών που περιλαμβάνονται στο υπόλοιπο αυτό. Οι πωληθείσες αξίες με την διαβίβαση της πληροφόρησης στο ΚAA δεσμεύονται προσωρινά και κατά το πέρας της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος, αφαιρούνται από το υπόλοιπο του αντίστοιχου Λογαριασμού Χειριστή.
 
 
 
     
(ii) Ως αποτέλεσμα της δήλωσης χειριστή τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 19 παρ. 2 και των διατάξεων των άρθρων 42 έως και 46 για την καταχώρηση αξιών σε Λογαριασμό Χειριστή υπ' αυτόν ως συνέπεια χρηματιστηριακής αγοράς των αξιών αυτών, οπότε οι αγορασθείσες αξίες καταχωρούνται προσωρινά ως "αναμενόμενες αγορές" στο Λογαριασμό αυτό  και καταχωρούνται οριστικά στο Λογαριασμό αυτό κατά το πέρας της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος Κανονισμού.
 
     
β. Τα ευρισκόμενα στο σύνολο αξιών υπό διαχείριση και εκτός διαχείρισης υπόλοιπα:
 
     
(i) ως αποτέλεσμα σχετικών τροποποιήσεων του καταστατικού της Εκδότριας, εφόσον έχει προηγηθεί διαδικασία που ορίζεται εκάστοτε από το ΚΑA.
 
     
(ii) Κατόπιν εντολής του επενδυτή, στα πλαίσια των άρθρων 23, 24 και 25 του παρόντος Κανονισμού.
 
     
2. Οι αξίες καταχωρούνται σε Λογαριασμό χειριστή στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου και κατά τη μετατροπή, σύμφωνα με σχετική δήλωση του επενδυτή. Το ΚΑA δύναται να ορίσει συμπληρωματικούς όρους και διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις για την καταχώρηση αξιών σε Λογαριασμό Χειριστή.
 
 
 
Άρθρο 21
 
Απενεργοποίηση Λογαριασμού Αξιών  και Λογαριασμού Χειριστή
 
     
1. Απενεργοποίηση Λογαριασμού Αξιών γίνεται αυτόματα από το ΚAΑ εφόσον Λογαριασμός Αξιών έχει μηδενικό υπόλοιπο και παραμείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα 365 ημερολογιακών ημερών.
 
     
2. Απενεργοποίηση Λογαριασμού Χειριστή γίνεται από το Χειριστή :
 
     
α. μετά από σχετικό αίτημα του επενδυτή, εφόσον έχει μηδενικό υπόλοιπο, ή
 
     
β. αυτόματα από το ΚAA εφόσον Λογαριασμός Χειριστή έχει μηδενικό υπόλοιπο και παραμείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα 365 ημερολογιακών ημερών.
 
 
    
 
Άρθρο 22
 
 
 
Ειδικός Λογαριασμός
 
     
1. Ειδικός Λογαριασμός είναι ο Λογαριασμός της μερίδας επενδυτή στον οποίο καταχωρούνται αξίες του επενδυτή για τις οποίες δεν έχει ορισθεί Λογαριασμός Χειριστή.
 
     
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι μοναδικός ανά μερίδα επενδυτή.
 
     
3. Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι Λογαριασμός υπό τον έλεγχο του ΚAΑ στον οποίο καταχωρούνται αξίες:
 
     
α. στις περιπτώσεις:
 
     
(i) δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους,
 
     
(ii) μεταβίβασης αξιών εν ζωή,
 
     
(iii) μεταβίβασης αξίων με κληρονομική ή οιονεί καθολική διαδοχή
 
     
(iv) σύστασης ενεχύρου επί αξίων, και
 
     
(v) σύστασης επικαρπίας επί αξίων.
 
     
β. Χωρίς περιορισμό, από Χειριστή Λογαριασμού, Χειριστή της ίδιας μερίδας.
 
     
4. Σε κάθε περίπτωση καταχώρησης σε Ειδικό Λογαριασμό, το ΚΑA δικαιούται να εκδίδει και να αποστέλλει στον επενδυτή κωδικό άρσης που αντιστοιχεί στην καταχώρηση των συγκεκριμένων αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό. Το ΚAΑ δικαιούται να προσδιορίσει ως προϋπόθεση μεταφοράς των αξιών αυτών σε άλλο Λογαριασμό την αναγνώρισή τους βάσει του κωδικού άρσης που έχει εκδοθεί ως προς αυτές.
 
     
5. Η μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε άλλο Λογαριασμό του ιδίου ή άλλου επενδυτή γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
     
α. σε περίπτωση μεταβίβασης με κληρονομική ή οιονεί καθολική διαδοχή,   
 
     
β. σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή άλλου βάρους ή επικαρπίας,
 
     
γ. σε Λογαριασμό Χειριστή του ιδίου επενδυτή, μετά από αίτημα του επενδυτή στο ΚΑΑ, υπό όρους, διαδικασία και δικαιολογητικά που θα προσδιορίσει με απόφασή του το ΚAA ,
 
     
δ. σε Λογαριασμό Χειριστή του ιδίου ή άλλου επενδυτή κατά το διακανονισμό λόγω εκποίησης των αξιών σύμφωνα με το άρθρο 24 ν.3632/1928.
 
     
6. Το ΚAA δύναται να ορίσει τη διαδικασία και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τις παραπάνω καταχωρήσεις.
 
 
 
 
Άρθρο 23
 
Μεταφορές αξιών μέσα στην ίδια μερίδα επενδυτή
 
     
1. Επιτρέπεται η μεταφορά αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή υπό τον ίδιο ή διαφορετικούς Χειριστές υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που θα ορίσει το ΚΑΑ. Ειδικότερα, η μεταφορά θα επιτρέπεται μετά από αίτηση του Χειριστή από το Λογαριασμό Χειριστή του οποίου μεταφέρονται οι αξίες και η υλοποίησή της θα πραγματοποιείται είτε την ημερομηνία της αίτησης, είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που θα ορίζεται στην παραπάνω αίτηση.
 
     
2. Το ΚAΑ θα μεταφέρει αξίες από Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή της ίδιας μερίδας επενδυτή μετά από αίτηση του επενδυτή και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασία που με απόφασή του θα ορίσει, ή με δική του πρωτοβουλία, όπου ο νόμος προβλέπει σχετική αρμοδιότητα.
 
 
 
Άρθρο 24
 
Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων επενδυτή
 
     
Μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων επιτρέπεται μόνο:
 
     
α. Λόγω της εκκαθάρισης πράξης.
 
     
β. Λόγω της ενοποίησης των μερίδων αυτών.
 
     
γ. Λόγω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.
 
     
δ. Λόγω κληρονομικής, οιονεί καθολικής διαδοχής ή κληροδοσίας ή λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το άρθρο 24 του ν. 3632/1928.
 
 
Άρθρο 25
 
Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό μερίδα της Εκδότριας
 
     
Η μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό μερίδας επενδυτή της Εκδότριας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που θα ορίσει ειδικότερα το ΚAΑ.
 
 
 
 
Άρθρο 26
 
Αξίες που μπορούν να μεταφερθούν
 
     
Μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ διαφορετικών μερίδων επενδυτή διαφορετικών επενδυτών μόνο οι αξίες που δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε δέσμευση κατά τους όρους του παρόντος.
 
 
    
 
Άρθρο 27
 
Ενημέρωση επενδυτή
 
     
1. Οι καταχωρήσεις και οι κινήσεις στους Λογαριασμούς του επενδυτή τηρούνται στο ΣΑΤ.
 
     
2. Ο επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί τις καταχωρήσεις και τις κινήσεις που έγιναν στους Λογαριασμούς του ως εξής:
 
     
α. Από τον αντίστοιχο Χειριστή για αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή.
 
     
β. Από το ΚAΑ για αξίες καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό και σε οποιοδήποτε άλλο Λογαριασμό υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα ορίσει το ΚΑA.
 
     
γ. Η αποστολή ενημέρωσης από το ΚAΑ, λαμβάνει χώρα στην καταχωρημένη στη μερίδα του επενδυτή διεύθυνση. Το ΚAΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια της διεύθυνσης.
 
     
3. Σε περίπτωση απώλειας αριθμού μερίδας επενδυτή, το ΚAΑ θα πληροφορεί τον επενδυτή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίσει το ίδιο.
 
 
    
 
Άρθρο 28
 
Εισαγωγή νέων αξιών στο ΧAA
 
     
1. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής νέων αξιών στο ΧAA, και κατά τη μετατροπή των αξιών σε άυλες, η ενημέρωση των αρχείων που τηρεί το ΚΑA γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΚAA.
 
     
2. Το ΚΑA ενημερώνει τα αρχεία του για κάθε εισαγόμενη στο ΧAA αξία με τα εξής στοιχεία ως προς την καταχωρούμενη αξία τα οποία οφείλει να παρέχει αμελλητί κάθε Εκδότρια:
 
     
α. Κατηγορία αξίας (ονομαστικές, ανώνυμες, κοινές, προνομιούχες, μετά ή άνευ ψήφου κ.λπ.).
 
     
β. Ονομαστική τιμή της αξίας και συνολικός αριθμός των αξιών που περιέχονται στην ίδια κατηγορία.
 
     
3. Σε κάθε περίπτωση που οι καταχωρούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αξίες είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση δικαιώματα, καταχωρούνται τα εξής πρόσθετα στοιχεία ως προς την υποκείμενη των δικαιωμάτων αυτών αξία:
 
     
α. Κωδικός αξίας
 
     
β. Είδος αξίας και κατηγορία στην οποία ανήκει η Εκδότρια,
 
     
γ. Τιμή της αξίας,
 
     
δ. Ημερομηνία εισαγωγής της αξίας στο ΧAA και
 
     
ε. Ημερομηνία λήξης του δικαιώματος.
 
     
4. Το ΚAΑ ενημερώνει τα αρχεία του ως προς κάθε εισηγμένη στο ΧΑA αξία με τα εξής στοιχεία ως προς την Εκδότρια τα οποία οφείλει να παρέχει αμελλητί κάθε Εκδότρια
 
     
Ι. Στοιχεία για την αναγνώριση της Εκδότριας
 
     
α. Κωδικός Εκδότριας στο ΣΑΤ
 
     
β. Εταιρική επωνυμία και σύντμηση της εταιρικής επωνυμίας
 
     
γ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και αρμόδια ΔΟΥ
 
     
δ. Αριθμός Μητρώου Εταιρείας αν πρόκειται για ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία
 
    
 ΙΙ. Λοιπά στοιχεία
 
     
α. Πλήρης διεύθυνση
 
     
β. Τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται)
 
     
γ. Πρόσωπο επικοινωνίας
 
     
δ. Έδρα της Εκδότριας
 
     
ε. Αντικείμενο της Εκδότριας
 
 
 
     
3. Μεταβολή των παραπάνω στοιχείων είναι δυνατή μόνο κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του ΚΑΑ από το ΧAΑ.
 
 
 
ΚΕΦAΛΑΙΟ ΙΙΙ
 
Εκκαθάριση πράξεων
 
     
Ι. Γενικά για την εκκαθάριση
 

Άρθρο 29
 
Συμμετέχοντα μέρη
 
     
Η εκκαθάριση πράξεων γίνεται από το ΚAA σε επίπεδο Συμμετεχόντων στη διαδικασία εκκαθάρισης.
 
 
 
Άρθρο 30
 
Εκκαθαριζόμενες πράξεις
 
     
1. Η ΚAΑ εκκαθαρίζει αυτοτελώς το σύνολο των πράξεων κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο ΧΑA.
 
     
2. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συμψηφισμός:
 
     
α. οφειλών και απαιτήσεων σε αξίες ως προς Συμμετέχοντα και
 
     
β. Χρηματικών οφειλών και απαιτήσεων που αφορούν διαφορετικές ημερομηνίες εκκαθάρισης.
 
     
3. Η εκκαθάριση των πράξεων γίνεται ως σύνολα αγορών και πωλήσεων. Η εκκαθάριση των πράξεων γίνεται ως προς κάθε Συμμετέχοντα και η υποχρέωση ή απαίτηση Συμμετέχοντα ως προς την εκκαθάριση πράξεων είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των  αντισυμβαλλομένων προς αυτόν Συμμετεχόντων στην αντίστοιχη πράξη  (πολυμερής εκκαθάριση). Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
 
 
    
Άρθρο 31
 
Στάδια εκκαθάρισης
 
 
 
     
1. Η εκκαθάριση των πράξεων από το ΚΑΑ συντελείται στα ακόλουθα
    στάδια:
 
     
α. Ενημέρωση του ΚΑΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧAΑ.
 
     
β. Οριστική καταχώρηση πράξεων.
 
     
γ. Ανάλυση πράξεων.
 
     
δ. Διακανονισμός πράξεων.
 
     
2. Το ΚAA προχωρεί σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας εκκαθάρισης υπό τον όρο της περάτωσης του αμέσως προηγούμενου.
 
     
3. Κάθε στάδιο της διαδικασίας εκκαθάρισης θεωρείται περατωμένο για το ΚAΑ εφόσον έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου.
 
 
    

Άρθρο 32
 
Ευθύνη του ΚAA κατά την εκκαθάριση
 
 
 
     
1. Η ευθύνη του ΚΑA περιορίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του νόμου. Το ΚΑΑ δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη, για τις σχέσεις επενδυτή - Συμμετέχοντα και για τις σχέσεις μεταξύ Συμμετεχόντων στη διαδικασία εκκαθάρισης.
 
     
2. Ομοίως, το ΚΑΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν ικανοποιηθεί λόγω μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων άλλου Συμμετέχοντα έναντι της εκκαθάρισης. Ενδεικτικά το ΚAΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
     
α. Εάν Συμμετέχων δεν ικανοποιηθεί ή ικανοποιηθεί ως προς τις χρηματικές του απαιτήσεις σε περίπτωση πώλησης ή/και
 
     
β. Εάν Συμμετέχων δεν ικανοποιηθεί μερικώς ως προς τις απαιτήσεις του σε αξίες σε περίπτωση αγοράς.
 
     
ΙΙ. Μετάθεση εκκαθάρισης
 
 
    
 
Άρθρο 33
 
 
 
Γενικά για τη μετάθεση
 
     
Η μετάθεση εκκαθάρισης πράξης από Μέλος σε Θεματοφύλακα συντελείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ακόλουθων άρθρων.
 
 

Άρθρο 34

Όροι μετάθεσης
 
     
1. Μετάθεση της εκκαθάρισης πράξης λογίζεται ως μη γενομένη εάν δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση του ΚAA από το Θεματοφύλακα ότι αποδέχεται μεταθέσεις από το συγκεκριμένο Μέλος.
 
     
2. Η μετάθεση της εκκαθάρισης αφορά συγκεκριμένη πράξη και γίνεται από το Μέλος που κατήρτισε την πράξη.
 
     
3. Το Μέλος δεν δικαιούται να μεταθέτει την εκκαθάριση πράξης σε περισσότερους του ενός Θεματοφύλακες.
 
     
4. Μέλος δεν δικαιούται να μεταθέσει εκκαθάριση αγοράς σε άλλο Μέλος.
 
     
5. Το ΚAΑ δεν κάνει δεκτή τη μετάθεση από Μέλος, εφόσον η προς μετάθεση πράξη έχει ήδη αναλυθεί από το Μέλος αυτό.
 
 
 
Άρθρο 35

Περίοδος μετάθεσης - Ανάκληση μετάθεσης
 
     
1. Η μετάθεση της εκκαθάρισης δύναται να γίνει από την 8:00π.μ. της Τ+1 έως και την 5:00μ.μ. της Τ+2.
 
     
2. Εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη μετάθεση πράξης. Η ανάκληση είναι δυνατή μόνο εφόσον ο Θεματοφύλακας δεν έχει προηγουμένως προβεί στην ολική ή μερική ανάλυση της πράξης την οποία αφορά η μετάθεση.
 
     
3. Το ΚAA δεν επιτρέπει την ανάκληση μετάθεσης από το Μέλος μετά την 5:00μ.μ. της Τ+2.
 
 
    
 
Άρθρο 36
 
Ανενεργές μεταθέσεις
 
     
1 . Η μετάθεση λογίζεται ως μη γενομένη και δεν παράγει αποτελέσματα ια το ΚΑΑ στις περιπτώσεις των άρθρων 46 παρ. 2 και 50.
 
 
 
     
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οποιαδήποτε πράξη στην οποία είχε προβεί ο Θεματοφύλακας χωρίς την εκπλήρωση όλων των αντίστοιχων υποχρεώσεών του, ενδεικτικά η ανάλυση πράξης, λογίζεται ως μη γενομένη.
 
 
 
Άρθρο 37

Αποδοχή μετάθεσης από Θεματοφύλακα
 
     
Ο Θεματοφύλακας δικαιούται να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη μετάθεση της εκκαθάρισης πράξης. Αποδοχή συνιστά αποκλειστικά η εμπρόθεσμη ανάλυση πράξης από Θεματοφύλακα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.
 
 
    
 
Άρθρο 38
 
Συνέπειες μετάθεσης
 
     
1. Η μετάθεση της εκκαθάρισης πράξης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υποκατάσταση του Θεματοφύλακα στο σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Μέλους ως προς την εκκαθάριση της πράξης αυτής.
 
     
2. Το Μέλος παραμένει υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που μετατίθενται στο Θεματοφύλακα και υποχρεούται στην εκπλήρωσή τους στο ακέραιο σε περίπτωση που η μετάθεση καταστεί ανενεργός, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου 36.
 
     

ΙΙΙ. Διαδικασία εκκαθάρισης
 
     
A. Ενημέρωση ως προς τις συναλλαγές
 
 
    
 
Άρθρο 39
 
Γνωστοποίηση συναλλαγών από το ΧAA
 
     
1. Προς εκκαθάριση πράξεις είναι όσες γνωστοποιούνται στο ΚAA από το ΧAA σύμφωνα με τους όρους του επόμενου άρθρου.
 
     
2. Το ΚΑA δεν αναλαμβάνει την εκκαθάριση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής επί αξιών.
 
 

Άρθρο 40
 
 
 
Γνωστοποιούμενα στοιχεία
 
     
1. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της συνεδρίασης το ΧAΑ διαβιβάζει στο ΚAA κατάσταση, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αποδεκτό από το ΚAA, του συνόλου των προς εκκαθάριση πράξεων της ίδιας ημέρας.
 
     
2. Η διαβιβαζόμενη κατάσταση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία ανά κάθε συναλλαγή:
 
     
α. Στοιχεία Αξίας
 
     
(i) Κωδικός αριθμός της Αξίας
 
     
(ii) Ποσότητα της Αξίας
 
     
(iii) Τιμή της Αξίας
 
     
β. Στοιχεία μερών
 
     
(i) Κωδικοί συμβαλλομένων Μελών
 
     
(ii) Αριθμός μητρώου πελάτη
 
     
γ. Στοιχεία πράξης
 
     
(i) Κωδικός πράξης
 
     
(ii) Ημερομηνία και ώρα πράξης
 
     
(iii) Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για ειδική πράξη του άρθρου 53 του παρόντος Κανονισμού, η παράλειψη της οποίας ισοδυναμεί με δήλωση ότι δεν πρόκειται για ειδική πράξη.
 
     
3. Το ΚΑΑ δεν καταχωρεί στο ΣΑΤ πράξη εάν στο αρχείο που αποστέλλεται από το ΧAΑ δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία, ή εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία υπό α.(i), β.(i), β(ii), γ(i) και γ(iii) δεν είναι ήδη καταχωρημένα στο ΣAΤ και σε ισχύ.
 
     
4. Το ΚΑΑ Κοινοποιεί στο ΧAA ηλεκτρονικό αρχείο με τις τυχόν μη καταχωρηθείσες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πράξεις μετά από την παραλαβή της διαβιβασθείσας από το ΧΑΑ κατάστασης.
 
     
5. Μεταβολή των στοιχείων που γνωστοποιούνται στο ΚΑA είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο εφόσον διαβιβασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ νέο αρχείο σε αντικατάσταση του προηγούμενου και υπό τον όρο ότι η νέα κατάσταση έχει παραληφθεί από στο ΚAA μέσα στην προθεσμία του  επόμενου άρθρου.
 
 
 
6. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της προθεσμίας του επόμενου άρθρου δεν είναι δυνατή η καταχώρηση πράξεων ή έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2579/98, οι πράξεις αυτές εκκαθαρίζονται σε διμερή βάση εκτός της πολυμερούς εκκαθάρισης αμέσως μόλις ληφθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το ΧΑA και γνωστοποιούνται στο ΧAΑ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διαδικασία της διμερούς αυτής εκκαθάρισης ορίζεται από το ΚAΑ κατ' εξαίρεση των λοιπών διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
 
     
Β. Οριστική Καταχώρηση πράξεων
 
 
Άρθρο 41
 
Οριστική Καταχώρηση πράξεων
 
     
1. Το ΚΑΑ ενημερώνει τα Μέλη για τις χρηματικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις σε αξίες και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους έναντι της εκκαθάρισης. Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση γίνεται μέσω του ΣAΤ μετά το πέρας της τροφοδότησής του με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν από το ΧΑΑ κατά το προηγούμενο άρθρο.
 
