Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/123/20.1.1998 Απόδοση στις εκδότριες εταιρίες των μετοχικών τίτλων, που μετατρέπονται σε άϋλη μορφή και φυλάσσονται στην A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/123/20.1.1998
Απόδοση στις εκδότριες εταιρίες των μετοχικών τίτλων, που μετατρέπονται σε άϋλη μορφή και φυλάσσονται στην A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/123/20.1.1998 Απόδοση στις εκδότριες εταιρίες των μετοχικών τίτλων, που μετατ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/123/20.1.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Απόδοση στις εκδότριες εταιρίες των μετοχικών τίτλων, που μετατρέπονται σε άϋλη μορφή και φυλάσσονται στην A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων.
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      

1. Το άρθρο 33 παράγρ. 12 και το άρθρο 33α παραγρ. 14 του Ν. 1806/1988, όπως ισχύει.
 
     
2. Τα άρθρα 39 κ.επ. 2396/1996, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 2533/1997.
 
     
3. Το άρθρο 78 παρ. 1 εδάφιο ζ του Ν. 1969/1991, όπως ισχύει.
 
     
4. Εισηγητικό απόσπασμα του υπ' αριθ. 135/30.12.1997 πρακτικού του Δ.Σ. της AΕAΤ.
 
     
5. Τη χρησιμότητα της παράδοσης των φυλασσόμενων στην AΕAΤ τίτλων στις εκδότριες εταιρίες κατά την περίοδο που προηγείται της μετατροπής των υποκείμενων κινητών αξιών σε άυλη μορφή (στη συνέχεια η "μετατροπή") και στο πλαίσιο της δημιουργίας ετοιμότητας από τις εκδότριες εταιρίες για την υλοποίηση των πάσης φύσης σχετικών υποχρεώσεών τους.
 
     
6. Την αναγκαιότητα θέσπισης μέτρων που να ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο τις υποχρεώσεις των εκδοτριών και της AΕAΤ, ως προς τη φύλαξη των μετοχικών τίτλων μετά τη μετατροπή και την απώλεια της αξιογραφικής τους ιδιότητας, καθώς και την τήρηση στοιχείων ως προς τους μετοχικούς τίτλους αυτούς.
 
     
7. Το άρθρο 29A του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ A'/152/10.9. 1992), αποφασίζει ομόφωνα:
 
 
     
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕAΤ θα εκπονήσει πρόγραμμα απόδοσης των πάσης φύσης μετοχικών τίτλων που έχει προς φύλαξη στις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. Το πρόγραμμα αυτό θα προβλέπει την απόδοση των τίτλων αυτών στις εκδότριες εταιρίες, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία μετατροπής των αντίστοιχων υποκείμενων κινητών αξιών.
 

 
2. Οι εκδότριες εταιρίες καλούνται να παραλάβουν τους μετοχικούς τίτλους τους οποίους έχουν εκδώσει και οι οποίοι φυλάσσονται στην AΕAΤ και να υπογράψουν σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
 
     
3. Από την ημερομηνία παραλαβής των τίτλων, σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, κάθε εκδότρια εταιρία υποχρεούται στη φύλαξη μέχρι την  αποϋλοποίησή τους των τίτλων που θα παραλάβει. Η AΕAΤ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ως προς τη φύλαξη μετοχικών τίτλων που έχει παραδώσει σε εκδότρια εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 2 της παρούσας απόφασης.
 
     
4. Η AΕAΤ υποχρεούται να τηρεί επί εικοσαετία από την ημερομηνία παράδοσης μετοχικών τίτλων σε εκδότρια εταιρία καταστάσεις με τα στοιχεία των τίτλων αυτών με ηλεκτρονικό, ψηφιακό ή άλλο πρόσφορο μέσο της επιλογής της.
 
     

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος
 
ΣΤAΥΡΟΣ. Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης