ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/143/20.10.1998

Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.96 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών" όπως ισχύει

20 Οκτ 1998

Taxheaven.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ 8/143/20.10.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών" όπως ισχύει.
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:    

1. Τις διατάξεις του έκτου και του όγδοου εδαφίου της παραγ. 12 του άρθρου 33, τις παραγ. 14, 15 και 16 του άρθρου 33α και την παραγ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) για την "Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια και άλλες Διατάξεις" όπως ισχύει.
 
2. Την απόφαση της 74ης/14.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών" όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 119/11.11.1997/θέμα 2ο του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
3. Το απόσπασμα πρακτικού της από 1.7.1998 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α. Ε. και την από 10.8.1998 σχετική επιστολή του Προέδρου του Κ.Α.Α.
 
4. Το απόσπασμα πρακτικού της από 8.10.1998 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του ΧΑΑ.
 
5. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 ""Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα:
 

Τροποποιεί την παράγ. 1 της απόφασης 74/14.5.1996/θέμα 2ο του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών" ως εξής:
 

"Μειώνονται τα μεταβιβαστικά δικαιώματα επί χρηματιστηριακών συναλλαγών συναπτόμενων επί ονομαστικών μετοχών ή αποθετηρίων εγγράφων ονομαστικών μετοχών από 0,09% σε 0,08% επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Από τα δικαιώματα αυτά, το ύψος του ποσοστού που θα εισπράττει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. θα ανέρχεται σε 0,039%. Το ύψος του ποσοστού δικαιωμάτων του Μέλους του ΧΑΑ που μεσολάβησε για την κατάρτιση της συναλλαγής θα ανέρχεται σε 0,041%, από το οποίο το 0,01% θα αποδίδεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α. για λογαριασμό του Μέλους".
 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 1998.

 
 
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 


Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Taxheaven.gr