     
2. Ενημέρωση παρέχεται επίσης στα Μέλη το συντομότερο δυνατόν, μετά από κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων που κοινοποιούνται από το ΧAA σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
 
     
3. Το αργότερο μέχρι την 9:00 μ.μ. της Τ, το ΚAA τροποποιεί τις καταστάσεις σύμφωνα με τυχόν μεταβολές που έχουν ληφθεί από το ΧΑA και οι καταστάσεις αυτές όπως έχουν τυχόν τροποποιηθεί περιλαμβάνουν οριστικά το σύνολο των προς εκκαθάριση πράξεων (οριστική καταχώρηση πράξεων).
 
     
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ' 31/17.2.1998), από την οριστική τους καταχώρηση οι πράξεις δεν υπόκεινται σε καμία τροποποίηση (διόρθωση ή συμπλήρωση). Οριστική καταχώρηση των πράξεων της παραγράφου (6) του προηγούμενου άρθρου γίνεται μετά τη λήψη των εκεί προβλεπομένων στοιχείων.
 
     

Γ. Ανάλυση των πράξεων
 
 
    
Άρθρο 42
 
Ανάλυση αγοράς ή πώλησης
 
     
Ανάλυση αγοράς ή πώλησης πραγματοποιείται:
 
     
α. Από το Μέλος που κατήρτισε την αγορά ή πώληση ή
 
 
 
     
β. Από το Θεματοφύλακα στον οποίο το Μέλος μετέθεσε την εκκαθάριση αγοράς η πώλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 33 έως και 38 του παρόντος Κανονισμού.
 
 
 
                      
Άρθρο 43
 
Όροι - Συνέπειες ανάλυσης
 
     
1. Δεν γίνεται αποδεκτή ανάλυση από Μέλος ή Θεματοφύλακα, κατά περίπτωση, εφόσον ο εκεί προσδιοριζόμενος Λογαριασμός Χειριστή του πωλούντα επενδυτή του οποίου το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας, κατά περίπτωση, είναι χειριστής περιέχει ποσότητα των αξιών που πωλήθηκαν μικρότερη της πωληθείσης ποσότητας αξιών. Αποκλειστική εξαίρεση χωρεί:
 
     
α. στην περίπτωση ανοικτής πώλησης που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ορίζει ο νόμος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
 
     
β. στις περιπτώσεις των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 46 του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που δύναται να ορίσει το ΚAA.
 
     
2. Ανάλυση αγοράς ή πώλησης θεωρείται ως μη γενομένη εφόσον δεν προσδιορίζει το Λογαριασμό Χειριστή του επενδυτή ή ο χειριστής του Λογαριασμού Χειριστή είναι άλλος από το Συμμετέχοντα που προβαίνει στην ανάλυση.
 
     
3. Ανάλυση πραγματοποιείται μία φορά για κάθε αγορά ή πώληση. Εξαίρεση ισχύει στην περίπτωση του άρθρου 45 του παρόντος.
 
     
4. Δεν επιτρέπεται η ανάλυση αγοράς ή πώλησης από Μέλος σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Χειριστή επενδυτών. Επιτρέπεται η ανάλυση αγοράς ή πώλησης από Θεματοφύλακα σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Χειριστή επενδυτών.
 
     
5. Η ανάλυση πωληθεισών αξιών συνεπάγεται τη δέσμευση των αξιών αυτών μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης των πράξεων της ημέρας κατά την οποία καταρτίσθηκε η αναλυθείσα πώληση ή την τυχόν ακύρωση της ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος Κανονισμού.
 
 
    
 
Άρθρο 44
 
Περίοδος ανάλυσης
 
 
 
     
1. Ανάλυση μίας αγοράς ή πώλησης από Μέλος ή Θεματοφύλακα πραγματοποιείται από την οριστική καταχώρηση στο ΣΑΤ της υπό ανάλυση αγοράς ή πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 41, έως την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού.
 
     
2. Η ΚAΑ δεν κάνει αποδεκτή ανάλυση αγοράς ή πώλησης οποτεδήποτε εκτός της περιόδου της προηγούμενης παραγράφου.
 
 
    
 
Άρθρο 45
 
Aκύρωση ανάλυσης
 
     
Ο Συμμετέχων δύναται να προβαίνει σε ακύρωση της ανάλυσης που έχει διαβιβάσει στο ΣΑΤ μόνο κατά την περίοδο της ανάλυσης και μόνο για ποσότητα ίση με την ποσότητα των αναλυθεισών αξιών. Η ακύρωση της ανάλυσης πώλησης συνεπάγεται την άρση της δέσμευσης της παραγράφου (6) του άρθρου 43.
 
 
    
 
Άρθρο 46
 
Συνέπειες μη εμπρόθεσμης ανάλυσης
 
     
1. Ο διακανονισμός αγοράς ή πώλησης που δεν έχει αναλυθεί εμπρόθεσμα ως προς το σύνολο των ποσοτήτων των αξιών που αφορά από Μέλος του ΧAA και η εκκαθάριση της οποίας δεν έχει μετατεθεί σε Θεματοφύλακα, γίνεται αυτοδίκαια από το ΚAA σε Λογαριασμό Χειριστή τον οποίο τηρεί το Μέλος ως επενδυτής.
 
     
2. Ο διακανονισμός αγοράς ή πώλησης που δεν έχει αναλυθεί εμπρόθεσμα από Θεματοφύλακα ως προς το σύνολο της ποσότητας των αξίων που αφορά σε έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστή γίνεται αυτοδίκαια από το ΚΑA σε Λογαριασμό Χειριστή τον οποίο τηρεί ως επενδυτής το Μέλος που μετέθεσε την εκκαθάριση της αγοράς ή πώλησης στο Θεματοφύλακα.
 
     

Δ. Διακανονισμός
 
 
Άρθρο 47
 
Χρόνος εκκαθάρισης - Κύκλοι διακανονισμού
 
     
1. Ο διακανονισμός διενεργείται από το ΚΑΑ την Τ+3, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του  παρόντος Κανονισμού.
 
 
 
     
2. Οι κύκλοι διακανονισμού ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 1:30μ.μ. της Τ+3. Ο αριθμός και η ώρα διεξαγωγής κάθε κύκλου καθορίζονται με απόφαση του ΚAΑ.
 
     
3. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ολοκληρώνεται με το πέρας του τελικού κύκλου διακανονισμού και υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται χρηματικές ή ποσοτικές εκκρεμότητες των Συμμετεχόντων στην εκκαθάριση.
 
     
4. Ως προς τους Θεματοφύλακες το ΚAA δικαιούται να ορίσει ως τελικό κύκλο διακανονισμού, κύκλο διακανονισμού προηγούμενο του τελικού όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.
 
 
    
 
Άρθρο 48
 
Τελικό και αμετάκλητο διακανονισμού
 
     
Ο διακανονισμός των πράξεων είναι τελικός και αμετάκλητος.
 
 
    
 
 
Άρθρο 49
 
Μη εκπλήρωση από Μέλος
 
     
1. Η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση υποχρεώσεων μέλους προς την εκκαθάριση συνιστά παράβαση νόμου και επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.
 
     
2. Εφόσον Μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της εκκαθάρισης με το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της Τ+3, το ΚAΑ εκτελεί ειδικό κύκλο διακανονισμού σε μεταγενέστερη ημέρα της Τ+3 και πριν την έναρξη των κανονικών κύκλων διακανονισμού της αντίστοιχης ημερομηνίας εκκαθάρισης (εκπρόθεσμος διακανονισμός). Ο εκπρόθεσμος διακανονισμός περατώνεται επιτυχώς υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος έχει καταθέσει το απαιτούμενο τίμημα επί αγοράς ή/και έχει διαθέσιμα στο Λογαριασμό Χειριστή που τηρεί ως επενδυτής την απαιτούμενη ποσότητα αξιών επί πωλήσεως.
 
     
3. Μη εκπλήρωση από το Μέλος των υποχρεώσεών του ως προς την εκκαθάριση προκύπτει, ενδεικτικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
     
α. σε περίπτωση πώλησης, όταν στο Λογαριασμό Χειριστή που τηρεί το Μέλος ως επενδυτής για πράξη που έχει αναλυθεί στο Μέλος δεν είναι διαθέσιμη η πωληθείσα ποσότητα αξιών ή/και
 
 
 
     
β. σε περίπτωση αγοράς, όταν στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Μέλους δεν υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο.
 
 
 
Άρθρο 50
 
Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων Θεματοφύλακα
 
     
1. Στην περίπτωση που Θεματοφύλακας δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εκκαθάριση, υπεύθυνο για τον διακανονισμό καθίσταται αυτοδικαίως κάθε Μέλος που μετέθεσε αγορά ή πώληση ως προς την οποία υπάρχει εκκρεμότητα.
 
     
2. Μερική εκπλήρωση από Θεματοφύλακα των υποχρεώσεων που προκύπτουν από πράξεις που έχει αναλύσει νοείται ως μη εκπλήρωση.
 
 
    
 
Άρθρο 51
Διακανονισμός σε πολυμερή βάση
 
     
Ο διακανονισμός των πράξεων κατά την πολυμερή εκκαθάριση γίνεται βάσει αλγορίθμου και υπό τους όρους και διαδικασία που ορίζει το ΚΑΑ. Ο τελικός διακανονισμός διέπεται από τις αρχές "παράδοση με την πληρωμή" και "παράδοση με την παραλαβή".
 
     

IV. Κοινοποιήσεις από ΚAA σε αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές
 
 
Άρθρο 52
 
     
Το ΚAA ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ΧΑΑ σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
     
1. Κατά το στάδιο της ανάλυσης
 
     
α. Σε περίπτωση ανάλυσης αγοράς ή πώλησης από Συμμετέχοντα, όταν
 
     
(ι) ο αριθμός μητρώου πελάτη Μέλους στο όνομα του οποίου καταρτίσθηκε η αγορά ή πώληση δεν αντιστοιχεί στο δηλωθέντα κατά την ανάλυση Λογαριασμό Χειριστή ή
 
     
(ιι) ο δηλωθείς κατά την ανάλυση Λογαριασμός Χειριστή δεν έχει συσχετισθεί με αριθμό μητρώου πελάτη.
 
     
β. Σε κάθε περίπτωση ανάλυσης αγοράς ή πώλησης από Θεματοφύλακα σε Λογαριασμούς Χειριστή που τηρούνται στο όνομα περισσοτέρων του ενός επενδυτών.
 
 
γ. Σε κάθε περίπτωση που Συμμετέχων δεν αναλύσει αγορά ή πώληση που έχει καταρτίσει ή που του έχει μετατεθεί.
 
     
2. Κατά το στάδιο του διακανονισμού
 
     
Στην περίπτωση κατά την οποία Συμμετέχων δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εκκαθάριση με το πέρας κάθε κύκλου διακανονισμού.
 
     

V. Ειδικές διατάξεις
 
 
    
Άρθρο 53
 
     
Εκκαθάριση χειροκίνητων συναλλαγών πακέτων μετοχών, με συμψηφιστική εγγραφή, με συμφωνία επαναγοράς ή για κάλυψη εκκρεμοτήτων Μέλους.
 
     
1 . Η εκκαθάριση των πράξεων σε πακέτα μετοχών, με συμψηφιστική εγγραφή, με συμφωνία επαναγοράς, για κάλυψη εκκρεμοτήτων Μέλους ή άλλου ειδικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε προβλέπεται στο νόμο ή τις κανονιστικές διατάξεις ("ειδικές πράξεις") γίνεται από το ΚAΑ διμερώς, βάσει των στοιχείων πράξεων που έχουν κοινοποιηθεί στον ΚΑΑ από το ΧAA.
 
     
2. Η ΚAA εκκαθαρίζει τις ειδικές πράξεις το συντομότερο δυνατόν και κατά προτεραιότητα από τις λοιπές πράξεις της ίδιας ημέρας εκτός αν προσδιορίζεται από το ΧΑA και κοινοποιηθεί στην ΚΑ διαφορετική προθεσμία εκκαθάρισης για συγκεκριμένη ειδική πράξη ή κατηγορία ειδικών πράξεων.
 
     
3. Οι χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ειδικές πράξεις δεν συμψηφίζονται με τις λοιπές χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αντιστοίχως, του Συμμετέχοντα.
 
 
    
 
Άρθρο 54
 
Τήρηση ιστορικού αρχείου
 
     
1. Το ΚΑΑ τηρεί επί εικοσαετία σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής του, εκτός του ΣAΤ, ιστορικό αρχείο όλων των εγγραφών στο ΣAΤ.
 
     
2. Οι εγγραφές μεταφέρονται στο ιστορικό αρχείο το αργότερο μετά την πάροδο εξαμήνου από την καταχώρησή τους στο ΣAΤ.
 
 
 
 
Άρθρο 55
 
Έναρξη Ισχύος
 
     
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
                                           

Ο Πρόεδρος
                                      
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ
 
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης